[Home Page]

CD-ROM "Zeměměřictví a katastr III." (2001 / 2002)

Ceník CD-ROM VÚGTK
CD I. 500 Kč
CD II. 600 Kč
CD III. 1 000 Kč
CD II. + III. 1 300 Kč
CD I. + II. + III. 1 600 Kč
(množstevní a studentské slevy)

Zajímavá publikace "Věcná práva a katastr nemovitostí ve znění změn a doplňků právních předpisů r. 2000" autora JUDr. Václava Klimenta, vydaná VÚGTK v roce 2001. K dispozici je též i verze PDF.

"Praktický průvodce pozemkovou knihou s úpravou knihovních vložek a s příklady zápisů, luster a knihovních výpisů" Josefa Součka, soudního kontrolora v. v., z roku 1936. Především množství příkladů je veliké a poskytuje spolu s doprovodným textem zcela dostatečný obraz o tom, jakým způsobem se v době první republiky s pozemkovými knihami pracovalo.

Ing. Petr Cafourek: "Stabilní katastr českých zemí a jeho měřické operáty" z roku 1967. Tato disertace je stále hojně vyhledávána pro její ucelený a přitom podrobný pohled na vývoj našeho katastru od dob jeho prvních počátků, přes katastr josefský, stabilní, pozemkový, až k evidenci nemovitostí v polovině šedesátých let minulého století. K dispozici je též i verze PDF.

Zatímco na minulém CD-ROMu Zeměměřictví a katastr II. byla umístěna "Instrukce B pro udržování služebních map velkých měřítek", spolu s návody pro obnovu katastrálního operátu (1997), pro vedení katastru nemovitostí (1999) a dalšími, je na tomto CD uložena "Instrukce A pro katastrální měřické práce" a "Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A". Jde o opravené a doplněné vydání z března r. 1954. >

Tento CD-ROM tematicky navazuje na předchozí CD-ROMy VÚGTK z let 1999 a 2000/2001 a obsahuje opět množství dalších odborných informací z oboru geodezie a katastru: vyhledávané publikace, jejichž původní vydání nebylo opakováno, návody pro práci v katastru, některé zeměměřické instrukce a množství dat pro pracovníky v tomto oboru.

  • Zdarma jako bonus: Zákony, vyhlášky, předpisy a nařízení se vztahem k našim oborům. Předpisy pocházejí z právního systému ASPI a jejich poslední aktualizace je k 31. 10. 2001 do částky 143/2001 Sb.
  • Pro ty uživatele CD, jež dosud nemají přístup do sítě Internet, je zde k dispozici kopie WWW stránek VÚGTK s informacemi o jednotlivých útvarech VÚGTK, zeměměřické knihovně, publikacích vydávaných VÚGTK, o školeních a kurzech pořádaných ODIS VÚGTK aj. Dále fulltextová verze dvouměsíčníku Novinky zeměměřické knihovny, od čísla 1/1997 do 5/2001. Je zde též kompletní Příručka pro uživatele programového systému Dikat ve formátu PDF, kterou online na WWW VÚGTK nenaleznete.
  • WWW stránky resortu ČÚZK, kde naleznete informace o všech 120 úřadech resortu ČÚZK; dále o katastru nemovitostí, státních mapových dílech, periodikách v oboru (Zpravodaj ČÚZK, Statistická ročenka půdního fondu 1994-2001) a informace o dálkovém přístupu k údajům katastru nemovitostí.
  • Článek známého odborníka ing. I. Pešla: "Katastr nemovitostí v ČR, jeho historie a další předpokládaný vývoj".

Každému znalci našeho katastru je však jasné, že stále ještě značná většina dosud platných katastrálních map byla původně vyhotovena podle instrukce zcela jiné, a to "Instrukce z r. 1824 ku provedení zemského měření pro všeobecný katastr nařízeného v §§ 8 a 9 nejvyššího patentu ze dne 23. prosince 1817". Tato instrukce byla vydána pouze v německém jazyce a je proto na CD uložena také v originále. Její český překlad je však skutečnou perlou, kterou se podařilo najít. Jde o soukromý překlad z pozůstalosti ing. Václava Hlavsy, vrchního měřického rady na Ministerstvu financí, který je s nejvyšší pravděpodobností jeho autorem. U českého překladu je opět k dispozici i verze PDF.

Z toho nejnovějšího je zde uveden "Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí", vydaný ČÚZK v roce 2001, který nabyl účinnosti dnem 1. září 2001, a který nahrazuje dosavadní "Návod pro vedení katastru nemovitostí" ze dne 6. dubna 1999. Přílohy k návodu jsou v samostatném PDF souboru.

Firma: Objednavatel:
Adresa: E-mail:
IČO (RČ): DIČ: Tel.:
Tímto objednávám:
CD-ROM ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR I. (1999) ks
CD-ROM ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR II. (2000/2001) ks
CD-ROM ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR III. (2001/2002) ks
Objednané zboží zašlete na dobírku Osobní odběr po dohodě
V dne Podpis objednavatele

Objednávejte na adrese:
VÚGTK - ODIS
250 66 Zdiby 98
tel.: 02/848 90 351/326
fax: 02/848 90 056
nebo
e-mail: zememeric@ini.cz

Odvětvové informační středisko VÚGTK,
Ústecká 98, 250 66 Zdiby, tel. +420-2-848 90 351,
fax: +420-2-848 90 056,
e-mail: odis@vugtk.cz

vyvěšeno: 30.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Katastr Nemovitostí] [Různé] [Pošta]