[Server] Téma: předávání GP v elektronické podobě[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2014-06-20 14:55:20 - jiný (napište kdo)
Tak co se týče ověřování, jak u vedeno v příkladu, tak jsou to nesmysly ušité horkou jehlou, například je území, kde byla vyhotovena katastr. mapa v 1:5000 a pak nascannováním převedana do digitální podoby.
Takže když občan přišel v minulosti pro snímek mapy, obdržel snímek, kde v popisovém poli u ML byla uvedena nomenklatura pro mapu 1:5000.
A nyní jakýsi šašek s papírem z vysoké budovy(školy) na Praze 8 vymyslil, že ačkoliv ta digitální mapa je principiálně s hlediska souřadnic původem z 1:5000, tak vyžaduje, aby tam byl uveden list, odpovídající 1:1000, což je čirý imbeilismus jelikož nikdy takový nebyl při mapování pořízen a souřadnice ve VFK samy o sobě říkají, že jsou z měřítka 1:5000 scannováním s bídou 1m plus v kruhovém okolí . Dále jakýsi idiot požaduje, aby se uvedlo, že spolu se soubory pdf je ověřen VFK.

Asi jako ověřuji jinými slovy, polohu zaměřených bodů, tak to mohu učinit snadno, jelikož je nejprve přezkouším snadno, kontrolním měření z jiných bodů . Tak to je skutečné ověření v pravém slova smyslu.
Ovšem zde u vfk nemám možnost přezkoušet , že když to půjde mne, že to půjde i "u nich".


Tak tohle nemá s rozumem nic společného, jelikož z principu věci tento soubor ověřit nejde. Totiž, ikdyby nešel na katastru načíst, tak čuzk neprokáže, že to je proto, že je vyhotoven chybně, jelikož nikde není definována žádná zákonná struktura a ani oni sami v tom baráku na Praze 8 nevědí o struktuře databázové věty nic, takže je to pouhé tvrzení proti tvrzení, navíc se neustále mění struktura a opravdu nikdo(kromě několika lidí, co ten soubor vyrobili) nezná skutečnou strukturu vět databáze a navíc není možnost jej vyzkoušet, že opravdu půjde katastru načíst. Takže požadavek ověření vfk je naprostá zhovadilost, protože povinnost lze ukládat jen dle zákona a ten musí být z principu věci natolik propracovaný, aby umožňoval, že když mám za něco odpovídat, tak musí onen zařídit, že to je realizovatelné, tedy definovat struktruru a umožnit možnost ji před odevzdáním přezkoušet, že půjde katastru načíst, což je znemožněno.
Je to podobný požadavek, jako když půjčíte auto a sotva se Vám ztratí z horizontu pohledu, tak máte jako zařídit, že "onen" bude (třeba 100 km od Vás) dodržovat předpisy(což lze zařídit tak leda telepaticky), když přitom policie se svým přebujelým aparátem totéž nedokázala za desítky let, nebo kdyby prodejce nožů měl zařídit, že po prodání nebude s nožem spáchán násilný trestný čin, což může ovlivnit prodejce leda rovněž telepaticky, tak podobných idiotů vyrábějícíh tyto hloupé nesmysly jsou na vrcholných úřadech celé zástupy a tito v baráku na Praze 8 jsou jedni z nich.

Prostě tuto vyhlášku a především zákon iniciovaly morálně zdegenerované osoby a prolobovaly ji v parlamentu nouzově pomocí dvou "náhradních" poslanců v trestním stíhání, někteří pobývají toho času ve výkonu trestu odnětí svobody.

Celkově vnímám státní úřady jako neužitečné škůdce a tento výtvor alias nový katastrální zákon a následná vyhláška, schválený pomocí kriminálníků z roku 2013 v aktuálním provedení to dokazuje, taková je jeho ligitimita a validita.
Jsem názoru, že by bylo dobré obnovit platnost hesla ve znaku Virginie
THUS ALWAYS TO TYRENTS
 
2014-06-20 15:10:39 - redakce
Pozn. redakce:
SIC SEMPER TYRANNIS
Tak vždy tyranům (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Virginie.
http://www.heraldika-terminologie.cz/mapa-s-hesla-483
 
2014-07-03 01:17:46 - jiný (napište kdo)
Tedy, nevím, co zde moudrý pan vice -chairman z baráku na Praze 8 jménem Ing. Karel Štencel mínil 9.2.2012,
zde jeho slova :
Případná konverze geometrického plánu do listinné podoby za účelem zkompletování listiny v listinné (papírové) podobě by vždy proběhla až po potvrzení geometrického plánu. Konverzi by prováděl buďto ověřovatel, popř. objednatel geometrického plánu, s využitím autorizované konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, nebo po potvrzení katastrální úřad
********************************************
podle § 23 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o
********************************************
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to pravděpodobně v podobě jednoho bezplatně vyhotoveného a případně i zaslaného výstupu.

By the way :

Onen předpis říká, že konverzi nelze provádět, kromě jiných dokumentů
podle bodu :
(5) Konverze se neprovádí

a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku,
********************************************
geometrický plán, rysy a technické kresby,
********************************************
a to se z podstaty věci nezměnilo.
Takže asi by měl onen moudrý señor méně a pomaleji mluvit a více a rychleji přemýšlet.
Ostatně slovo vice mluví za sebe, = neřest,nectnost,záporná vlastnost
přečin proti dobrým mravůmn, toto vše sedí na výše uvedenou kliku na Praze 8.
Chybí tu Diego de la Vega ze Ciudad de Los Angeles, který sjednával nápravu, jelikož vše, co v poslední době tato klika vymyslila, není vedeno dobrými úmysly.

Toto elektronické předávání by šlo udělat daleko snadněji a levněji a bez naprosto nesmyslných časových razítek a el. podpisu a nesmyslného obtěžování ověřujíCÍch zeměměřičů. Ale musili by mít členové junty na Praze 8 aspoň tolik moudrosti, jako je jí nutno při instalaci e(lektronického)-shopu.
Ale tuto stará klika alias junta se již novým kouskům nenaučí, leda nějakým difikultním zbytečnostem.
Nic dobrého od ní nečekám.
Hastá siempre, compañeros
 
REAKCE:
ÚOZI z katastrálních úřadů
ÚOZI ze soukromé firmy
jiný (napište kdo)
CELÝ ROZHOVOR
2012-02-09 12:14:01 - redakce
Místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ing. Karel Štencel, všem ředitelům KÚ a ZKI poslal následující dopis. Pokud se chcete k tématu na úrovni vyjádřit, můžete tak učinit na chatu www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php
***************************************************************
V Praze dne 9. února 2012
Č.j.: ČÚZK-03050/2012-22

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v souvislosti s přípravou nového katastrálního zákona stojíme před řešením praktických otázek spojených s vyhotovováním vkladových listin v elektronické podobě a v důsledku toho i před potřebou řešení problematiky vyhotovení, ověření a potvrzení elektronické verze geometrického plánu. Za této situace zvažujeme zavedení povinnosti předávání geometrického plánu mezi ověřovatelem a katastrálním úřadem výhradně v elektronické podobě. Geometrický plán (a ZPMZ) by přitom byl ověřován vždy v podobě souboru pdf, a to způsobem podle části šesté (§ 72) návrhu katastrálního zákona ve znění, v jakém byl návrh zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Obdobným způsobem by bylo vyznačeno potvrzení geometrického plánu.

Cílem této změny je umožnit připojení geometrického plánu k listině jako její neoddělitelné součásti i v případech, kdy bude záměrem předkladatelů listiny k zápisu do katastru nemovitostí její předložení v elektronické podobě. Konverze z listinné do elektronické podoby je u geometrického plánu podle současné právní úpravy vyloučena.

Případná konverze geometrického plánu do listinné podoby za účelem zkompletování listiny v listinné (papírové) podobě by vždy proběhla až po potvrzení geometrického plánu. Konverzi by prováděl buďto ověřovatel, popř. objednatel geometrického plánu, s využitím autorizované konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, nebo po potvrzení katastrální úřad podle § 23 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to pravděpodobně v podobě jednoho bezplatně vyhotoveného a případně i zaslaného výstupu.

