[pošta]             Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na Geomatice '98


    Předseda ČÚZK Jiří Šíma, CSc., pozdravil účastníky výstavy GEOMATIKA '98 a doprovodné konference. Jeho projev přetiskujeme:

Ústřední úřad – Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, VÚGTK a síť katastrálních úřadů a zeměměřických a katastrálních inspektorátů mají velmi blízko k vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí, což našemu rezortu přímo ukládá zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Následné referáty se budou týkat technických aspektů všech jeho částí, kterými jsou:

    Poslední dva subsystémy tvoří potenciální části Státního informačního systému České republiky, jehož koncepce pod patronací Úřadu pro SIS je stále ještě ve stavu zrodu.
    Jiné závažné úkoly uložila našemu rezortu vláda České republiky. Usnesením č. 312 ze 16. června 1993 byl předseda ČÚZK pověřen zpracovat koncepci postupných kroků vedoucích k převedení písemného a mapového operátu KN do digitální formy a jejich vedení a aktualizaci na katastrálních úřadech a též navrhnout koncepci spolupráce KÚ s dalšími správci nově tvořených informačních systémů na základě přesných pravidel.
    Usnesením č. 492 z 8. září 1993 bylo uloženo dokončit digitalizaci souboru popisných informací KN do 31. 12. 1998, vyhlásit ještě v roce 1994 závazné výměnné formáty dat KN a předložit počátkem roku 1994 koncepci Základní báze geografických dat.
    Významné pro další rozvoj rezortu bylo usnesení vlády ČR č. 473 z 31. srpna 1994, kterým se zvýšil počet zaměstnanců katastrálních úřadů o 618 osob a odpovídajícím způsobem byly zvýšeny neinvestiční i investiční výdaje v naší kapitole státního rozpočtu, což vytvořilo příznivější podmínky pro financování rezortních aktivit i v následujících letech úsporných opatření.
    Usnesením č. 194 z 2. dubna 1997 bylo definitivně uloženo katastrálním úřadům zavést do 31. 12. 1998 údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do katastru nemovitostí pro daňové účely. Tento úkol vážně zkomplikoval průběh digitalizace souboru písemných informací, zpozdil začátek digitalizace katastrálních map téměř o dva roky a vyžádal si kapacitu 150 zaměstnanců KÚ navíc, kteří se jinak zabývali kvalifikovanými zeměměřickými činnostmi v bodových polích a v katastrálním mapování.
    Zatím poslední usnesení vlády č. 708 z 12. listopadu 1997 je naopak velmi příznivé, protože vyslovuje souhlas vlády České republiky s výstavbou zdokonaleného informačního systému KN a jeho financováním ze státního rozpočtu – byť zatím konkrétně pouze v roce 1998.
    Je třeba připomenout zásadní změnu, která se udála v někdejším rezortu geodezie a kartografie 1. ledna 1993. Ve smyslu zákonů č. 265/1992 Sb., 344/1992 Sb. a 359/1992 Sb. byly zřízeny katastrální úřady, které byly nadány rozhodovací pravomocí ve věci vkladů vlastnických a jiných práv k nemovitostem, pověřeny registrací rozhodnutí jiných státních orgánů a soudů ve věci vlastnictví nemovitostí a též vydáváním úředních listin svědčících o vlastnických vztazích a jiných důležitých údajích vztahujících se k nemovitostem. Rozsah těchto činností je ohromující: od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1997 bylo rozhodnuto o 1 435 638 vkladech do katastru nemovitostí, provedeny 1 895 994 záznamy rozhodnutí jiných orgánů a výsledků dražeb a vyřízeny 4 134 784 žádosti o poskytnutí údajů o parcelách, vlastnících a jiných právech z katastru nemovitostí formou úředních listin. V témže období bylo na správních poplatcích vybráno 1 428,7 mil. Kč, které jsou příjmem státního rozpočtu. Profesní odborný profil zaměstnance katastrálních úřadů se však podstatně změnil; namísto technika pracujícího převážně v terénu se stal státním úředníkem působícím téměř výhradně v kanceláři a provádějícím řadu úkonů, které dříve zajišťovali pracovníci knihovních soudů a notáři.
    Právní a technická agenda katastru nemovitostí spotřebuje v současné době 80% kapacity 5 900 zaměstnanců rezortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Zbývající síly jsou použity k plnění těch úkolů rezortu, které vyplývají ze zákona č. 359/1992 Sb. v pozdějším znění, tj. a zejména k vytvoření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru.
    Zákon nezmocňuje náš rezort k činnostem v oboru inženýrské (tj. stavební a průmyslové) geodezie ani v oboru dálkového průzkumu Země pro nekartografické účely, či k vydávání tematických map a plánů pro veřejnost, což byly činnosti koordinované dříve rezortem geodezie a kartografie ve smyslu již zrušeného zákona č. 46/1971 Sb. o geodezii a kartografii.
    Z úkolů, uložených našemu rezortu usneseními vlády ČR, je nyní nejaktuálnější digitalizace souboru popisných informací, tj. převod písemného operátu katastru nemovitostí do počítačového prostředí 113 lokálních sítí na katastrálních úřadech i jejich detašovaných pracovištích a centrální databáze katastru nemovitostí v Zeměměřickém úřadě v Praze v termínu do 31. 12. 1998. Rozsah úkolu ilustruje celkový počet 3, 962 mil. listů vlastnictví v 13 076 katastrálních územích. K 31. 12. 1997 bylo digitalizováno 83,3% LV a práce ukončeny v 10 156 k. ú. (77,7%).
    Po skončení tohoto úkolu vypukne v plné intenzitě další etapa digitalizace katastru nemovitostí – převod souboru geodetických informací, tj. mapového operátu KN do formy digitálních vektorových map. Tato etapa je technicky ještě náročnější než digitalizace souboru popisných informací, protože mapové podklady v analogové formě jsou velmi nehomogenní a některé až výslovně nevyhovující.
    Pouze na 30% státního území jsou k dispozici mapy v dekadickém měřítku vyhotovené číselnými geodetickými metodami v národním geodetickém referenčním systému S - JTSK, jejichž převod do formy DKM je koncepčně bezproblémový. Na 70% státního území jsou však k dispozici pouze sáhové mapy 1: 2 880 původem z rakouského katastru 19. století, později nekonzistentně udržované lokálním zakreslováním změn a nových objektů.
    Problematika jejich převodu do formy DKM je koncepčně velmi složitá, pokud nemají být narušeny vzájemné vztahy blízkých prvků mapy a masově změněny výměry parcel.
    Situaci v digitalizaci mapových podkladů komplikuje ještě více existence 17 105 přídělových a scelovacích plánů dokumentujících graficky velmi nedokonale výsledky nedokončeného přídělového řízení a scelovacích projektů kolem roku 1950, které byly komunistickým režimem zastaveny, aniž se promítly do pozemkové knihy nebo mapového operátu bývalého pozemkového katastru. Na mnohých místech tak vzniklo duplicitní vlastnictví k překrývajícím se částem parcel a tuto situaci budou ještě po řadu let řešit pozemkové úřady a soudy. To se týká 1 721 (t. j. 13%) k. ú.
    Především z kapacitních důvodů byly do konce roku 1997 převedeny do formy DKM mapy z 437 k.ú., což představuje 3% z celkového úkolu. V roce 2000 by to však mělo být už 30% a celý úkol zvládnut podle Koncepce digitalizace KN do konce roku 2006.
    V České republice je evidováno 54% půdy jako zemědělská půda. 9,2 mil. parcel zemědělské půdy v souboru písemných informací bude dotčeno přiřazením kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) k celé parcele nebo k jejím dílům vykazujícím různou hodnotu BPEJ. Tím vznikne v KN ČR navíc 2,913 mil. dílů parcel. Rozsah téměř dvouleté akce podle usnesení vlády č. 194 z 2. dubna 1997 se dotkne 11 272 katastrálních území (mimo prostory s nedokončeným přídělovým a scelovacím územím a vojenské újezdy). Plnění úkolu ve spolupráci s pozemkovými úřady si vyžádalo již zmíněné nasazení mimořádných kapacit.
    V roce 1997 byly BPEJ přiřazeny k parcelám KN v 4 936 k. ú. (43,8% úkolu), takže je reálný předpoklad dodržení termínu 31. 12. 1998 daného vládou ČR.
    Koncepce Základní báze geografických dat podle usnesení vlády č. 492 z 8. září 1993 je rovněž v pokročilém stadiu realizace. K urychlenému uspokojení požadavků orgánů státní správy a místní samosprávy byl během roku 1995 pořízen na celém státním území digitální kartografický model s obsahem Základní mapy ČR 1:10 000 (ZABAGED/2) jako bezešvá rastrová mapa v barevném i černobílém formátu rastrových obrazových dat. V současné době je již 50% z 4 573 mapových listů převedeno do vektorové formy a vytvořen vektorový topologický model území, který je vhodným výchozím podkladem pro tvorbu a vedení geografických informačních systémů na regionální úrovni. ZABAGED/1 bude vytvořena na celém státním území do konce roku 2000 a bude od r. 2001 rovněž sloužit k obnově tiskových podkladů základních státních mapových děl (zejména v měřítku 1: 10 000 a 1: 25 000) postupy počítačové kartografie.
    V důsledku pokročilé digitalizace souboru písemných informací, významného meziročního nárůstu dat souvisejících se vklady práv k pozemkům, domům, bytům a nebytovým prostorům a se začleněním údajů o BPEJ do KN značně vzrůstá počet vět v centrální databázi KN: z původních 29 mil. v roce 1993 na 64,8 mil. koncem roku 1997 a na více než 75 mil. vět po ukončení digitalizace souboru písemných informací KN k 31. 12. 1998.
    Tento objem je již na samé hranici možností stávajícího, technicky i morálně již zastaralého, hardwarového a softwarového vybavení centrální databáze KN v Zeměměřickém úřadě. Za vážnou komplikaci při uspokojování požadavků na informace z KN nad rámec jednoho okresu se považuje též stávající primitivní spojení 113 lokálních databází s centrem, kdy aktualizace centrální databáze může být realizována s dvoutýdenním zpožděním.
    Současný 30% nárůst návrhů na vklady a 10% nárůst požadavků na výdej informací z KN, zejména pro potřeby pozemkových a finančních úřadů, Pozemkového fondu ČR, orgánů místní samosprávy, bank, policie, realitních kanceláří a dalších orgánů a právnických osob zabývajících se problematikou nemovitostí, vyvolaly akutní potřebu zdokonalení současného informačního systému katastru nemovitostí ve směru zvýšení kapacity, bezpečnosti dat, operativnosti služeb a komfortu uživatelů v časovém horizontu roku 2000 – 2001. Jde o neobyčejně rozsáhlý projekt s finanční náročností okolo 1 miliardy Kč, nicméně zřetelně podporovaný vládou České republiky, která si plně uvědomuje nezbytnost kvalitního katastru nemovitostí pro úplné dokončení restitucí, objektivizaci daňového systému a rozvinutí trhu s nemovitostmi.
    Myslím, že z uvedených faktů jasně vyplývá, že rezort státní správy zeměměřictví a katastru má mnoho co říci k tématu doprovodné konference výstavy GEOMATIKA '98.


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]