[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný

  Na základě diskusního příspěvku pana ing. Josefa Albrechta z Katastrálního úřadu v Bruntále k mé kritice zhotovitelů a ověřovatelů některých GP pro právní nepoužitelnost plánů, kterou jsem napsal k průzkumu časopisu Zeměměřič o lhůtách potvrzení plánů, cítím povinnost svůj kritický názor zdůvodnit a s názory jmenovaného trochu polemizovat.

  Srovnávat situaci sedmdesátých let minulého století se současností z mnoha důvodů nelze. Zejména proto, že tehdejší »vlastnictví« a současné vlastnictví nemovitostí a chování tehdejších Středisek geodézie národních podniků Geodézie a současných KÚ určují zcela odlišné právní prostředí, společenské, politické a ekonomické vztahy.

  Vyhotovení většiny GP musí předcházet (slovo »předcházet« zdůrazňuji) buď souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku (pozemků) nebo územní řízení s rozhodnutím o dělení nebo scelení pozemků nebo územní řízení o využití území. Je nenormální, aby s tím spojené, mnohdy nejednoduché činnosti se učili a uměli řešit naši zákazníci, nejsou-li náhodou profesionály, ale je normální a nutné, že znalosti stavebního zákona a prováděcích vyhlášek o územním plánu, územním řízení a stavebním řádu patří do odborných znalostí zeměměřičů, zejména těch úředně oprávněných. Naši zákazníci tu přece nejsou od toho, aby se učili stavební právo jen proto, že vlastní nebo spravují kus země, eventuálně stavbu na něm stojící. To přece není jejich, ale náš problém, my prodáváme odborné služby. A to na trhu, kde »hustota« zeměměřičů (a asi i GP) na velikost území a počet obyvatel značně převyšuje průměr srovnatelných států.

  Nevěřím, že objednatelé jsou ochotni vyhodit peníze za něco, co nebude použitelné. Proto každý skutečný profesionál by měl učinit vše proto, aby poznal účel služby, o kterou jej objednatel-laik žádá. A je-li zhotovitel odborně zdatný, netrvá toto poznávání dlouho a poučení objednatele má následovat. Každý objednatel má představu o zamýšleném řešení změny vlastnictví nebo změny druhu pozemku a způsobu jeho využití. Uskutečnění těchto představ však často bývá podstatně složitější, než se na první pohled zdá a je opět na nás, abychom jako skuteční odborníci předem (slovo »předem« zdůrazňuji) upozornili objednatele na úskalí, která vlastníkům pozemků připravují občanský zákoník spolu s územním řízením a stavebním řádem a skupinou speciálních zákonů o správě území kraje, obce, zemědělské půdy, lesní půdy, vody, silniční komunikace, dráhy, atd.

  Začít vyhotovovat GP bez znalosti způsobu právního řešení změn, tj. bez znalosti potřebných a hlavně uskutečnitelných forem nabývacích titulů nebo potřebných a hlavně uskutečnitelných rozhodnutí státních nebo územních orgánů, považuji za neodborné a neetické. Má osobní zkušenost je ta, že objednatel uvítá jakoukoliv srozumitelnou informaci o tom, co musí učinit, nemá-li mu vzniknout škoda, před objednávkou GP a co musí učinit poté, když plán obdrží (»návod k použití plánu«). A ta zkušenost je taková, že rady se obvykle nedočká od právníka, protože se neumí dostatečně přesně zeptat a právníci neradi cokoliv předvídají a dokonce i taková, že právník se rád zeptá zkušeného zeměměřiče, když se předtím několikrát neúspěšně srazil s podmínkami zápisu do KN. Kategoricky proto odmítám názor, že zhotovitel GP a úředně oprávněný zeměměřický inženýr nemůže poznat, co vlastně objednatel chce a že to proto není zhotovitelův problém. Pokud má člověk jen trochu trpělivosti a vůle poznat a posloužit, podaří se mu to skoro vždy i v případě těch nejjednodušších a nevzdělaných lidí. Tvrdím to mimo jiné i proto, že patřím mezi ty, kteří poskytují technicko-právní služby od sepsání návrhů na řízení potřebná před započetím GP, až po smlouvy a dohody (včetně návrhů na zápis změn do KN), jejichž jsou GP nedílnou součástí nebo přílohou.

  Zeměměřičtí inženýři jsou, podle mého názoru, povinni se celoživotně vzdělávat a orientovat ve spleti shora uvedených zákonů občanského, stavebního a správního práva a jejich vztahu k speciálním zákonům resortu zeměměřictví a katastru. Jinak nemohou být důstojnými partnery architektů, projektantů-stavařů, právníků, realitních makléřů, úředníků územní a státní správy atd. a jejich existence ve společnosti ztrácí smysl. O tom historicky vypovídá i rozsah znalostí a šíře předválečné působnosti civilních geometrů až do zániku inženýrské komory. Z té doby bychom si měli brát poučení spíše než z doby, kdy jsme se ke škodě naší profese »odspecializovali« do vlastních vnitřních problémů oboru geodezie a kartografie (vytvořili jsme řadu svých interních směrnic a návodů, a kdo chtěl něco jiného, měl smůlu) a vše ostatní nám během několika desítek let uteklo tak, že již není návratu, protože i soutěž oborů o důstojné přežití na trhu je dnes velmi tvrdá a nemilosrdná.

  Přeroste-li nám technický rozvoj o přesném určení polohy objektů a jevů na zemi a informační technologie přes hlavu, zbudou nám oči pro pláč a zůstane nám jen nedůstojné patlání se s tím, čemu ještě v záchvatu nadšení říkáme mapy (digitalizované katastrální). V těch se opravdu vyznáme jen my, ale nepovažoval bych to za velkou přednost nebo zásluhu, spíše jen za historický úděl, který nám zatím umožňuje na trhu nějak přežít. Omlouvám se za možná tvrdá slova a skepsi, ale opačné uvažování bych měl za existencionálně nebezpečné.

  Ing. Petr Polák

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1119              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí