[pošta]
  Doc. Ing. Zdeněk Novák CSc. – 70 let

se dne 19. října 1999 dožil 70 let. Jako vysokoškolský pedagog začal působit v roce 1960 na katedře geodezie stavební fakulty ČVUT v Praze, brzy však přešel na nově vzniklou katedru speciální geodezie. Po obhájení kandidátské práce mu byl v roce 1966 udělen titul kandidáta věd. Na základě obhájení habilitační práce byl v roce 1973 jmenován docentem pro obor geodezie.

Doc. Novák se zejména věnuje rozvoji předmětů inženýrská geodezie, geodezie v podzemních prostorách, kontrolní měření a měření posunů. Publikoval desítky odborných článků a je spoluautorem řady učebnic. Je členem redakční rady GaKO. Významně se angažuje v činnosti Českého svazu geodetů a kartografů a jeho odborné skupiny inženýrské geodezie. Je zakládajícím členem Pobočky ČSGK při Stavební fakultě ČVUT.

Doc. Novák se řadí ke skromným tvůrčím pedagogům. Redakční rada Zeměměřičského věstníku se připojuje ke gratulantům a přeje do dalších let pevné zdraví a hodně životního elánu.

(zv)


Z časopisu Zeměměřič č. 12/99
[Server] [Pošta]