[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač

  Do roku 1972 byly pozemkové evidence u nás vedeny pouze ručně, případně s využitím mechanizace - děrnoštítkových strojů. Byly to: pozemkový katastr do roku 1955, jednotná evidence půdy v letech 1956 až 1964 a evidence nemovitostí od roku 1964. V dalším období byly základní údaje evidence nemovitostí převedeny na paměťová média počítačů a dále vedeny pouze automatizovaně.

  Převod údajů o nemovitostech na počítače (1972 - 1977)

  Po předcházejícím ověření byl v roce 1972 zahájen převod údajů o parcelách a jejich uživatelích a vlastnících na paměťová média počítačů Podniku výpočetní techniky (PVT): TESLA 200 (pro Prahu, kraj Středočeský, Západočeský a Severomoravský), ZPA 600 (pro kraj Severočeský, Východočeský a Jihomoravský) a MINSK 32 (pro kraj Jihočeský). Převod byl ukončen v polovině roku 1977. Data byla podle prvotních dokladů děrována v PVT do 90sloupcových děrných štítků a ukládána počítačem na magnetické pásky do sekvenčních souborů. Výsledkem zpracování dat byly dva druhy souborů, každý pro celý okres: soubor B pro údaje o uživatelích a vlastnících, soubor C pro údaje o parcelách.

  Z dat souborů B a C se tiskly části písemného operátu EN. Protože EN se vedla podle obcí, vyhotovovaly se automatizovaně pro každou obec tyto části operátu: soupis parcel, evidenční listy, seznam a rejstřík (abecední) uživatelů a vlastníků, seznam domů s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními. Tiskové sestavy operátu byly formátu A4 naležato a vázaly se do pevných desek se šrouby.

  Převodem základních údajů EN na paměťová média počítačů byl vytvořen Registr evidence nemovitostí (REN). REN byl definován jako soustavně aktualizovaný záznam informací o nemovitostech na paměťovém médiu počítače.

  Systém aktualizace údajů databáze byl zpočátku zvolen jako při ručním zpracování. Změny se celý rok průběžně zapisovaly do výkazu změn, který byl prvotním dokladem pro pořizování změn. Výkaz změn se na konci roku uzavřel a předal k děrování do PVT. Data byla děrována do 90sloupcových děrných štítků dávkově, vždy za celý rok. První aktualizace na počítačích byla realizována v první polovině roku 1974, kdy byly v údajích EN do té doby uložených na počítači, provedeny změny z výkazů změn za rok 1973. Z aktualizovaných dat souborů B a C se vytiskly dodatky k soupisu parcel, popř. k seznamu uživatelů a vlastníků, které se ručně zařadily do dosavadního operátu.

  Objem dat zpracování změn se každoročně zvětšoval a aktualizace byla časově náročná, dodání výsledků (dodatků písemného operátu) bylo proto často opožděné. Protože kapacity pořizování dat v PVT byly omezené, bylo pořizování dat postupně zajišťováno vlastními silami v podnicích Geodézie, a to buď děrováním do pětistopé děrné pásky na dálnopisech nebo přepisem dat na psacím stroji písmem OCR-A, později OCR-B s následným optickým snímáním a převodem na magnetickou pásku. Zpracování výkazů změn i aktualizace údajů na počítači probíhaly pak průběžně během celého roku.

  Registr evidence nemovitostí (1977 - 1990)

  REN/ISN/ISKN
  Různorodost počítačů v jednotlivých krajích neumožňovala údaje EN dále automatizovaně využívat v rámci celé republiky, zejména získávat souhrnné údaje o půdním fondu. Proto bylo využito inovace výpočetní techniky v PVT a údaje REN byly převedeny na jednotný typ počítače EC 1030.

