[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích

  Rok 2002 byl prvním, kdy byly údaje katastru nemovitostí (KN) vedeny po celou dobu v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN). Do tohoto systému byly všechny údaje KN převedeny (migrovány) v průběhu roku 2001 a od té doby jsou pravidelně aktualizovány podle docházejících listin se změnami.

  Údaje ISKN jsou vedeny celkem ve 111 lokálních databázích (LDB), tj. na všech pracovištích KÚ. V listopadu 2002 bylo zrušeno pracoviště KÚ Žďár nad Sázavou v Novém Městě na Moravě a jeho LDB převedena do sídla úřadu.

  Aktualizaci údajů zajišťuje v ISKN aplikace AK na všech lokálních databázích a výsledky aktualizace se replikují v reálném čase do centrální databáze. Hlavním zdrojem změn pro aktualizaci údajů ISKN jsou vklady a záznamy. V roce 2002 bylo na KÚ zapsáno 456 tis. ukončených řízení o návrzích na povolení vkladu práv do katastru, u nichž byl vklad povolen a 818 tis. ukončených řízení o návrzích na záznam práv do katastru s listinou, obsahující změny údajů KN.

  Jaké změny v obsahu souboru popisných informací (SPI) KN byly v roce 2002? Programové vybavení ISKN poskytuje tyto informace v aplikaci ST - statistiky.

  Údaje o katastrálních územích byly v ISKN převedeny do číselníků, z nichž číselník k. ú. je spravován resortem ČÚZK, kdežto ostatní jsou externí a jejich obsah je přebírán od jiných správců, v rámci ISKN je nelze měnit. Počet obcí se v roce 2002 snížil o 3 a počet částí obcí se zvýšil o 12. V roce 2002 bylo zrušeno při obnově katastrálního operátu vojenského újezdu Libavá 20 k. ú. v okrese Olomouc, takže k 31. 12. 2002 bylo v KN celkem 13 059 k. ú.

  Údaje o nemovitostech obsahují údaje o parcelách, o budovách a o jednotkách (bytech a nebytových prostorech). Počet parcel se přechodem na ISKN nezměnil. Při digitalizaci souboru geodetických informací (SGI) se převádí parcely zjednodušené evidence (ZE) mezi parcely KN. A tak se v roce 2002 počet parcel KN zvýšil o 414 tis. na 15,146 mil. a počet parcel ZE se snížil o 307 tis. na 6,476 mil.

  Nový objekt budova se při přechodu do ISKN vytvořil z údajů o parcele KN. U budovy se rozlišují čtyři typy budovy: budova s číslem popisným, budova s číslem evidenčním, budova bez čísla a rozestavěná budova. Počet budov s čísly popisnými se přechodem do ISKN v roce 2001 snížil, protože z původně samostatných budov zapsaných na jednom listu vlastnictví pro byty ve vlastnictví byla vytvořena budova jediná a z dalších, se samostatnými čísly popisnými, části budov. V roce 2002 se počet budov zvýšil o 14 tis. čísel popisných a 4 tis. čísel evidenčních, takže celkem je v KN 2 082 tis. budov s čp., 299 tis. budov s če., 1 231 tis. budov bez čísla, 27 tis. rozestavěných budov a 43 tis. částí budov.

  Nový objekt jednotka byl v ISKN vytvořen z podrobnějších údajů katastru. Jednotka je identifikována číslem popisným budovy a pořadovým číslem uvnitř této budovy. Nových jednotek bylo loni zapsáno 103 326 a k 31. prosinci 2002 bylo v KN celkem 1 033 tis. jednotek, z toho 966 tis. bytů, 0,6 tis. ateliérů, 44 tis. garáží, 2 tis. dílen nebo provozoven a 21 tis. jiných nebytových prostor.

  Počet vlastníků a jiných oprávněných se ve statistice ISKN sleduje v rámci katastrálních území, a to v členění na právnické a fyzické osoby. Pokud má oprávněná osoba založeny listy vlastnictví ve více katastrálních územích, je v každém samostatně započtena, kdežto dříve byla v rámci okresu započtena pouze jednou. V uvedených počtech nejsou zahrnuti jiní oprávnění, kteří nemají žádný právní vztah typu vlastnictví (nejsou zapsáni na žádném listu vlastnictví v části A-LV). V roce 2002 se zvýšil počet právnických osob o 14 tis. na 287 tis. a počet fyzických osob o 175 tis. na 5 414 tis. Všichni jsou obsaženi v tabulce Oprávněné subjekty, která obsahuje celkem 7 279 tis. záznamů. Tento počet obsahuje i záznamy obou manželů, kteří mají společné jmění (SJM), u nichž je navíc jeden záznam pro SJM (celkem 1 334 tis.).

