[Server] Téma: Semináře a vzdělávací akce[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2008-06-19 16:40:29 - soukromník
K vzdělávacím akcím a postavení lektorů na těchto akcích si dovolím poznamenat toto:
Z ústavy České republiky hned v počátečním ustanovení článku 2 vyplývá, že „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“. Žádný z platných zákonů nezmocňuje úřady resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí - natož pak lektory odborných vzdělávacích akcí - vykládat konkrétní ustanovení obecně závazného právního předpisu jinak, než citovat text tohoto ustanovení a dávat jej do logických souvislostí s jinými ustanoveními téhož předpisu nebo předpisů souvisejících. Výjimkou v našem oboru je například ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Není-li konkrétní ustanovení obecně závazného právního předpisu natolik jednoznačně a určité, aby jeho plnění mohl úřad bez dalšího výkladu vymáhat, nemůže jej vymáhat, a to i kdyby k vymáhání existoval lidsky pochopitelný důvod.
Zeměměřictví a správa katastru nemovitostí jsou činnostmi převážně technickými a ve značném rozsahu vycházejí z historických dokumentů a zdrojů poznání o hranicích a tvaru pozemských objektů. Nalézt optimální a relativně jednoduchá řešení pro přepracování všech těchto zdrojů do veřejností požadované moderní geoprostorové infrastruktury nám nepomohou ani nejvyspělejší informační technologie a ani nejosvícenější technologové a legislativci. A to ani v případě, že by resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního disponoval neomezenými finančními zdroji, protože i při obnově katastrálního operátu novým měřením budou vždy přirozeně působit vnitřní i vnější lidské faktory a zájmy.
Vyhláška, kterou se provádí katastrální zákon a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem nebude nikdy ideálním předpisem a bude vždy nemálo prostoru, v němž nelze v obecné poloze popsat technologický postup vymahatelný vždy a všude. Tedy prostoru pro domluvu geodeta s vlastníky nemovitostí a pro odborné řešení geodeta s pracovníkem katastrálního úřadu.
Nechci tímto příspěvkem za každou cenu obhajovat a omlouvat pořadatele vzdělávacích akcí a lektory, ale v případě digitalizace katastrálních map chci jen trochu varovat před neopodstatněnými očekáváními účastníků akcí. Opravdu lze jen těžko pobavit publikum výkladem o kódech kvality bodů nad tím, co nám předkové zanechali (a že i při vší nedokonalosti jde o nedocenitelné technické i kulturní dílo, které již nikdy nezopakujeme !!) když při dnešních cenách pozemků je i těch 14 centimetrů a jejich dvojnásobek někdy sakramentsky mnoho.
Co se týká stanovisek ĆÚZK k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb. zveřejněných na webu ČÚZK, nejsem si jist, zda použití pojmu „stanovisko“ zde není trochu zavádějící.
Petr Polák
 
2008-06-22 11:45:14 - ÚOZI ze soukromé firmy
Stejného semináře jsem se zúčastnil před rokem a mé tehdejší hodnocení by bylo obdobné jako letos od Ing.Kubína.
Výsledkem pro mne bylo to, že se těchto akcí pořádaných VÚGTK a lektorovaných pro oblast GP Ing.Kmínkem účastnit nebudu (jak vidím po roce je vše stejné).
Kdyby měli soukromí zeměměřiči lepší postavení v oboru, tak by tvůrci vyhlášky a předseda ČÚZK již za ní dávno nesli odpovědnost (GP udělaný podle vzorů ve vyhlášce přes KÚ neprojde a vzor by měl být snad udělán precizně).
Ještě štěstí, že GP nepotvrzuje ČÚZK ale katastrální úřady se svými odborníky.
Škoda, že nějak vyšuměla iniciativa Ing.Blábola z loňského roku.
Ing.Liška Jiří
 
2008-07-08 08:59:56 - soukromník
Vzdělávat v oboru se snažím a to byl i důvod účasti na kritizovaném semináři VÚGTK.

Kladný pocit z účasti jsem neměl ani já. Rozčarování ale nebylo ani tak vůči samotnému semináři, ale spíše vůči nejasnostem kolem vyhlášky. Citování vyhlášky si přeci může přečíst každý, ale účastníci se chtěli dozvědět JASNÉ odpovědi na své konkrétní dotazy a problémy, které MUSÍ vyřešit v praxi.
Právě toto jsme očekávali od semináře. Lektor se snažil, ale dotazy nebyly podány písemně a dopředu, takže se nemohl připravit a jeho odpovědi byly "možná, asi, dle mého názoru...". To nás nikam neposunulo a na naše problémy jsme zase zůstali sami.

Takto vedená diskuze byla zbytečná a akorát vyvolala emoce. Začněme u pořádné vyhlášky a pak bude radost ji aplikovat v praxi, přednášet ji a vzdělávat se v ni.
 
REAKCE:
úředník
soukromník
jiný (napište kdo)
ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI z katastrálních úřadů
CELÝ ROZHOVOR
2008-06-11 15:42:45 - redakce
Včera (10.6.2008) jsem byl spolu s kolegyní účastníkem výše uvedeného semináře (GEOMETRICKÉ PLÁNY) a rád bych vám sdělil náš názor na tuto akci. Vyplnil jsem sice dotazník, ale na konci semináře jsem jej neměl komu odevzdat - organizátoři vybírali dotazníky v polední přestávce - tedy v polovině akce a pak se možná raději schovali. Absolvoval jsem již mnoho seminářů, ale takhle slabý dosud ne. Odjížděl jsem velmi nespokojen a rozezlen z mnoha důvodů.

Ačkoli v podtitulu názvu semináře bylo: Zkušenosti s aplikací po roce účinnosti katastrální vyhlášky,..., nezaregistroval jsem žádný výčet zkušeností či problémů a reakcí na ně ani od jednoho ze dvou lektorů. Očekával jsem (a spolu se mnou plný sál) především stanoviska zástupců ČUZK na velké množství problémů v souvislosti s novou vyhláškou. Místo toho jsme vyslechli suché přednášky o znění současné vyhlášky a o chystaných změnách. Oba lektoři přitom seděli za počítačem a monotónním hlasem mluvili - bylo velmi obtížné udržet pozornost po celou dobu.

Pro mne nejhorší část přišla odpoledne v bloku týkajícím se údržby KMD a kódů kvality bodů. V této části byl lektor velmi nejistý, nedokázal jasně vysvětlit ani situaci, kterou měl připravenou na obrázku, velmi často zaznělo: pokud, asi, možná, to ukáže praxe... Domnívám se, že to není jen problém lektora, ale především naprosto nešťastného, nevhodného a nepřipraveného záměru ČUZK na tvorbu a údržbu KMD a DKM.

Na tento seminář jsem se připravil a před zahájením semináře předal písemný dotaz spolu s graf. přílohou přímo ing. Kmínkovi. Jak jsem se v kuloárech později domlouval s kolegy, byl mnou dotazovaný problém také jejich nejčastějším problémem. V první části diskuse jsem se bohužel reakce na dotaz nedočkal a v pozdější fázi jsem "ztratil nervy" a ve 14.40hod jsme spolu s mnoha dalšími odešli. Diskuse totiž probíhala naprosto neřízeně, většině dotazů z pléna bez mikrofonu skoro nikdo nerozuměl a reakce lektora byla často velmi nejistá.

Vzhledem k tomu, že účastnický poplatek byl velmi vysoký (1400-Kč za osobu) a přínos semináře mizivý, žádám vás o vrácení poplatku, nebo jeho části za oba účastníky z Geodetické kanceláře Kolín, nejlépe na účet.

Předem vám děkuji a přeji úspěšnější semináře.

S pozdravem
Ing. Miloslav Kubín
 
2008-06-13 20:48:30 - ÚOZI ze soukromé firmy
K semináři konanému 10.6.2008. Myslel jsem si, že po jeho absolvování budu trochu chytřejší, hlavně jsem více očekával od diskuze. Protože z pléna toho nebylo moc slyšet, člověk kolikrát ani nevěděl o čem je řeč a na co lektor odpovídá a přestože bych měl hodně dotazů, ani jsem neměl chuť se nějak zapojovat a dokonce jsem i na chvilku usnul.
Návrh: seminář udělat tak, aby se účastníci semináře dotazovali z pódia, mluvili do mikrofonu a kreslili své problémy na tabuli. Na dotazy by reagovali jak lektoři tak i ostatní účastníci a věřím, že bychom si udržovali pozornost až do konce. Možná bysme odcházeli ze seminářů spokojenější a ty geometráky by nám šly lépe od ruky.

Ing. Jaroslav Dvořák
 
2008-06-16 08:10:19 - úředník
V dopisu Ing. Kubín uvádí, že se nedočkal reakce na dotaz, který mi na začátku semináře předal. Ing. Kubín v čtyřstránkovém dotazu píše:
"Nepředpokládám, že budete chtít číst celý výše uvedený text v rámci semináře, ale prosím o reakci alespoň ve zkrácené formě. V obsáhlejší formě bych velmi přivítal písemnou odpověď.". Domnívám se, že dotaz částečně zodpovězen byl, jelikož problematice kódu charakteristiky kvality souřadnic, které se dotaz převážně týká, byla věnována velká pozornost. Z dotazu je
zřejmé, že určen je spíše ČÚZK, než přímo mé osobě, proto jsem jej předal podatelně ČÚZK a bude vyřízen oficiální cestou. Dále Ing. Kubín poukazuje na formu přednesu. Zaujmout posluchače je umění, kterým by přednášející v ideálním případě měl být obdařen, kritice v tomto směru se nebráním. Vyžaduje to však i jistou dávku exhibicionismu, kterému se nedá naučit. Já,
a myslím i Ing. Olivová, jsme se soustředili na odbornou stránku. Domnívám se, že pro věci znalého zeměměřiče není problematika kódu charakteristiky kvality souřadnic tématem, které by pro udržení pozornosti vyžadovalo recitační výkon hodný pana ministra Kalouska.

Katastrální vyhláška je obecně závazný právní předpis, nikoliv technologický postup. Nedává proto odpověď na všechny dotazy vzniklé praktickou aplikací.
Bohužel odpověď zpravidla nelze najít ani v odborné literatuře, a to z toho důvodu, že tato literatura prakticky neexistuje. Na semináři se objevily požadavky na popsání správného postupu, který bude v konkrétních případech respektován pracovníky katastrálních úřadů. Těmto požadavkům často nelze vyhovět, jelikož jako lektor semináře ani jako pracovník ČÚZK nejsem oprávněn vydávat jakýmkoliv způsobem závazná stanoviska k aplikaci obecně závazných právních předpisů. Na takový požadavek lze odpovědět citací strohého textu z vyhlášky, který ovšem tazateli jeho problém neosvětlí, a který Ing. Kubín považuje za "suchou přednášku o znění vyhlášky", za vhodnější považuji doplnění svým názorem na správnou aplikaci této normy.
Nemohu však nutit účastníky semináře, aby postupovali v souladu s mým názorem, nemohu ani nutit pracovníky katastrálních úřadů, aby se s mým názorem na ustanovení katastrální vyhlášky ztotožnili. Je mi líto, pokud se s takovým očekáváním Ing. Kubín na seminář dostavil, že není možné mu v této věci vyhovět.

Souhlasím s Ing. Kubínem, že tvorba KMD v S-JTSK je palčivým problémem, který dosud skýtá řadu nejasností a nebezpečí. Přepracování analogových katastrálních map v S-SK do S-JTSK je bohužel stále v plenkách. První mapy již vyhotoveny byly, ale jejich kvalitu a tím i možnosti jejich vedení prokáže jedině přímé měření v terénu. Jak trefně uvedl Ing. Nedvídek na nedávném Setkání geodetů 2008 ve Skalském dvoře, nejdříve existuje politické rozhodnutí, do kdy musí být digitalizace provedena, poté se teprve začne řešit, jak bude provedena. Mezitím čas již běží. Takových případů již bylo v minulosti mnoho, lze se jen snažit, aby šibeniční termín (a limitované množství finančních i lidských zdrojů) měl co nejmenší negativní dopad na kvalitu výsledku. Výklad k tomuto bodu semináře tvořily z podstatné části otazníky, po skončení semináře jsme ještě s některými účastníky o této problematice zajímavě diskutovali před zavřenými dveřmi sálu. Nesouhlasím s tím, že nastolení otázek, na které není jednoznačná odpověď, ubírá na kvalitě semináře.

