[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  (Dokončení z minulého čísla)

  Pet_01 Ondřej Bernard Klauser, syn obchodníka, byl pokřtěn 27. října 1656 v kostele sv. Víta v Českém Krumlově (Krumau). Na universitě pražské nabyl vzdělání filosofického a právního, kromě toho vyučil se umění měřičskému a počtům. Po 3 roky byl v praksi u lidí práv znalých a pak byl přijat ke Globicovi. Po požáru Židovského města i s přilehlými částmi Starého města. V něm jsou vyznačeny všecky důležité budovy, fortny, kostely, synagogy v rozloze asi od Staroměstského náměstí a Křížovníků podél Vltavy až k Milosrdným bratřím. Rozměry plánu jsou 560 x 410 mm, měřítko 1,5 palce, rovno 100 loket čili 1 : 1 600, na něm jsou kolorovány domy židovské žlutě, křesťanské červeně, dále červenou čarou je označena zeď, která má děliti Židovské město od Starého. Vydal též německým jazykem knihu o mírách zemských v rozměrech 80 x 130 mm celkem o 158 stranách s rytou tabulkou, na níž je zobrazena čtvereční stopa dělená na palce. Kniha je věnována zemským stavům. V předmluvě se zmiňuje o Šimonu Podolském a o jeho knížce, kterou nelze si již opatřiti, proto rozhodl se uvésti míry, jimiž se pozemky, pole, louky, lesy a tak dále měří. Klauser zemřel ve stáří 66 let a byl pochován 22. srpna 1721 v kryptě týnského kostela. Podolský i Klauser jsou shodni v užívání měr délkových i plošných, oba vycházejí z českého nebo pražského lokte, jehož vzor, prototyp, shořel v deskách zemských při požáru Malé strany a Hradčan roku 1541 ve čtvrtek před sv. Duchem. Vzorný železný loket pražský, praděd, byl zazděn na Staroměstské radnici, na věži Novoměstské radnice proti Řeznické ulici a v Kotcích, takže si vzíti mohl míru tohoto lokte ku své potřebě.

  Přímé změření lokte na Novoměstské radniční věži provedl profesor české techniky František Novotný, o čemž uveřejnil zprávu, v níž udává délku lokte pražského 0,5914 m. V Podolského rukopise je zobrazena čtvrtina lokte, rozdělená na 6 palců, která změřena, dává 117,55 mm, ve výtisku knihy z roku 1683 je rovněž čtvrtka lokte, 116,95 mm, kdežto podle výtisku 587,8 mm bez uvážení srážky papíru. P. Štěpán Schmidt S. J. profesor matematiky na universitě Karlově, srovnával pražský a vídeňský loket, když Marie Terezie zaváděla míru vídeňskou do Čech a shledal:

  1 loket pražský = 0,76227 víd. lokte,
  je-li 1 loket vídeňský = 0,77558 m,
  dostaneme 1 loket pražský = 0,5927 m, ? 0,593 m

  Průměr těchto tří posledních hodnot dává:

  1 loket pražský je přibl. 0,5902 m, což je dosti shodné s hodnotou přímo měřenou. Možno tudíž klásti 1 loket pražský = 0,591 m nebo zhruba 50 cm. Tato hodnota pražského lokte vykazuje zajímavou shodu s délkou 2 stop římských,

  2 stopy římské = 0,592 m.

  Další staré české míry délkové jsou odvozeny z lokte pražského, děleného na 120 ječných zrn, který pokládejme rovný 0,591 m a dostáváme:

  ječné zrno (šířka zrna) = gran 4,9 mm
  prst (šířka 4 ječných zrn)19,7 mm
  palec (šířka 5 ječných zrn) 24,6 mm
  dlaň (šířka 15 zrn) 73,8 mm
  čtvrtlokte (30 ječných zrn) 147,7 mm
  píď = 10 prstů = 40 ječných zrn 197,0 mm
  stopa = 12 palců = 60 ječných zrn 295,5 mm
  loket = 2 stopy = 120 ječných zrn 0,591 m
  sáh = 3 lokte 1,773 m
  látro = 4 lokte 2,364 m
  prut = 8 loktů 4,728 m
  provazec = 52 loktů 30,732 m
  viničný provazec = 64 lokte 37,824 m
  teneto (Waldgarn) = 120 loket 70,920 m
  rybníkářský provazec = 22 loket 13,002 m
  míle = 365 provazců = 18 980 loktů 11 217,18 m