  Právní vztahy oprávněných osob k nemovitostem se evidují v listech vlastnictví. Před ISKN byl list vlastnictví (LV) založen vždy pro jednoho vlastníka nebo jiného oprávněného (popř. pro skupinu spoluvlastníků nebo jiných oprávněných) a mohl obsahovat i nemovitosti s různými právními vztahy. Vlastnictví ČR bylo vyjádřeno pouze vyznačením zkratky ČR před názvem orgánu státu nebo jím zřízené právnické osoby v LV. V ISKN jsou LV vytvářeny vždy pro skupinu nemovitostí, ke které má oprávněná osoba stejný právní vztah typu vlastnictví. Pokud ke skupině nemovitostí má právní vztah více oprávněných osob, jsou všechny vyznačeny společně na jediném LV jako spoluvlastníci. Nově byly vytvořeny LV pro jednotlivé jednotky. Obě tyto novinky měly za důsledek výrazné zvýšení počtu LV migrací dat do ISKN (o 570 tis.). V roce 2002 bylo vytvořeno 145 tis. nových LV a koncem roku bylo v ISKN celkem 4,876 mil. LV.

  Novým objektem v ISKN jsou právní vztahy. Rozlišují se právní vztahy typu vlastnictví a jiné právní vztahy.

  Jeden záznam v tabulce právních vztahů typu vlastnictví představuje vztah mezi jednou oprávněnou osobou a skupinou nemovitostí, evidovaných na jednom listu vlastnictví. Každý právní vztah je označen kódem podle číselníku typů právních vztahů. Rozlišuje se celkem 14 různých právních vztahů. V roce 2002 přibylo 300 tis. nových záznamů právních vztahů typu vlastnictví a celkem jich je 7,68 mil. Plných 97,4 % je právní vztah vlastnictví. Dalšími nejčastěji zastoupenými typy vlastnictví jsou již zrušené Právo hospodaření s majetkem státu (49 tis.), které je postupně nahrazováno Příslušností hospodařit s majetkem státu (45 tis.) nebo Právem hospodařit s majetkem státu (17 tis.), dále Duplicitní zápis vlastnictví (34 tis.) a Správa nemovitostí ve vlastnictví státu (26 tis.). Počet právních vztahů prakticky odpovídá počtu spoluvlastníků před přechodem do ISKN. Mezi spoluvlastníky však byly též započteni jiní oprávnění (tzv. břemeníci), kteří záznam právní vztahy typu vlastnictví nemají vytvořen.

  Jiné právní vztahy (JPV) představují zápisy v částech B1, C, a D listu vlastnictví; jsou v ISKN označeny 96 různými kódy a seskupeny do 20 typů předmětů řízení. V roce 2002 bylo do ISKN zapsáno 1,24 mil. nových JPV a k 31. 12. 2002 bylo již 7 mil. JPV, nejvíce v typech řízení Obnova operátu KN (2,41 mil.), Zástavní práva (1,71 mil.) a Věcná břemena (1,60 mil.). Ke každému kódu JPV je v číselníku přiřazen standardní text a záznam JPV je možno doplnit libovolným textem.

  V ISKN je novým objektem listina, která byla podkladem pro zápis nemovitostí, práv a vlastníků do KN. Údaje o listinách byly vytvořeny z podrobnějších údajů katastru. Listiny jsou přiřazeny k nemovitostem prostřednictvím čísla řízení. V roce 2002 bylo zapsáno 870 tis. nových záznamů listin a celkem je evidováno 10,96 mil. listin.

  Od roku 1997 je KN doplňován údaji o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám s vyznačeným vlastnictvím. V roce 2002 pokračovalo doplňování kódů BPEJ na částech některých katastrálních území s nedokončeným scelovacím nebo přídělovým řízením nebo s rozpracovanou obnovou katastrálního operátu nebo v zastavěných územích měst, a to ve spolupráci s pozemkovými úřady. Kódy BPEJ byly doplněny v 70 katastrálních územích, takže k 31. prosinci 2002 dosud nebyly přiřazeny v 573 katastrálních územích (z toho v 507 pro nedokončené scelovací nebo přídělové řízení, v 62 vojenských újezdech, ve 2 zastavěných územích a ve 2 s rozpracovanou obnovou operátu KN). Celkem je kód BPEJ přiřazen u 13,08 mil. parcel s výměrou 4,02 mil. ha. Číselník kódů BPEJ, vydaný Ministerstvem zemědělství, obsahuje od roku 2001 celkem 2 207 kódů a z nich je u parcel v KN dosud evidováno celkem 1 833 kódů.

  Soubor popisných informací (SPI) katastru nemovitostí obsahuje ve 20 datových tabulkách celkem 77,25 mil. záznamů a v roce 2002 se jejich počet zvýšil o 2,61 mil. Počty záznamů jednotlivých objektů ISKN v centrální bázi dat SPI v posledních dvou letech jsou tyto:

  SPI

  Druhou základní částí KN je soubor geodetických informací (SGI). V roce 2002 pokračovala digitalizace SGI, tj. převod obsahu katastrálních map do digitálního tvaru. Byly zdigitalizovány katastrální mapy ve 460 katastrálních územích a bylo vytvořeno 250 digitálních katastrálních map (DKM) na celém území, 66 DKM na části území a 144 katastrálních map v digitálním vyjádření (KM-D). Stav v SGI k 31. 12. 2002 ukazuje tabulka.

  SGI

  Literatura:
  [1] Souček Z.: Soubor popisných informací KN v roce 2002, ČÚZK, č.j. 593/2003-22, Praha 2003

  Ing. Zbyněk Souček, ČÚZK

  vyvěšeno: 24.06.2003
  poslední aktualizace: 07.04.2004
  ID článku: 1151              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí