[Home Page]

Lasery ve stavebnictví a navigace strojů

Kašpar M., Voštová V.; Praha, ČKAIT 2001, 148 stran, 138 obr., 271 Kč.

Lasery ve stavebnictví a navigace strojů je název publikace, kterou s vročením 2001 nedávno vydalo Informační centrum ČKAIT v Praze. Autory jsou doc. M. Kašpar ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Doc. V. Voštová ze Strojní fakulty téže vysoké školy. Na 148 stranách se 138 obrázky a 44 tabulkami je čtenář přehledně informován o nízkovýkonových laserech vhodných pro stavební aplikace a o historii a současnosti automatizace řízení stavebních strojů. Jednotlivé kapitoly popisují vlastnosti laserů, možnosti úpravy a detekce svazku emitovaného záření, systémy řízení rozšířené i o ultrazvukové aparatury, bezpečnost práce. Druhá část nabízí výběr stavebních strojů řiditelných uvedenými technologiemi, hodnotí technické i ekonomické parametry a jejich vývoj. Cena této zajímavé publikace je pro nečleny ČKAIT 258 Kč + 5% DPH.

(há)

Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století

Semotánová, E.; Praha, LIBRI 2001, 263 stran, 229 obr., 1980 Kč.

Pražské nakladatelství LIBRI, specializované na populárně-odbornou a encyklopedickou literaturu, vydává v jedné ze svých edic fundované práce, vztažené i názvem k historickým zemím České republiky, například o numismatice, zahradách a parcích, technických památkách, pevnostech a opevněních či o archeologii. Před několika týdny uvedlo na knižní trh další, zejména pro čtenáře tohoto časopisu jistě mimořádně zajímavou publikaci. Autorkou knihy, věnované historii a hodnocení map našeho území, je PhDr. Eva Semotánová, DrSc. z Historického ústavu Akademie věd. Následující řádky přinášejí alespoň základní informaci o tomto ojedinělém díle.

Pečlivě připravená a na vysoké odborné úrovni zpracovaná, perfektně a přitom i pro laického čtenáře přístupně formulovaná, hezky vypravená a bohatě ilustrovaná kniha velkého formátu Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století jedná v úvodních kapitolách obecně o mapách, o studiu starých map a o dějinách kartografie ve světě i v českých zemích. Obsáhlá třetí kapitola, nesoucí název celé knihy, je dělena do částí o zobrazení našeho území na nejstarších mapách světa, kontinentu a regionů až po středověk, dále o mapách v raném novověku, v době Jana Kryštofa Müllera a o mapách v moderní společnosti. Sem patří statě o katastru, druhém a třetím vojenském mapování, o tematických mapách, plánech měst, o globech. Poněkud výjimečnou, ale velmi vhodnou je podkapitola o sběratelství a sběratelích map.

Mapy Čech, Moravy a Slezska v historické geografii je názvem další podnětné kapitoly. Ta postupně jedná o poslání, dějinách a současnosti historické geografie, o krajině a jejích proměnách v čase od pravěku až po konflikty s moderní společností. Územní vývoj našeho státu v mapovém znázornění je tématem další rozsáhlé podkapitoly, zahrnující vývoj od Sámovy říše až po vznik ČR v roce 1993. V závěru knihy je zařazen přehled nejvýznamnějších map našeho teritoria z 16. až 19. století s porovnáním dění u nás s evropským vývojem (již od dob Ptolemaia). Na dalších 13 stranách je obsáhlý seznam literatury, citované v textu. Následují seznamy více než dvou set reprodukcí (někdy bohužel výrazně zmenšených) map nebo jejich výřezů a rekonstrukčních mapek v textu, včetně nezbytného seznamu zkratek názvů institucí a archivních pramenů. Třinácti dvou- a celostránkovým přílohám s barevnými reprodukcemi nejznámějších a charakteristických map předchází anglické a německé shrnutí obsahu.

Vydání této reprezentativní knihy je významným počinem; významným pro obor i pro jeho přiblížení široké veřejnosti.

