[pošta]             VÚGTK v roce 1997


    V roce 1997 se soustředilo hlavní úsilí VÚGTK na zabezpečování finančních zdrojů na hlavní činnost, tj. na výzkum a vývoj a na hledání vnitřních i vnějších rezerv. Největší pozornost byla věnována čtyřem hlavním oblastem:
1. plnění věcných úkolů zadávaných státní správou,
2. spolupráci a koordinaci aktivit uvnitř i vně ústavu,
3. optimalizaci ekonomického chování ve stále se měnících podmínkách,
4. personální stabilizaci ústavu.

V roce 1997 úspěšně pokračovalo řešení výzkumného projektu Výzkumné a vývojové aspekty modernizace informačního systému zeměměřictví a katastru (zadavatel ČÚZK). Byly řešeny tři dílčí úkoly:

 • Návrh technologie digitalizace katastrálních map (KM) v sáhovém měřítku.
 • Tvorba softwaru (SW) pro zpracování tíhových dat v prostředí PC pro zabezpečení datové báze subsystému základního tíhového bodového pole.
 • Implementace nových modulů do grafického SW VÚGTK MicroGEOS (např. pro vedení údajů BPEJ).

  Bylo zahájeno řešení projektu Ministerstva kultury ČR Ústřední evidence kulturních památek a jejich územní identifikace. V rámci řešení tohoto IS byl v r. 1997 vyvinut aplikační SW Dikat-P. Pokračovalo řešení vědeckého projektu Časové změny geodetických bodových polí (zadavatel ČÚZK). Bylo řešeno pět dílčích úkolů:

 • Studium recentních pohybů zemského povrchu v regionu střední Evropy a vybraných oblastech ČR.
 • Zpřesňování parametrů charakterizujících detailní strukturu gravitačního pole.
 • Výzkum lokálních dlouhodobých variací tíhového zrychlení.
 • Řešení teoretických problémů detailního popisu tíhového pole.
 • Referenční model kvazigeoidu.

  V roce 1997 byla současně zabezpečována stálá vědecká pozorování na Geodetické observatoři Pecný (GOPE) a speciální práce v geodetických základech ČR – permanentní pozorování GPS v rámci služby IGS, kontinuální měření gravimetry na slapové stanici a astronomická pozorování staničním cirkumzenitálem VÚGTK 100/1000, účast na budování Základní geodynamické sítě ČR, zahájení řešení a realizace připojování lokalit zhušťování polohového bodového pole na síť DOPNUL s využitím výsledků měření GPS na KÚ I. typu. V rámci řešení projektu Výzkumné a vývojové aspekty modernizace ISZK byl vyvíjen systém Automatizace odvětvové knihovny – stanovení způsobu digitalizace knihovního katalogu, pořízení knihovnického SW systému TINLIB. Byla zahájena digitalizace cca 40 000 záznamů knihovního katalogu a postupně budou digitalizovány všechny bibliografické záznamy. Výsledkem by měl být významný pokrok v úrovni služeb knihovnou poskytovaných, zejména v oblasti výzkumu a vývoje odvětví zeměměřictví a katastru. Uživatel bude moci vyhledávat a získávat informace na dálku v režimu on-line. Pokračovaly práce na úseku speciální geodezie především vývoj a výroba, pracovníci zprivatizovaného realizačního provozu dokončili montáž a oživení informačně-měřického systému HYNI, INVA VÚGTK na I. bloku JETE. Dále byla zpracována ČSN 73 0405 Měření posuvů stavebních objektů; od Českého metrologického institutu získal VÚGTK autorizaci Státního metrologického střediska (SMS) v oboru délkových měřidel. V roce 1997 byla zabezpečena certifikace 1 585 měřidel a přístrojů pro fyzické a právní osoby oboru. Rovněž byly provedeny různé speciální geodetické práce a pokračovala výroba pomůcek a zařízení pro zeměměřickou praxi. Problémem VÚGTK zůstává získávání mladých specialistů, které velice náročná a riziková práce ve vývoji a výzkumu zatím příliš neláká. V roce 1997 se podařilo tuto situaci řešit realizací dlouhodobé stáže tří specialistů ze zahraničí a úzkou spoluprací s ČVUT Praha zaměstnáváním specialistů ze školy na paralelní zkrácený pracovní poměr.

  Zdroj: Výroční zpráva VÚGTK za rok 1997


  Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]