  Databáze v novém systému byla vytvořena převážně transformací z dosavadních dat. Tak byl z údajů souboru B vytvořen subregistr B údajů o uživatelích a vlastnících a z údajů souboru C subregistr C údajů o parcelách. Navíc byl nově založen subregistr A údajů o katastrálních územích, jehož data byla pořízena děrováním do 90sloupcových děrných štítků. Od počátku roku 1978 byl REN veden jednotně v celé ČR na počítačích EC 1030. Data subregistrů B a C byla uložena na vícesouborových magnetických páskách, údaje každého katastrálního území tvořily soubor. Subregistr A byl uložen na disku.

  Pro automatizované vedení a využívání údajů EN byl vytvořen programový systém REN, který byl vyhotoven v PVT České Budějovice v programovém jazyku Cobol pro aktualizaci a tiskové výstupy a v resortním výpočetním středisku GÚ Praha v jazyku PL/I pro sumarizaci.

  Do roku 1976 byl operát EN veden po obcích. Během let 1975 a 1976 došlo k velkému slučování obcí, ale operát EN zůstal pro bývalé obce před sloučením. V roce 1980 bylo realizováno důsledné rozdělení operátu EN podle katastrálních území.

  V průběhu roku 1989 byly postupně databáze REN ze všech krajů soustředěny do resortního výpočetního střediska v Geodetickém a kartografickém podniku na nově instalovaný výkonnější počítač EC 1045.

  Principy aktualizace údajů REN se proti předchozímu systému nezměnily. Změny zapsané do výkazů změn se převedly na média přímo zpracovatelná počítačem: děrné štítky 80 nebo 90sloupcové, děrná páska pětistopá, magnetická páska, nebo pružný disk. Pořizování dat i následná aktualizace údajů na počítači byly průběžné během celého roku. Nejrozšířenějším způsobem pořizování dat se změnami údajů EN v tomto období byl přepis změn na psacích strojích písmem OCR-B s následným uložením dat na magnetickou pásku. Pro snížení lidské práce při pořizování dat byl zaveden speciální výkaz změn pro optické snímání ručního písma.

  Od roku 1981 byly všechny podniky Geodézie v krajích vybaveny systémem malých počítačů SM-4/20, které byly využity pro přípravu dat v EN. Na těchto počítačích sestaveny programové systémy pro různé činnosti podniků Geodézie, mezi nimi též systém GEOREN pro podporu automatizovaného vedení REN, který zvýšil kvalitu pořizovaných dat i aktualizace REN.

  Výstup písemného operátu tiskem byl obdobný jako v předchozím systému, sestavy byly formátu A4. Protože tisk operátu byl náročný, byl od roku 1978 zkoušen výstup na jiné médium než papír - na mikrofilm. Počítač vyhotovil magnetické pásky obsahující sestavy písemného operátu a ty byly převedeny na speciálním zařízení na mikrofiše formátu A6. Na jedné mikrofiši bylo umístěno až 62 tiskových stran (polí mikrofiše). Obsah každého pole odpovídal tisku na papír formátu A3 ve zmenšení 24x. Plně obsazená 1 mikrofiš odpovídala 100 stranám dosavadního operátu formátu A4. K využívání obsahu mikrofiše sloužily čtecí a zpětně zvětšující přístroje. Písemný operát EN na mikrofiších se vyhotovoval v letech 1980 až 1993.

  V roce 1978 byla zahájena příprava automatizace vedení vlastnických vztahů k nemovitostem vytvořením nového subregistru D doplňkových údajů o vlastnictví, jehož věty umožňovaly automatizované vyhotovení všech částí listu vlastnictví, popř. výpisu z EN. K naplňování subregistru D došlo až v letech 1984-5 pouze ve dvou okresech (Mělník a Písek) a bylo dokončen až digitalizací katastru nemovitostí v letech 1994 až 1998.

  Centrální databáze informačního souboru nemovitostí (1990 - 2001)

  V letech 1981 až 1986 byl připravován Automatizovaný informační systém geodezie a kartografie (AISGK) a v jeho rámci též informační soubor nemovitostí (ISN). Návrh bylo možno realizovat až po získání odpovídajícího technického vybavení - výpočetní techniky i databázového systému, tedy až po roce 1989. Datová základna byla získána převodem údajů REN. Byla tak vytvořena centrální databáze ISN.

  Po ověření v roce 1990 byly v průběhu roku 1991 postupně převedeny údaje REN celé ČR do ISN. V centrální databázi ISN byly uloženy údaje o katastrálních územích, o uživatelích (později nájemcích) a vlastnících, o parcelách, o vlastnictví, později též o částech obcí a o vztahu kódů BPEJ k parcelám.

  Centrální databáze ISN byla řízena databázovým systémem IDMS s organizací dat hierarchicko-síťovou na počítači IBM 4361, později IBM 4381 v ZÚ Praha. Tvořilo ji 76 více méně samostatných databází pro jednotlivé okresy ČR o zcela shodné struktuře a velikosti.

  Programové vybavení pro vedení centrální databáze ISN bylo sestaveno v ZÚ Praha v jazyku PL/I. Centrální databáze ISN byla vedena až do roku 2001, i když od roku 1993 souběžně s lokálními databázemi katastrálních úřadů.

  Lokální databáze souboru popisných informací KN
  (1993 - 2001)

  Centrální databáze ISN, řízená databázovým systémem, umožnila zpracovávat veškeré údaje EN v ČR jednotným způsobem a celkem snadno provádět výběry údajů nad rámec jednoho okresu, popř. za celou ČR podle požadavků různých uživatelů. Databáze se však nepřiblížila těm, kteří s údaji pracovali a tak byl další vývoj orientován na vytvoření lokálních databází na všech pracovištích - střediscích geodezie, později katastrálních úřadech.

  V roce 1992 byl vydán nový katastrální zákon a od 1. 1. 1993 přešly údaje EN na údaje katastru nemovitostí (KN) a jejich uložení v počítači bylo od té doby označováno jako soubor popisných informací katastru nemovitostí (SPI). Současně dosavadní střediska geodezie přešla na katastrální úřady.

  Lokální databáze SPI byla vytvořena jako speciální výstup všech údajů centrální databáze v prostředí relačního databázového systému dBASE IV. Jednotkou vytváření lokální databáze byl okres nebo jeho ucelená část, která byla spravována z jediného pracoviště katastrálního úřadu. V 76 okresech bylo celkem 112 pracovišť, bylo tedy vytvořeno 112 lokálních databází. Instalace lokálních počítačových sítí a přenos dat na ně probíhaly v letech 1993 až 1994. Postupně byl každý zaměstnanec katastrálního úřadu pracující s daty KN vybaven stanicí zapojenou v lokální síti.

  Údaje SPI KN byly v lokální databázi uloženy v šesti souborech typu .dbf a obsahovaly shodné údaje jako v centrální databázi. Pro vedení a využívání údajů SPI v lokální databázi byl sestaven programový systém KN v prostředí dBASE IV. Zajišťoval pořízení údajů se změnami, jejich kontroly a aktualizace údajů SPI, výstup informací o údajích SPI, včetně základních výstupů operátu SPI a nejčastěji používaného Výpisu z KN, přípravu aktualizace, vedení protokolů V a Z a vyznačování plomb a programy pro činnost správy počítačové sítě.

  Provádění změn údajů SPI uložených v lokální databázi bylo komplexně automatizováno. Každá listina obsahující změnu údajů SPI byla zaznamenána v počítači buď do protokolu V - vklady nebo protokolu Z - záznamy. U nemovitostí dotčených změnou byla vyznačena plomba. Změny v údajích se vyznačovaly průběžně v dialogovém režimu. Po provedení změn údajů v databázi se změny uložily do změnového souboru, z něhož byl vytištěn výkaz změn jako doklad o provedené změně. V pravidelných intervalech (cca 2 týdny) byly dávky změnových vět zasílány k aktualizaci údajů centrální databáze, aby obě databáze byly v souladu.

  V letech 1994 až 1998 byla realizována digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí podle opatření ČÚZK z 18. 11. 1993, kterou byl dokončen proces automatizace popisné části katastru nemovitostí.

