[Server] Téma: Mají ÚOZI z rezortu ČÚZK ověřovat GP soukromým firmám?[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2011-01-12 14:22:34 - jiný (napište kdo)
Pane Černý,
opravdu nechci veřejně uvádět jméno a příjmení ověřovatele, i když každý geodet, který má přístup do technické dokumentace rakovnického katastrálního pracoviště, může předmětné záznamy vyhledat a zjistit, že jejich OVĚŘOVATELEM NENÍ ani ředitel tohoto pracoviště Ing. Marcel Franěk.
Petr Polák
 
2011-11-12 10:13:10 - jiný (napište kdo)
Je to bordel dělaji si plány jak chtějí kdyby to bylo kvalitně tak není tolik problemu Zdena Vařejkova
 
2012-01-02 11:27:52 - jiný (napište kdo)
Paní Vařejková,
věřím, že většina zeměměřičů vyhotovuje geometrické plány z technického hlediska v kvalitě přiměřené přesnosti Souboru geodetických informací IS KN a přiměřené ustanovením katastrální vyhlášky. Je ale jistě mnoho těch, kteří by geometrické plány raději vyhotovovat neměli a je smutné, že i tito najdou ověřovatele, kteří "pošlou do světa" geometrické plány zcela nezpůsobilé k zápisu věcných práv v katastru nemovitostí, a to nejen z hlediska technického. Nemýlím-li se, ověřovat geometrické plány již nemohou zeměměřiči katastrálních úřadů, takže "kvalita tvorby a ověřování" je v moci jen těch, kdož jsou činní ve zcela dlouhodobě neregulovaném soukromém sektoru oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí. Mrzí mne, že zatím neexistuje funkční systém, který by pomáhal objednatelům geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků bránit se, aniž by museli hledat jistě rizikovou cestu žaloby pro zeměměřičem a ověřovatelem způsobenou škodu. Oporou objednatelům geometrických plánů k nápravě nejsou ani úřady resortu ČÚZK ani žádný subjekt soukromého práva. A zatím nevím o tom, že by se někdo opravdu účinně snažil změnit současný stav k lepšímu. Jestli se o to nepokusí vedoucí osobnosti resortu ČÚZK spolu s osobnostmi soukromého sektoru našeho oboru, pak se opravdu v blízkém budoucnu advokáti pomějí. Jejich velmi "specifický" pohled na význam polohopisu DKM a KMD - a neznám žádnou judikaturu, která by smysluplně pracovala s kategorií "polohová přesnost" katastrálních map - jim umožní žně na úkor těch, kteří se rozhodnou se o kus zemského povrchu se sousedem soudi, anebo se případně soudit se ZKI v řízeních o opravě údajů katastrálního operátu.
Petr Polák
 
REAKCE:
úředník
soukromník
jiný (napište kdo)
ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI z katastrálních úřadů
CELÝ ROZHOVOR
2007-10-08 13:15:21 - redakce
Tato diskuze a hlasování je k článku:
Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2685

V článku se píše o střetu zájmů, kdy úředník jednou jedná s občanem jako státní úředník, který zastupuje stát a vede katastr nemovitostí, a jindy jako zaměstnanec soukromé firmy, která občanovi požadované geodetické práce provede. Časopis Zeměměřič se podílí na rozkrytí konkrétního případu na KP Rakovník. Jaký je váš názor?
 
2007-10-08 22:43:20 - soukromník
Vážený pane Petr,
byla by slušnost dát možnost vyjádření se i druhé straně, tj. p. Sáčkovi. Z mého pohledu se jedná o jednostranou kampaň. Znám oba aktéry této " Vaši kauzy " a musím bohužel konstatovat že uvedený Dr. Janků se většinou chová jako klasický příklad problémisty a věčně nespokojeného člověka , který jde za svým vlastním problémem až do " Bruselu" . Kdežto p. Sáček se zdál být profesionálním pracovníkem - úředníkem K.ú Rakovník již více než 30 let. Po možnosti podnikat i ochotným a slušným podnikatelem. Spojení obou variant, kdy člověk odvádí 8,5hodiny denně své řemeslo za mzdu a po uplynutí pracovní doby nabídne své služby dál ( při čemž zákazník má zde možnost si vybrat svého geodeta ) nevidím nic špatného ani zlého. Kdyby tato práce jedna či druhá byla zjevně odváděna lajdácky a nekvalitně asi by neuspěl ani v jedné z nich. Takže závěrem - Katasr v Rakovníku přišel o velmi kvalitního pracovníka a uvedená společnost AIR ATLAS má k dispozici proškoleného a zákona znalého pracovníka na 16 h. Tak kdo na tom vlastně prodělal ??? Ps Děkuji Dr. Janků !

Miroslav Kos
 
2007-10-09 09:08:38 - úředník
Dobrý den.

Zní-li otázka zda "mají" ověřovat, pak se domnívám, že nemají. Každá solidní firma má mít ověřovatele svého.

Zněla-li by otázka zda "mohou", pak odpověď musí znít, že nepochybně mohou, pokud tím neporuší zákon. Úřední oprávnění je oprávněním osobním a je věcí každého jeho držitele jak s touto získanou osobní kvalifikací disponuje.

Lumír Nedvídek
 
2007-10-09 10:06:47 - redakce
Omylem vložené příspěvky, které sem autoři vložili, ale netýkaly se diskuze o ověřování GP, přesunula redakce na: http://www.zememeric.cz/chat/bunkry.php
 
2007-10-09 11:08:21 - ÚOZI z katastrálních úřadů
K tématu si dovolím napsat svůj osobní názor. Geometrické plány/ včetně prací v bodových polích/ jsem osobně měřil,zpracovával a též ověřoval,potvrzoval více než 35 let/prakticky jich bylo cca 20 tisíc GP/.Takže si myslím, že o této činnosti něco vím.Samozřejmě, že zkoušky na "oprávnění" jsem mohl složit až po předepsané praxi, která je stanovená u zeměměřičských inženýrů na 5 let.Tuto nezbytnou praxi jsem získal u bývalého SG /střediska geodézie/,kde se výše uvedené práce prováděly,jako jedna z hlavních činností.
Tedy vedle teoretického zvládnutí problému,je bezesporu nutná praxe v GP a v mapování.Řekněte mi prosím,kde tuto konkrétní praxi na GP /v mapování,bodová pole/ získá inženýr,který cca po roce 1990 nastoupil v rámci resortu ČÚZK-dnes na KP/katastrální pracoviště/.Odpovím vám- pokud ne snad u nějakého mapovacího útvaru našeho rezortu, tak na KP určitě ne!!!!Nedovedu si představit skutečné praktické"použití" čerstvého ÚOZI,který snad se štěstím složil zkoušky a pochází z prostředí KP. Nechci se dotknout schopností těchto zeměměřičských inženýrů, ale věřte,že bez skutečné praxe v pracích,které máte ověřovat to nikdy nebude to pravé ořechové,vždy vás budou OÚZI z firem podceňovat a možná i za zády pomlouvat..A nakonec mají pravdu, protože to je jako o chirurgovi teoretikovi,který nikdy neoperoval-viz MUDr.Cvach ve známém TV seriálu.Myslím, že nikdo z nás by se nesvěřil takovému"teoretickému"lékaři do jeho rukou.
Dovolím si téměř s 100% jistotou říci, že potřebná praxe
pro získání oprávnění 1a,1b se na Katastrálních pracovištích-KP v rezortu ČÚGK nedá kvalitně zajistit.Kde ,že beru jistotu pro toto tvrzení? V tom,že jsem na takovém pracovišti/KP v Chomutově/ byl zaměstnán cca 40 let, v tom, že jsem tyto práce prováděl,zajišťoval a to prakticky po celou mojí aktivní službu u rezortu.Někde je zřejmě chyba, ale od toho jsou zde úředníci rezortu a to na vysokých postech, kteří by se měli nad tímto problémem praxe zamyslet.Řekl bych, že tomu tak zatím asi nebude,protože i pro výběrová řízení VŘ na posty vedoucích pracovníků se od 1.9.2007 již požadavek na praxi nevyžaduje!!!!Těch důvodů je jistě více a jsou zcela jasné, jenže to už je na jiné téma.
Ing.Kolínský Zdeněk ,VO Geometrických plánů na KP Chomutov, ve výslužbě.
 
2007-10-09 20:59:47 - jiný (napište kdo)
Do diskuse (z podnětu Ing. Kolínského) několik poznámek:
1) Ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona o zeměměřictví není živností a ten, kdo nahodile pouze ověřuje (tj. není zhotovitelem zeměměřického díla) není podnikatelem. Způsob jeho odměňování zde řešit nechci.
2) Noví úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (UOZI) z řad pracovníků resortu ČÚZK jsou výjimkou danou obvykle potřebami katastrálních úřadů ověřovat výsledky svých činností (DKM, zhuštění sítí PBPP atd.). Zkušební komise není k těmto uchazečům o oprávnění nijak tolerantní. Dokladem toho je, že již několik uchazečů u zkoušky alespoň napoprvé neuspělo.
3) Na úřadech resortu ČÚZK pracují většinou UOZI, kteří získali své oprávnění v době svého působení v resortu ČÚGK (1971 až 1992) nebo ještě před rokem 1971 v resortu bývalé ÚSGK. Dovoluji si tvrdit, že tito UOZI jsou odborně velmi zdatní a zkušení. Mnozí jsou dnes ve vedoucích funkcích, někdy i ředitelských. V soukromém sektoru pracuje v území působnosti těchto UOZI (ve vedoucích funkcích) nemálo jejich bývalých kolegů, kteří oprávnění nemají a nemohou mít, a často byli dříve před odchodem do soukromé praxe podřízenými těchto vedoucích pracovníků. Podřízenými těchto UOZI ve vedoucích funkcích logicky jsou ti, kteří potvrzují geometrické plány na katastrálních pracovištích. O kvalitě potvrzovatelů geometrických plánů tato diskuse není, ale o jejich vzdělávání platí odstavec 5).
4) Není-li poptávka po ověřování, nemůže být nabídka, a to platí i pro činnost UOZI. Cílem činnosti zeměměřičů jsou mj. kvalitní geometrické plány způsobilé - spolu s listinou - zápisu změn v katastru nemovitostí. Plošná regulace technologických meziprocesů zhotovení a ověření geometrických plánů není myslím na místě. Je však potřebný systematický dohled nad etikou zeměměřičů, bez ohledu na které straně přepážky pracují. A metoda „nevidím, neslyším a do ničeho nešťourám“, i když je dost obvyklá, je cestou do nikam - na obou stranách přepážky. Proto diskuse na dané tema vyvolaná redakcí časopisu Zeměměřič je na místě.
5) Vzdělávání nové generace zeměměřičů zaměstnaných na úřadech resortu ČÚZK je věc systému, který má zavést vedení ČÚZK. Bez znalostí a dovedností mladé generace zeměměřičů pracujících na úřadech se neobejde ani státní ani soukromý sektor. V nemalé míře však závisí na osvícenosti vedoucích pracovníků jednotlivých úřadů, bez nich každý systém bude nefunkční. Mladá generace zeměměřičů resortu ČÚZK však nezíská potřebný odborný rozhled tím, že \\\"navěky\\\" ztvrdne v kanceláři úřadu.
Petr Polák,
Geodézie Praha 1969-97, potom soukromý sektor, následně státní sektor mimo ČÚZK a od 2008 opět soukromý sektor
 
2007-10-10 06:16:26 - jiný (napište kdo)
Petr Polák popsal problém kolem ÚOZI zcela jasně , srozumitelně a díky svým zkušenostem v rezortu i mimo něj naprosto věrohodně a správně.Každá věta,každé slovo jeho příspěvku je na místě.
Děkuji, Kolínský Zdeněk v.v. z Chomutova.
 
2007-10-11 10:22:12 - jiný (napište kdo)
Byl jsem upozorněn na příspěvek "soukromníka" pana Miroslava Kose z 8.10.2007 v této diskuzi. Jedná se o zřejmý ANONYM,protože žádného Miroslava Kose, tak jak on do diskuze uvádí,jsem v životě nepotkal, neměl s ním co do činění a neznám. Byl jsem rovněž upozorněn na okolnost, že tento zřejmý imaginární zastánce profesionálních kvalit pana Ctirada Sáčka není jako soukromník v seznamu oprávněných geodetů. Domnívám se, že by bylo na místě, kdyby obhájci AIR Atlasu s.r.o. resp. pana Sáčka uvedli pro věrohodnost svého příspěvku své skutečné jméno. Martin Janků, iniciátor předmětné stížnosti na KÚ Rakovník
 
2007-10-12 12:05:22 - úředník
Jedná se určitě o pana Ctirada Sáčka, ve věku cca 55 let, který dosud bydlí v Novém Strašecí? Pokud ano, tak ho plně chápu. Je totiž velmi dobře znám jako bývalý suverénní funkcionář KSČ, přesněji jako bývalý tajemník MěNV Nové Strašecí. Na jeho tehdejší "jasná stranická rozhodnutí" doplatila rodina mé ženy, která má v místě chatu. Je možné u těchto bývalých funkcionářů vůbec kdy použít zde tolik uváděný výraz etika?
J.Černý
 
2007-10-13 13:38:09 - ÚOZI ze soukromé firmy
Připadá mi, s trochou nadsázky , že snad státní úřednící ÚOZI nebudou dělat v pracovní době nic jiného , než klikat myší v této anketě za právo oveřování pro soukromé firmy. Selský rozum je však jasný - jedná se zcela zřetelně o střet zájmů - ať už má podporu v platných zákonech či nemá. Tématem diskuse by mělo být i to , že běžně potvrzují GP na KÚ pracovnící , kteří proto nemají žádný podklad v potřebném vzdělání a bývají svým postojem nadřazeni vůčí ÚOZI - následkem jsou potom katastrální folklóry.
 
2007-10-15 21:41:10 - úředník
Pokud tedy všemu uvedenému rozumím správně:
Tento zaměstnanec KÚ Rakovník p. Sáček s původní kvalifikací komunistického tajemníka MNV Nové Strašecí - prováděl donedávna za úplatu soukromá geodetická zaměření. Tato zaměření mu ověřoval kámoš ze stejného úřadu KÚ Rakovník - Ing. L. Novotný. Oba ale teď určitě tvrdí, že vše tak činili až po pracovní době. No to je nádherné! Píše se rok 2007 a nežijeme přece v Kongu!? Jedna věc zde však vůbec nesedí; jak to že o této dlouholeté soukromo -živnostenské činnosti uvnitř KÚ Rakovník nadřízení těchto dvou pánů nevěděli a vše se dělo s jejich tichým souhlasem. Jak je možné, že si takové věci teprve všimnul až "nezasvěcený občan z ulice"? A zvažovalo se vůbec, jak asi tento pan Sáček "důvtipně" používal interní geodetická data pracoviště KÚ?

J.Němec
 
2007-10-15 22:14:12 - úředník
Dobrý den,
nelze věřit všemu, co ČÚZK prezentuje. Tento stav trval dost dlouho na to, aby se jím začal někdo zabývat - skutečně vyhlášené byly GP v tandemu "Sáček - Novotný" nebo "Sáček - Franěk".
Na www.justice.cz je od 13.5.1997 s vkladem 60.000 Kč veden pan Sáček jako spolumajitel firmy AIR Atlas, s.r.o. To dle mého je jasný signál participace (a zájmu na rozvoji firmy) na výsledku hospodaření firmy.
Věřím tomu, že zaměstnanci KP se budou bát sdělit své názory, ale mnozí zažili, že zmiňovaný C. Sáček začal v 9 hodin řešit své obchodní aktivity (rozuměj GP pod hlavičkou AIR Atlas) a skončil před obědem. To že měl "zdarma" a kdykoli přístup ke všem katastrálním datům je snad nabíledni. Chyba je ale především na straně ředitele KP, který takovýto stav dopustil.
Ale ono to stejně většinou koční tak, že vlk se nažere a koza zůstane celá - v tomto případě to odnesl, byť oprávněně, C.Sáček, a jejich nadřízený, ředitel KP, potrestán nebyl.
Hawk!

P. Šíma
 
2007-10-18 21:11:59 - soukromník
Shoduji se s kolegou Nedvídkem alespoň v tomto bodě, že "Každá solidní firma má mít ověřovatele svého", přičemž si myslím, že by zmíněný ověřovatel si měl na KAŽDÝ ověřovaný GP odborně "šáhnout". Případy, kdy UOZI vidí GP poprvé při otisku razítka a to ještě jen příslušné políčko v popisovém poli, nebo kdy už ani tím razítkem nevládne a jeho podpis na GP se od jeho skutečného podpisu na hony liší, by skutečně měly zajímat Zeměměřický inspektorát. Proč příslušné zákony nedávají k takovému prověření prostor to si lze vysvětlit pouze tím, že znění těch zákonů navrhují zase jenom ti pracovníci rezortu, kteří mají na tomto stavu věci zájem.

Jan Vondraš


PS: k otázce osobní odpovědnosti za odborné geodetické dílo jedna zkušenost ze státu Colorado: V tomto státě se zeměměřičtí inženýři způsobilí vytyčovat pozemky číslují (jako u nás) od vzniku tohoto státu (19 stol). A na každém mezníku, který příslušný zeměměřický inženýr osadil, je vyraženo číslo jeho úředního oprávnění. Připomínám, že stát Colorádo nemá velkoměřítkovou ktastrální mapu tak jak ji známe u nás. Podávám dle sdělení Ing. Věry Buršíkové
 
2007-11-01 14:44:04 - úředník
Dobrý den,
zastávám názor, že každý geodet KP by měl čas od času jít měřit a nějaký ten GP udělat, aby věděl co všechno tato práce obnáší. Od toho jsme geodézii studovali. Než něco zakazovat, tak to radši povolím, ale za jasných pravidel. Nabízím do diskuse několi pravidel:
1. pracovník KP nesmí měřit v okrese v kterém pracuje,
2. kopii ZPMZ a GP bude odevzdávat vedení KÚ nebo ZKI,
3. může vyhotovit 1,2,3,4 GP za rok, atd.
V bodě 1 by se mělo zamezím střetu zájmu.
V bodě 2 bude GP perfekně udělán, protože si nedovolím odevzat nekvalitní práci. Obzvlášť při její kontrole na vedení KÚ nebo ZKI.
V bodě 3 se zamezí braní práce soukromým geodetům.
Všechna tři navrhovaná omezení, jsou dost svazující, takže nějaký extrémní nárust soukromého měření, myslím si, že nehrozí. Obzvlášť při jejich odevzdávání na vedení KÚ nebo ZKI.
Myslím si, že tím můžeme všichni pouze získat (praxi, možnost měřit a ze strany vedení kontrola toho co lidé dělají).
A.Predescu
 
2007-11-01 18:52:17 - jiný (napište kdo)
Vážení kolegové,
svůj názor jsem do této diskuse zaslal 9.10.2007. K předchozímu příspěvku pana Predescu z 1.11.2007 však rád doplním ještě toto: Rozšířit své praktické zkušenosti a vědomosti mohou ti, kteří potvrzují geometrické plány již tím, že v rámci svých časových možnosti opustí kancelář a v terénu nahlédnou, jak některá jimi kritizovaná podrobná měření změn, nebo vytyčení hranic pozemků, byla připojena a změřena. Snadno pak zjistí, že to, co se jeví v kanceláři snadné, může být terénu komplikované, nebo z hlediska majetkoprávního sporné až protiprávní. Mimo jiné například i proto, že "tvůrci" některých nových ZHb jsou zcela nezodpovědní a umístění některých jimi zřízených bodů by si zasloužilo kárné řízení pro naprostou praktickou nepoužitelnost těchto bodů a tím vyhozené státní peníze. A dále také proto, že některé body geometrického základu podrobného měření nejsou identickými ani v záchvatu nadšení, a tyto tzv. "identické body" jsou úmyslně voleny tak, aby to do DKM nebo KM-D vyšlo a byl pokoj. Většina zeměměřičů na katastrálních úřadech také ví nebo tuší, která katastrální území potřebují přezkoumání skutečného stavu se stavem evidovaným v SGI a SPI ISKN. Toto přezkoumání přinese více zkušeností, než se na prvý pohled zdá. V Praze (a možná i jinde) mohou někteří odpovědní, nebo ti pověření kontrolou a dohledem prozkoumat, jak "vynikající" DKM vznikla tím, že vysoce kvalitní novoměřické náčrty nebyly pro obnovu operátu použity (!!!) a mapa vznikla subjektivní digitalizací rastrových souborů - bohužel i v prostředí těch nejdražších lokalit. Např. v k.ú. Vinohrady a jiných ve středu Prahy. Nahlédněte prosím na cenovou mapu, kolik tisíc až desítek tisíc má cenu území o šíři 1 cm v délce 100 m. Ten, kdo dal na tyto mapy své razítko se svým jménem a státním znakem s výrokem "náležitostmi a přesností ...." nemůže mít určitě dobrý pocit. Tím vůbec netvrdím, že právě on je vinen, spíše se stal obětí vadné koncepce v daném čase.
Petr Polák
 
2007-11-06 10:34:52 - soukromník
Myslím, že celá kauza se netýká pouze KP Rakovník, ale bude mít celostátní rozšíření. Třeba úředník z KP Blansko si přibere práci ve stavební komisi městyse Jedovnice a to se pak hrnou zakázky stylem "schválím jen to co změřím já".
nezlobte se radši bez podpisu, lidé jsou zlí
 
