[Server] Téma: Komu postavit pomník za observatoř Skalka?[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2005-12-05 08:38:44 - soukromník
Věc: Ještě Skalka

K vyjádřením vedoucího kontrolního odboru ČÚZK ve věci právních vztahů na observatoři Skalka (Zeměměřič, 12, č. 11, 2005, str.24-26) není co dodat, protože zřejmě nemá dostatek věrohodných informací, aby odhadl vážnost situace. Například základ situace vyplývá z toho, že řádnou smlouvou nabyté pozemky do vlastnictví státu (včetně parcely č. 587/1) začaly být v KN po roce 1995 vedeny pouze jako parcely zjednodušené evidence, ač jednoznačně definované geometrickým plánem č. 915-2692-5 ze dne 26.11.1965, u Ústavu GaK pro hl.m. Prahu a Středočeský kraj. (Úmyslně? – viz např. zápis z jednání se členem obecního úřadu Stř. Skalice p. Procházkou). Právě závorkované parcely se staly předmětem nesmyslných restitucí. Přitom sledovat osud realizace vypořádání po právním rozhodnutí a nabytí jeho právní moci není povinností stanoveného správce státního majetku. (Proč by měl VÚGTK „pykat“ a stát přicházet o svůj majetek, navíc možná k nekalým úmyslům?) Kdyby onen vedoucí věrohodné informace měl, jistě by jako jeden z vedoucích úředníků resortu, kterému byla státem dána možnost vybudovat mezinárodně uznávanou vědeckou observatoř, neodmítl pomoc tuto observatoř ochránit. Osobní špičkování opravdu touto pomocí není, jen odbornou veřejnost odsoudí k trpnému očekávání, komu dá budoucnost za pravdu. Jedno je však jisté, že eventuální negace ve fungování observatoře, vyvolaná danou situací, povede opět ke snížení významu naší profese ve společnosti.

Může však být i jiné vysvětlení onoho vyjádření. Svoji reakci vedoucí úmyslně zvolil jako manévr, aby si vytvořil prostor k nápravě chyb a přestupků na ostatních úřadech státní správy. Pak také nemá smysl přesvědčovat odbornou veřejnost, že nemá pravdu.

Poznámka na závěr: Pokud se dnes předmětné skutečnosti dějí, kdo zaručí, že za dalších 40 let nenastane obdobná situace například právě u dnešní budovy ČÚZK. V obou případech se postupovalo podle zákonů a nařízení dané doby, pozemky nebyly násilně vyvlastňovány. Zlehčené varování Zeměměřiče je proto na místě! Právní stát bychom měli všichni pomáhat budovat i chránit.

Roule
 
2005-12-07 15:32:59 - úředník
Tak také ještě jednou ke Skalce

Rozhodnutí o oprávněnosti nějakého restitučního nároku vůbec nezávisí na tom, zda dotčené pozemky jsou evidovány v KN nebo ve zjednodušené evidenci KN (tj. jako závorkové parcely)nebo už dokonce nejsou v KN evidovány vůbec (tj. již dříve zanikly sloučením do pozemků okolních).
Zcela nepodstatné také je, zda byly nějaké pozemky později vyjmuty ze zemědělského půdního fondu (rozhodující pro aplikaci zákona č. 229/1991 Sb., je druh pozemku ke dni, kdy v minulosti přešly na stát a nikoliv druh pozemku evidovaný v KN dnes).

VÚGTK by měl "pykat" a stát přicházet o majetek proto, protože tak stanoví platný zákon přijatý politiky, které si zvolili občané ČR. Resp. nejedná se o "pykání" a neoprávněné přicházení státu o majetek, ale naopak o naplňování platného práva a zcela souhlasím s tím, že právní stát bychom měli všichni pomáhat budovat i chránit.

Aktuální právní situace na Skalce vypadá dnes takto:

Byly uplatněny celkem 3 restituční nároky, které řešil či řeší pozemkový úřad. V jednom případě (cca 1500 m ctverečních) bylo již pozemkovým úřadem pravomocně rozhodnuto o vydání pozemku, v jednom případě bylo rozhodnuto že pozemky nelze vydat (jsou zastavěny budovami) a poslední případ je pozemkovým úřadem teprve řešen. V onom posledním případě se jedná o restituční nárok jenom k jedné ideální polovině pozemku (o celkové výměře 3000 m čtverečních), tj. i v případě jeho vydání by stát zůstal spoluvlastníkem druhé ideální poloviny onoho pozemku a ze zákona by měl na případně vydanou ideální polovinu zákonné předkupní právo.
Žádné jiné restituční nároky již pozemkovému úřadu v lokalitě Skalka k řešení nezbývají.
Původní výměra areálu Skalka činila 76.480 m čtverečních. Vydáno bylo 1.500 m čtverečních a rozhoduje se o ideální polovině ze 3.000 m čtverečních. To je z uplatněných restitucí úplně vše.

Žádné fatální a pro resort neřešitelné ohrožení budoucnosti observatoře Skalka proto kvůli uplatněným restitučním nárokům nadále nevidím.
A stále také nevidím ani oněch údajně "zmizelých" 70.000 m čtverečních státní půdy z listu vlastnictví VÚGTK ani tvrzené podezření z trestné činnosti "neoprávněné manipulace se státní půdou a korupci provozovanou v této souvislosti".

Své vyjádření jsem nezvolil úmyslně jako manévr, abych si vytvořil prostor k nápravě chyb a přestupků na ostatních úřadech státní správy. K žádným mimoresortním ostatním úřadům státní správy ostatně vůbec žádné kompetence nemám.

Lumír Nedvídek
 
2007-07-16 20:00:53 - jiný (napište kdo)
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2584
 
REAKCE:
jiný (napište kdo)
soukromník
úředník
CELÝ ROZHOVOR
2005-10-18 15:37:24 - redakce
V Zeměměřiči 10/05 vyšel článek o restitučních nárocích na pozemky pod geodetickou observatoří Skalka, který byl doplněn úvodníkem je poselství oselství.
Ing. Lumír Nedvídek se svým příspěvkem postavil proti vystavění pomníku této kauzy v areálu budovy ČÚZK, ale já si přeci jen myslím myslím, že si toto šlendrijánství pomníček zaslouží. Co si o tom myslíte vy?
Radek PETR, redakce
 
2005-10-19 15:10:25 - jiný (napište kdo)
REPLIKA
K vyjádření vedoucího kontrolního odboru ČÚZK ve věci právních vztahů na observatoři Skalka nemám co dodat, protože zřejmě nemá dostatek věrohodných informací, aby odhadl vážnost situace. Jinak by jako jeden z vedoucích úředníků resortu, kterému byla státem dána možnost vybudovat mezinárodně uznávanou vědeckou observatoř, jistě neodmítl pomoc tuto observatoř ochránit. Osobní špičkování opravdu touto pomocí není, jen odbornou veřejnost odsoudí k trpnému očekávání, komu dá budoucnost za pravdu. Jedno je však jisté, že eventuální negace ve fungování observatoře, vyvolaná danou situací, povede opět ke snížení významu naší profese ve společnosti.

Poznámka na závěr: Pokud se dnes předmětné skutečnosti dějí, kdo zaručí, že za dalších 40 let nenastane obdobná situace např. právě u dnešní budovy ČÚZK. V obou případech se postupovalo podle zákonů a nařízení, pozemky nebyly násilně vyvlastňovány. Zlehčené varování Zeměměřiče je na místě.

Roule19/10/2005
 
2005-10-19 17:33:50 - úředník
Dostatek informací mám a situaci za velmi vážnou považuji. Majetkový osud geodetické observatoře Skalka je pro mne také profesní "srdeční" záležitostí, trápí mne a rozhodně nejsem členem žádného "fanclubu" potencionálních restituentů.

Objektivně vzato u všech restitucí jde obecně o navracení majetku, který stát řádně a podle platného dobového práva nabyl. Nikdo ty dobové právní úkony (smlouvy a akty) nikdy neprohlásil za nezákonné či neplatné. Smyslem restitucí je dle zákonodárce napravit křivdy, které se v souvislosti s přechodem majetku na stát (byť zákonným) v minulosti staly. Posuzovat tento záměr či míru těchto křivd je otázkou filozofickou a politickou, do které jsem se vůbec nepouštěl a nepouštím.