Doc. ing. P. Hánek, CSc.
Katedra speciální geodezie ČVUT FSv

Technický slovník naučný

Pražské nakladatelství Encyklopedický dům vydalo v minulých dnech 1. díl Technického slovníku naučného. Na 416 stranách obsahuje hesla A-Č s 500 černobílými a 8 stranami barevných ilustrací. Prodejní cena 390 Kč. Celá encyklopedie bude mít 8 svazků v tvrdé laminované vazbě, 42 000 hesel, 3 000 ilustrací a 3 600 stran, ročně vyjdou dva díly, ukončení se předpokládá v roce 2004. Jedná se o jistě zajímavé soudobé dílo, které na knižním trhu nebylo několik desítek let.

(Há)

Autorský zákon a předpisy související komentář

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová,V.; Linde 2001. l. vydání , 784 stran.

Asi víte, že měsíc před koncem roku 2000 vstoupil v účinnost zbrusu nový autorský zákon, který soudě podle zákonodárců kopíruje podobné právní normy v Evropské unii. Čekalo se na kvalitní komentář, který již vyšel.

S uplatňováním zákona jste se chtě nechtě už setkali třeba v kopírovacích centrech, kde i při kopírování vašeho životopisu na vás chtěl provozovatel této služby o desetník více než dříve. Agenti agentur zase začali více vymáhat poplatky od majitelů restaurací a obchodů za prachsprosté puštěné rádio.

Právem se ptáte, jak autorský zákon v novém hávu postihl kartografy, zpracovatele dat pro geografické informační systémy a vůbec naše čtenáře.

Například termín dílo kartografické se přesunulo z § 4, kde je již nenaleznete do § 58 (zaměstnanecké dílo) a ve stejném významu i do § 59 (kolektivní dílo). Podívejme se do komentáře, jak se jeho autoři s těmito pojmy vypořádali.

"Kartografická díla vytvořená na objednávku, ať již jsou kolektivními díly, či nikoli, budou tedy vždy v režimu ustanovení § 58 (zaměstnanecké dílo)." Autoři upozorňují zejména na § 58 odst. 7, kde se uvádí, že i počítačové programy, databáze i kartografická díla, jež nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla, a to i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku. Objednavatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Dále se připomíná, že určit, zda v konkrétním případě jde o dílo v režimu § 59 (kolektivní dílo) nebo v jiném režimu platném pro díla s pluralitou autorů, popř. současné užití více děl, může být poměrně obtížné.

"Vždy je třeba zabývat se tím, zda příspěvky jednotlivých autorů jsou schopny samostatného užití, dále pak tím, zda dílo vzniká (nejen) z podnětu (ale) i pod vedením určité osoby, jakož i tím, zda je dílo uváděno na veřejnost pod jménem takové osoby," komentují paragrafy autoři publikace.

V komentáři se na jiném místě připomíná, že problémy s kartografickými díly jsou často způsobené nesprávnou aplikací a interpretací autorského zákona, částečně vyvolanou nesprávnou nejednotností terminologie autorskoprávních a veřejnoprávních předpisů a směšování těchto úprav. Autoři problémy přisuzují předpisům upravujícím tuto problematiku ve státní správě, konkrétně v souvislosti se státními mapovými díly, a to v oblasti územního plánování, které je založené na institutu veřejného zájmu.

Také se tu dovíte, že katastrální mapy nejsou ani kartografickým ani jiným autorským dílem. Připomíná se tu rovněž, že při vymezení pojmu kartografického díla ve smyslu autorskoprávním nelze v žádném případě vycházet z pojmu kartografického díla ve smyslu předpisu veřejného práva, konkrétně předpisů o zeměměřictví.

Kniha Autorský zákon neobsahuje jen komentáře k této právní normě, který tvoří po úvodu a Světové deklaraci o duševní vlastnictví prvních 253 stran, ale rovněž plné znění předchozího zákona a výňatky nebo plná znění dalších zákonů, mezinárodních smluv a dokumentů Evropských společenství.

Stojí za to přečíst si i další paragrafy zákona, které se ve spojitosti s kartografickým dílem dosud málo nebo vůbec nevyužívaly. Víte například, co to je citace nebo úřední dílo?

Petr Skála

vyvěšeno: 21. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Přečtěte si] [Pošta]