2007-11-28 11:27:41 - úředník
V posledním čísle "Zeměměřič" je v návaznosti na publikované "Rakovnické události" uvedeno že "právní oddělení" inkriminované firmy Air Atlas s.r.o. si rovněž objednalo výtisky časopisu "Zeměměřič".
Tedy přeloženo:Bacha, "naši právníci" budou zkoumat Vaše nehezké výroky o naší firmě Air Atlas.----Jak ale níže popisuji je toto naznačené "BUBU" jen další zavádějící fikcí bývalého stranického aktivisty Ctirada Sáčka. Žádné "právní oddělení" firmy Air Atlas totiž neexistuje. Neexistuje ani skutečné sídlo firmy Air Atlas jak je úředně presentováno na adrese Ročov č.p.198, okres Louny. Na této adrese stojí jen bytový panelák bez komerčních prostor. Firma "Air Atlas" zde původně přebývala v jedné místnosti či kuchyni panelákového bytu. Není ani pravdou že Air Atlas vlastní nebo provozuje hotel Atlas ve Slaném (jak je možné ověřit na webových stránkách či telefonátem na recepci hotelu). Ale s právnickou činností má pan Ctirad Sáček skutečně mnoho společného. Byť neměl žádné vysokoškolské, natož právnické vzdělání, byl v době předlistopadové vedoucím právního oddělení Střediska geodézie N. Strašecí/Rakovník - asi nepochybně díky své aktivní účasti v KSČ. Jeho gesto "ve jménu právního oddělení Air Atlas" má tedy skutečně určitou historickou návaznost.
Ze znění článků v tomto diskuzním Chatu, ale vyplývá, že právě pan C. Sáček pod pseudonymem Miroslav Kos napsal i sám o sobě dne 8.10.2007 "hezké, pozitivní hodnocení" (viz.úplně první příspěvek v této diskuzi).Je škoda, že se nedokázal sám za svou osobu ozvat pod svým skutečným jménem a nějakým způsobem normálněji reagovat na proběhlou diskuzi.
J. Černý
 
2007-12-19 12:51:32 - jiný (napište kdo)
autorizovaný geodet zo Slovenska (súkromná firma):
U nás to funguje takto:
väčšina pečiatkových geodetov si overuje len svoje práce( či už GP alebo iné ). Pre kataster je povinné naviac úradné overenie a tento zamestnanec úradu nemôže mať pečiatku pre súkromné overovanie. Ak je to tak aj u vás,po tom je to zle položená otázka, pretože UOZI-úradník musí overiť všetky GP úradne a ak aj má pečiatku pre súkromné overovanie, tak v čase zamestnania na úrade ju musí vrátiť.
Zdraví Vás Váš prispievateľ z rokov 2002-3.
 
2008-03-16 00:17:32 - ÚOZI z katastrálních úřadů
 
2008-03-16 00:17:48 - ÚOZI z katastrálních úřadů
 
2008-03-19 22:33:03 - soukromník
 
2008-03-19 22:33:19 - ÚOZI z katastrálních úřadů
 
2008-04-04 18:44:23 - úředník
--důležité--
Níže uvedené spíše prolíná mezi Rakovnickými a mezi Chomutovskými událostmi. Upozorňuji zde na jinou možnou dohru katastrálních řízení, pokud pracovníci KP nejsou vybíráni jen a pouze dle svých odborných kompetencí, t.j. klasicky provedeným transparentním konkurzem, t.j. jen a pouze dle své odbornosti, ale jsou možná dosazeni jinak, např. protlačením dobrého známého, svého bývalého pracovního kolegy apod. Pak, ale nelze očekávat, že takový samostmelený kádr pracovníků bude profesionálně vnímat zákonné předpisy a že jeho úřední kroky nás mohou občas přinejmenším udivit. Zde je unikátním příkladem úplná novinka z KP Rakovník, doposavad popisovaná v Zeměměřiči jako Rakovnické události, která má, jak vidět, peprné pokračování a opět zazářila. Od přízemí do posl. patra budovy ČÚZK nyní totiž koluje obsah magnetofonové nahrávky se záznamem urážlivých výroků pracovnice Katastrálního pracoviště Rakovník pí Livobitské. Na adresu účastníka správního řízení, který totiž vykázal takovou nehoráznou drzost, že se proti závěrům KP Rakovník odvolal na Inspektorát do Prahy, zcela vážně pronesla : V PRÁCI JSME SI ŘEKLI, ŽE SE SLOŽÍME, ABY MU UŽ NĚKDO KONEČNĚ VYPRÁŠIL KOŽICH, ČLOVĚKU PŘECE UJEDOU NERVY. Tomuto citátu předcházelo ještě několik jadrných urážlivých pomluv na adresu odvolatele. Magnet. záznam vyhotovila jiná vlastnice dalšího přilehlého pozemku, které se pí Livobická takto služebně vyjádřila, a která již asi dospěla k závěru, že osobní výpady pí Livobické na adresu odvolatele, kterými napravo nalevo nešetřila, se již vymykají normám komunikace na Katastr. pracovišti. Magnetofonový záznam byl předán nejen na ČÚZK, ale i odvolatelům samotným (manželé Jankovi z Rakovnicka). Ti asi právě lépe pochopili s kým vlastně jednají a podali údajně žádost na ČÚZK o vysvětlení služebních metod na KP Rakovník.
Inkriminovanou pracovnici Livobickou lze ale pochopit, pokud je zřejmé, že neunesla tíhu profesionální opovědnosti úřadem svěřenou. Převzala totiž k dovyřízení kauzu současného odvolatele, kterou původně iniciovali Ing. Sáček a Ing. Novotný, kteří ale právě díky svým podivným postupům, souvisejících s touto kauzou, byli nuceni KP Rakovník opustit.(Viz. sled Rakovnických událostí).
Popsané výroky odpovídají komunikaci v kmenovém společenství. Nebo mohly být použitelné jako výroky místodržících v 16. stol. Když si někdo troufl podat odvolání na ZKI do Prahy,tak vybrat v práci peníze a nechat dát odvolateli "pěkně na budku" zavání organizovaným zločinem. Pokud manž. Jankovi podali jen žádost o vysvětlení na ČÚZK, neměli by zůstat jenom při tom. To nebude nejúčinnějším způsobem vyřízení věci. (Může redakce či jiný zasvěcený zaslat email. adresu nebo jiný kontakt na manž. Jankovi na mou adresu : sima.kk@volny.cz ? )
Tedy odbor kontroly na ČÚZK by měl od počátku, když jsou odpovědná místa Kat.pracovišť právě obsazována, provádět účinný dohled nad regulérností konkurzu. I tím by bylo možné předcházet popsaným důsledkům exotické činnosti nevhodně osazeného týmu na Katastr. pracovišti.
K. Šíma
 
2008-04-06 11:00:42 - úředník
Nemyslím, že by na Rakovnický katastrální úřad byly cítit jakékoliv dopady neregulérních konkurzních řízení na obsazení vedoucích pracovníků. Celá pracovní skupina na tomto KP (Sáček, Rottport, Libovická, Novotný ) je totiž ještě původní stranické bratrstvo - vždy neomylné - které zázrakem přestálo polistopadové otřesy v Rakovníku. Pokud p. Sáček a Ing. Novotný museli opustit tento katastrální úřad v Rakovníku, museli jej opustit vzhledem k podezřelým aktivitám, takže po nich zůstaly i podezřelé měřičské výsledky. Jak asi s nimi má naložit nepříliš kvalifikovaná referentka pí Libovická, než výbuchem spílajícího hněvu a výroky čtvrté cenové skupiny, když má proti sobě asi velmi oprávněně dopáleného odvolatele? Pokud jsou ty její výroky prokazatelné a tedy nahrávka je dobré kvality, má jít tato dáma okamžitě od válu. Výroky závodní svačinárky nemají co dělat na KP, které má být místem edukovanějsích pracovníků. Paní Libovická, pokud vím, měla vždy prořízlá ústa se svazáckou vyřídilkou. Proč si toho však nevšimne nejdřív ředitel KP (Ing. Franěk) a dojde k trapasu, že ji musí nachytat až někdo z veřejnosti?
J.Jaroš
 
2008-04-07 14:25:44 - úředník
To je dost síla, ale u nás by člověka nemělo překvapit už nic.
 
