[pošta]             Perlička v předpisech ČÚZK


    Podle Listiny základních práv a svobod má každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. V poslední době se jeden zeměměřič několikrát na různých katastrálních úřadech setkal s porušováním tohoto základního práva.
    Je-li katastrálnímu úřadu doručeno rozhodnutí okresního pozemkového úřadu (OPÚ), které se týká nemovitosti evidované v KN ve vlastnictví fyzické osoby na základě právoplatné listiny (tj. potvrzení o přídělu, smlouva o převodu nemovitostí - kupní, darovací, směnná, rozhodnutí státního notářství v řízení dědickém po zemřelém občanu apod.), vrátí KÚ v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 265/92 Sb. toto rozhodnutí příslušnému OPÚ s upozorněním na tuto skutečnost a s dotazem, zda se nejedná o jinou zřejmou nesprávnost v rozhodnutí.
    Potvrdí-li OPÚ správnost svého rozhodnutí a vrátí-li je zpět k zápisu práv do KN, KÚ:


    (Dodatek č. 2 ze dne 31. 8. 1995, čj. 4703/1995-23 k Pokynům č. 13 ČÚZK ze dne 28. 2. 1995 čj. 93/1995-23 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do KN)
    Uvedené pokyny jsou využívány katastrálními úřady při zápisech rozhodnutí pozemkových úřadů na vydání nemovitostí oprávněným osobám pro pozemky vedené pod čísly bývalého pozemkového katastru. Již se stalo, že fyzická osoba, která byla dosud evidována jako vlastník předmětné nemovitosti, nebyla na zrušení vlastnického práva upozorněna a teprve při náhodném vyžádání výpisu tuto skutečnost zjistila ...!!!


Z časopisu Zeměměřič č. 5/97         [obor]     [Server]