[Home Page]

Pozvánka na semináře

Jak efektivně využívat ISKN

Seminář je určen všem, kteří potřebují údaje z KN a všem zájemcům o aktuální nabídku dálkového přístupu k datům KN.

Koná se v úterý 16. října 2001 (začátek v 9:30, zakončení v 15:30 hodin, registrace od 8:30 hod.)

Odborný garant: Ing. Václav Šťastný, pracovník Zeměměřického úřadu

Všichni účastníci semináře obdrží materiály k přednesenému tématu.

Oceňování nemovitostí a jeho problematika

Seminář je určen fyzickým a právnickým osobám, které se zabývají správou a převody nemovitého majetku, zaměstnancům pozemkových úřadů, realitních kanceláří a státní správě a samosprávě (majetkoprávním odborům), orgánům a organizacím zabývajícím se problematikou vlastnictví a převodu nemovitostí.

Koná se v pondělí 22. října 2001 (začátek v 9:30, zakončení v 13:00 hodin)

Lektor a odborný garant: JUDr. Ing. arch. Ladislav Suk, soudní znalec z oboru oceňování nemovitostí

Všichni účastníci semináře obdrží výtisk zákona č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku

Místo konání: Budova Obvodního úřadu, tzv. "Bílý dům", Praha 8 - Libeň, Zenklova 43/147

PODMÍNKY ÚČASTI: Zasláním přihlášky se posluchač závazně objednává k účasti na semináři. Na jednu přihlášku může být přihlášeno i více účastníků. Účastnický poplatek je 680 Kč za jednoho účastníka a je stanoven smluvně (§2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách v platném znění). Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře. Posluchači budou do semináře zařazováni podle termínu došlých přihlášek. Převýší-li počet přihlášených kapacitu sálu, bude seminář uspořádán v nejbližším možném termínu znovu, případně bude účastnický poplatek vrácen. Semináře se může účastnit každý zájemce, který zaplatí účastnický poplatek.

ORGANIZAČNÍ POKYNY: Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete po úhradě účastnického poplatku na adresu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Zdiby, nejpozději týden před konáním semináře. Účastnický poplatek uhraďte převodním příkazem (u Komerční banky Praha - východ, č. účtu 4135-201/0100, variabilní symbol: Vaše IČO), složenkou nebo v hotovosti na místě. DPH se neuplatňuje. Při absenci přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme.

Kontaktní osoby: Zdeňka Bláhová (zdena.blahova@vugtk.cz) a Vlasta Korunková (vlasta.korunkova@vugtk.cz)

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický - ODIS 250 66
Zdiby č. 98,
tel.: 02/848 90 351 linka 326,
fax: 02/848 90 056

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]