  Informační systém katastru nemovitostí (od roku 2001)

  Schéma ISKN, část ISP
  Řešení informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) bylo zahájeno v polovině roku 1997 s cílem odstranit nedostatky dosavadního systému a integrovat vedení a správu KN do jednoho informačního systému.

  Návrh řešení celého systému a vývoj aplikačního programového vybavení (APV) zajišťoval systémový integrátor APP Czech, s.r.o. v letech 1997 až 2001. V dubnu až září 2001 byl ISKN implementován na všech 112 pracovištích KÚ i na centru. Hlavními přínosy proti dosavadnímu systému je sjednocení databázové struktury a prostředí pro vedení centrální a lokálních databází a integrace údajů souboru popisných informací i souboru geodetických informací do společné databáze se současnou aktualizací obou částí, a to vše za zvýšení bezpečnosti celého systému. Významnou novinkou je možnost poskytovat data dálkovým přístupem.

  Základem ISKN je architektura klient-server s relačním databázovým serverem na každém pracovišti KÚ a s centrální databází vybavenou velkými databázovými a aplikačními servery a operačním systémem UNIX. Báze dat ISKN i APV jsou provozovány s využitím databázového systému ORACLE a produktů Bentley v síti WAN. Lokální sítě pracují pod operačním systémem Windows NT.

  Údaje popisné části ISKN (SPI) byly převedeny z dosavadního systému migrací údajů lokálních databází. Výsledkem migrace byly údaje v databázových tabulkách systému ORACLE, a to společně pro popisnou i geodetickou část a jednotně v lokální i centrální databázi. Kromě tabulek s údaji SPI byly vytvořeny i tabulky obsahující číselníky pro všechny kódované údaje.

  Datové tabulky ISKN v části SPI obsahují údaje o parcelách, o budovách, o částech budov, o jednotkách, o oprávněných osobách, o vlastnictví, o listech vlastnictví, o právních vztazích, o listinách a o bonitních dílech parcel.

  Všechny jednotlivé činnosti při aktualizaci údajů ISKN jsou automatizovány. Každá činnost je zařazena do určitého řízení a jeho průběh je systémem sledován, a to včetně rozhodování o vkladech do KN. Aktualizace údajů SPI a SGI (pokud katastrální mapy jsou digitalizovány) probíhá současně. Při zápisu nových údajů, systém kontroluje jejich hodnoty a vzájemné vazby mezi údaji. Všechny změny údajů ISKN se realizují v lokálních databázích a následně se nejdéle do dvou hodin replikují do centrální databáze, takže stav obou databází je s uvedeným časovým rozdílem shodný.

  Písemný operát KN je nahrazen počítačovými soubory a jednotlivé jeho části je možno podle potřeby vytisknout nebo uložit do souboru. Zcela nová je v ISKN možnost poskytování údajů KN dálkovým přístupem k centrální databázi, a to buď pro zaměstnance resortu ČÚZK prostřednictvím intranetu a WAN nebo pro externí uživatele KN jako smluvní partnery prostřednictvím internetu.

  Závěr

  V průběhu třiceti let automatizace evidování nemovitostí se rozsah zpracovávaných dat neustále zvyšoval, jak je vidět v následující tabulce, kde pro jednotlivé časové mezníky jsou uvedeny počty vět či záznamů v tisících.

  Současný ISKN představuje rozsáhlý datový soubor, který byl postupně budován v minulých letech a je veden na moderní výpočetní technice. Smyslem každého informačního systému je zejména využívání jeho dat. Právě na poskytování informací o nemovitostech je dobře patrný vývoj. Data ISKN jsou automatizovaně využívána pro různé účely a slouží k tomu všechny moderní prostředky, včetně internetu.

  Literatura: [1] Souček, Z.: Vývoj automatizace písemné části KN, Edice VÚGTK, 49, č. 32, 2002, Zdiby

  Ing. Zbyněk Souček

  vyvěšeno: 24.06.2003
  poslední aktualizace: 07.04.2004
  ID článku: 1150              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí