[pošta]
Ohlédnutí za XI. mezinárodní vědeckou konferencí v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně oslavuje v tomto roce 100. výročí založení České vysoké školy technické a zahájení výuky v oboru stavebního inženýrství v Brně (1899 – 1999). Právě při příležitosti tohoto výročí pořádala Fakulta stavební společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Brněnskou stavební společností ve svém areálu ve dnech 18. – 20. října 1999 XI. mezinárodní vědeckou konferenci.

Konference byla zahájena 18. 10. registrací účastníků a v odpoledních hodinách slavnostním zasedáním účastníků konference v Janáčkově divadle. V úterý 19. 10. probíhala jednání vědecké konference ve 13 sekcích: 1. Aplikovaná matematika, 2. Aplikovaná fyzika, 3. Stavební mechanika, 4. Geodezie a kartografie, 5. Geotechnika, 6. Pozemní stavitelství, 7. Nosné konstrukce staveb, 8. Stavebně materiálové inženýrství, 9. Dopravní stavby, 10. Vodní hospodářství a vodní stavby, 11. Stavební ekonomika a řízení stavby, 12. Technická řízení budov, 13. Technologie ve stavebnictví, 14. Společenské vědy a lingvistika, 15. Informační systémy. Ve středu 20. 10. následovala konference doktorandů, kde se jednalo v těchto sekcích: 1. Stavebně materiálové inženýrství, 2. Vodní hospodářství a vodní stavby, 3. Teorie konstrukcí, 4. Geodezie a kartografie, 5. Ekonomika a řízení podniku, 6. Soudní inženýrství. V tento den byla též připravena exkurze na zajímavé stavby v Brně a okolí (např. Moravská zemská knihovna, Velký dopravní okruh Lesná (tunel, mosty), Český technologický park, apod.) Jednání v sekci Geodezie a kartografie byla zaměřena na inženýrskou geodezii, fotogrammetrii, užitou kartografii a výchovu nových geodetů. Garantem geodetické sekce ve vědecké konferenci byl Doc. Ing. Josef Vitásek, CSc. a v konferenci doktorandů Doc. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Pro každou sekci byly vyhotoveny sborníky příspěvků.

Ve vědecké konferenci v sekci Geodezie a kartografie bylo celkem 21 příspěvků. Tyto příspěvky lze rozdělit do několika tematických kategorií. Nejvíce příspěvků bylo věnováno výuce geodezie a kartografie na vysokých školách, následovala témata zabývající se GPS, inženýrskou geodezií (např. modely přetvoření objektů, přetvoření horninového prostředí, řízení jakosti IG, jeřábová dráha, využití GPS v inženýrském měření, při určení normálních výšek a v lokální síti Sněžník, kinematická GPS metoda...). Byla zastoupena též matematika a matematická statistika.

Účastníci konference byly zaměstnanci Katedry geodezie SvF STU v Bratislavě, Ústavu geodezie Fsv VUT v Brně, Katedry vyšší geodezie, inženýrské geodezie a matematiky Fsv ČVUT v Praze, Department of Geodesy and Photogrammetry Agricultural University of Wroclaw, Katedry vojenských informací o území Vojenské akademie v Brně, Vysoké školy báňské, Technické university Ostrava, Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědné fakulty University Palackého v Olomouci. V konferenci doktorandů byla velmi pestrá nabídka témat (celkem 18 příspěvků). Prakticky každý referát se týkal jiné oblasti geodezie (GPS, modelování přetvoření stavebního objektu, porovnávání geodetické a fotogrammetrické metody, stanice EUREF, monitorování masivu Sněžník, metrologie, měření astronomických azimutů, matematická statistika, měřící systém – CCD snímače, testování totálních stanic, vliv atmosféry na měření zenitových úhlů (Jeseníky – ČR, Ghana), využití DMT, refrakční koeficient, digitální mapy, gravimetrický kvazigeoid v Tatrách, GIS – sledování dynamiky rozvoje Bratislavy). Účastníci doktorandské konference byli studenti Ústavu geodezie, Fsv VUT v Brně, Katedry vyšší geodezie, inženýrské geodezie a geodezie a pozemkových úprav, Fsv ČVUT v Praze, Katedry geodezie, SvF STU v Bratislavě, Department of Geodesy and Photogrammetry, Agricultural University of Wroclaw, katedry geodezie a geofyziky, Fakulty BERG Technické University Košice. Díky pěkné a kvalitní reprezentaci se obor geodezie a kartografie jistě neztratil mezi ostatními obory, dokonce v konferenci doktorandů se sekce Geodezie a kartografie zařadila na třetí místo v počtu příspěvků. Je zřejmé, že zájem o vědecký vývoj geodezie v současnosti roste.

XI. mezinárodní konference byla skvělou příležitostí k prezentaci dosažených výsledků prací a k navázání nových odborných kontaktů. Organizátorům patří dík za vytvoření pěkných podmínek k uskutečnění této vědeckospolečenské akce.

(jm)


Z časopisu Zeměměřič č. 12/99
[Server] [Pošta]