[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE

  Nezadržitelně se blíží okamžik, kdy se současná »evropská patnáctka« rozšíří o dalších 10 nových států a s velkou pravděpodobností lze předpokládat, že mezi novými členy EU bude také ČR.

  Zeměměřictví a katastr v našich zemích už nebudou izolovanými specifiky jednotlivých států EU a bude na ně vyvíjen systematický tlak, požadující určitou standardizaci, návaznost, transparentnost a datovou bezešvost. Tyto požadavky budou aplikovány nejen na úrovni map malých a středních měřítek, ale postupně i na úrovni map velkých měřítek včetně map katastrálních a na úrovni souborů geodat vytvářejících geografické informační systémy.

  Zeměměřická profese bude vystavena i dalším změnám, vyplývajícím z požadavků na zabezpečení podmínek pro volný pohyb osob a služeb na území, které rozlohou i počtem obyvatelstva mnohonásobně převyšuje naši republiku. S téměř 400 miliony obyvatel se rozšířená Evropa přiblíží počtu obyvatel Spojených států amerických a Ruské federace dohromady.

  Zatímco stávajících 15 států sdružených v EU si tuto situaci velmi dobře uvědomuje a systematicky se na změněné podmínky připravuje, domníváme se, že naše země zůstává v relativním klidu, a že řešení vlastních národních problémů převažuje nad řešením úkolů mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráce spočívá zatím především na bedrech ústředních orgánů a akademických a výzkumných institucí, zatímco profesní organizace sdružující většinu odborníků veřejného a soukromého sektoru zůstávají zatím stranou nebo postupují nekoordinovaně. Zahraničním partnerům často není jasné, zda naši delegáti vystupující v rámci některých celoevropských aktivit zastupují sebe nebo českou vládní nebo nevládní organizaci (Např. evropské projekty GINIE, EUPOS, INSPIRE atd.)

  V tomto příspěvku se pokusíme informovat o současné situaci příprav na vstup do EU v ČR a o nejdůležitějších iniciativách této oblasti v rámci jako jsou FIG, CLGE, EuroGeographics, EUREF, WPLA, atd. Příspěvek obsahuje rovněž některé aktuální informace, získané při mezinárodních setkáních a při práci na řešení společných úkolů. Závěrem jsou uvedena některá doporučení pro další společný postup v této oblasti.


  ZEMĚMĚŘICKÁ PROFESE

  Definice zeměměřické profese podle FIG


  Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) se snaží definovat zeměměřickou profesi od svého vzniku před 125 lety a průběžně ji aktualizovat. V současné době platí definice publikovaná v roce 1991 [1] v následujícím znění:

  »Zeměměřič (surveyor) je odborník s akademickým vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují provádět měření na vědeckém základě. Musí být schopen shromažďovat a vyhodnocovat geografické a další prostorově lokalizované informace a využívat těchto informací pro účely plánování a efektivního využívání území a staveb. Zeměměřič musí být schopen rozvíjet tyto činnosti s využitím nejnovějších poznatků vědy techniky.

  Zeměměřická praxe v sobě zahrnuje jednu nebo více následujících aktivit, které mohou být provozovány nad povrchem nebo pod povrchem země nebo moře, obvykle pro potřeby a ve spolupráci s dalšími profesemi:

  1. Určování rozměrů a tvaru zemského tělesa a zaměřování všech údajů potřebných pro určování rozměrů, polohy a tvaru zemského povrchu.
  2. Určování prostorové polohy objektů a monitorování fyzikálních vlastností staveb a inženýrských konstrukcí nad i pod zemským povrchem.
  3. Určování hranic veřejných a soukromých pozemků, včetně národních a mezinárodních hranic a evidence těchto pozemků prostřednictvím příslušných institucí.
  4. Navrhování, zřizování a správa územních a geografických informačních systémů a sběr, ukládání, analýza a vedení dat v rámci těchto systémů.
  5. Studium přírodního a sociálního prostředí, zaměřování půdních a mořských zdrojů a využívání získaných dat pro plánování rozvoje městských a venkovských oblastí a regionů.
  6. Plánování a rozvoj nemovitostí v městských a venkovských oblastech, a to jak pozemků tak staveb.
  7. Oceňování a správa.
  8. Plánování, zaměřování a řízení stavebních prací, včetně kalkulace nákladů.
  9. Zhotovování plánů, map, datových souborů, přehledů a zpráv.

