[Home Page]
   Naše exkurze v pražském tunelu Mrázovka

Předchozí část z minulého čísla

V minulém čísle jsme se seznámili s technologií ražby tunelu, s geodetickými pracemi a přístroji na této stavbě, které jsme zde spatřili při exkurzi čtenářů Zeměměřiče. Zbývá nám dokončit systém CATS a zaměřit pozornost na přístroj profiler.

Vytyčovací systém WinCATS® obecně slouží k vytyčení směrů, resp. bodů jakékoliv matematicky definovatelné plochy. V tunelu se konkrétně používá k vytyčení obvodu výrubu, polohy ocelových prvků primár- ního ostění, k vytyčení bodů nasazení při kotvení nebo vrtání ochranných deštníků, při kontrole ostění a při vytyčení a kontrole polohy “šalovacího bednění“. Jádrem WinCATS® je SW, běžící na průmyslovém počítači a ovládající servoteodolit, resp. -tachymetr opatřený laserem. Program pracuje pod Win95/98/NT. Jsou v něm matematicky definována data projektu. Do programu je třeba vložit aktuální souřadnice teodolitu a posléze provést orientaci teodolitu, (-tachymetru) na další známý bod (orientační). Třetí známý bod (kontrolní) je po orientaci pro kontrolu vytyčen laserovým paprskem, který se na něm ustálí. Po každém pracovním cyklu se laserový paprsek na tento kontrolní bod vrátí, čímž je zaručena okamžitá optická kontrola orientace.

Ovládání systému je jednoduché, připravené i pro mistry a předáky, kteří nemají přístup k projektovým datům, s možností pracovat bez geodeta (hlavně v noci). Celé vybavení je využitelné i mimo tunelové stavby a jako počítač může sloužit pracho- a vodotěsný notebook (např. některý z řady Husky), servoteodolit, (-tachymetr) je možno nasadit i jako normální teodolit, (tachymetr) při běžných geodetických pracích. V současnosti je v ČR testován první hybrid – propojení systému dálkového ovládání razicí frézy DYWITR se systémem WinCATS®. Oba systémy nainstalované na jednom průmyslovém počítači využívají jeden tachymetr se servomotory. Zajímavostí je přenos příkazů na tachymetr vzduchem.

Profiler 4000
je přístroj schopný měřit svislé, či vodorovné profily v určené výseči a v zadaných rozestupech (samozřejmě možnost zadání rastru). V tunelu se používá k dokumentaci výrubu, primárního a sekundárního ostění (následně k výpočtu kubatur a kontrole dodržení tolerancí – např. průjezdního profilu).

Vlastní Profiler 4000 sestává z dálkoměru Distomat 3000 (měří bez hranolu) otočného ve svislé i vodorovné rovině, umístěného na šasi, které obsahuje servomotory a potřebnou elektroniku. To celé stojí na stativu a je kabely napojeno na baterii a polní počítač, sloužící jako registrační zařízení. Na stanovisku je přístroj zaměřen teodolitem, nebo při vhodných podmínkách se provede “zpětňák“. Po zadání parametrů měřených profilů přístroj postupně změří jednotlivé rovnoběžné profily (k zadané srovnávací rovině). V kanceláři jsou měřená data přetažena do počítače (v němž jsou zadány parametry trasy) a vyhodnocena.

Výstup je grafický – měřený profil porovnaný s projektem (číselné vyjádření odchylek) a číselný – relativní souřadnice v rámci profilu, či absolutní – geodetické.

Výhody: rychlejší proti konvenčním geodetickým metodám (při stejném počtu měřených bodů). Pravidelný rastr měřených bodů (0,5 x 0,5 m) je vhodný pro další počítačové zpracování.

Nevýhody: dálkoměr často neměří vlhkou skálu (vhodný pro povrchy se stejnoměrnou odrazivostí).

Tunel Mrázovka rozhodně patří mezi náročné podpovrchové stavby a není pochyb, že ke zdárnému výsledku nemalou měrou přispívají geodeti. Děkuji vedení Metrostavu za umožnění prohlídky a kolegům geodetům za výklad.

Na Webu Zeměměřiče je navíc připravena již dnes možnost projet se tunelem virtuálně.

R. Petr


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]