[Home Page]

Boj o razítka

Zdánlivě dlouhý úvodní rozhovor nastolil značně ošidné téma. Zaměstnanci státní správy nesmí bez souhlasu zaměstnavatele podnikat, ale podle obchodního zákoníku: »Podnikáním se rozumí soustavná (!!!) činnost prováděná samostatně podnikatelem (vlastním jménem a na vlastní odpovědnost) za účelem dosažení zisku (!!!)«. Kdo to nedělá soustavně nebo to nedělá za účelem dosažení zisku, tak nepodniká. Nastává otázka: podniká ten, kdo pro komerčního vyhotovitele ověří např. 5 plánů za rok? Podniká ten, kdo ověří GP např. pro svoji dceru, která je zeměměřičkou a vyhotovila tyto GP (a otec ověřovatel od ní asi nic nedostane a žádný zisk tedy nemá)? Vůbec přitom nejde o to, jak to kdo emotivně cítí, ale o to, co je objektivně v rozporu s platnou právní úpravou. I úředník je v soukromém životě občan a jako občan taky může v soukromém životě dělat všechno, co mu zákon nezakazuje.

Odbor kontroly a dohledu ČÚZK se již v dubnu 2002 zabýval zjištěními o ověřovacích aktivitách úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, kteří jsou zaměstnanci orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí. Sledovaným obdobím byla doba od přechodu na ISKN do okamžiku zjištění (8. 3. 2002 až 25. 3. 2002). Z celkového počtu 372 úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zaměstnaných v resortu ČÚZK se ve sledovaném období 89 zaměstnanců podílelo na celkovém počtu 2 582 řízení o potvrzení GP. Z toho byli z ČÚZK 3 zaměstnanci (22 řízení o potvrzení GP), ZÚ 1 (1), VÚGTK 1 (2), ZKI 9 (123) a KÚ 75 (2 434). V členění podle obvodu územní působnosti jednotlivých ZKI jsou pak výsledky následující: v obvodu územní působnosti ZKI v Praze 21 zaměstnanců (1 228 řízení), ZKI v Českých Budějovicích 6 (22), ZKI v Plzni 5 (297), ZKI v Liberci 12 (196), ZKI v Pardubicích 6 (204), ZKI v Brně 27 (477), ZKI v Opavě 12 (158). Údaje jsou zjistitelné díky přechodu na ISKN v centrální databázi ZÚ. Zjištěný stav a další opatření byly projednány na poradě vedení ČÚZK a předseda úřadu se na některé ředitele obrátil osobním dopisem s žádostí o vysvětlení. Celé šetření ještě není uzavřeno a ČÚZK zatím neposkytuje podrobnější informace. U několika zaměstnanců šlo o potvrzování plně pro potřeby KÚ, většinou pro opravu chyby v KN a několika případy se ČÚZK zabývá individuálně.

(rp)

vyvěšeno: 1. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Katastr Nemovitostí] [KGK] [Pošta]