  Při realizaci těchto aktivit se zeměměřič musí řídit příslušnými předpisy z oblasti legislativy, ekonomiky, životního prostředí a sociálními aspekty souvisejícími s realizací příslušného projektu.«


  Definice zeměměřické profese podle CLGE

  Výbor pro spolupráci evropských zeměměřičů (CLGE) převzal v podstatě ve stručnější formě definici FIG [3]. I zde je za kvalifikovaného zeměměřiče považována osoba s akademickým tj. vysokoškolským vzděláním, jejíž posláním je:
  – provádět měření na vědeckém základě (»to practice the science of measurement«)
  – shromažďovat a vyhodnocovat geografické informace
  – využívat těchto informací pro účely plánování a pro budování efektivní správy půdních a mořských zdrojů, včetně staveb
  – rozvíjet tyto činnosti na vědeckém základě s využitím nejnovějších poznatků.

  Definice CLGE v profilu evropského geodeta dále vyjmenovává hlavní funkce a aplikace zeměměřické profese:

  A) Funkce:
  – Mapování a geodetická měření
  – Věda o Zemi a zemské tíži
  – Hydrografie
  – Fotogrammetrie
  – Dálkový průzkum
  – Územní informační systémy
  – Geologické a důlní mapování
  – Speciální (inženýrská) geodézie
  – Metrologie
  – Mapování
  – GPS
  – Laserové skenovaní
  – Optické metody měření
  – Statistika a stochastika

  B) Aplikace:
  – Státní geodetické základy
  – Zabezpečování základních map, včetně map námořních
  – Správa geografických informací
  – Správa informací o životním prostředí
  – Správa územních a mořských zdrojů
  – Rozvoj měst a venkova
  – Správa městských a venkovských oblastí
  – Správa katastru
  – Územní plánování a rozvoj
  – Měření a výpočty ve stavebnictví
  – Údržba staveb
  – Oceňování a správa nemovitostí

  Z výše uvedeného je zřejmé, že jak definice FIG, tak definice CLGE vznikly na základě široké diskuse odborníků mnoha zemí. Těžko si budeme v naší zemi zvykat, že nedílnou součástí naší profese je např. námořní mapování nebo podmořský katastr. V rámci EU to už bude i u nás chápáno zcela jinak. Pro nás však jsou obě definice poučné zejména v mnohem širším chápání zeměměřické profese, než jsme si byli doposud ochotni připustit. Vysokoškolsky vzdělaný zeměměřický odborník bude nyní stále častěji nacházet uplatnění v oblasti geografických informačních systémů pro státní správu a místní samosprávu, pro ochranu životního prostředí, pro územní plánování a řízení rozvoje, v oblasti oceňování a správy nemovitostí, atd. Na tyto změny je třeba pružně reagovat, chceme-li i nadále sloužit zeměměřické profesi.


  ZEMĚMĚŘICKÉ PROFESNÍ ORGANIZACE

  Mezinárodní trendy


  Zeměměřická a kartografická profese je spjata s historickým a politickým vývojem jednotlivých zemí. V Evropě snad nenajdeme dvě země s identickým organizačním členěním. FIG ustavil v roce 1994 pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo vypracovat příručku, která by obsahovala základní rady jak postupovat při zakládání národních profesních organizací v zeměměřictví [5]. V této příručce jsou uvedeny čtyři hlavní důvody pro vytváření profesních organizací:
  – sjednocení profese,
  – zabezpečení celoživotního profesního vzdělávání,
  – zastupovat a jednat jménem profese,
  – přispívat ku prospěchu celé společnosti.

  Sjednocení profese je jedním z předpokladů jejího dalšího rozvoje. Profesní organizace vytváří předpoklady pro setkávání odborníků stejné profese, výměnu názorů, navazování pracovních a přátelských vztahů. Jednotné zastoupení profese je také předpokladem pro úspěšná jednání s vládními a mezinárodními institucemi.

  Profesní organizace musí rovněž vytvářet předpoklady pro průběžné vzdělávání svých členů. Vzdělávací akce by měly být zabezpečovány ve spolupráci s akademickými pracovišti a náplň jednotlivých kurzů, seminářů a konferencí musí vycházet z aktuálních potřeb praxe.

  Důležitým problémem je rovněž financování chodu profesních organizací. Přestože většina aktivit je zabezpečována bezplatně na bázi dobrovolnosti jednotlivých členů, je nutno zajistit přiměřený objem finančních prostředků. Je třeba platit za informační periodika, pronájem místností a služeb, popřípadě i tajemníka, hospodáře, atd. Většina peněz by měla přicházet z členských příspěvků a sponzorských darů. V některých profesních společnostech může být výše příspěvků závislá na výši fakturace za specifické práce. Profesní organizace by však neměla být zaměňována s výdělečnou organizací konkurující svým členům.

