[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  S novým vědním a technickým oborem, označovaným v anglicky mluvících zemích jako Remote Sensing, se konkrétněji - jinak než četbou - začali seznamovat českoslovenští odborníci v polovině sedmdesátých let dvěma v té době legálními cestami: účastí pracovníků Československé akademie věd na programu INTERKOSMOS a prací v nově zřízené pracovní skupině Geodetických služeb socialistických států (GSSS). V obou případech byl v kontaktech používán ruský termín Distancionnoje zondirovanije Zemli (aerokosmičeskimi sredstvami).

  Již od počátku však byla pociťována naléhavá potřeba standardizace odborné terminologie v češtině, aby se předešlo terminologickému chaosu, který obvykle provází první publikační aktivity. Důležité pro pojmenování nového vědního a technického oboru bylo jednání rozšířené československé pracovní skupiny Interkosmu na podzim roku 1977 v Telči, a to za účasti pracovníků z oborů geografie, ekologie, geologie, geomorfologie, hydrologie, meteorologie, botaniky, elektroniky, geodezie a kartografie, kteří zastupovali nejen ústavy ČSAV, ale i vysoké školy a resortní výzkumné ústavy.

  Akademik Hodač (ředitel Ekologického ústavu ČSAV) navrhoval zavést termín Teledetekce (podle francouzského ekvivalentu pro Remote Sensing - Télédetection ). RNDr. Stehlík, vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV, plédoval pro Distanční sondování Země podle sovětského vzoru. Prof. Maršík z Vysokého učení technického v Brně přeložil termín Remote Sensing jako Dálkové snímání. Nakonec zvítězil a pro všechny se stal přijatelným návrh dvojice řešitelů výzkumného úkolu »Výzkum využití aerokosmických informací v geodezii a kartografii« - autora příspěvku (tehdy vědeckého pracovníka Výzkumného ústavu geodetického a kartografického) a nestora českých fotogrammetrů ing. Jeřábka, CSc. (tehdy pedagoga na stavební fakultě ČVUT v Praze) - a to dnes zažitý a všeobecně používaný termín Dálkový průzkum Země.

  Krátce nato zpracovala jmenovaná dvojice autorů návrh 354 českých ekvivalentů k 362 anglickým a 356 ruským, v té době již ve světě uznávaným termínům, shromážděným ve slovníku Terminologija po prirodnym resursam Zemli (Nauka, Moskva 1976). Doplňkem byl výklad 48 nejdůležitějších termínů. Návrh prošel obsáhlým připomínkovým řízením, kterého se zúčastnili významní vědečtí, výzkumní a pedagogičtí odborníci dříve zmíněných geovědních disciplin a byl publikován na sklonku roku 1977 jako Česko-rusko-anglický slovník termínů z oboru dálkového průzkumu ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (tehdy ještě sídlícím v Praze).

  Při porovnání s dnes již tradičními vědními a technickými obory je zřejmá podobnost dálkového průzkumu Země s fotogrammetrií. Proto se již záhy objevila otázka, zda dálkový průzkum není součástí fotogrammetrie nebo fotogrammetrie součástí dálkového průzkumu. Pokusil jsem se ji zodpovědět v článku uveřejněném v 1. čísle ročníku 1980 Geodetického a kartografického obzoru s použitím hledisek Mezinárodního desetinného třídění odborné literatury (MDT), vypracovaného Mezinárodní federací pro dokumentaci (FID) v roce 1979. To přisuzuje fotogrammetrii literaturu týkající se snímků a snímkování pro geometrické účely, např. pro mapování, architekturu a další obory. Do třídy Dálkový průzkum Země řadí literaturu týkající se dálkově získaných údajů o fyzikálních a chemických vlastnostech Země. Typickými výstupy fotogrammetrie jsou souřadnice a z nich odvozené délky, úhly, vektory, plochy a objemy, dále izočáry (např. vrstevnice), digitální model území nebo reliéfu a mapy (čárové i polotónové). V případě dálkového průzkumu Země jsou to izočáry charakterizující zejména kvalitativní vlastnosti zemského povrchu, připovrchových vrstev a moří, plochy výskytu určitého jevu a rozlišení či lokalizace vegetačního pokryvu, přírodních zdrojů, znečištění vody a vzduchu, poškození vegetace, oblačnosti, přírodních katastrof apod.

  Oba jmenované obory je třeba pokládat za samostatné, i když se vzájemně inspirují a mají mnoho styčných bodů. Např. v postupech sběru geografických dat v sedmdesátých letech se v DPZ ještě hojně používalo fotografické snímkování z letadlových i kosmických nosičů, dnes se naopak prosazují digitální snímací systémy ve fotogrammetrii. Totéž lze vysondovat v oblasti zpracování geografických dat - fotogrammetrie převzala např. postupy zpracování rastrových obrazových dat, automatizovanou klasifikaci a rozpoznávání objektů, dálkový průzkum zase vyjádření prostorových referencí a diferenciální překreslení (georeferencování a ortorektifikaci) snímků a obrazových záznamů. Oba obory jsou důležitou částí moderního interdisciplinárního oboru geomatika, kde jsou nástrojem k získávání, uchovávání, zpracovávání a poskytování prostorových dat zejména pro tvorbu a využívání geografických informačních systémů.

  Účastníci diskuse o českém ekvivalentu Remote Sensing před 25 lety si tehdy ani zčásti nemohli představit, jaký pokrok v dálkovém průzkumu Země a fotogrammetrii bude dosažen za příští čtvrtstoletí. Ti, kteří se tohoto malého jubilea dožili a dosud jsou odborně činní, se musí na sklonku své profesní kariéry hodně učit, aby stačili současnému tempu elektronizace, automatizace a informatizace. Dělají to ale rádi, protože je to v souladu s jejich životním posláním - přispět alespoň troškou k rozvoji vědy a techniky.


  Literatura
  [1] Šíma, J., Jeřábek, O.: Příspěvek k terminologii dálkového průzkumu Země; Geodetický a kartografický obzor 1978, č.1.
  [2] Česko-rusko-anglický slovník termínů z oboru dálkového průzkumu. Edice VÚGTK, řada 4, Praha 1977.
  [3] Šíma, J.: Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie. Geodetický a kartografický obzor 1980, č.1.
  [4] Šíma, J.: 20 let činnosti Střediska dálkového průzkumu Země v Praze. Geodetický a kartografický obzor 1998, č.6.

  Ing. Jiří Šíma, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1117              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  DPZ