Pokud bylo záměrem Ing. Roule, CSc., poukázat na to, co se dnes kolem Skalky děje, jsem mu za takovou aktivitu vděčný. Pokud se však pustil do jisté spekulace při hledání příčin (resp. přímo "viníků") nedospěl dle mého názoru ke správným a objektivním závěrům. A pokud na takové zavádějící závěry ještě "napasoval" (a jistě v dobré víře) redaktor Zeměměřiče Radek Petr svůj úvodník, psaný navíc v určité literární nadsázce (a ta forma mi vůbec nevadí), došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo.

19.10.2005 Lumír Nedvídek
 
2005-11-01 19:30:55 - redakce
V neděli 23.října večer vysílala ČT 1 v pořadu Události v 19.15 dvě zprávy o restitucích pozemků pod lanovkou v Krkonoších a to :
- Fond dal pozemky konkurenci pronajímatelů -
http://www.ct24.cz/vysilani/?id=79721
- Kausa vleky
http://www.ct24.cz/vysilani/?id=79722

Televize Nova také v neděli 23.října večer v pořadu Televizní noviny v 19.30 vysílala zprávu "prodej klíčových pozemků" o letišti v Ruzyni a to:
- http://www.nova.cz/tvarchiv/video/?video=35078
Teď se na Radiofóru se také diskutovalo o pozemcích pod letištěm v Ruzyni a všichni diskutující tam naprosto bez znalosti věci tlachali a tlachali (i poslanci). Takže si se svým úvodníkem nemusím dělat žádné "výčitky". Poslechněte si to sami:
http://www.rozhlas.cz/audio/audio_porad/?p_po=90


Vychází mi to tak, že za nedostatečně definovaný státnín zájem v zakonu by měli mít pomník naši zákonodárci. Ale to by bylo ve Sněmovně přepomníkováno.
Radek Petr
 
2005-11-07 13:16:02 - jiný (napište kdo)
Prodám stativ pro zeměměřiče - dřevěný Úplně nový nepoužitý stativ pro geologické měřící přístroje, nejlépe osobní předání, na požádání zašlu více fotografií kontakt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tato inzerce na tento chat nepatri. Pouzivejte www.zememeric.cz/2ruka Cena je jen 1 Kc za 1 znak. redakce
 
2005-12-05 08:38:44 - soukromník
Věc: Ještě Skalka

K vyjádřením vedoucího kontrolního odboru ČÚZK ve věci právních vztahů na observatoři Skalka (Zeměměřič, 12, č. 11, 2005, str.24-26) není co dodat, protože zřejmě nemá dostatek věrohodných informací, aby odhadl vážnost situace. Například základ situace vyplývá z toho, že řádnou smlouvou nabyté pozemky do vlastnictví státu (včetně parcely č. 587/1) začaly být v KN po roce 1995 vedeny pouze jako parcely zjednodušené evidence, ač jednoznačně definované geometrickým plánem č. 915-2692-5 ze dne 26.11.1965, u Ústavu GaK pro hl.m. Prahu a Středočeský kraj. (Úmyslně? – viz např. zápis z jednání se členem obecního úřadu Stř. Skalice p. Procházkou). Právě závorkované parcely se staly předmětem nesmyslných restitucí. Přitom sledovat osud realizace vypořádání po právním rozhodnutí a nabytí jeho právní moci není povinností stanoveného správce státního majetku. (Proč by měl VÚGTK „pykat“ a stát přicházet o svůj majetek, navíc možná k nekalým úmyslům?) Kdyby onen vedoucí věrohodné informace měl, jistě by jako jeden z vedoucích úředníků resortu, kterému byla státem dána možnost vybudovat mezinárodně uznávanou vědeckou observatoř, neodmítl pomoc tuto observatoř ochránit. Osobní špičkování opravdu touto pomocí není, jen odbornou veřejnost odsoudí k trpnému očekávání, komu dá budoucnost za pravdu. Jedno je však jisté, že eventuální negace ve fungování observatoře, vyvolaná danou situací, povede opět ke snížení významu naší profese ve společnosti.