  Při míře plošné, čili křížové oba se zmiňují o lánu jako základní míře plošné a cituji Hájka, že má lán

  královský ..... 12 kop
  kněžský ..... 11 kop
  panský ..... 10 kop
  selský ..... 8 kop záhonů

  přitom se uvádí, že se počítá jeden záhon 8 brázd a druhý 7 brázd, takže dva záhony dávají 15 brázd. Ovšem brázdy nejsou všude a vždy stejné, ba ani počet brázd v záhoně nebýval všude stejný, někde 5 jinde až 12 brázd. Proto počítati na kopy záhonů bylo nepřesné a nespolehlivé a bylo proto opuštěno, by v roce 1617 docela zakázáno. Přesto se objevují v gruntovních knihách zápisy na kopy. Zeměměřič počítá výměry na korce, žádají-li se kopy záhonů, snadno se převedou na korce, neboť se počítá na kopu záhonů 6 korců = 17 000,22 m2.

  urednik18 Za jednotku pro výměry se užívá čtverečního nebo křížového provazce, 52 x 52 lokte = 2 704 lok. čtver. = 944,46 m2, jitro, [korec, strych, kořec, (Gewendt)] je obdélník provazec široký a 3 provazce dlouhý čili 52 loket x 156 loket = 8 112 lok. čtver. = 2 833,37 m2, lán zemský (Landhuben) = 192 provazců čtver. =12 x 16 provazců = 181 335,55 m2, viniční provazec čtver. má 64 x 64 loket = 4 096 loket čtver. = 1430,65 m2.

  V lesích je jednotkou teneto (Garn), které se rovná 40 sáhům, čili 120 loket, dále čtvereční teneto, které má 40 x 40 sáhů nebo 120 x 120 loket = 14 400 čtver. loket = 5 029,65 m2.

  Pro větší výměry lesní se užívá leč, což je čtverec 6 x 6 tenat = 36 tenat čtver. = 181 067,40 m2.

  Hospodářští úředníci, právě tak jako sedláci neužívali těchto výměr plošných, nýbrž nahrazovali si je měrou ssutou, mírou násevku nebo výsevku zrna, což bylo pohodlnější.

  Chce-li kdo vysíti pintu násevku (zrna), potřebuje pole 13 x 13 loket = 169 čtver. loket = 59,03 m2, na měřičku je třeba pole 22,5 x 22,5 lok. = 507 čtver. loket = 177,08 m2, na čtvrt korce násevku je třeba pole 52 x 39 loket = 2 028 lok. čtver. = 708,38 m2,na korec (strych) je třeba jitro pozemku = 2 833,4 m2, lán zemský se počítá výsevku 64 korce = 181 335,6 m2. Bývalo též někde pro plošné výměry užíváno honu (Land - Stallung), který se jen nepatrně lišil od lánu, neboť lán má 64 korce, kdežto hon má 63 korce, 3 věrt., 2,5 měřičky - rozdíl je 1,5 měřičky podle vyšetření rektifikační komise.

  Tyto staré míry české historickou tradici udržované byly všecky zrušeny patentem Marie Terezie z 30. července 1764, č. 490 a byly nahrazeny měrami dolnorakouskými (vídeňskými). Vídeňské jitro bylo 3 měřice po 528 čtver. sáhů čili 1 584 čtver. sáhů vídeňských. Tato výměra byla nahrazena výměrou 1 600 čtver. sáhů víd. rozhodnutím dvorní komise pro regulaci daně z 15. ledna 1785, čís. 179, platila až do zavedení metrové míry od 1. ledna 1876. Na tyto rozdíly třeba dbáti při srovnávání výměr z různých dob. Pro převod víd. sáhu na metry se užívá vztahu: víd. sáhu k českému jako 6 000 : 5,626

  víd. sáhu k českému jako 6 000 : 5,626
  víd. sáhu k moravskému jako 6 000 : 5,617,
  víd. sáhu k slezskému jako 6 000 : 5,493

  1 víd. sáh = 1 896 4838 m

  1 čtver. víd. sáh = 3 596 652 m2.

  Abbé Liesgaing, který prováděl měření stupňové na podnět Kaunicův za Marie Terezie, od Soběšic u Brna do Varaždina v Uhrách, opatřil si roku 1760 kopii toisy francouzské (toise Canivet) a tu porovnal s vídeňským sáhem z roku 1756 a shledal, že 1 toise = 1,02764 víd. sáhu.

  Když začaly triangulační práce v Rakousku, nevyhovoval tento starý sáh a proto sestrojili nový sáh, který byl roku 1816 prohlášen za normální sáh při 13o R a zůstal v platnosti zase až do zavedení metrové míry v roce 1876.

  Zdroj: Z vývoje české technické tvorby (Sborník vydaný k 75. výročí založení Spolku českých inženýrů v Praze, 1940, uspořádal ing. Josef B. Stránský)

  Prof. ing. Dr. h. c. J. Petřík

  vyvěšeno: 05.04.2004
  ID článku: 1203              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie