[Home Page]

Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
ke zkouškám

 

/1/ Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

/2/ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

/3/ Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

/4/ Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění zákona č. 103/90 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona 43/1994 Sb. (úplné znění 109/2001 Sb.).

/5/ Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

/6/ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

/7/ Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

/8/ Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

/9/ Zákon č. 150/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích

/10/ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.

/11/ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

/12/ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.,zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb.

/13/ Zákon ČNR č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

/14/ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb.

/15/ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

/16/ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

/17/ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

/18/ Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb.,

/19/ Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky ČBÚ č. 58/1997 Sb.,

/20/ Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb. a vyhlášky č. 365/2001 Sb.

/21/ Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

/22/ Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

/23/ Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

/24/ Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

/25/ Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

/26/ Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

/27/ Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

/28/ Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

/29/ Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

/30/ Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

/31/ Nařízení vlády č. 4/2000 Sb., k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

/32/ ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

/33/ ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

/34/ ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb

/35/ ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii

/36/ ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

/37/ ČSN 73 0415 Geodetické body

/38/ ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.

/39/ ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

/40/ ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

/41/ ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

/42/ ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenie

/43/ ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy

/44/ ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek

/45/ ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví

/46/ ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřicích přístrojů –

Část 1: Teorie

Část 2: Měřická pásma

Část 3: Optické nivelační přístroje

Část 4: Teodolity

Část 5: Optické provažovací přístroje

Část 6: Laserové přístroje

Část 7: Přístroje používané při vytyčování

Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m

Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m

/47/ ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

/48/ ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky

/49/ ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě–Vytyčování a měření –

Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

Část 2: Měřické značky

Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

/50/ ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

/51/ ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení

/52/ ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti

/53/ ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění -

Část 1: Přesnost osazení

/54/ ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění –

Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

/55/ ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –

Část 1: Základní ustanovení

/56/ ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

/57/ ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodezii

/58/ Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. listopadu 1999 ČÚZK č.j. 5270/1999-22

/59/ Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 30. dubna 1997 ČUZK č.j. 21/1997-23. Ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 1998 č.j. 5239/1998-23

/60/ Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení ze dne 21. prosince 1998 ČÚZK č.j. 5238/1998-23

/61/ Pravidla o poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne 21. 5. 2001 ČÚZK č.j. 1698/2001-22

/62/ Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí ČÚZK, č.j. 4669/1993-22

/63/ Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ze dne 23.5.1997 ČÚZK č.j. 2112/1997-22

/64/ Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 28. června 2000 ČÚZK č.j. 2957/2000-1

/65/ Instrukce A pro katastrální měřické práce a Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A č. 74 000/31-III/6 ministerstva financí

/66/ Směrnice pro technickohospodářské mapování ze dne 26.6.1969 ČÚGK č. 2500/1969-2 (reg. v částce 27/1969 Sb.)

/67/ Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka ze dne 2. července 1981 ČÚGK č. 2600/1981-22

/68/ Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ze dne 14. srpna 2001, ČÚZK, č.j.: 4571/2001-23

/69/ Kostelecký, J.: Referenční souřadnicové systémy ICRS, ITRS a ETRS-89, jejich definice a realizace. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), č. 10, 1998, p. 213-223

/70/ Kostelecký, J. - Cimbálník, M.: Převod souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89. Geodetický a kartografický obzor, 42, č. 2, 1996, p. 23-31

/71/ Kostelecký, j.: K převodu výsledků měření aparaturami GPS do souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 37, 1993, p.133-138

/72/ Novotný, F.: Nauka o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na království české, Praha 1896, 1911

/73/ Mašek, F.: Pozemkový katastr, Praha, ministerstvo financí 1948

/74/ Cimbálník, M. - Mervart, L.: Vyšší geodézie 1, Vydavatelství ČVUT, 1997

/75/ Mervart, L. - Cimbálník, M.: Vyšší geodézie 2, Vydavatelství ČVUT, 1997

/76/ Geodetické referenční systémy v České republice, VÚGTK a VZÚ Praha, Praha 1998

/77/ Provázek, J.: Vývoj polohových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 2000

/78/ Hrabě, A. - Beneš, F.: Vývoj výškových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 1997

/79/ Kliment, V.: Základy práva, VÚGTK 1998

/80/ Kliment, V.: Věcná práva a katastr nemovitostí, VÚGTK 2001

/81/ Bumba, K.: Geometrický plán, Linde, Praha 1999

/82/ Kuba, B. – Olivová, K.: Katastr nemovitostí. Linde, Praha 2001

/83/ Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2001

/84/ Vrcha, P.: Katastrální (a související) judikatura, Linde, Praha 2001

/85/ Huml, M. – Michal, J.: Mapování 10, scriptum, ČVUT 2001

zdroj ČUZK

vyvěšeno: duben 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [ČÚZK] [Pošta]