[HomePage]
ISKN

Ing. Karel Večeře, ČÚZK, předneseno na konferenci Internet ve státní správě 2000, Hradec Kralové

Projekt zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí byl představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 1999. V uplynulém roce projekt pokročil do fáze zajištění infrastruktury pro rozsáhlou síť propojující všechna pracoviště katastrálních úřadů s centrální databází katastru nemovitostí a byly překonány problémy se zajištěním HW vybavení nutného pro implementaci systému. Aplikační programové vybavení prochází náročným testováním a ověřováním v pilotním poloprovozu. Z hlediska celého projektu velmi náročný krok převodu obsahu stávající databáze čítající více než 85 mil. vět popisných údajů a souborů přibližně 1 tisíce katastrálních území digitálních map, je ve velmi pokročilém stádiu příprav. Také legislativní úprava podporující zavedení systému je v závěru legislativního procesu a její účinnost je stanovena k datu 1.9.2000.

Termín uvedení celého systému do rutinního provozu, který byl původně stanoven na 1.4.2000, musel být posunut především kvůli značnému zpoždění ve financování projektu, které není plně dořešeno ani po schválení státního rozpočtu na r. 2000. Pokud se podaří tyto poslední překážky překonat, bude možné zahájit přechod na ISKN v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního počátkem II. pololetí letošního roku. K datu 1.9.2000 by měly být účinností nutných změn v legislativě vytvořeny podmínky pro zahájení zkušebního provozu dálkového přístupu pro první externí klienty. Do konce letošního roku by měl být systém plně implementován a dálkový přístup převeden do rutinního provozu.

Dlouho zvažovaná otázka, zda má být dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí zpoplatněn, byla řešena vládou České republiky při projednávání novely katastrálního zákona. Vláda se přiklonila k úplatnému poskytování katastrálních informací a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky tento návrh potvrdila v závěrečném hlasování 9.3.2000. Konkrétní výše poplatků bude stanovena prováděcím předpisem, stejně tak i podmínky pro poskytování informací, které budou obsahem smluv s uživateli. Otázka veřejného přístupu ke katastrálním informacím bude řešena v dalším rozvoji tohoto projektu v roce 2000 v návaznosti na vývoj podmínek pro elektronický obchod.

Česká republika se tak v letošním roce zařadí do nepočetné skupiny zemí, ve kterých je umožněn vzdáleným uživatelům přístup k informacím o pozemcích, budovách a vlastnických právech. Úspěšné dokončení projektu ISKN přispěje ke zlepšení podmínek pro rozvoj trhu s nemovitostmi, pro výkon státní správy i samosprávy, pro rozvoj hypotéčního úvěrování i k usnadnění komunikace občanů s orgány veřejné správy.

Autor

Ing. Karel Večeře, místopředseda, Český úřad zeměměřický a katastrální, e-mail: karel.vecere@cuzk.cz

Z časopisu Zeměměřič č. 5/00
[HomePage] [cuzk] [Pošta]