  Česká republika

  Profesní organizovanost, která u nás má v oboru zeměměřictví velmi dlouhou a úspěšnou tradici, prochází v posledních letech velmi bouřlivým a zajímavým vývojem. Tento vývoj je ovlivněn jednak celospolečenskými změnami a jednak velmi rychlým rozvojem vědy a techniky, který způsobuje překrývání jednotlivých profesí a požaduje nové odbornosti. Nemá-li profesní organizace zaniknout, musí na tyto změny včas reagovat. Jestliže jednotliví členové nenacházejí ve své organizaci oporu, potom se k ní chovají netečně a bez zájmu, nebo ji dokonce opouštějí a vytvářejí si organizaci vlastní. Tím ovšem dochází k tříštění sil a oslabování vlivu celé profese, což neprospívá ani profesi samé ani celé společnosti. Zatímco ve světě dochází k integraci (viz Spojené království, Rakousko, Švýcarsko, EU, FIG) u nás stále ještě převažuje desintegrace. K nadnárodní integraci v oblasti geografické informace dochází např. v rámci OGC i na úrovni takových gigantů jako jsou Intergraph, Bentley, Autodesk, ESRI.

  V ČR se přímo nebo nepřímo profesními otázkami zeměměřictví ve smyslu výše uvedených definic FIG a CLGE zabývají současně:
  – Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK)
  – Komora geodetů a kartografů (KGK)
  – Zeměměřická oborová rada (ZOR)
  – Česká asociace pro geografickou informaci (CAGI)
  – Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země
  – Kartografická společnost
  – Nemoforum atd.

  K tomu ještě přistupuje cela řada soukromých, polosoukromých, ziskových a neziskových organizací, včetně organizací zahraničních a nadnárodních profesních organizací. Český zeměměřič se už v současnosti může stát členem britské RICS International, která má sídlo nejen v Praze, ale i Bruselu. Předpokladem ovšem je, že zájemce o členství splní požadované kvalifikační předpoklady a zaplatí členské příspěvky, které jsou ve srovnání s našimi mnohokrát vyšší. I zde tedy panuje čilá konkurence a vyhrává ta organizace, která má svým členům co nabídnout.

  Současná roztříštěnost vede k roztříštěnosti našich aktivit, které se překrývají nejen na poli národním, ale i na mezinárodním. Buď bychom se měli sjednotit nebo si rozdělit pole působnosti a vzájemně se informovat, např.:
  – CAGI –> EUROGI
  – ČSGK –> FIG
  – Kartografická společnost –> ICA
  – Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země –> ISPRS
  – Komora geodetů a kartografů –> CLGE
  – ČÚZK –> EuroGeographics a EU, atd.

  Posílení profesního vlivu zeměměřictví by určitě neuškodilo vytvoření jedné nebo dvou silných profesních organizací např. Český svaz pro geodezii, kartografii a geoinformatiku s profesionálním sekretariátem, který by sdružoval relativně samostatné týmy pružně navazující na příslušné mezinárodní organizace. Zřejmě ale nebude lehké přimět silné individuality jako jsou předsedové stojící v současné době v čele jednotlivých profesních společností, aby zasedli za společný stůl a dohodli se. Neměli bychom se však předem vzdávat.


  AKTIVITY EU OVLIVŇUJÍCÍ POSTAVENÍ GEO-DETŮ A KARTOGRAFŮ

  Problematikou vzájemného uznávání kvalifikace se od roku 1998 intenzivně zabývá rovněž FIG. Byla ustavena zvláštní pracovní skupina, která v únoru 2002 zpracovala publikaci o vzájemném uznávání profesních kvalifikací [8]. Publikace uvádí, že: »Vzájemné uznávání je proces, který umožňuje, aby kvalifikace získaná v jedné zemi (obvykle domácí zemi) byla uznávána také v jiné zemi (hostitelské zemi)«. Na první pohled je zřejmé, že se jedná o složitý proces, a že je třeba si uvědomit, že uznání kvalifikace:
  a) nesmí být zaměňováno s možností získat práci,
  b) může usnadnit cizinci získat členství v profesní organizaci hostitelské země,
  c) může mít podstatný vliv na zvýšení konkurenceschopnosti při zakládání společnosti v hostitelské zemi,
  d) je nutnou podmínkou při provozování praxe v oblastech vázaných na získání úředního oprávnění, např. v oblasti katastru, geodetických sítí, geodetických prací ve výstavbě apod.

