[Home Page]
Konference GIS Ostrava 2002

OSTRAVA (27. - 30. 1. 2002): Koncem ledna bude pořádán devátý ročník konference nabízející široké spektrum tematických okruhů jako jsou: Standardizace a metadata, GIS v inženýrských a dopravních sítích a správa technického vybavení, DPZ a GIS se zaměřením na technické aplikace, GPS a GIS se zaměřením na mapování a navigaci, Správa prostorových dat, GIS na WWW, Simulace a modelování v GIS, Obchodní aplikace s využitím GIS, Výzkum v oblasti GIS. Na straně účastníků i vystupujících je očekáván zájem z České republiky a Slovenska.

Paralelně s konferencí bude uspořádána i výstava firem působících v oblasti geoinformačních technologií (GIS, DPZ, GPS, DMT, digitální fotogrammetrie, mobilní geoinformační technologie apod.).

Seminář Kartografické výstupy z GIS (garant doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.) bude tematicky zaměřen na vytváření kartografických produktů (map, atlasů, kartogramů, kartodiagramů) nad GIS daty. Účastníci budou seznámeni se základními kartografickými zásadami, které je nezbytné při tvorbě map dodržovat. V diskusích budou analyzovány nejčastější chyby, kterých se GISaři dopouštějí. Diskutovaná témata budou prakticky demonstrována. Každý z účastníků se seznámí s nejnovější kartografickou literaturou, odbornými periodiky a obdrží jednoduchou příručku GISaře pro tvorbu map nad GIS daty.

Seminář Základy publikování prostorových dat na WWW (garant ing. Jan Růžička) bude určen především začátečníkům v oblasti publikování prostorových dat v prostředí WWW. Účastníci semináře se seznámí s principy prezentace prostorových dat v prostředí WWW. Dále bude pro účastníky připraven přehled komerčních i nekomerčních řešení. Nebude opomenuto ani využití jazyka Java pro tuto oblast. Účastníci budou seznámeni s možností využití jazyka XML a formátu SVG pro prezentaci prostorových dat v prostředí WWW. Praktická část bude sestávat z práce s produktem Autodesk MapGuide 5.0. Účastníci získají schopnosti připravovat prezentace prostorových dat s využitím tohoto produktu. Procvičeny budou Autodesk MapGuide Viewer 5.0 a Autodesk MapGuide Author 5.0. Vysvětleny budou principy fungování třetí složky Autodesk MapGuide a to MapGuide Server.

Seminář Tvorba aplikací pro publikování prostorových dat na WWW (garant ing. Jan Růžička) bude určen zájemcům, kteří mají již jisté zkušenosti s publikováním prostorových dat v prostředí WWW (např. absolvovali v minulých letech semináře týkající se této problematiky, které byly pořádány v rámci konference GIS Ostrava). Seminář se zaměří na využití nekomerčního produktu Minesota MapServer pro publikování prostorových dat v prostředí WWW. Od zájemců se vyžaduje znalost základů technologie WWW, jazyka HTML a základů principů fungování CGI. Zájemci musí být rovněž obeznámeni se základy procedurálního programování (výhodou je rovněž znalost základů objektově orientovaného programování). Účastníci se naučí, jak od základu vybudovat prezentaci prostorových dat v prostředí WWW s využitím produktu MapServer.

Seminář Geostatistika (garant Dr. ing. Jiří Horák) bude zaměřen na problematiku zpracování a interpretace prostorově náhodných veličin, který se uplatňuje např. při zpracování nepravidelně rozmístěných bodových měření a interpolaci průběhu hodnot v celém sledovaném území. Účastníci se seznámí se základními možnostmi využití strukturálních funkcí (např. pro vysvětlování způsobu vzniku pozorovaného průběhu pole), praktickým postupem při interpretaci a uplatněním krigování k získání nejlepších odhadů hodnoty ve vybraném místě nebo území. Bude diskutována otázka výběru vhodných interpolačních metod a postupů, čeho se vyvarovat a jak lze postup zpracování ovlivnit.

Seminář Mobilní GIS (garant ing. Jan Stankovič) bude zaměřen na dynamicky se rozvíjející problematiku mobilních a terénních GIS řešení. V úvodu bude podán přehled o vývoji a současném stavu teoretického rozvoje, technologie a programového vybavení včetně odkazů na hlavní zdroje dat a informací. Následující blok bude připraven ve spolupráci s firmami a uživateli a zaměří se na praktické ukázky, předvedení možností a prezentaci získaných zkušeností v daném oboru. Hlavními tématy semináře budou možnosti nových technologií (WAP, XML, GML, geoVRML) a propojení GIS a GPS při práci v terénu. Seminář je určen zájemcům a potenciálním uživatelům mobilních geoinformačních technologií.

Na základě dlouholetých zkušeností se očekává minimálně 150 účastníků (poslední roky se účast pohybovala kolem dvou set platících účastníků, z toho 14 % z oblasti geologie, surovinového průmyslu a metalurgie, 20 % z oblasti školství, výzkumu a vědy, 33 % z oblasti státní správy, samosprávy a rozpočtových organizací, 12 % z oblasti správců inženýrských sítí, 12 % z oblasti GIS, DPZ, GPS, geodezie a kartografie a 9 % z ostatních oblastí).

Více informací získáte na webovské adrese http://gis.vsb.cz nebo na tel: 069/699 44 43 od Dagmar Adámkové z Institutu ekonomiky a systémů řízení na VŠB (Technická univerzita Ostrava).

(org)

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [GIS] [Vime - Vite] [Pošta]