Zamýšlená změna tak, jak je popsána, by se týkala výhradně ověřovatelů geometrických plánů a katastrálních úřadů. Vyhotovitelé, mezi nimiž se stále najdou i ti méně počítačově zdatní, by mohli vyhotovit geometrický plán v podobě listinné, do souboru ve formátu pdf by pak geometrický plán převedl až ověřovatel.

Žádám vás o sdělení případných zásadních překážek v realizaci uvedeného postupu jak na straně katastrálního úřadu, tak ověřovatelů, a to na základě vyjádření ověřovatelů, které podle vlastního výběru oslovíte. O Vaše sdělení žádám do 5. března.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel (podepsáno elektronicky)
 
2012-02-14 13:38:23 - ÚOZI ze soukromé firmy
Do motoru, který šlape, se obvykle nesahá!
 
2012-02-14 14:16:41 - redakce
Výše uvedený odkaz z mého dopisu se netýká samotného katastrálního zákona, ale § z přechodných ustanovení, kterým by se měl měnit zeměměřický zákon. Na žádost redakce zde upřesňuji:
§ 72
V zákoně č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. se v § 16 doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě a ověření jeho repliky se provádí přiměřeně odstavci 4 a 5 s využitím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a který obsahuje údaje v rozsahu psaných údajů razítka se státním znakem.".

Není to ale tak, že bychom už měli sepsána ta ustanovení nového katastrálního zákona, kterými bude zaváděna povinnost předkládat k potvrzení jen e-podobu plánu.
S pozdravem Karel Štencel
 
2012-02-14 14:55:14 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den.

Pouze krátká úvaha na vyhotovování geometrických plánů
v elektronické podobě.

Pokud by se mělo něco týkat výstupu v el. podobě, pak by se to
nemělo týkat v žádném případě výstupu geometrického plánu.
Některé rozsáhlejší geometrické plány by bylo i obtížné realizovat v pdf.
Narušilo by to i vztah zhotovitel-ověřovatel-zákazník.

Z geometrického plánu by spíše měl "zmizet" seznam souřadnic.
Po praktické stránce je jeho umístění na geometrickém plánu zbytečné
a matoucí.

Pro vedení ZPMZ a jeho archivaci na katastrálních úřadech se v el.
podobě mělo přistoupit již dříve. (viz digitalizace měřických náčrtů).

Poznámka:
- není mi jasné, proč byl umístěn §1 (2) a (3) do katastrálního zákona?
To čemu slouží vyplývá z (1).

-§ 2 m) rozestavěná stavba se střešní konstrukcí, to asi bude pro
mnohé objednatele geometrického plánu velký oříšek.

Ing. Jiří Kalista
Lounky 61
413 01 Roudnice nad Labem.
 
2012-02-15 06:56:39 - jiný (napište kdo)
Dobrý den, dle mého názoru se jedná o výborný nápad hodný dnešní doby. Pokud se s tím ČÚZK zdatně popere a vypracuje správnou legislativu, myslím, že to bude ku prospěchu všech. Jak ověřovatelů, tak pracovníků KP. Pokud by s tím šla ruku v ruce webová služba, která by dovolila dálkové založení řízeni PM atd., mohla by celá "transakce" proběhnout elektronicky a v podstatě by jediná práce na KP spočívala v potvrzení.

Jestli se bude přístup ČÚZK ubíral tímto směrem, bylo by vhodné uvažovat i nad možností takto předané ZPMZ a GP přes tuto webovou službu zpřístupnit.
 
2012-02-15 07:15:16 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Dobrý den,
z pověření místopředsedy ČÚZK Ing. Štencla zde doplňuji odpovědi na některé nejasnosti, které se v souvislosti s dopisem čj. ČÚZK-03050/2012-22 objevily v korespondenci.

1)Bude se odevzdávat plán k potvrzení i s naskenovaným „kulatým razítkem“ ověřovatele?

- Ne, počítá se s uvedením údajů o ověřovateli v popisovém poli ve formě textu v řádcích, nejlépe pak ve formě tzv. viditelného otisku elektronického podpisu.

2) GP se bude posílat „prostým emailem“ nebo přes Datovou schránku?

- Použití DS je problematické vzhledem k zasílání ZPMZ obsahujícímu pro DS nepovolený formát – vfk. Dokud nebude vyhotovena zamýšlená webová služba, počítá se se zachováním stávajícího postupu aplikovaného při předávání ZPMZ v elektronické podobě (e-mail).

3) V jaké podobě (formě) dostaneme potvrzený plán a jak si z něho vyhotovíme další prvopisy pro zákazníky?

- GP bude po jeho potvrzení konvertován do listinné podoby jen v případě vyplnění (zaškrtnutí) takového požadavku v žádosti o potvrzení GP. Pokud žadatel nepožádá o konverzi, bude mu zaslán GP v elektronické podobě. Pozdější konverzi bude možné provést u subjektu provádějícího autorizovanou konverzi podle § 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Z GP v listinné podobě (z konvertovaného GP) bude možné vyhotovovat kopie stávajícím způsobem podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.

4) Jaké programové vybavení bude ÚOZI (případně zhotovitel) k této činnosti potřebovat a jak bude komunikovat s úřady? (pomocí datové schránky?)

- Bude potřebovat SW, který umožní vyhotovení pdf a podepsání pdf interním elektronickým podpisem.

5) V jaké formě bude zákazník předávat plán stavebnímu úřadu pro vyjádření souhlasu s dělením pozemku, pro kolaudační řízení ?

- K žádosti o územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podle části B. přílohy 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb. přikládá „kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům.“. Dotaz, zda funkci těchto dokumentů splní v konkrétním územním řízení (nebo postupu podle části čtvrté správního řádu) i geometrický plán resp. jeho prostá kopie, je nutné směřovat stavebnímu úřadu.
Co se týče řízení stavebního, obecně platí, že elektronická podoba dokumentu je na roveň podobě listinné a není-li jedna z podob vyloučena (ať již výslovně nebo např. povahou dokumentu, způsobem doručování apod.), je možné podobu volit. Vzhledem ke zpravidla listinné podobě ostatních předkládaných dokumentů ve stavebním řízení bude u GP pro vyznačení budovy jistě výrazně převládat požadavek na listinnou podobu GP (to ale obecně i u ostatních typů GP).

J. Kmínek (ČÚZK)
 
2012-02-15 09:03:28 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,
...§ 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.
Subjekty provádějící konverzi
(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa
veřejné správy4).
Jestli tomu dobře rozumím, tak zaměřím a vyhotovím GP, katastr ho elektronický potvrdí a zakazník dostane ode mně akorát fakturu. A pro GP si zájde na "kontaktní místo veřejné správy"
 
2012-02-15 11:15:39 - ÚOZI ze soukromé firmy
Nejsem proti tomu, aby se ZPMZ a GP předávali k potvrzení v elektronické podobě. Nevadí mi ani předávat ZPMZ pouze elektronicky, ZPMZ většinou nikoho, kromě geodetů nezajímá. Předávat pouze elektronicky GP mi ale přijde jako zbytečná komplikace. Doba, kdy všichni budeme mít elektronické podpisy a smlouvy budeme podepisovat a podávat na katastr také pouze elektronicky, je podle mne ještě dost daleko. Většina lidí stále používá papírovou formu a například i ten stavební úřad, jak bylo už napsáno, jí také vyžaduje. Tak proč to komplikovat nějakou autorizovanou konverzí? Místa veřejné správy jsou určitě vybavena A4 tiskárnou, ale co větší GP? To si nedovedu moc představit, pojede si pro něj zákazník na katastr? A ikdyž mu katastr bezplatně vyhotoví a zašle jednu kopii, vždycky si bude muset nechat udělat další, protože jedna nestačí. Zatímco od geodeta je má hned, většinou v dostatečném počtu a v ceně.

Podobně jako je to s ověřováním kopie GP, měl by být ÚOZI oprávněný provádět autorizovanou konverzi GP. I tak bych byl ale pro to, aby se GP předával k potvrzení i papírově. Třeba jen ve dvou kusech, pokud ho katastr nechce archivovat.

Co se týče souboru vfk, trochu mi vadí, že mám ověřovat jeho správnost, ale prakticky nemám možnost, jak ho zkontrolovat.

Jan Pěkný
 
2012-02-15 12:39:09 - jiný (napište kdo)
Dobrý den,
předávání geometrického plánu mezi ověřovatelem a katastrálním úřadem v elektronické podobě je jistě dobrý nápad, tím spíš pokud by bylo umožněno takto uložené GP prohlížet pomocí webové služby. Jen nevím jestli jsou na kontaktních místech veřejné správy vybaveni na konverzi elektronických dokumentů formátů A0 nebo jiných zvláštních formátů. Zajímavá by byla zřejmě i cena takovéto konverze. I z tohoto důvodu se mi zdá být vhodnější zachování předávání GP i v analogové (papírové) formě.

Tomáš Karbáč
 
2012-02-16 10:50:02 - jiný (napište kdo)
Dovoluji si poznamenat, že systém elektronické výměny geometrického plánu (a ZPMZ) mezi zhotovitelem a katastrálním úřadem musí vyloučit protiprávní předání potvrzeného geometrického plánu jinému, než je zhotovitel nebo jím zmocněná osoba, nejčastěji asi ověřovatel. Ani ten, natož pak kdokoliv jiný (úřad, instituce ...), nemá právo nakládat s geometrickým plánem dříve, než bude plněním, tj. předáním plánu a zaplacením, ukončen ve smyslu občanskoprávním nebo obchodněprávním vztah objednatele a zhotovitele.
Zdravím, Petr Polák
 
2012-02-16 11:03:49 - jiný (napište kdo)
... a ještě ke svému předchozímu textu doplňuji, že seznam souřadnic na geometrickém plánu nemá žádný relevantní občanskoprávní význam a neměl by podle budoucí právní úpravy být obsahem plánu. Polohovým souřadnicím JTSK drtivá většina vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných nerozumí. Navíc je pro ně bez odborné pomoci geoinformací zcela zavádějící až matoucí tím, že sice uvádí v katastru nemovitostí evidovanou polohu na centimetry, když skutečnost ověřitelná na zemském povrchu se polohově může lišit od evidované polohy o decimetry, ne-li o metry.
Zdravím, Petr Polák
 
2012-02-17 10:10:57 - ÚOZI ze soukromé firmy
GP v elektronické podobě – ANO, ale jako jednu z možností předání. Ponechala bych možnost volby, nechť se ověřovatel (dle požadavku objednatele) rozhodne, zda předá el.podobu či papírovou. Papírové podoby GP bude stále třeba pro většinu objednatelů. Proti předávání ZPMZ pouze v el. podobě nic nemám.
Co se týče pozdější konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, jsem zásadně proti. Nevím, proč by někdo jiný měl „prodávat“ díla námi stvořená.
Radka Novotná
 
2012-02-20 10:27:54 - ÚOZI ze soukromé firmy
Jsem pro možnost obou variant GP (elektronické i klasické papírové), především s ohledem na objednatele, z níchž ne každý má možnost dále pracovat s GP v elektronické podobě.
Případnou konverzi i ověřování kopií papírových GP bych určitě ponechal pouze v kompetenci ÚOZI.
 
2012-02-21 10:28:46 - jiný (napište kdo)
Jsem pro zvážení každého vyhotovitele GP, jaká forma předání výstupů mu vyhovuje. Určitě bych ponechala možnost papírového výstupu , jelikož se na toto váže i odměna geodetovi za vykonanou práci. Nezřídka se setkávám s tím, že po vyhotovení GP nechce objednavatel tyto služby uhradit a snaží se geom.plán získat jako potvrzenou vícekopii tohoto díla a to bez zaplacení.
Dále nechápu,proč by výsledky naší práce měli vydávat jiné subjekty než geodet? Je to naše práce a naše reklama.Vzledem k finanční situaci našeho státu i geodetům zakázek ubývá a oddíl ... vyhotovitel ...na matrici GP má svoje opodstatnění. Marie Hádková,Jablonec nad Nisou
 
2012-02-21 14:48:02 - jiný (napište kdo)

Souhlasím s kolegou Polákem.Tak,jak je změna prezentována,bychom zákazníka-objednatele viděli pouze při objednávce GP.Bude-li mít možnost si potom GP vyzvednout na kontakním místě,už do geodetické kanceláře asi nezajde.Nevím,ale,jak na kontaktním místě ověří,že on je ten objednatel...
Dále mám dotaz na předání průsvitky v PDF při vyhotovení GP v analogové mapě.
S pozdravem Adolf Sigmund-MOST
 
2012-02-21 15:43:35 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,

rozhodně bych uvítal povinnost předávat ZPMZ a geometrický plán i v elektronické podobě tak, aby ho (v případě potřeby) mohl Katastrální úřad přiložit k elektronicky podanému návrhu na vklad. Nechápu ale, proč by to automaticky mělo znamenat rušení papírové podoby GP. Překáží to něčemu?

Jinak souhlasím s kolegy, že papírový GP je vlastně jediný "fyzický" výstup, který zákazník při placení dostává a se kterým si v 90% případů spojuje hodnotu vynaložených prostředků. Neumím si představit, co si o mě bude zákazník myslet, až mu řeknu, že papírovou kopii GP mu nemohu dát, protože jí vydává pouze autorizovaný úřad nebo advokát. Sám bych se cítil asi trochu méněcenně. Otázkou také je, proč by konverzi měl spolu s úřady dělat zrovna advokát...? Proč ne třeba rovnou realitní kancelář?

Chápu snahu ČÚZK jít s dobou, ale nevím, zda při tom také zvažuje dopad na již tak pochroumanou autoritu ÚOZI.

Ivan Tureček (GEFOS a.s.)
 
2012-02-22 09:25:24 - ÚOZI ze soukromé firmy
Vážení.
Pokud tomu dobře rozumím, bude geometrický plán vyhotoven ve formátu pdf s elektonickým podpisem. Tento dokument bude oprávněn do listinné podoby převést pouze oprávněný podle §23 odst 1 zák. č. 300/2008.

Tuto právní normu by bylo proto žádoucí rozšířit o pravomoc ÚOZI provádět konverze (třeba jen geom. plánů) . Zdůvodnění tohoto kroku by neměl být pro předkladatele novely zákona problém. Předchozí diskuze nabízí řadu argumentů na odůvodnění tohoto kroku.

Tato úprava by mohla přispět k zastavení degradace našeho oboru.
Nevidím důvod, proč by ÚOZI nemohl provédět i konverzi jiných výstupů z katastrálních úřadů. Naprostá většina z nás by tak měla možnost poskytnou zákazníkovi komplexní službu bez nutného mezičlánku.

Přeji pěkný den.

Jaroslav Rydlo (GEOKA spol. s r.o.)
 
2012-02-23 10:03:24 - ÚOZI ze soukromé firmy
Vážení kolegové
Jsem názoru, že konverzi geometrického plánu do listinné podoby by vždy měli provádět pouze ověřovatelé a zhotovitelé GPL. Vedou mně k tomu jednak názory uvedené v této diskuzi, jednak vlastní postupy v "práci se zákazníky", kde práce nekončí jen potvrzením GPL.
Prokousala jsem se paragrafy, na které postupně odkazuje heslo "kontaktní místo veřejné správy" a došla jsem k závěru, že na těchto místech a u advokátů by výsledek konverze jen těžko odpovídal zažitému a vyžadovanému kvalitnímu formátu výstupu naší odborné činnosti, pod který se podepisujeme a který garantujeme.
Hezký den
Ing.Jana Nováková
zeměměřické práce
Moravské Budějovice
 
2012-02-23 14:40:28 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,
naprosto souhlasím s kolegy, že konverzi GP do listinné podoby by měl provádět jen ÚOZI. Skutečně nevím, jak si kontaktní místo veřejné správy poradí například s tiskem GP parcelace na formát A1. Také představa, že zákazníkovi předám fakturu za GP s tím, ať si ho v papírové podobě jde nechat vytisknout na kontaktní místo veřejné správy, mi přijde dost zvláštní.
Ing. Eva Behenská
Praha
 
2012-02-23 15:44:36 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Dobrý den, kolegyně a kolegové,
1) Předávání GP k potvrzení jen v elektronické podobě by samozřejmě pomohlo katastrálnímu úřadu v tom, že budoucnost archivace všeho je v uchování digitální podoby archiválie a tato podoba by byla vytvořena přímo, nikoliv např. digitalizací papíru (poměrně zbytečná práce).
2) Naprosto rozumím obavám z možného využití konvergovaných GP někým, kdo za vyhotovení GP neplatil.
3) Proto se kloním k tomu, že by potvrzený GP měl být předán toliko ověřovateli - jako doposud.
4) To dle mě nevylučuje to, že by GP k potvrzení byly předávány pouze v elektronické podobě.
5) Potvrzené GP, pokud by to bylo legislativně umožněno, bych předával opět výhradně v elektronické podobě ověřovateli, ten by pak v případě potřeby (zřejmě téměř vždy prozatím) konvergoval do listiny v potřebném počtu. (teď neuvažuji jako ÚOZI, ale rád bych ušetřil lidské zdroje, papír a tonery na katastrálním úřadě).

S pozdravem L. Klučka, Praha
 
2012-02-24 13:11:11 - jiný (napište kdo)
Dobrý den,
řekl bych, že ze stávající diskuze je jednoznačně vidět jednotný postoj kolegů geodetů. Já osobně jsem se po přečtení dopisu Ing. Štencla zhrozil. Následně mě trochu uklidnila doplňující odpověď J. Kmínka " 3) V jaké podobě (formě) dostaneme potvrzený plán a jak si z něho vyhotovíme další prvopisy pro zákazníky?

- GP bude po jeho potvrzení konvertován do listinné podoby jen v případě vyplnění (zaškrtnutí) takového požadavku v žádosti o potvrzení GP. Pokud žadatel nepožádá o konverzi, bude mu zaslán GP v elektronické podobě. Pozdější konverzi bude možné provést u subjektu provádějícího autorizovanou konverzi podle § 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Z GP v listinné podobě (z konvertovaného GP) bude možné vyhotovovat kopie stávajícím způsobem podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb."

Myslím si, že drtivá většina bude požadovat konverzi do papírové formy. Nedovedu si ale představit, jak se s tím poperou katastrální pracoviště. Proto mi přijde jako nejlepší řešení nechat na zákazníkovi, v jaké formě bude chtít GP a zhotovitel pak podle toho buď papírový GP přiloží nebo ne.

Současně je třeba zdůraznit poznámku pana Poláka "Dovoluji si poznamenat, že systém elektronické výměny geometrického plánu (a ZPMZ) mezi zhotovitelem a katastrálním úřadem musí vyloučit protiprávní předání potvrzeného geometrického plánu jinému, než je zhotovitel nebo jím zmocněná osoba, nejčastěji asi ověřovatel. Ani ten, natož pak kdokoliv jiný (úřad, instituce ...), nemá právo nakládat s geometrickým plánem dříve, než bude plněním, tj. předáním plánu a zaplacením, ukončen ve smyslu občanskoprávním nebo obchodněprávním vztah objednatele a zhotovitele."

A v neposlední řadě vypíchnu i myšlenku paní Novotné - proč by při dodatečné konverzi měl na naší práci profitovat někdo cizí?!!!

Hezký den
Ing. Daniel Vučenovič
 
2012-02-26 17:20:32 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,
podle mně nikde není řečeno, že by se měnil vztah ověřovatele a katastrálního pracoviště. Ověřovatel (a ten případně zmocní např. vyhotovitele) žádá KP o potvrzení a proto i potvrzený GP dostane zpět ověřovatel. Nevidím důvod, proč bych měl posílat zákazníka na KP nebo jinam. Pokud mu budu chtít dát el.GP, tak mu ho předám na disketě (CDčku, emailem).
A takový el.GP bych zákazníkovi i mohl napočítat s ohledem na počet potřebných prvopisů (kopií), jež bude potřebovat k provedení a které si možná nechá udělat na kontaktním místě VS.

Nikde se také nemluví o tom, že si na CzechPoint musí dojít zákazník - můžu mu tam zajít já a ověřené kopie mu udělám a nechám zaplatit. (nic z toho neřeší velké formáty)

---

Úvaha o tom, že by KP na žádost ověřovatele vyhotovila jeden prvopis je krásná, a kdyby to tak mohlo fungovat, tak by to bylo asi to nejelegantnější řešení (z pohledu vyhotovitele). Ale fungovat to nebude :-) S ohledem na různé formáty a nutnost tisku takových GP - úplně to chápu a proto si myslím, že bude nejlepší, pokud se bude spolu s el.podobou GP (která bude vždy a KP si ji "založí") předkládáno k potvrzení i jedno papírové vyhotovení. To pak zůstane ověřovateli (nebo vyhotoviteli - záleží na vztahu) a zákazník může dostat objednaný počet ověřených kopií. KP bude muset zajistit, tak jak uvedli kolegové, aby veřejnost nedostala k dispozici el.GP, "z dokumentace" ale jen ten "z listin". A vzhledem k tomu, že čistě elektronických podání s GP bude (zatím) minimum, tak v listinách takových GP bude málo.

Dále by mne zajímalo, jak to bude s vypršenými certifikáty - u ZPMZ je to ošetřeno tím, že se vytiskne protokol na papír s vypsanými MD5 otisky. Bude GP vyžadovat nějaké časové razítko, nebo se pravost el.GP po letech ověří tím, že v dokumentaci bude stejný (etalon)?

M. Kmínek


PS: webovou službu umožňující vytváření PM, rezervaze podlomení, ... a následně i předávání ZPMZ/GP k potvrzení půjdu po jejím spuštění dobře oslavit
 
2012-02-27 09:12:31 - jiný (napište kdo)
Je to velmi velmi komplikované, a velmi velmi nákladné. Dostat se k 20 ověřeným prvopisům, ve velkém formátu v papírové podobě, to bude opravdu oříšek. KP budou tisknout to, co dřív netiskla, ověřovatelé a zhotovitelé budou obíhat kontaktní místa(zda jim tam budou moci vůbec vyhovět) a všechno nakonec zaplatí zákazník, který chce dostat jenom to, co dostal doposud a všechno si to pěkně uložit ve svém domácím (firemním) výhradně papírovém archivu.
 
2012-02-27 09:30:38 - jiný (napište kdo)
Dobrý den, moc se mi nezdá myšlenka "předávat GP v elektronické podobě a současně i v papírové podobě". To by pak na katastru museli kontrolovat, zda jsou obě podoby naprosto shodné (včetně datumu ověření:-). Doporučuji předávat jen v jedné z uvedených podob. Pokud bude ČÚZK trvat na elektronické podobě (např. kvůli archivaci, nebo proto, že i ZPMZ bude v elektronické podobě), asi nezbyde než zajistit převod na papír (tj. tisk GP) na katastrálním pracovišti. Dotaz na M.Kmínka: proč se obáváte, že toto nebude fungovat?

K vypršeným certifikátům: pokud už bude příslušný vklad proveden, tak by to podle mého názoru měla být záležitost katastru a jeho sbírky listin (tj. zřejmě to budou nějak "přepodepisovat").

Michal Votoček, vývojář SW
 
2012-02-27 09:45:39 - jiný (napište kdo)
"Konverze z listinné do elektronické podoby je u geometrického plánu podle současné právní úpravy vyloučena." Nebylo by nejjednoduší změnit to ?

 
2012-02-27 12:56:50 - ÚOZI ze soukromé firmy
Věc: Stanovisko k elektronické podobě geometrického plánu
Ověření a potvrzení geometrického plánu v elektronické podobě je v dnešní době, kdy digitální komunikace začíná prorůstat do všech odvětví lidské činnosti, zřejmě předvídatelný postupný krok k uchování výstupů geodetické práce i pro katastr nemovitostí. I možnost, v budoucnu, předávání digitálních dat z dokumentace KP pro vyhotovení nových geometrických plánů je rychlou a pohodlnou cestou.
Jen z pohledu vyhotovitele plánů bych se zasazoval o zachování předávání objednateli dílo v papírové podobě hlavně z toho důvodu, že na zákazníka příliš dobře nezapůsobí vystavení faktury za práci, která není viditelná alespoň v tiskové podobě. Stejně tak i z důvodu, kdy vlastník při přebírání díla má ještě poslední možnost nějaké vizuální kontroly předané práce.
S ohledem na úmysl, kdy konverzi z digitální do listinné podoby by bylo možno provádět na katastrálních pracovištích po potvrzení GPL nebo na kontaktních místech veřejné správy, by bylo rozumné zajistit, aby nemohlo dojít k získání díla objednatelem před jeho zaplacením zpracovateli. Myslím si tedy, že by bylo nejvhodnější ponechat převod z digitální do listinné podoby výhradně v rukou ověřovatelé, popř. zhotovitelé. Ing. Jaromír Šašinka
 
2012-02-27 13:12:59 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Dobrý den,
elektronická podoba geometrických plánů by měla být pouze jako jedna z možností,dle žádosti ověřitele.(s vyloučením analogových map -předávání průsvitné fólie zatím není dořešeno)Konverzi do listinné podoby by měl provádět pouze ověřovatel,případně i vyhotovitel GP.