2008-04-09 18:29:09 - úředník
Celkem zbytečně je zde diskutován stranický či nestranický původ pracovního týmu KP Rakovník. To je status quo současného stavu společnosti v ČR. Je zde, ale patrné, že KP Rakovník asi již ujel vlak, pokud si neuvědomuje, že lidé se nyní houževnatě soudí i o dva m2.A samozřejmě, že se účastníci v prvé fázi odvolávají. Poskakování a popsané nadávky z citované čtvrté cenové skupiny referentky Libovické jsou spíše znakem bezradnosti KP Rakovník. To co za podivných okolností vytyčil a v dokumentaci "dohledal" referent C.Sáček a to co za podivných okolností ing. Novotný ověřoval, musí poté co oba tito pánové byli nuceni KP opustit, "uzavřít" pí Libovická.Odvolateli KP Rakovník údajně pozměnili nákres hranice pozemku z moci úřední s tím, že ho předtím pro jistotu vyloučili jako účastníka řízení! Takovými varietními kousky si ale sami podřezávají pod sebou větev. A to je důvodem pro nervozitu KP Rakovník, který údajně nedávno prošel účinným auditem z Prahy a který chce nyní již zbytečně a pozdě dozachraňovat dobrou pověst pracoviště. Jsem jen zvědav, jaký bude stav věcí a aktivit na KP Rakovník v dubnu 2009, tedy rok po ohlášení chatu Rakovnické události.
J. Černý
 
2008-04-10 22:58:17 - úředník
Diskutovaná odpovědnost a dohled při obsazování jednotlivých katastrálních pracovišť, jakož i kontrola a případný postih při pochybení jejich zaměstnanců není automaticky věcí Odboru dohledu a kontroly ČÚZK, jak je výše diskutováno. Rovněž ZKI není automaticky nadřízeným orgánem, ale je především orgánem odvolacím. Chci zdůraznit, že "bezradnost", pochybení, podivné správní postupy pracovního kolegia KP Rakovník i přístup citované krvežíznivé referentky k účastníkovi správního řízení má řešit v prvé řadě bezprostředně nadřízený Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Ten má skutečně dohlížet a dívat se jednotlivým KP aktivněji do karet. K tomu asi ale dochází jen zřídka, nadřízenému KÚ se spíše jedná, jak se domnívám, o klid, klid a jen klid, místo toho, aby efektivně dohlížel a dával i konkrétní metodické připomínky. Z praxe stavebního úřadu na Rakovnicku mně velmi dobře utkvěla v paměti geometrická zaměření a zpracování polohopisů, zpracovávaných dvojicí C.Sáček /L.Novotný, předkládaná pro následné územní/stavební nebo kolaudační řízení. Že identické body byly často ztotožněny např. s rohem stěny stavebně nedokumentované kolny bez základu nebo přístřešku/pergoly, tj. staveb, které nepodléhají ani stavebnímu povolení, ani stavebnímu ohlášení, byl poměrně častý úkaz.Tyto údaje sloužily ale bohužel k zákresu do KN a jsou, jak předpokládám, stále v platnosti. Že účastníci stavebního řízení se často divili, že geometrická zaměření na jejich pozemku proběhla v jejich nepřítomnosti, případně jindy než bylo písemně oznámeno, byl také poměrně častý úkaz u této dvojice. V této souvislosti je nutné položit otázku, jak asi vypadají a jaký budou mít v budoucnosti dopad digitální katastrální mapy (DKM a KM-D) na jejichž tvorbě se zmíněná dvojice podílela, nejen svou bezprostřední činností na KP Rakovník, ale činností angažované soukromé firmy AIR Atlas. Jestliže do věci k nelibosti KP Rakovník "šťourá" zatím jen nespokojený soukromý odvolávající se vlastník pozemku, namísto aby se spíše KÚ pro Středočeský kraj konečně rozkoukal, věci nepřispívá a je kontraproduktivní. Nadřízený orgán nemůže být určitě jen veden "pocitem" bezdůvodného podezírání svých zaměstnanců. Činnost a metody dvojice Sáček/Novotný se však již prokázaly přinejmenším jako velmi nevěrohodné i ilegální a mají být citované pouze v muzeálním kontextu. J.Hamouz
 
2008-04-11 12:18:37 - jiný (napište kdo)
Dobrý den. Jmenuji se Miloslava Sáčková a i když mne manžel i kolegové od tohoto kroku zrazují, dovolím si uvést několik svých poznámek. Předem si též dovolím upozornit,opravdu nejsem zvyklá psát do novin, časopisů a ani anonymní udavačské dopisy. Pracuji v tomto resortu již od roku 1966, vždy s přestávkou mat. dovolené. Ale nejde o můj životopis, jde o to co si čte předpokládám ne mnoho lidí. Je to přece jenom odborný časopis pro geodety a ne bulvární časopis. Ale i tak jsem přesvědčena, že svého manžela už nechci nechat vláčet touto špinavostí. Ráda bych věděla zda li všichni kdo tyto glosy čtou ví jak to vše vzniklo. Tak tedy v kat. úz. Újezd nad Zbečnem v okr. Rakovník, jistý pán nebyl spokojený s určením hranice pozemku. Tato hranice byla určena několikrát různými geodety, a protože zřejmě v dopustné odchylce se téměř shodovala,a nemohla být vyznačena jinak, tak jak on potřebuje./ aby sousedova studna byla na jeho pozemku. / A tak toho chce docílit jinak -vyhrožuje navybíranými nadávkami do telefonu geodetce, a běda když hranice nepůjde tak jak chce ON. /Neslyšela jsem to,nahrané to nemá na diktafonu můžete si říci bla bla bla./ Ale na to konto byl požádán můj manžel jako zkušený geodet, zda li by pomohl. Byl ochotný a kauza je rozjetá a je to tak ja jste si v předchozích glosách přečetli. Ano je to tak byl nucen opustit zaměstnání v kterém byl zaměstnán od roku 1974, s přestávkou, když skutečně byl tajemníkem MNV v Novém Strašecí,- to pro Vás pane J. Černý. Opravdu, ani tam neházel klacky nikomu do cesty a vždy se snažil každému vyjít vstříc. Přes chaty je přece stavební úřad. Z tohoto vidím pane J. Černý, vy si také rád přihodíte polínko do ohně,že. Proč jste se nebránil někde jinde, už po listopadu 1989, třeba hned 1.12. 1989, ale po 19ti letech si opravdu nevzpomínáme,/řekla bych trochu trapas- ale Váš/,měl by jste se přihlásit osobně a připomenout se! Jestli pak Vám po 19ti letech to nucené odejití ze zaměstnání něco nepřipomíná. Pane J. Hamouzi, Vy jste se opravdu setkal s geodetem, který připojuje měřené body k PERGOLE a tak podobně.? Tomu nemůže přece nikdo věřit snad ani laik. Tak pro příště mému, manželovi toto nevnucujte. Je to zkušený geodet, na jeho obhajobu musím říci, / napsat/, za vše tuším v sedmdesátých letech se stavěla továrna RAKO III, v kat.úz. Lubná, téměř od začátku této stavby vytyčoval všechny budovy, jeřábové dráhy... až do konce stavby. Bylo toho víc,mohla bych pokračovat, ale nemohu a nechci Vás unavovat. Moje zkušenost za léta kdy v tomto resortu pracuji jsem se ještě nesetkala s takovou špínou, kterou se někdo snaží postupně naházet na mé kolegy a kolegyně, kteří jak se zdá, ani oni nebudou mít zastání u svých nadřízených. Je to s podivem, ale vždy jsem si myslela, že řídící orgán má vždy v 1. řadě zájem o své zaměstnace, a je na straně jejich dokud se neprokáže skutečná vina. Pravda? I když jak je všeobecně známo,každý má svou pravdu! Dále, RAZÍTKA, vždyť tito pracovníci museli prokázat před k tomu určenou komisí, své znalosti, svou odbornost, určitě je to stálo úsilí, které neprokázali Ti, co ta razítka nemají. Proč a z jakého důvodu by si je teď měli dát snad za rámeček. Vždyť přeci geodeti , zeměměřiči mají odborné vzdělání a tedy mi promiňte, neměl by do toho mluvit kde kdo z ulice ať už je třeba i inteligent a vzdělání má, a dnes už si nemůžeme vyčítat vzdělání před listopadem1989, nebo po listopadu1989 - Ti zřejmě teprve dorůstají. Možná, že už by to mohlo být vše, s čím jsem se Vám, povolaným chtěla svěřit. Ani pan P. Šíma jistě nemá tak docela čisté ruce, že pane P. Šímo. Děkuji, že jste se dočetli až do tohoto bodu. Na konec. " kdo chce ať dál hází špínu". Přeji Všem účastníkům mnoho úspěchů a málo zavistivců a žádné setkání s Ním.!!! Miloslava Sáčková manželka pana Ctirada Sáčka.
 
2008-04-11 12:20:55 - jiný (napište kdo)
 
2008-04-12 10:58:42 - úředník
Pořekadlo praví, že potrefená husa nejvíc kejhá. A paní M. Sáčková kejhá náramně. Když byl geodet p. Sáček tak křišťálově čistý a takový odborník, tak proč byl asi podle ní nakonec donucen opustit KP Rakovník? J. Hamouz
 
2008-04-12 11:22:46 - úředník
No nazdar. To tady ještě nebylo (příspěvek roku 2008!). Ta manželka - bojovnice měla do svého elaborátu uvést i jak se geodet- úředník Sáček vzorně staral o děti i svou tchyni.
J. Němec
 
2008-04-12 15:05:02 - úředník
Dobrý den. A je to tady!!! Na tyto inteligentní odpovědi jsem uzavírala sázky. Opět jsme vyhráli! Děkuji, pěkně jste mi to předložili na stříbrném podnosu.
Mám to hezky černé na bílém,/Nutit a donucovat v demokracii!/ Pane J. Hamouzi i pane J. Němče. Urážet a vyhrožovat, to je přece Váš styl! Možná to máte zadřené pěkně pod kůží z předlistopadových let? A teď budu pokračovat už jen pro pana - On se jistě dovtípí pro kterého pána. Byla jsem přítomna v kanceláři dokumentace KP v Rakovníku, když jste vyhrožoval úřednici, že pan Sáček nemusí být první,ale ani poslední, kdo z KP v Rakovníku vyletí. To že si zařídíte, aby to tak bylo! Také umíte pěkně vyřvávat na ženu úřednici, tak potom se nedivte když vstoupí do řeči přísloví - Na hrubý pytel hrubá záplata! Očekával jste snad hedvábnou záplatu? Mohu pokračovat dále: protože VY,jste si už popsal dost papíru na těchto stránkách, ublížil lidem, ne jenom jednomu! Tak tedy víte co se povídá po vsi Ú.n Z.? Tu studnu Vašeho souseda kdosi zasypal,ten kdosi zničil čerpadlo na vodu a to vše dříve než hranice pozemku byla určena. Ten kdo toto provedl má určitě strach - vždyť zničil práci a věc někomu jinému - ne sobě! A to bude možná ten důvod proč se to vše děje.?! Proč tak okolo sebe kopete! Tak to jenom proto, aby jste věděl co se povídá. Opravdu není toho málo!!! Jen pro VÁS - s hranicí, která je zakreslená v katastrální mapě se těžko dá hýbat, pakli že ano, byl by to podvod, na to ale totiž existují v dokumentaci kopie a lehce se to dá dokázat a vypočítat. S lidmi ovšem že můžete provádět škatula hýbejte se jak se VÁM zalíbí, když VÁM to někdo baští. Je přece demokracie! /Usurpovat si můžete také koho chcete. Je to přeci k vidění dnes a denně. / Pročpak asi ona ta chytrá Marie Terezie už tenkrát vymyslela KATASTR, no přece mimo jiné hlavně i pro tyto J.Filištýny. Ano, to nám, ještě dříve narození geodeti stále připomínali - kat. mapy jsou skutečně milionové hodnoty !!! Při té příležitosti mne ještě napadlo zda li ta PERGOLA nemohla být dřevěná signalizační věž nad polygonovým či trigonometrickým bodem ? Občas je ještě můžeme vídat v terénu, pravda je jich málo, ony totiž dobře hoří pane J. Hamouzi, a tak si je občas někdo odvezl na otop. Už se těším na odezvy, mohu Vás ujistit, že mi pěkně zvedáte adrenalin, a až toho zase budu mít tak akorát já se ozvu. Teď zase budeme sázet, ale neřeknu na co. - HEČ - Až vyhraju, já se ozvu! - PS Moji maminku do této šlamastiky prosím netahejte, už je přece jenom ve věku, kterého by jste si měl vážit i VY Pane!!! A pro Vaši vědomost - rodina díky Pánu Bohu - díky funguje dobře! Teď už jenom za sebe, protože můj manžel nepotřebuje, abych za něho bojovala! Minulý článek jste ne dost dobře pochopil, manžel má totiž s Vámi soucit a jen tak ho něco nerozhodí! Já na rozdíl od Vás vím, že marně čekáte na jeho reakci. Vždyť přece od března roku 2007 jste jeho ještě nevyprovokovali, a to je jistě k naštvání. Miloslava Sáčková
 
2008-04-14 11:44:07 - redakce
Dovolujeme si všechny diskutující upozornit, že tento chat Mají ÚOZI z rezortu ČÚZK ověřovat GP soukromým firmám? již delší dobu není prolinkován a tedy ani není sledován našimi čtenáři.

Veškeré diskuze se tedy vedou pouze v uzavřeném okruhu několika potrefených, kteří web pravidelně sledují. Takže vaše příspěvky se točí stále dokola, ale nikoho z veřejnosti to už nezajímá - tedy spíše nemá k tomu volný přístup.
Redakce se k tématu RAKOVNÍK vrátí až po vyšetřování ZKI, případně soudním sporu aj. - tedy až budou známa další fakta. Vaše pocity a dojmy záležitost nikam neposouvají.

V dokonalé úctě redakce
 
2008-04-27 12:44:11 - ÚOZI ze soukromé firmy
K poslednímu vyjádření redakce z 14.4.2008: Mám naopak dojem, že problematika v tomto "chatu" je veřejností naopak velmi intenzivně sledována, a jak asi vidíme hlavně veřejností Rakovnickou, kde se věc mezi lidmi rozkřikla snaději než třeba v Praze. Myslím ale že "chat" má být převážně určen ÚOZI (soukromým a z katastr. úřadů )a nikoliv laické veřejnosti, pak příspěvky (viz. příspěvek z 12.4.2008) mohou vypadat jako "pokřiky přes dvorek". Z druhé strany takové příspěvky pomohly odkrýt jaký žánr lidí je dosud na KP zaměstnán a jakými emocemi se tito zaměstnanci zatěžují při katastrálním řízení. Při posuzování sledovanosti a návštěvnosti "chatu" by redakce měla uvádět i počet přístupů (nebo hitů) dané diskuzní stránky, aby člověk byl v obraze do jaké míry je dané téma sledováno. Pokud hovoříme jen o "pocitech a dojmech" jak redakce zmiňuje, které jsou v "chatech" prezentovány, myslím, že samotná koncepce internetového chatu je právě založena na dojmech, míněních, osobních postojích a výměně informací mezi odbornou veřejností. Chat by byl zbytečný kdyby se uváděla jen strohá, holá fakta o kterých se dočtu třeba v novinách nebo v odborné publikaci.
 
2009-06-27 10:21:47 - jiný (napište kdo)
Tak jak to vlastně dopadlo? Kamil
 
2009-08-15 18:01:24 - úředník
Jsem zamestnanec KP a jen by me zajimalo,jakym zpusobem CUZK podporuje ziskami razitka na GP pro sve zamestnance,kdyz ke komisi je treba dolozit nejake geometraky.Tak jak k tomu ma ten chudak zamestnanec prijit,jdyz nemuze celkem nic.Dekuji za odpoved.M
 
2009-08-20 07:31:34 - úředník
Pokud o úřední oprávnění žádá zaměstnanec katastrálního úřadu, který vykonal praxi (nebo její část) při vedení katastru nemovitostí a jeho kontrole nebo při vedení a obnově souboru geodetických informací novým mapováním a jeho kontrole, připojuje podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o udělení úředního oprávnění pouze potvrzení orgánu zeměměřictví a katastru nemovitostí obsahující údaje uvedené v odstavci 4 písm. b) a c) vyhlášky č. 31/1995 Sb. a žádný výsledek zeměměřické činnosti samostatně zpracovaný již nepřikládá.
Bohumil Janeček
 
2010-01-06 22:19:03 - soukromník
Nedvídek je obět vlastní autokracie, nesmyslného zahušťování problémů. Geodet potřebuje jasná pravidla. Bod s KK3 v KN ponechme, ostatní KK8. Klient bude-li chtít si rád připlatí za KK3 - A TOHLE JE CESTA NEDVÍDKU JEDNODUCHÁ, LEČ PRO ÚŘEDNÍKY NEPOCHOPITELNÁ :)))
 
2010-10-16 21:42:25 - ÚOZI z katastrálních úřadů
 
2010-11-20 12:01:16 - úředník
Z letního čísla Zeměměřič ( článek Ing. Petra Poláka - přesněji rozhovor s Ing. P. Polákem "podnět k provedení dohledu ZKI ) tedy plyne, že "Rakovnické události" nejsou dosud stále uzavřeny ?? UOZI Ing. Luděk Novotný byl přece z KÚ Rakovník již dávno za svá angažmá v podivných ověřovacích machinacích propuštěn. Kdo tedy po něm nastoupil a kdo má tedy na svědomí v otištěném článku tuto další pokračující protiprávní činnost na KÚ Rakovník ?
Pokud všech šest námitek ve stížnosti k provedení dohledu ZKI, které Ing. Polák v článku ohleduplně nazývá jen "pochybením UOZI", jsou doložitelná, pak se ani tak nejedná o pochybení úředně oprávněného inženýra, ale o překročení jeho pravomoci nebo spíše o zneužití jeho pravomoci jakožto veřejného činitele. Soupis pochybení - který je uveden v letním čísle Zeměměřič - je totiž natolik závažný a natolik obsáhlý, že se nebude jednat jen o pochybení, ale spíše o úmyslný, nezákonný "konstrukt" úředníka KP Rakovník. Zejména pokud se zde jedná o zjevnou a doložitelnou manipulaci s obsahem předmětného spisu u správního soudu. Jestliže se tedy jedná o možný podvod, má se Ing. Polák a spol. obrátit s trestním oznámením na státní zastupitelství a policii a nikoliv vést s aktéry z KP Rakovník zdvořilostní korespondenci.
J.Hamouz
 
2010-11-24 20:36:30 - jiný (napište kdo)
Pane Hamouzi,
téma, zda mají ÚOZI z resortu ČÚZK ověřovat geometrické plány soukromým firmám bylo, zdá se mi, na tomto místě vyčerpáno. Tzv. "Rakovnické události", které redakci časopisu Zeměměřič vedly k založení adresy tohoto chatu a k nedávnému tisku článku a rozhovoru se mnou, ještě ukončeny nejsou. Průběh událostí a MNOHO souvisejících dost důležitých, avšak ZCELA NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ, je nomentálně v "zákonné péči" účastníků řízení, dotčených správních úřadů a soudů. Bez znalosti těchto neveřejných informací (mnohé asi právem neveřejné zůstanou !!!) jsou názory nezúčastněných lidí, řečeno velmi velmi ohleduplně a zdvořile, K NIČEMU.
Petr Polák
 
2010-11-27 12:45:46 - úředník
Reakce přímo nezúčastněných osob k probíhajícím správním řízením je samozřejmě k ničemu. Ale toto je "chat" kde právě přímo nezúčastnění reagují. Podle znění odpublikovaného článku v letním Zeměměřiči- kdy samozřejmě jako čtenář redakci časopisu i jeho obsahu věřím, musím bohužel chápat způsob práce na katastrálnímm pracovišti Rakovník jako úděsný šlendrián atˇ jsem účastníkem daného správního řízení či nikoliv. Jak reaguje na takový šlendrián úřad Lumíra Nedvídka? Nijak? Jinak se vracíme 20 let nazpět. K.Šíma
 
2010-11-27 16:53:35 - jiný (napište kdo)
Vrcholovými odborníky (vzdělanci) a strážci pořádku v zeměměřictví, katastru nemovitostí a etice katastrálních úředníků a zeměměřičů by podle mého názoru měli být především inspektoři ZKI.
Pane Šímo, dovolím si podělit se s Vámi o jedno cenné poučení, které se mi dostalo od ředitele Odboru kontroly a dohledu ČÚZK: "Orgány veřejné správy nemohou vést mediální polemiku o zcela konkrétních individuálních právních aktech, které v rámci své působnosti vydaly, a které se dotýkají konkrétních účastníků správního řízení. Každý z účastníků tohoto správního řízení se však může domáhat jejich přezkumu nezávislou mocí soudní.". Toto poučení se jistě vztahuje i na veškerá rozhodnutí nebo sdělení rakovnického KP a pražského ZKI. Nezávislá soudní moc již poprvé konala a koná i nadále, vyčkejme tedy bez zbytečných emocí na výsledek.
Petr Polák
 
2010-11-29 15:10:48 - úředník
Jedná se asi o nedorozumění."Mediální polemika" o probíhajících správních řízeních je samozřejmě nemístná, sloužila by jen jako nátlak na dotyčný správní orgán. Rovněž "Nezávislá moc soudní", která řeší jen spravedlivou ochranu práv účastníků nemůže řešit citovaný pracovní šlendrián na katastrálním úřadě- ten je jen věcí interního dozoru ČUZK. Pokud pracovníci Katastrálního pracoviště Rakovník Sáček a Novotný byli nuceni svůj úřad opustit na základě doloženého střetu zájmů, překračování jejich pravomocí apod. nestalo se tak díky rozhodnutí nezávislého soudu. To bychom vyžadovali od našich soudů trochu moc. Škodlivé činnosti těchto dvou pánů si však měl daleko dříve a jako první všimnout právě zmíněný ředitel Odboru kontroly a dohledu ČÚZK a nikoliv soukromá geodetická kancelář! Pokud si orgán dohledu ČÚZK činnost těchto dvou pánů neuvědomoval, nebo si jí ani všimnout nechtěl - a čekal na podnět zvenčí- pak je tento Odbor kontroly a dohledu nadbytečným či spíše zcela zbytečným; a byl by jen zátěží daňových poplatníků. Pokud nyní dokonce došlo k vědomé manipulaci spisového materiálu, který byl vyžádán a následně hodnocen správním soudem (!?), má ředitel kontrolního odboru neprodleně konat. To znamená situaci neprodleně přešetřit. Zde soud ve své působnosti nikomu nepomůže,konstatuje nanejvýš rozpory ve spisovém materiálu, či jeho neúplnost apod. to bychom očekávali od soudů opravdu přespříliš..
K.Šíma
 
2010-12-11 17:23:58 - soukromník
Podle znění uvedených příspěvků si myslím, že si děláme trochu zbytečné iluze o Úřadě kontroly a dohledu ČÚZK v Praze. Cca 80 % žádostí o dohled nebo stížností podaných k tomuto úřadu je stejně shledáno za nedůvodné, tedy jsou zamítnuty. Působení na jednotlivé katastrální pracoviště má spíše kolegiální nežli kontrolní charakter. Tedy pro úlety ÚOZI jest pochopení a spíše s nimi "drží basu". Nikdo nechce přece rýpnout do vosího hnízda jako je KP Rakovník (a pracovišť s podobným přístupem k věci bude zřejmě více) a riskovat pobouření "svých spolupracovníků". To by si vedoucí Odboru kontroly ČÚZK podkopovál jen svoji dobře placenou "trafiku."
P.K.
 
2010-12-13 08:54:20 - úředník
Na druhé straně se takoví úředníci státní správy stanou neobyčejně aktivní, když jim vláda chce snížit platy. Pak dokonce vyšli do ulic a stávkují. To právě když se někdo dotkne té jejich "dobře placené trafiky".
K.Šíma
 
2011-01-07 11:51:31 - úředník
V rozhovoru Ing. Poláka s redakcí časopisu Zeměměřič není - asi z opatrnosti - uvedeno o jakého z Úředně ověřených zeměměřičských inženýrů z Katastrálního úřadu v Rakovníku jmenovitě jde.
Ve veřejně přístupném seznamu ÚOZI zbývá v Rakovníku jen Ing. Marcel Franěk - a ten je právě vedoucím Rakovnického katastrálního pracoviště(půjde tedy zřejmě o jeho osobu). Zeměměřičská partyzánština, která je popsaná ve zmíněném článku Zeměměřiče, jen dokládá, že ignorací původních identických bodů a "šikovným založením nových identických bodů" se dokáží zázraky. To může mít za následek, že zákresy pozemků v chatařské kolonii - budou tak rozhozeny, že majitelé přilehlých pozemků nevyjdou z údivu. Pak ale nemluvme o Úředně ověřených inženýrech prezentujících přesné, poctivé a průkazné závěry, ale hovořme o Všelidových družstevních komisařích.

J. Černý
 
2011-01-12 14:22:34 - jiný (napište kdo)
Pane Černý,
opravdu nechci veřejně uvádět jméno a příjmení ověřovatele, i když každý geodet, který má přístup do technické dokumentace rakovnického katastrálního pracoviště, může předmětné záznamy vyhledat a zjistit, že jejich OVĚŘOVATELEM NENÍ ani ředitel tohoto pracoviště Ing. Marcel Franěk.
Petr Polák
 
2011-11-12 10:13:10 - jiný (napište kdo)
Je to bordel dělaji si plány jak chtějí kdyby to bylo kvalitně tak není tolik problemu Zdena Vařejkova
 
2012-01-02 11:27:52 - jiný (napište kdo)
Paní Vařejková,
věřím, že většina zeměměřičů vyhotovuje geometrické plány z technického hlediska v kvalitě přiměřené přesnosti Souboru geodetických informací IS KN a přiměřené ustanovením katastrální vyhlášky. Je ale jistě mnoho těch, kteří by geometrické plány raději vyhotovovat neměli a je smutné, že i tito najdou ověřovatele, kteří "pošlou do světa" geometrické plány zcela nezpůsobilé k zápisu věcných práv v katastru nemovitostí, a to nejen z hlediska technického. Nemýlím-li se, ověřovat geometrické plány již nemohou zeměměřiči katastrálních úřadů, takže "kvalita tvorby a ověřování" je v moci jen těch, kdož jsou činní ve zcela dlouhodobě neregulovaném soukromém sektoru oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí. Mrzí mne, že zatím neexistuje funkční systém, který by pomáhal objednatelům geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků bránit se, aniž by museli hledat jistě rizikovou cestu žaloby pro zeměměřičem a ověřovatelem způsobenou škodu. Oporou objednatelům geometrických plánů k nápravě nejsou ani úřady resortu ČÚZK ani žádný subjekt soukromého práva. A zatím nevím o tom, že by se někdo opravdu účinně snažil změnit současný stav k lepšímu. Jestli se o to nepokusí vedoucí osobnosti resortu ČÚZK spolu s osobnostmi soukromého sektoru našeho oboru, pak se opravdu v blízkém budoucnu advokáti pomějí. Jejich velmi "specifický" pohled na význam polohopisu DKM a KMD - a neznám žádnou judikaturu, která by smysluplně pracovala s kategorií "polohová přesnost" katastrálních map - jim umožní žně na úkor těch, kteří se rozhodnou se o kus zemského povrchu se sousedem soudi, anebo se případně soudit se ZKI v řízeních o opravě údajů katastrálního operátu.
Petr Polák