Může však být i jiné vysvětlení onoho vyjádření. Svoji reakci vedoucí úmyslně zvolil jako manévr, aby si vytvořil prostor k nápravě chyb a přestupků na ostatních úřadech státní správy. Pak také nemá smysl přesvědčovat odbornou veřejnost, že nemá pravdu.

Poznámka na závěr: Pokud se dnes předmětné skutečnosti dějí, kdo zaručí, že za dalších 40 let nenastane obdobná situace například právě u dnešní budovy ČÚZK. V obou případech se postupovalo podle zákonů a nařízení dané doby, pozemky nebyly násilně vyvlastňovány. Zlehčené varování Zeměměřiče je proto na místě! Právní stát bychom měli všichni pomáhat budovat i chránit.

Roule
 
2005-12-07 15:32:59 - úředník
Tak také ještě jednou ke Skalce

Rozhodnutí o oprávněnosti nějakého restitučního nároku vůbec nezávisí na tom, zda dotčené pozemky jsou evidovány v KN nebo ve zjednodušené evidenci KN (tj. jako závorkové parcely)nebo už dokonce nejsou v KN evidovány vůbec (tj. již dříve zanikly sloučením do pozemků okolních).
Zcela nepodstatné také je, zda byly nějaké pozemky později vyjmuty ze zemědělského půdního fondu (rozhodující pro aplikaci zákona č. 229/1991 Sb., je druh pozemku ke dni, kdy v minulosti přešly na stát a nikoliv druh pozemku evidovaný v KN dnes).

VÚGTK by měl "pykat" a stát přicházet o majetek proto, protože tak stanoví platný zákon přijatý politiky, které si zvolili občané ČR. Resp. nejedná se o "pykání" a neoprávněné přicházení státu o majetek, ale naopak o naplňování platného práva a zcela souhlasím s tím, že právní stát bychom měli všichni pomáhat budovat i chránit.

Aktuální právní situace na Skalce vypadá dnes takto:

Byly uplatněny celkem 3 restituční nároky, které řešil či řeší pozemkový úřad. V jednom případě (cca 1500 m ctverečních) bylo již pozemkovým úřadem pravomocně rozhodnuto o vydání pozemku, v jednom případě bylo rozhodnuto že pozemky nelze vydat (jsou zastavěny budovami) a poslední případ je pozemkovým úřadem teprve řešen. V onom posledním případě se jedná o restituční nárok jenom k jedné ideální polovině pozemku (o celkové výměře 3000 m čtverečních), tj. i v případě jeho vydání by stát zůstal spoluvlastníkem druhé ideální poloviny onoho pozemku a ze zákona by měl na případně vydanou ideální polovinu zákonné předkupní právo.
Žádné jiné restituční nároky již pozemkovému úřadu v lokalitě Skalka k řešení nezbývají.
Původní výměra areálu Skalka činila 76.480 m čtverečních. Vydáno bylo 1.500 m čtverečních a rozhoduje se o ideální polovině ze 3.000 m čtverečních. To je z uplatněných restitucí úplně vše.

Žádné fatální a pro resort neřešitelné ohrožení budoucnosti observatoře Skalka proto kvůli uplatněným restitučním nárokům nadále nevidím.
A stále také nevidím ani oněch údajně "zmizelých" 70.000 m čtverečních státní půdy z listu vlastnictví VÚGTK ani tvrzené podezření z trestné činnosti "neoprávněné manipulace se státní půdou a korupci provozovanou v této souvislosti".

Své vyjádření jsem nezvolil úmyslně jako manévr, abych si vytvořil prostor k nápravě chyb a přestupků na ostatních úřadech státní správy. K žádným mimoresortním ostatním úřadům státní správy ostatně vůbec žádné kompetence nemám.

Lumír Nedvídek
 
2007-07-16 20:00:53 - jiný (napište kdo)
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2584