Marie Crhonková ,KP Prostějov
 
2012-02-27 22:21:57 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,
konverze z listinné do elektronické podoby (ale i naopak) je u geometrického plánu podle současné právní úpravy vyloučena - dle § 24 odst.5 písmeno b) zákona č.300/2008 Sb.. Důvodem vyloučení konverze je dle výše cit.zákona jedinečnost geometrického plánu, kterou nelze konverzí nahradit. Tvůrce tohoto zákona byl v tomto bodě znalý člověk a nedovedl si představit, jak by si s konverzí geometrického plánu formátu většího než A4 do listinné podoby poradila paní za přepážkou Czechpointu na naší poště nebo na matrice.
Dle nového Občanského zákoníku bude nadále umožněno občanovi sepisovat smlouvy o převodu vlastnictví(aj.) a stát ani katastr nebude mít právo vyžadovat tyto smlouvy pouze v elektronické podobě. Z toho vyplývá, že budou připustěny obě možnosti podání - jak listinná, tak elektronická. Proto musí mít ověřovatel možnost nabídnout objednateli GP obě verze.
Rešením by bylo udělení práva autorizované konverze výsledků geodetických činností ověřovatelům GP (ÚOZI). Mezi KÚ a ÚOZI by probíhala komunikace pouze elektronicky, mezi ÚOZI a objednatelem GP buď elektronická nebo listinná konverze provedená ověřovatelem GP -dle přání objednatele.
Musel by se doplnit § 23 zákona č.300/2008 Sb. o odstavec 3) Konverzi výsledků geodetických činností provádějí úředně autorizovaní zeměměřičtí inženýři za podmínek stanovených jiným právním předpisem.
Dosažení takové změny zákona č.300/2008 Sb. považuji, vzhledem k tomu, že jsme malá nevýznamná skupinka bez podpory,
za science fiction.
Ing.Jaromír Pinter (možná bude někdy podepsáno elektronicky)
 
2012-02-28 13:25:54 - ÚOZI ze soukromé firmy
Re pro Michala Votočka:
dovedu si představit, že by takto KP dělalo GP na A4/A3 na rozdělení zahrady nebo vyznačení RD.
Už si hůře dokážu představit, že KP bude vyhotovovat GP na listech A1.

Řešením problému s formáty by mohlo být, kdyby se stanovilo, že GP se musí rozsekat na listy velikosti A4. Doufám, že to nikdo nebere tak, že to myslím vážně!
----
Naprosto také souhlasím s názorem kolegy Pintera, že prosadit změnu zákona 300/2008 tak, aby konverzi dělali i ÚOZI, tak jak se tu často objevuje je obtížně průchodné - to by asi chtělo trochu lobbingu ($$$$).

M. Kmínek
 
2012-02-28 14:49:29 - jiný (napište kdo)
Dovedu si představit GP v elektronické podobě, A JSEM PRO, dovedu si i představit její konverzi do listinné, (což by asi ještě tak 50let stejně probíhalo skoro s každým GP), ale nedovedu si plně představit že by ji mohli dělat i jiný subjekty než UOZI /ještě tak KP/, pokud bude možnost provádění konverze i na kontaktních místech, pak můžeme jít dělat asistenty advokátům a RK s výhodou praxe ve vyhotovvání geometrických plánů.-)
Panzner J
 
2012-02-29 11:17:23 - ÚOZI ze soukromé firmy
Je na čase aby komora a Svaz geodetů tvrdě hájila zájmy geodetů a kartografů,zejména z hlediska autorských práv.Geometrický plán by měl být považován za kartografické dílo se všemi důsledky,které vyplývají z autorského zákona.Příprava nového zákona je jen dalším krokem k tomu,že jiné subjekty budou využívat a prodávat výsledky naší práce aniž by za to zaplatili.
S pozdravem Milan Hromádka
 
2012-03-01 08:42:54 - jiný (napište kdo)
Po přečtení komentářů (děkuji za odpověd M. Kmínkovi) a diskuzi s kolegy mi z toho vycházejí tři možnosti a je na ČÚZK potažmo poslancích a senátorech vybrat to nejvhodnější (v závorce uvádím nevýhody):

1. ponechat volbu listinné nebo elektronické podoby GP na zhotoviteli, tj. katastr by nevyžadoval PDF (pokud by obdržel listinu - "GP na papíře", kterou by chtěl archivovat elektronicky, musel by si ji naskenovat),

2. k potvrzení předávat geometrický plán vždy v elektronické podobě PDF s tím, že pokud o to zhotovitel požádá, vrátí mu katastr podepsaný GP v listinné podobě, tj. katastr musí zajistit tisk PDF a to až do formátu A1; domnívám se, že vytištěný plán se pracovníkům katastru lépe kontroluje (ovšem rozpočet katastru je zatížen náklady na tisk),

3. k potrvzení předávat geometrický plán vždy v elektronické podobě PDF s tím, že pro převod potvrzeného GP do listinné podoby bude kromě dosavadních možností (CZECHPOIT aj.) nově zmocněn také ÚOZI, který si s tím jistě poradí (zásah do legislativy mimo náš obor; nevím, zda by to bylo průchodné).

M. Votoček, vývojář SW
 
2012-03-01 16:31:37 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Chtěl bych velmi ocenit příspěvek Ing. Pintera po stránce reálné představy o možnosti změny zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Nemohu však souhlasit s tím, že konverze geometrického plánu z elektronické podoby do listinné je vyloučena. Zákon výslovně neumožňuje jen konverzi z podoby listinné do elektronické. Důvod bych nespatřoval ani tak v genialitě tvůrce předpisu, jako spíše v tom, že tento tvůrce téměř doslova převzal úpravu vidimace z § 9 písm. a) zákona č. 21/2006 Sb. (o ověřování). Výjimka v zákoně o ověřování pak nebyla ani tak z důvodu rozměrů nebo složitosti vidimace GP (i takový argument je mi znám, ale přiznejme si - "okopírovat" lze i mnohem složitější dokumenty - a ten, kdo vidimuje, za obsah předlohy neručí a nic o něm vědět nemusí) ale spíše z důvodu právního, tj. existence speciální úpravy vyhotovení kopie GP v zákoně o zeměměřictví. Rozměry předloh pak ani zákon o ověřování ani zákon o konverzi vůbec neřeší. Prováděcí vyhláška k zákonu o konverzi (193/2009 Sb.) pak v příloze 1 uvádí, že formát výstupu musí být minimálně A4. Více se mi zatím nalézt nepodařilo.

J. Kmínek
 
2012-03-01 17:01:57 - ÚOZI ze soukromé firmy
Já bych ještě upřesnil Honzovu poznámku o formátu. Zmíněná vyhláška 193/2009 Sb. v §3 odst. 4 říká, že:
"Subjekt provádějící konverzi na žádost přijímá vstupy v listinné podobě nebo předává výstupy v listinné podobě ve formátu A4, ledaže technické a organizační podmínky umožňují subjektu provádějícímu konverzi na žádost přijímat vstupy a vydávat výstupy jiného formátu."

Z toho mi trochu vychází, že na CzechPoint mohu přinést GP na A1 (v elektronické podobě), ale oni, pokud nemají vybavení (a trochu pochybuji, že někde takové mají), mi z něj nadělají A4.

Otázka je, zda to na ty A4 "nastříhají" nebo zmenší.

M. Kmínek
 
2012-03-01 22:48:05 - jiný (napište kdo)
Dobrý den,
Docela by mne ale zajímal mj. jiný právní aspekt zhotovení plánu, a to popis předmětu smlouvy o dílo dle dejme tomu občanského zákoníku. Bude třeba uvádět v takových smlouvách formulaci - Dodání geometrického plánu ve formátu pdf? Nebude to tak trochu k smíchu? V době, kdy máme nahlizeni.cuzk.cz, tisk do pdf je samozřejmostí z téměř jakékoliv aplikace a manipulace s rastrovou i vektorovou grafikou může ovládat každý se velmi přiblíží hranice kartografického díla k obyčejné malůvce zhotovené osobou bez znalostí. Neupadne tak totální elektronizací všeho význam našeho povolání a práce ještě více do šedi elektronického průměru? Neměli bychom spíše nutnost papírových výstupů udržet? Nebylo by lepší spíše obor bránit a izolovat od veškerého zjednodušování a zrychlování administrativy i práce? Všeho, co je dostupné hned a snadno si lidé těžko mohou dostatečně vážit a tím práci i zaplatit. Nedovedu si představit, jak babičce na vsi budu předávat ověřené pédéefko a chtít za zákres rozdělení pozemku pět tisíc. Papír je základ. Už jenom kvůli plnění smlouvy o dílo.

S pozdravem

Jiří Povolný
 
2012-03-04 12:19:11 - jiný (napište kdo)
K příspěvku pana Jiřího Povolného:
Doporučuji v předmětu smluv o dílo, kde tímto dílem mají být jakékoliv (!!!) výsledky zeměměřické činnosti, pojmenovat stručně tyto výsledky vždy v souladu s konkrétním zákonem a případně konkrétní technickou normou (ČSN, ISO atd. obvykle nejsou obecně závaznými technickými předpisy !!) a následně v samostatném ustanovení předměu smlouvy vyjmenovat VŠECHNY (!!) právní a technické předpisy, které jsou pro zhotovení díla pro oba účastníky smlouvy závazné. A když všechny, tak nejen z oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí, ale i například z předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících, které ve značné míře ovlivňuje a omezuje právní jednání (úkony) objednatelů (viz občanský zákoník v části "Věci a páva"). Tím se lze spolehlivě vyhnout složitým smluvním popisům, co se myslí řádným smluvím plněním na strany zhotovitele. Poznamenávám, že zeměměřickým dílem nemusí být vždy a za všech okolností věci hmotné (papírové). Předávaným dílem mohou být i nehmotná geodata (geoinformace) případně i celé databáze geodat včetně souvisejícíh metadat (například technická mapa obce). Pak je ovšem důležité ve smlouvě o dílo stručně popstat strukturu a formát předávaných geodat a metadat a popsat také nosič, na němž nehmotná plnění zhotovitel objednateli předá (třeba i elektrickou poštou). A v neposlední řadě velmi doporučuji uvést, a to nejen v případě rozsáhlých databází , kdo má právo s předanými geodaty nakládat (dispoziční právo), májí-li být geoinformace předmětem další obchodní činnosti na straně zhotovitele i na straně objednatele.
Zdravím, Petr Polák
 
2012-03-09 10:44:28 - ÚOZI ze soukromé firmy
Především zakažte OSVČ jako geodety - průmyslováky!
Švarcsystém ničí i náš obor!
Inspektoráty - důsledně kontrolujte, že protokoly dle vyhlášky 26/2007 Sb. zpracovávají odborně způsobilé osoby! Často je zpracovávají gympláci, nebo jiné nekvalifikované osoby! Výsledky stojí za to..
Ministr zdravotnictví varuje - vše toto škodí zdraví celého našeho trhu!
Žádnou překotnou digitalizaci ani tolik nepotřebujeme, i když určité množství méně kvalifikovaných geodetů to také setřese...

Odborného vzdělání si nikdo neváží, zákazník to těžko dokáže ocenit, toho zajímá jen cena. A to bychom mohli ještě na VŠ platit školné? Který zaměstnavatel to zaplatí? 
2012-03-10 11:40:29 - ÚOZI ze soukromé firmy
Trošku reakce na předchozí příspěvek ÚOZI,
proč zakázat OSVČ středoškoláky?? v čem se liší VŠ od prumyslové školy geodetické? Kolik dokážete udělat denně GP když musíte dát minimálně na jeden GP 12-15 razítek a podpisů? a k tomu jet na vytyčení a posléze dle místopředsedy udělat pdf či jiný elektronický výstup poněvadž zpracovatel toto neumí??
Jen se trošku zamyslete, v současné době je cca 2500 razítek, min. 50% jich je mrtvých (státní zaměstnanci, duchodci, lidi co se už třeba ani neživý geodezii ale razítko je v registru, o zemřelých nemluvě) s těch zbývající 1200 je tak do 500 mladších 50ti let, a roční doplnění 30 ÚOZI??? Že geodézie je mrtvý obor už ví všichni, že je snaha vše nechat na ing. a bojovat aby nikdo jiný razítko neměl je celkem smutné když nástupní plat VŠ je cca 15000,- a po razítkách dostane max 20000,-. V dnešní době?. GP musí ověřit ing, a kdo jej potvrzuje na KP?? Škoda, nevim nevím kdo by toto dělal na KP když by středoškolák nebyl.
A co se týče švarcsystému, když cokoli zakážete je vždy snaha toto obejít, proč spíš někdo nepřijde se systémem v mezích zákona??
Spíš by se měli hlídat ceny a nedovolit pánům inženýrům je ničit, co p ing Žemličko, Vondráčku, Krausová atd.. co jsou v každém vydáni časopisu v porovnání cen....
Nebudu si kazit víkend s pozdravel Váš Lojza Novák
 
2012-03-10 15:17:57 - ÚOZI ze soukromé firmy
Tak proč se třeba nestanoví, jako to mají advokáti - 177/1996 Sb. - "advokátní tarif"? Proč se musíme setkávat s (h)různými cenami za naší práci? Nastupní platy pro VŠ si nechte zdát, pokud má vůbec firma zájem někoho nabírat, částku 15000 uvidíte na výplatní pásce leda v položce superhrubé mzdy. Studovat tento obor se téměř nevyplatí, protože po zacvičení dokáže základní práce ovládat i negeodet. To že může činit nevědomky naprosto špatně je chyba kontroly. Zkuste se například podívat do advokátní kanceláře, zda odborný pracovník - koncipient - může být středoškolák, nebo dokonce středoškolák z jiného oboru, který z oborových znalostí neskládal jedinou zkoušku. Já si říkám, že se ještě víc ušetří, kdyby práci dělaly cvičené opice - ty stačí platit v banánových naturáliích. Stejně všechny zajímá jen cena a kvalita je věcí neuchopitelnou.
Místo rokování o elektronicky ověřených pdf bychom spíše měli rokovat o tom, že naše práce by měla mít minimální tabulkové ceny a měli bychom dodržovat požadavky na vzdělání a kvalitu. V mnoha firmách pracují a gp zpracovávají lidé, kteří obor nestudovali a jen je kdosi zaučil. Nakonec může přijít někdo jako bývalý pan ministr Bárta a tvrdit, že když jsou čeští geodeti tak drazí, tak si radši objednáme čínské:-) Je načase regulovat trh! A obdoby společenství geodetů, tak časté na severní Moravě, ale i jinde, kdy jeden ÚOZI (OSVČ) má v každém okrese 1-2 středoškoláky OSVČ, kterým razítkuje, nemohou oboru ani trochu pomoci. Náš obor trpí přílišnou volností, která nás na závěr zahubí. Hon za nejnižší cenou vede k eliminaci kvalitativního růstu.. Vždyž ceny za průměrný geometrický plán na vyznačení budovy za poslední 3-4 roky padly snad na 60-50 procent..Pokračujme, jen tak dále...
 
2012-03-12 07:45:30 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Po VŠ jsem nastoupila do zaměatnání - obor který jsem studovala - nástupní plat 12 000 (=hrubého), po získání razítka mám již 18 000 (=hrubého) a ještě se platy budou snižovat, protože ministersvo zemědělství musí šetřit. Jako ÚOZI potvrzuju na KP, někdy i zpracovatelům negeodetům - když jsem to konzultovala se ZKI, bylo mi řečeno, že není způsob, jak zamezit těmto negeodetům zpracovávat geom.plány. Velmi smutná realita....jsem sice kvalifikovaný pracovník, ale jestli se chci uživit, patrně budu muset změnit obor. KH.
 
2012-03-12 09:57:49 - ÚOZI ze soukromé firmy
Předchozí reakce mně zvedla ze židle. Jak může někdo potvrzovat negeodetům GP. Zákon 200/1994 Sb. v par. 3 odst.4 definuje, kdo je považován za odborně způsobilou osobu ....fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. A stejný zákon v par. 17b odst. 1 písm. c říká, že jiného spravního deliktu se dopustí..."ÚOZI" jestliže ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá. Víc není co dodat. Zákony jsou. Jen je třeba podle nich se chovat.
ÚOZI (SŽDC, SŽG Olomouc)
 
2012-03-12 10:17:27 - jiný (napište kdo)
Pokud od toho dává ZKI ruce pryč, tak jak chcete docílit dodržování zákonů?
 
2012-03-12 21:42:09 - ÚOZI ze soukromé firmy
Protože zákony nedodržují i velké firmy, a to už by mohlo narušit zvykový smír. Problematiku zaměstnávání negeodetů na geodetické práce můžeme například sledovat na digitalizaci katastrálních map. Například v Brně tyto činnosti zpracovávali studenti elektrotechnické fakulty i medicíny, protože se přihlásili včas a byli ochotní tuto práci dělat zalevno. Vždyť to přece vyhovuje vlastníkům velkých firem, obcházení zákonů a norem navyšuje jejich zisk, o dopadech na cenu práce kvalifikovaného člověka po letech studia i praxe je zbytečné mluvit. Proč by si tedy lidé ze ZKI a ČÚZK měli dělat zle, když to takto pro ně funguje a nevidí žádný problém?
 
2012-03-13 10:30:29 - ÚOZI ze soukromé firmy
Jelikož se diskuse malinko odchýlila ze směru, pokusím se jí trochu vrátit k tématu.

Obrátil jsem se s dotazem ohledně provedení konverze (PDF->papír) větších formátů na Českou poštu. Odtud mi bylo oznámeno, že pouze specializované pracoviště je schopno vytisknout A3 - jinak jen A4. Konverze většího formátu by byla řešena výtiskem na více A4 a sešitím s doložkou. Dále mne odkázali na seznam eGoncenter pro řešení rozsáhlých konverzí.
Tam jsem si ze seznamu vybral mně nejbližší pracoviště, u kterého je napsáno, že umožňuje konverzi v jiném formátu než A4 (MmČB). I tady ale disponují pouze tiskárnou A3 a odkázali mne, abych zkusil štěstí na ČP :-)

M. Kmínek
 
2012-03-13 18:00:58 - ÚOZI ze soukromé firmy
No výborně. Takže výstup by mohl být certifikovaný. A co vstup? Nemohl by být každý geodet registrovaný pod svým osobním čslem u KGK jako jsou například u advokátů všichni koncipienti i advokáti registrovaní u ČAK (česká advokátní komora)? Klidně by bylo možné vyhotovovat GP pouze na webové aplikaci VÚGTK pod přihlášením, jinak ne. Všechny negeodety by to tímto dostalo do ofsajdu. Co vy na to, Vážené KGK, ČÚZK a ZKI? Co by na to řekla praxe? Mohlo by to mít ambice na vyčištění geodetického trhu od některých plevelných firem?
 
2012-03-14 13:32:59 - ÚOZI ze soukromé firmy
A co by na to řekly softwarové firmy, pokud by gp bylo možné vyhotovit pouze na webové stránce ČÚZK? A co když by tato byla nedostupná, zahlcená...
Chápu, že plevelné firmy trápí mnoho z nás, ale toto se mi nezdá býti cestou.
 
2012-03-14 13:41:23 - ÚOZI ze soukromé firmy
Pak by mohly softwarové firmy prodávat např. pouze takový SW, který podporuje přihlašování pod svým uživatelským ČÚZK, KGK, nbo VÚGTK jménem. To se ale tak úplně nedotýká fáze kontroly. Součástí zasílané dokumentace v elektronické podobě by měly být i elektronické podpisy všech pracovníků, kteří geometrický plán vyhotovovali.
 
2012-03-14 13:55:33 - ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI ne vždy mají právo říci - geometrický plán nepotvrdím, protože se na jeho tvorbě podílela osoba, která nesplňuje požadavky na kvalifikaci a vzdělání. Protože se na to přeci nemůže téměř přijít, a vše kryje razítko ÚOZI zejména je-li vyhotovitelem geometrickcého plánu právnická osoba. Ostatně, pravděpodobně jedině zde se mohou skrývat osoby s nedostatečnou kvalifikací, protože jsou levnější a méně samostatné (a lépe dirigovatelné). Začněme už "kydat" i od tohoto konce, jinak nebude mít žádného smyslu obor studovat ani na úrovni SŠ, ani VŠ.
 
2012-03-14 17:25:36 - jiný (napište kdo)
K předchozímu příspěvku poznamenávám, že ÚOZI je ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a)zákona o zeměměřitví povinen jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností. Musí tedy spolehlivě zjistit i to, že ověřuje výsledek zhotovený zeměměřičem vzdělaným ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 uvedeného zákona. Pokud to někteří ÚOZI neplní, pak je pro ně jakýkoliv trest mírný.
Petr Polák
 
2012-03-14 18:28:42 - jiný (napište kdo)
Jistě, ÚOZI je zodpovědný za to, co ověří - ale pokud vědomě porušuje předpisy, poraďte kdo a jak ho může trestat. Když jsem se ptala na ZKI, bylo mi řečeno, že se o to starat nemám, že v kompetenci ZKI to není a jako dodatek milá paní zmínila, že ona osobně zná několik zpracovatelů - negeodetů, kteří vyhotovují velmi pěkné plány. To mě dost rozčílilo...
 
2012-03-15 08:59:28 - ÚOZI ze soukromé firmy
Velmi pěkné může být kde co. Podstatné je ale to, zda byl takový plán vyhotoven v souladu s legislativou - a to býti nemohl, protože ho vyhotovovala osoba, která k tomu neměla oprávnění. Pak může být klidně zlatý. Chce si někdo ze ZKI špinit ruce, nebo regulace a kontrola vůbec nefunguje? Je-li tomu tak, pak veřejně spálím svoje diplomy z VŠ včetně maturitního vysvědčení a protože GP vyhotovovat umím, sice to nebudu mít čím doložit, nebude to na závadu, abych se řadil do stejné řady, jako poctivě vystudovaní, co do studia investovali svoje prostředky jako potenciální adepti oboru G+K (resp. jejich rodiče). Přijde Vám toto normální? Když si neudržíme požadavky na vzdělanost, můžeme školy zrušit, protože po zacvičení to přece zvládne pepa z depa. Nechci se nikoho dotknout, ale podobné záležitosti nás již potkali v době, kdy se vyhotovovala JEP, respektive JEP zjednodušeným způsobem a násl. pracech. Jedná se o dobu, která z nás udělala v očích veřejnosti flinky a nekvalifikované lidi, chceme toto v zájmu podnikatelského blaha opakovat? Toho se nechci účastnit, ani tomu němě přihlížet!
 
2012-03-15 09:16:41 - ÚOZI ze soukromé firmy
Otázka k příspěvku pana Poláka by mohla vyvstat následující: Je možné podat na ÚOZI, který nejedná nestranně, odborně a nebude vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností oznámení na Policii ČR z důvodného podezření na porušení zákona č.200/1994 Sb.?
Zejména ten, kdo tak činí opakovaně, by si toto zasloužil. Dále pak někteří ti, kteří si domlouvají na svých terénním měřeních pod hlavičkou firmy víkendové melouchy za poloviční cenu, měří s půjčenými firemními přístroji a zpracovávají na nelegálním softwaru - problém zejména SW Groma, bez dokladu na ruku.. Pro takové lidi také není žádného trestu..
 
2012-03-16 19:35:25 - jiný (napište kdo)
K předchozímu přízpěvku poznamenávám, že Policii ČR nelze účinně sdělovat nic, co by nebylo možno prokazatelně (přiloženými důkazy a svědectvími) označit jako trestný čin. Porušení pořádku na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí (tedy přestupky) jsou zásadně v působnosti správních úřadů resortu ČÚZK, tj. Zeměměřického úřadu v Praze, územně příslušných ZKI a územně příslušných katastrálních pracovišt katastrálních úřadů. Tou velmi nepříjemnou hranicí našeho jednání je, že nápravu lze rešit převážně obecně odsuzovaným udáváním. Nebo snad máme usilovat o zřízení linky pro anonymní informace shora uvedeným úřadům ?? K tomu by ovšem bylo třeba vůle ze strany představitelů resortu a je mi jasné, že k tomuto řešení se asi (??) nikomu moc nechce, je-li takové řešení vůbec legislativně průchozí. Ale efekt by se zřejmě časem prokázal, jen by to bylo časovou zátěží dotčených úředníků jmenovaných úřadů. Ti by se setkávali nejen s relevantními trestuhodnými přestupky, ale asi i s jinými projevy osobní záště, kde přestupek by jednotlivcům nebylo možno prokázat, a ztráta času na zbytečné zjišťování by se projevila jinde.
Petr PoláK
 
2012-03-16 20:11:14 - ÚOZI ze soukromé firmy
Pokud jsou místně příslušná katastrální pracoviště aktivní jako někteří v jižních Čechách, pak geodeti nadávají. Ale jsou to právě oni, kdo svému řemeslu nerozumí a vyhotovují špatné plány, které nerespektují předpisy a požadavky na ně kladené. Mělo by se zavést něco jako na silnicích - bodový systém - za jednotlivé prohřešky bodovou stupnici a kdo by nabral 12 bodů - stop např. na půl roku. Ono by to některé šulimuky docela dobře naučilo.
 
2014-02-01 14:02:45 - ÚOZI ze soukromé firmy
Návod na ověřování geoetrických plánů v elektronické podobě např. zde: http://www.geomma.cz/overeni-geometrickeho-planu-v-elektronicke-podobe
 
2014-06-20 14:55:20 - jiný (napište kdo)
Tak co se týče ověřování, jak u vedeno v příkladu, tak jsou to nesmysly ušité horkou jehlou, například je území, kde byla vyhotovena katastr. mapa v 1:5000 a pak nascannováním převedana do digitální podoby.
Takže když občan přišel v minulosti pro snímek mapy, obdržel snímek, kde v popisovém poli u ML byla uvedena nomenklatura pro mapu 1:5000.
A nyní jakýsi šašek s papírem z vysoké budovy(školy) na Praze 8 vymyslil, že ačkoliv ta digitální mapa je principiálně s hlediska souřadnic původem z 1:5000, tak vyžaduje, aby tam byl uveden list, odpovídající 1:1000, což je čirý imbeilismus jelikož nikdy takový nebyl při mapování pořízen a souřadnice ve VFK samy o sobě říkají, že jsou z měřítka 1:5000 scannováním s bídou 1m plus v kruhovém okolí . Dále jakýsi idiot požaduje, aby se uvedlo, že spolu se soubory pdf je ověřen VFK.

Asi jako ověřuji jinými slovy, polohu zaměřených bodů, tak to mohu učinit snadno, jelikož je nejprve přezkouším snadno, kontrolním měření z jiných bodů . Tak to je skutečné ověření v pravém slova smyslu.
Ovšem zde u vfk nemám možnost přezkoušet , že když to půjde mne, že to půjde i "u nich".


Tak tohle nemá s rozumem nic společného, jelikož z principu věci tento soubor ověřit nejde. Totiž, ikdyby nešel na katastru načíst, tak čuzk neprokáže, že to je proto, že je vyhotoven chybně, jelikož nikde není definována žádná zákonná struktura a ani oni sami v tom baráku na Praze 8 nevědí o struktuře databázové věty nic, takže je to pouhé tvrzení proti tvrzení, navíc se neustále mění struktura a opravdu nikdo(kromě několika lidí, co ten soubor vyrobili) nezná skutečnou strukturu vět databáze a navíc není možnost jej vyzkoušet, že opravdu půjde katastru načíst. Takže požadavek ověření vfk je naprostá zhovadilost, protože povinnost lze ukládat jen dle zákona a ten musí být z principu věci natolik propracovaný, aby umožňoval, že když mám za něco odpovídat, tak musí onen zařídit, že to je realizovatelné, tedy definovat struktruru a umožnit možnost ji před odevzdáním přezkoušet, že půjde katastru načíst, což je znemožněno.
Je to podobný požadavek, jako když půjčíte auto a sotva se Vám ztratí z horizontu pohledu, tak máte jako zařídit, že "onen" bude (třeba 100 km od Vás) dodržovat předpisy(což lze zařídit tak leda telepaticky), když přitom policie se svým přebujelým aparátem totéž nedokázala za desítky let, nebo kdyby prodejce nožů měl zařídit, že po prodání nebude s nožem spáchán násilný trestný čin, což může ovlivnit prodejce leda rovněž telepaticky, tak podobných idiotů vyrábějícíh tyto hloupé nesmysly jsou na vrcholných úřadech celé zástupy a tito v baráku na Praze 8 jsou jedni z nich.

Prostě tuto vyhlášku a především zákon iniciovaly morálně zdegenerované osoby a prolobovaly ji v parlamentu nouzově pomocí dvou "náhradních" poslanců v trestním stíhání, někteří pobývají toho času ve výkonu trestu odnětí svobody.

Celkově vnímám státní úřady jako neužitečné škůdce a tento výtvor alias nový katastrální zákon a následná vyhláška, schválený pomocí kriminálníků z roku 2013 v aktuálním provedení to dokazuje, taková je jeho ligitimita a validita.
Jsem názoru, že by bylo dobré obnovit platnost hesla ve znaku Virginie
THUS ALWAYS TO TYRENTS
 
2014-06-20 15:10:39 - redakce
Pozn. redakce:
SIC SEMPER TYRANNIS
Tak vždy tyranům (lat.)
Heslo ve znaku amerického spolkového státu Virginie.
http://www.heraldika-terminologie.cz/mapa-s-hesla-483
 
2014-07-03 01:17:46 - jiný (napište kdo)
Tedy, nevím, co zde moudrý pan vice -chairman z baráku na Praze 8 jménem Ing. Karel Štencel mínil 9.2.2012,
zde jeho slova :
Případná konverze geometrického plánu do listinné podoby za účelem zkompletování listiny v listinné (papírové) podobě by vždy proběhla až po potvrzení geometrického plánu. Konverzi by prováděl buďto ověřovatel, popř. objednatel geometrického plánu, s využitím autorizované konverze na kontaktních místech veřejné správy a u advokátů, nebo po potvrzení katastrální úřad
********************************************
podle § 23 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o
********************************************
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a to pravděpodobně v podobě jednoho bezplatně vyhotoveného a případně i zaslaného výstupu.

By the way :

Onen předpis říká, že konverzi nelze provádět, kromě jiných dokumentů
podle bodu :
(5) Konverze se neprovádí

a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku,
********************************************
geometrický plán, rysy a technické kresby,
********************************************
a to se z podstaty věci nezměnilo.
Takže asi by měl onen moudrý señor méně a pomaleji mluvit a více a rychleji přemýšlet.
Ostatně slovo vice mluví za sebe, = neřest,nectnost,záporná vlastnost
přečin proti dobrým mravůmn, toto vše sedí na výše uvedenou kliku na Praze 8.
Chybí tu Diego de la Vega ze Ciudad de Los Angeles, který sjednával nápravu, jelikož vše, co v poslední době tato klika vymyslila, není vedeno dobrými úmysly.

Toto elektronické předávání by šlo udělat daleko snadněji a levněji a bez naprosto nesmyslných časových razítek a el. podpisu a nesmyslného obtěžování ověřujíCÍch zeměměřičů. Ale musili by mít členové junty na Praze 8 aspoň tolik moudrosti, jako je jí nutno při instalaci e(lektronického)-shopu.
Ale tuto stará klika alias junta se již novým kouskům nenaučí, leda nějakým difikultním zbytečnostem.
Nic dobrého od ní nečekám.
Hastá siempre, compañeros