[HomePage]

Česká společnost pro technickou normalizaci,

Český normalizační institut

a

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

zvou na odborný seminář

České předběžné technické normy pro geografickou informaci,

který se koná dne 31. října 2000 v kongresovém sále

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy


Cílem semináře je seznámení odborné technické veřejnosti se souborem českých předběžných technických norem pro geografickou informaci. Geografická informace je specifickým druhem informace, která uvádí fakta o současném a plánovaném stavu území ve vztahu k jejich místu ve zkoumaném území, tedy obecně ve vztahu k poloze na zemském povrchu. Normy mají potenciální podpůrnou úlohu při integraci geografické informace z různých zdrojů a při zprostředkování jejího sdílení různými uživateli. Tato podpůrná úloha se zakládá na uplatnění normalizovaného způsobu definování a popisu geografické informace, normalizované metodě jejího strukturování a kódování, normalizovaném způsobu jejího zpřístupnění, přenášení a aktualizování s využitím funkcí zpracování a komunikace.
  České předběžné technické normy jsou odvozeny z příslušných evropských předběžných norem, jež jsou založeny na existujících normách pro informační technologie, zejména pak těch z nich, které se týkají propojení otevřených systémů. Podstatným znakem norem je jejich nezávislost na jakémkoliv konkrétním počítačovém systému. Normy napomáhají cílevědomé implementaci geografických dat do různých aplikací a systémů a umožňují také, aby se pro pamatování a zpracování dat v počítačových systémech mohly použít různé technologie geografických informačních systémů.
  Podána bude rovněž informace o mezinárodních aktivitách v oblasti technické normalizace geografické informace a harmonizace výsledků technické normalizace s návrhy odborných skupin vývojářů GIS.
  
   Seminář je určen: dodavatelům dat, vývojářům systémů a aplikací a také individuálním uživatelům geografické informace.
  
Odborní garanti:
  Ing. Václav Slaboch, CSc.,
    VÚGTK, 250 66 Zdiby 98, tel.: (02) 6857907, e-mail: vaclav.slaboch@vugtk.cz
  Ing. Josef Pražák,
    VUGTK, 250 66 Zdiby 98, tel.: (02) 6857351, fax:(02) 6857143 e-mail: josef.prazak@vugtk.cz
  RNDr. Eva Sovjáková,
    Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 110 00 Praha 10 - Vršovice, tel.: (02) 671 222 24, fax: (02) 673 123 18, e-mail: sovjakova@env.cz
Odborný konzultant:
  Ing. Jan Neumann, CSc.,
    CARTOTECH, U kříže, 150 00 Praha 5
Organizační pracovníci:
  PhDr. Lenka Němečková,
    ČSNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tel. (02) 218 02 206; fax: (02) 218 02 308, e-mail: lenka.nemeckova@csni.cz
  Zdena Bláhová,
    ODIS-VÚGTK, 250 66 Zdiby, tel.: (02) 6857351, e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz
  Romana Kubásková,
    ČSSTN, Novotného lávka 5,116 68 Praha 1 tel. (02) 210 82 281; fax: (02) 210 82 635

From: Zdenka Bl hov 
To: "'zememeric@ini.cz'"
Subject: zm na termˇnu semin  e
Date sent: Thu, 31 Aug 2000 08:14:01 +0200

Prosˇme V s o zve ejn nˇ v nejbli ˇm ˇsle asopisu ozn menˇ, t kajˇcˇ se zm ny termˇnu semin  e:
Ozn menˇ - po adatel‚ semin  e " esk‚ p edb n‚ technick‚ normy pro geografickou informaci" oznamujˇ, e semin  se odkl d  z 12. ˇjna na 31. ˇjna 2000. Semin  se bude konat v budov zem m . a katastr. Ł ad v Praze 8 - Kobylisˇch. Pozv nky budou rozesˇl ny.
Kontaktnˇ adresa pro p ihl  enˇ z jemc je PhDr. L. N me kov , SNI, Biskupsk dv r 5, 110 02 Praha 1 tel.: (02)1802308, e-mail: lenka.nemeckova@csni.cz.
D kujeme Bl hov  ODIS - V GTK

Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00
[HomePage] [GIS] [Pošta]