  Výše uvedená publikace zdůrazňuje složitost procesu vzájemného uznávání profesní kvalifikace, zdůrazňuje národní specifika, ale zároveň upozorňuje i na nebezpečí zneužití k diskriminaci kvalifikovaných pracovníků z jiných zemí. FIG vidí v řešení této problematiky jeden z hlavních úkolů pro národní profesní organizace.

  Také CLGE se v současné době pokouší s velkými obtížemi definovat požadavky na kvalifikaci »evropského zeměměřiče«, avšak zatím s nevalným úspěchem. Hlavními problémy jsou:
  – minimální délka studia: středoškolské + 4 nebo 5leté vysokoškolské,
  – délka praxe 3 nebo 5 let,
  – počet úředních oprávnění – omezený (např. Francie) nebo neomezený atd.

  Tato problematika je v nutných případech řešena bilaterálně, někdy se však profesní organizace pokouší řešit problematiku nezávisle, jako např. britská Královská instituce oprávněných měřičů (RICS), která začala zakládat své pobočky podle potřeby trhu v různých zemích, včetně ČR, bez předchozího projednání a souhlasu s národní profesní organizací. V květnu letošního roku došlo v Londýně k jednání mezi RICS a CLGE s cílem sjednotit tuto problematiku alespoň v rámci EU. Z jednání nakonec vyšlo pouze memorandum o snaze koordinovat aktivity obou organizací zvláště při prosazování zájmů zeměměřické profese v rámci EU.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že řešení této problematiky přestavuje i výzvu pro profesní organizace v ČR k aktivnějšímu přístupu k řešení vzájemného uznávání zeměměřické kvalifikace v rámci sjednocené Evropy.

  V CLGE byla rovněž zpracována velmi zajímavá studie o situaci na trhu zeměměřických prací v Evropě [10], která byla předána zástupci Evropského parlamentu. Ze studie mimo jiné vyplývá, že úroveň zeměměřického studia v Česku, Polsku a na Slovensku splňuje jak kvalitou, tak délkou studia a počtem absolventů velmi náročná evropská kritéria. V rámci CLGE jsou zástupci našich všech tří zemí aktivně zastoupeni. Bylo by však potřebné do těchto aktivit zapojit i další země střední a východní Evropy, které se o vstup do EU ucházejí.


  HARMONIZACE LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ZEMĚMĚŘICTVÍ V ČR SE SMĚRNICEMI RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

  V roce 1992 došlo k rozdělení státního sektoru zeměměřictví a katastru na sektor státní a na sektor soukromý v poměru přibližně 50 % na 50 %. V čele státního sektoru je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Soukromý sektor se vyvíjel od samého počátku dosti živelně, avšak v souladu s existující legislativou v oboru, která byla a stále je zastřešována zejména ČÚZK. Pracovníci v zeměměřické profesi, včetně soukromých podnikatelů, se mohou sdružovat v celé řadě zájmových profesních organizací, mezi něž patří zejména Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK), Komora geodetů a kartografů (KGK), Kartografická společnost, Fotogrammetrická společnost, Česká asociace pro geografickou informaci (CAGI), Nemoforum atd. Hlavním úkolem těchto zájmových organizací je především sdružovat fyzické a právnické osoby v oboru, zabezpečovat celoživotní profesní doškolování pracovníků a udržovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí. Žádná z těchto zájmových organizací však nevznikla ze zákona a nemá tudíž možnost iniciovat vydávání legislativních předpisů a předkládat návrhy na jejich změny. Toto právo přísluší ze zákona pouze ČÚZK, který rovněž zabezpečuje harmonizaci předpisů v oblasti zeměměřictví s legislativou EU.

  Z hlediska harmonizace se jednalo zejména o novelizaci zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Jednalo se zejména o harmonizaci se Směrnicemi Rady ES 89/48/EES ze dne 21. 12. 1988 a 92/51/EEC o všeobecném systému uznávání profesního vzdělávání a přípravy. Novela č. 186/2001 Sb. výše uvedeného zeměměřického zákona řeší problematiku harmonizace tím, že:
  a) odstraňuje požadavek státního občanství ČR pro udělování úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro občany EU,
  b) umožňuje získat úřední oprávnění, pokud je žadatel držitelem úředního oprávnění (které je obdobné úřednímu oprávnění v ČR) a úspěšně složí rozdílovou zkoušku odborné způsobilosti v českém jazyce, nebo vykonal v ČR tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádá úřední oprávnění,
  c) pro absolventy vysokoškolského studia zeměměřického směru v Česku je předepsáno absolvování minimálně 4 – 5letého magisterského studia a 5 let odborné praxe v ČR.