Děkuji za uveřejnění reakce na webových stránkách.
Jan Kmínek
 
2008-06-17 22:04:18 - jiný (napište kdo)
Vážený pane inženýre,

dovolte abych reagoval na Váš dopis ohledně semináře geometrické
plány dne 10. 6. 2008. Velmi mě mrzí, že jste odcházel ze semináře
nespokojen. Nemohu však než uvést několik skutečností. Především v
úvodu dopisu píšete, že jste nemohl na konci semináře dotazník nikomu
předat. Toto není pravda, naše pracovnice spolu s technikem byli na
semináři přítomni nejen do jeho skončení, ale ještě i poté když např.
balili použitou projekční techniku. Účastníci semináře byli jak při
jeho zahájení, tak i při začátku polední přestávky upozorněni na
odevzdávání dotazníků během polední přestávky a to z důvodu jejich
slosování. Jsem přesvědčen, že tři hodiny semináře byly dostatek času
na jeho zodpovědné vyplnění, nehledě na skutečnost, že nebylo
povinné. Zaráží mě však, že můžete psát o nemožnosti odevzdání
dotazníků na konci semináře, když jste ještě před jeho koncem odešel,
jak sám uvádíte. Na základě čeho tedy toto tvrdíte?

Další co mě na Vašem dopise zaráží je to, že uvádíte nezaregistrování
žádného výčtu zkušeností či problémů a reakcí na ně. Toto je opět
hrubá nepravda. Značná část semináře a to jak samotného výkladu tak i
diskuse byla věnována např. problémům kolem kódů kvality bodů, ke
kterým se vznáší nejvíce dotazů.

Jestliže jste očekával, jak píšete, "především stanoviska zástupců
ČÚZK na velké množství problémů v souvislosti s novou vyhláškou", pak
vězte, že to bylo zcela mylné očekávání. Kdyby totiž měl být seminář
složen jen z takových stanovisek, musel by být několikadenní, než by
se vše probralo a prodiskutovalo. Na stránkách ČÚZK, konkrétně na
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STANOVISKA-26_2007
najdete "Stanoviska a odpovědi na dotazy k ustanovením katastrální
vyhlášky" což je 56 stránkový dokument. Odkaz na tento dokument je
uveden i na stránkách Zeměměřiče, který jak předpokládám čtete, když
jste do něj zaslal k uveřejnění i Váš dopis určený VÚGTK. Jsem toho
názoru, že pouhé předkládání těchto stanovisek lektory účastníkům
semináře by nepřineslo požadovaný efekt, zvláště když jsou zveřejněna
na webu ČÚZK.

Nemohu a ani nechci hodnotit záměr ČUZK na tvorbu a údržbu KMD a DKM.
Jsem však opět přesvědčen, že lektor i v této oblasti podal výkon
odpovídající možnostem, které mu současná legislativa v této oblasti
poskytuje.

Co se týče průběhu diskuse, je to problém především samotných
účastníků semináře. Jestliže jsem například dvakrát musel jednoho
účastníka diskuse upozornit, aby šel a dotaz vznesl do mikrofonu
místo toho aby jej vznášel ze zadní části pléna, a přesto i poté se
další účastníci diskuse chovali stejně, nemám k tomu již co dodat.
Diskusi si řídili lektoři sami a to především jak jim účastníci
umožnili.

Co se týče přínosu a hodnocení semináře jsem zcela opačného názoru
než Vy. Svůj postoj na rozdíl od Vás zakládám na vyhodnocení
zmíněných dotazníků. V celkovém hodnocení 57 účastníků, kteří
odevzdali dotazníky, je průměrná známka 1,66 (jako ve škole známkami
1 až 5), přičemž 22x obdržel seminář hodnocení 1, 22x 2 a 1x 3. Nikdo
nedal semináři známku 4 nebo 5.

Na závěr mohu opět pouze opakovat, že mě vždy mrzí, když se najde
někdo, kdo není s některým z našich seminářů spokojen. Naštěstí se to
stává skutečně jen zcela vyjímečně. Právě proto však nemohu
přistoupit na Váš požadavek o navrácení účastnického poplatku, stejně
tak jako Vám nikdo nevrátí vstupné do divadla jen proto, že se Vám po
shlédnutí představení zdá, že nenaplnilo Vaše subjektivní očekávání.

S pozdravem,
Ing. Milan Talich, Ph.D.

vedoucí ODIS
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Zdiby 98
250 66

 
2008-06-19 16:40:29 - soukromník
K vzdělávacím akcím a postavení lektorů na těchto akcích si dovolím poznamenat toto:
Z ústavy České republiky hned v počátečním ustanovení článku 2 vyplývá, že „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“. Žádný z platných zákonů nezmocňuje úřady resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí - natož pak lektory odborných vzdělávacích akcí - vykládat konkrétní ustanovení obecně závazného právního předpisu jinak, než citovat text tohoto ustanovení a dávat jej do logických souvislostí s jinými ustanoveními téhož předpisu nebo předpisů souvisejících. Výjimkou v našem oboru je například ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Není-li konkrétní ustanovení obecně závazného právního předpisu natolik jednoznačně a určité, aby jeho plnění mohl úřad bez dalšího výkladu vymáhat, nemůže jej vymáhat, a to i kdyby k vymáhání existoval lidsky pochopitelný důvod.
Zeměměřictví a správa katastru nemovitostí jsou činnostmi převážně technickými a ve značném rozsahu vycházejí z historických dokumentů a zdrojů poznání o hranicích a tvaru pozemských objektů. Nalézt optimální a relativně jednoduchá řešení pro přepracování všech těchto zdrojů do veřejností požadované moderní geoprostorové infrastruktury nám nepomohou ani nejvyspělejší informační technologie a ani nejosvícenější technologové a legislativci. A to ani v případě, že by resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního disponoval neomezenými finančními zdroji, protože i při obnově katastrálního operátu novým měřením budou vždy přirozeně působit vnitřní i vnější lidské faktory a zájmy.
Vyhláška, kterou se provádí katastrální zákon a zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem nebude nikdy ideálním předpisem a bude vždy nemálo prostoru, v němž nelze v obecné poloze popsat technologický postup vymahatelný vždy a všude. Tedy prostoru pro domluvu geodeta s vlastníky nemovitostí a pro odborné řešení geodeta s pracovníkem katastrálního úřadu.
Nechci tímto příspěvkem za každou cenu obhajovat a omlouvat pořadatele vzdělávacích akcí a lektory, ale v případě digitalizace katastrálních map chci jen trochu varovat před neopodstatněnými očekáváními účastníků akcí. Opravdu lze jen těžko pobavit publikum výkladem o kódech kvality bodů nad tím, co nám předkové zanechali (a že i při vší nedokonalosti jde o nedocenitelné technické i kulturní dílo, které již nikdy nezopakujeme !!) když při dnešních cenách pozemků je i těch 14 centimetrů a jejich dvojnásobek někdy sakramentsky mnoho.
Co se týká stanovisek ĆÚZK k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb. zveřejněných na webu ČÚZK, nejsem si jist, zda použití pojmu „stanovisko“ zde není trochu zavádějící.
Petr Polák
 
2008-06-22 11:45:14 - ÚOZI ze soukromé firmy
Stejného semináře jsem se zúčastnil před rokem a mé tehdejší hodnocení by bylo obdobné jako letos od Ing.Kubína.
Výsledkem pro mne bylo to, že se těchto akcí pořádaných VÚGTK a lektorovaných pro oblast GP Ing.Kmínkem účastnit nebudu (jak vidím po roce je vše stejné).
Kdyby měli soukromí zeměměřiči lepší postavení v oboru, tak by tvůrci vyhlášky a předseda ČÚZK již za ní dávno nesli odpovědnost (GP udělaný podle vzorů ve vyhlášce přes KÚ neprojde a vzor by měl být snad udělán precizně).
Ještě štěstí, že GP nepotvrzuje ČÚZK ale katastrální úřady se svými odborníky.
Škoda, že nějak vyšuměla iniciativa Ing.Blábola z loňského roku.
Ing.Liška Jiří
 
2008-07-08 08:59:56 - soukromník
Vzdělávat v oboru se snažím a to byl i důvod účasti na kritizovaném semináři VÚGTK.

Kladný pocit z účasti jsem neměl ani já. Rozčarování ale nebylo ani tak vůči samotnému semináři, ale spíše vůči nejasnostem kolem vyhlášky. Citování vyhlášky si přeci může přečíst každý, ale účastníci se chtěli dozvědět JASNÉ odpovědi na své konkrétní dotazy a problémy, které MUSÍ vyřešit v praxi.
Právě toto jsme očekávali od semináře. Lektor se snažil, ale dotazy nebyly podány písemně a dopředu, takže se nemohl připravit a jeho odpovědi byly "možná, asi, dle mého názoru...". To nás nikam neposunulo a na naše problémy jsme zase zůstali sami.

Takto vedená diskuze byla zbytečná a akorát vyvolala emoce. Začněme u pořádné vyhlášky a pak bude radost ji aplikovat v praxi, přednášet ji a vzdělávat se v ni.