[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřiči a právo (3. část)

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Do KN by mělo být dodatečně zapsáno mnoho budov, které tam měly být zapsány již podle předchozích pozemkových evidencí (pozemkový katastr, evidence nemovitostí) nebo nikoliv (evidence nemovitostí upřednostňovala slučování mnoha budov průmyslových, skladových a obdobných účelových areálů do jedné velké parcely bez ohledu na jejich dnes nespornou hodnotu a cenu jako ekonomickou kategorii). Jak bude uvedeno v části o stavením zákoně, je postup tímto zákonem upraven z hlediska důkazu o existenci stavby, občanským zákoníkem a katastrálním zákonem z hlediska z hlediska vlastnictví stavby.

  V neposlední řadě sem patří poznámka o způsobu nabývání vlastnictví nemovitostí, které je velmi dobře patrné nejen ze shora uvedeného ustanovení, ale také ze zákona o zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrálního zákona. Pokud vlastnictví nebo jiné, níže uvedené věcné právo k nemovitostem, nevzniklo na základě smluv/dohod jako projevů vůle účastníků těchto smluv a dohod (KÚ zde rozhoduje o vkladu do KN), vzniká, mění se nebo zaniká ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem (například porosty a dřeviny) nebo zpracováním (stavby jako samostatné věci nebo věci vedlejší patřící věci hlavní). Ve většině případů je třeba vznik vlastnictví dokládat příslušnými listinami vydanými příslušnými úřady (nebo soudy v případě například dědictví nebo rozhodnutí ve sporu o určení vlastnictví) nebo sepsanými k tomu příslušnými osobami. Rozhodnutí správních orgánů nebo soudů musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci.

  K vydržení je třeba poznamenat, že k zápisu vlastnického práva do KN je třeba souhlasného prohlášení vlastníka a může být problematické prokázat, že držitel byl po celou dobu v dobré víře, že je vlastníkem. Podrobnosti doporučuji řešit s právníkem, nejlépe notářem.


  Spoluvlastnictví a společná jmění:

  § 136: Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků. Společné jmění manželů může vzniknout jen mezi manžely.
  §§ 139 až 142: upravují vše o právních úkonech, právech a povinnostech spoluvlastníků.
  §§ 143 až 151: ustanovení o společném jmění manželů zahrnující z hlediska vzniku nebo zániku společného jmění i vztahy k nemovitostem.

  Komentář: Přesvědčovat kohokoliv o tom, že spoluvlastnictví je v mnoha ohledech daleko komplikovanějším právním vztahem k nemovitosti než tzv. »výlučné« vlastnictví asi není třeba, protože výkon práva bývá často zatížen nedostatkem vůle spoluvlastníků jak k držbě nemovitosti, tak k nově navrhovaným transakcím. A zdá se, že zejména u rodinných vztahů je to mnohdy limitujícím faktorem k zdárné dělbě užívání požitků ze spoluvlastnictví.

  Na jednoduchý dotaz z pléna jednoho semináře ohledně společného jmění manželů, odpověděl lektor, uznávaný odborník a vysokoškolský učitel radou »nežeňte se, nevdávejte se«, protože právní úprava je tak »kvalitní«, že v eventuálním soudním sporu o majetkovém vypořádání rozváděných manželů nemusí platit vůbec nic před manželstvím sjednané a podepsané. Nemělo by to mladé odradit od toho, aby na manželství pohlíželi jako na instituci nejen rodinnou, ale i sociálně-ekonomickou. Pro zeměměřiče je podstatné to, že by měli při kontaktu s objednateli včas položit otázku, zda zamýšlené majetkové transakce budou z vlastnického hlediska výlučné, podílové nebo společným jměním manželů. Platí to zejména u rozestavěných staveb nebo novostaveb, které, ač stavěny na pozemku jednoho z manželů, byly ve stavebním povolení rozestavěné budovy, nebo budou v kolaudačním rozhodnutí dokončené budovy, určeny stavebníkům – manželům.


  Věcná břemena:

  §§ 151n až 151p: Ustanovení definující věcná břemena, jako omezení vlastnického práva spojená buď s vlastnictvím určité nemovitosti nebo patřící určité osobě a dále upravující podmínky vzniku nebo zániku těchto práv. Neuvádím je zde ani ve zkrácené formě pro svou rozsáhlost kombinovanou tím, že všechna mají v zásadě stejný význam.

  Komentář: Nejčastější věcná břemena vyplývají ze zákonné povinnosti zabezpečit přístup chůzí nebo vjezdem z veřejné komunikace nebo přístup ke zdroji vody apod. V současnosti stále více nabývají na významu věcná břemena spojená s budoucím umístěním podzemní inženýrské sítě na pozemku cizích vlastníků. Energetický zákon a zákon o telekomunikacích omezují vlastníky pozemků strpět umístění těchto veřejných sítí, avšak za úplatu a podmínek zákonem určených. Vlastník může rozhodovat o umístění těchto sítí tak, aby pozemek byl znehodnocen co nejméně. Je zde zřejmá snaha zákonodárce respektovat příslušná ustanovení ústavy a občanského zákoníku.

  ing. Petr Polák

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 27.11.2004
  ID článku: 1097              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník