[Home Page]

50. výročí vzniku VTOPÚ v Dobrušce

DOBRUŠKA (září 2001): V první polovině září t.r. proběhly ve VTOPÚ Dobruška odborné akce, věnované 50. výročí jeho vzniku. Dne 4. 9. to byla vojenská vědecká konference "Geoinformace v armádě 20. století", obsahově pokrývající problematiku topografického (v současné terminologii "geografického") zabezpečení, místa a úlohy vojensky orientovaných GIS v AČR. Byly předneseny zajímavé příspěvky jejich tvůrců ze VTOPÚ, VZÚ a odezvy jejich uživatelů - aktuální aplikace GIS v praxi pozemního vojska a letectva, zkušenosti z jejich využívání, názory a doporučení. Tato odezva bude pro GeoS AČR velmi podnětná, přispívající k úzkému spojení přípravy, tvorby a uplatňování GIS v praxi.

Ve dnech 12. - 13. září pak proběhl v Dobrušce mezinárodní workshop služeb NATO a PfP "Geographic Support of the NATO Forces in 21st Century" za aktivní účasti hostů - specialistů geografických služeb - americké NIMA, V. Británie, Itálie, Německa, Řecka, Portugalska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Jejich vystoupení byla tematicky zaměřena na problematiku integrace infrastruktur GIS do standardů NATO, technologie a metody geografické podpory, databáze a digitální mapy s aplikacemi digitální fotogrammetrie, tvorbu DMR, DMÚ a map pro společné operace; využití geografických informací při rozhodování štábů, analýzách terénu a geografického prostředí vojenských operací. Témata byla vhodně doplňována vystoupeními zástupců produkčních firem a demonstračními ukázkami. Referáty přednesené na obou odborných akcích jsou zájemcům zpřístupněny na CD-ROM.

Následujícího dne, 14. 9., se uskutečnily exkurze po pracovištích ústavu a setkání současných a bývalých pracovníků VTOPÚ. V dobrušském kině pak proběhlo slavnostní shromáždění účastníků semináře, hostů a zaměstnanců VTOPÚ s krátkými vystoupeními představitelů a oceněním pracovníků. Na závěr účastníci shromáždění uctili památku obětí teroristického útoku na USA.

Na dobrušské radnici byla podepsána dohoda o spolupráci GeoS AČR s řeckou geografickou službou.

(dd)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]