  V současné době se VÚGTK snaží systematicky shromažďovat dokumentaci o situaci v ostatních evropských zemích. VÚGTK byl rovněž pověřen vedením webových stránek Výboru pro spolupráci evropských geodetů a od letošního roku je zastoupen i ve výkonném výboru CLGE ve funkci viceprezidenta pro výzkum a vzdělávání.


  ZÁVĚR

  Předložený příspěvek ukazuje na některé problémy naší profese vznikající s blížícím se vstupem do EU. Chceme-li si zachovat dobrou úroveň zeměměřické profese a vytvořit předpoklady pro větší konkurenceschopnost našich odborníků v rozšířeném prostředí EU, je nutno, abychom se i nadále aktivně zapojovali do již vytvořených profesních struktur a nebáli se prosazovat své profesní názory a zájmy i za cenu možného počátečního nepochopení.

  V rámci EU však vzniká i celá řada nových aktivit v oblasti katastru, geoinformačních systémů, normalizace a standardizace, do kterých je třeba aktivně se zapojovat.  Literatura:
  [1] Exchange of Surveying Personnel. FIG Publication No. 1, 1991.
  [2] Definition of a Surveyor. FIG Publication, No. 2, 1991.
  [3] The establishment of the Profile and Definition of the Geodetic Profession to meet the Requirements of the General Public and the Commission of the European Union, published by the CLGE, printed and marketed by the RICS International Section. ISBN No.:0-85406-782-5, May 1996.
  [4] KENNIE, Tom; ENEMARK, Stig: CPD – Continuing Proffessional Development and its future promotion within FIG. FIG Publication No. 15, September 1966.
  [5] LINDSAY, Grahame and team: Constitution d_assotiation professionelles. Rapport du groupe de travail constitué pour conseiller sur la formation et role des associatios professionelles nationales. FIG Publication No. 16. Janvier 2002.
  [6] DALE, Peter: Statement of Ethical Principals and Model Code of Professional Conduct, FIG Publication No. 17, September 1998.
  [7] ENEMARK, Stig; MORGAN, Peter; HODGKINSON, Robert: Quality Assurance in Surveying Education. FIG Publication, , No. 19, September 1999.
  [8] ENEMARK, Stig; PLIMMER, Frances: Mutual Recognition of Professional Qualifications. FIG Task Force, Denmark and, UK, FIG Publication No. 27, February 2002.
  [9] PRENDERGAST, Paddy; ENEMARK, Stig: Enhancing Professional Competance in Europe. A joint CLGE/FIG report, Copenhagen, Denmark, May 2001.
  [10] SCHUSTER, Otmar; OURANOS, Emmanuel; BUSCH, Martina; HÖFLINGER, Ernst: Market Report. Report about the market of surveying in Europe. Comité de Liaison des Géonetrs Européens, Geometer Europas, July 2003.

  Tento příspěvek zazněl 25. listopadu 2003 v Brně na 39. Geodetických informačních dnech, které pořádal ČSGK – Spolek zeměměřičů Brno. Sborník lze zakoupit na adrese: Spolek zeměměřičů Brno, Moravské nám. 1, Brno 602 00, Ing. Naděžda Volná, spolzem@email.cz. Cena sborníku je 120 Kč. Obsah sborníku: Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE (Václav Slaboch); Vzdělávání geodetů a kartografů v ČR a zemích evropské unie (Josef Weigel); Študijné programy odboru Geodézia a kartografia na Slovensku a ich kompatibilita s programami EU (Alojz Kopáčik); Celoživotní vzdělávání autorizovaných inženýrů v rámci ČKAIT (Alois Materna); Státní správa geodezie, kartografie a KN ČR v podmínkách EU (Karel Večeře); Geografické informační systémy ve vyspělé informační společnosti (Václav Čada); Problematika tvorby a údržby digitálních map) (Svatopluk Sedláček, Zdeněk Konečný); Metrologické zajištění prací a kontrolní měření jako nástroje managementu jakosti v procesu výstavby (Jiří Lechner); K otázce koncepce technologií DGPS a RTK v resortu ČÚZK (Jaroslav Šimek, Jakub Kostelecký); Současné progresivní technologie digitální fotogrammetrie (Karel Sukup); Studium zeměměřictví a zeměměřické služby ve Švédsku (Katrina Lepschi); Vzdělávací profily zeměměřičů v západní Evropě (Hans Mattsson). GID 2004 budou v termínu 26. – 27. 10. 2004.

  ing. Václav Slaboch, CSc., VÚGTK Zdiby

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 15.03.2004
  ID článku: 1090              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média