[pošta]

Atlas orientačních map ČR

Orientační mapy (OM)
představují specifickou oblast kartografické tvorby. Přívlastek orientační se vžil pro označování účelových map vyhotovovaných pro potřeby přesné orientace v terénu.

OM nezobrazují souvisle území celého státu, ale zachycují v měřítkách 1:5000 až 1:20000 vždy jen menší oblasti, které jsou zajímavé z hlediska jejich využití. Znázorňují přírodní lokality, nejčastěji lesní celky, řidčeji skalní, horské či jiné oblasti. Vlastním značkovým klíčem detailně zachycují lesní cesty a pěšiny, všechny významné orientační body a samozřejmě výškopis formou vrstevnic. Svým obsahem tak umožňují spolehlivý pohyb terénem i mimo značené cesty. Takto pojaté OM se vyhotovují přibližně třicet let. Dnes jich existuje více než dva a půl tisíce a jejich počet každý rok roste přibližně o 100 map.

OM se používají především pro různé druhy sportů, které jsou založeny na pohybu v přírodě, zejména pro orientační běh a jeho varianty v podobě lyžařského, cyklistického nebo radiového orientačního běhu. Mohou ale stejně dobře posloužit i všem ostatním aktivitám provozovaným v přírodních lokalitách jako je turistika, ochrana přírody, vzdělávací a rekreačí pobyty školních i mimoškolních skupin, atd.

Zásadní otázkou pro každého zájemce o OM je přitom zjištění, zda mapa požadovaného území vůbec existuje, a pokud ano, v jakém měřítku, kdy a kým byla vyhotovena a jak ji případně získat. Odpověď není vždy jednoduchá a vyplývá ze způsobu vyhotovování OM. Různé odborné subjekty vyhotovují orientační mapy individuálně pro konkrétní potřeby jednotlivých aktivit.

Archiv orientačních map

Dobrým počátečním místem při hledání informací o OM je domovská stránka Českého svazu orientačního běhu www-ob.fsv.cvut.cz, kde jsou vedle dalších informací uvedeny také odkazy na dva archivy OM. Oba archivy se mírně liší v počtu a typu údajů evidovaných u jednotlivých map. Účelem archivu je poskytovat přehled o existujících orientačních mapách a dokumentovat jejich vývoj.

Pro mapy jsou k dispozici informace o názvu mapy, roku vydání, měřítku, intervalu vrstevnic, nejvýznačnějším místě na mapě, kraji, okresu, ale i zeměpisné šířce a délce středu mapy s přesností na minuty, a další informace o vydání a evidenci map. Digitální databázi archivu orientačních map si lze zkopírovat z adresy orienteering.shocart.cz/rds/indexcz.htm ve formátu DBF nebo MS Access.

Na adrese web.telecom.cz/mku je ke shlédnutí mapa ČR a mapy krajů se zákresem obrysů všech orientačních map registrovaných v archivu. Součástí prezentace archivu na internetu je i textový seznam OM obsahující vedle názvu map i další základní informace. Například hledáním klíčového slova Brdy lze v seznamu vyhledat celkem 22 různých map z lokality Brdského hřebenu.

Atlas orientačních map

Vydat všechny OM na CD ROMu v podobě digitálního atlasu je hlavním cílem občanského sdružení EUR-O-ATLAS. Jednotlivé OM jsou skenovány a uchovávány ve formě barevných rastrů. Součástí atlasu bude i obslužný program pro zobrazování map a jejich vyhledávání podle různých kritérií. Grafická stránka atlasu bude řešena na bázi InfoMapy ČR od firmy PJ Soft, která obsahuje podrobnou vektorovou mapu ČR, včetně přídavných databází s informacemi o kulturních a historických pamětihodnostech, významných přírodních a umělých objektech a dalších zajímavostech, které doplňují a obohacují vlastní grafický obsah map. Digitální mapa ČR je již využívána jako podklad pro zakreslení obrysů jednotlivých OM.

Protože bohužel každá mapa zastarává a každé kartografické dílo tak časem ztrácí na své užitné hodnotě, počítá projekt s každoroční aktualizací atlasu map doplněním o nové přírůstky. Digitální atlas OM bude po dokončení poskytnut centrálním informačním střediskům. Zájemci o jednotlivé OM se mohou do doby dokončení atlasu obracet cestou elektronické pošty na vedoucího projektu - PhDr. J. Kuchaře.

PhDr. Jaroslav Kuchař, sdružení EUR-O-ATLAS e-mail: kucharj@seznam.cz
ing. Petr Soukup, katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT Praha, e-mail: soukup@fsv.cvut.cz

Vyvěšeno: 3.6.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Kartografie] [GIS] [Internet]     [Server]