[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2010

Resort ČÚZK

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Katastr nemovitostí

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Geodézie

 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří

  Kartografie

 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu

  Pozemkové úpravy

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů

  GIS

 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Využít software až na dřeň
 • Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče
 • Kontrolní nástroje HSI
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.65

  Různé

 • Video: Strategie
 • Video: S kým do koalice?
 • Video: Minulé volby v r. 2006
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Z domova

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu
 • HSI pořádá seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2
 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří
 • Vyberte technické dílo minulého roku
 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Setkání geodetů 2010
 • Vyberte technické dílo minulého roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kontrolní nástroje HSI

  pro bezchybnou přejímku grafických dat využívá ČEZ, Telefónica O2 i jejich dodavatelé

  Řada významných společností zabývajících se správou inženýrských sítí v ČR řeší problematiku přebírání dat skutečného provedení stavby podle přesně stanovených pravidel (směrnice). Grafická data, která správcům inženýrských sítí odevzdávají jejich dodavatelé, musí být totiž kompatibilní s daty správce v jeho systému. Musí splňovat určité náležitosti, aby mohla být automaticky provedena přejímka dat rovnou do GISu. A to bývá mnohdy nelehký úkol. Každý správce inženýrských sítí má k této problematice svůj specifický přístup, pojďme se blíže podívat, jak tyto procesy probíhají v Telefónica O2 a ve skupině ČEZ.

  Telefónica O2 přechází na formát DGN V8
  Předního českého telekomunikačního operátora Telefónica O2 (dále jen TO2) donutila myšlenka nezískávat při přebírání dat jen údaje o poloze, ale také další informace o síti, opustit datový formát DGN V7 a začít využívat nový formát DGN V8, který navíc podporuje technologii XFM (XML based Feature Modeling). Dosavadní systém pro správu dokumentace sítě MacroTEL CSD (V7) byl nahrazen novým, systémem MacroTEL V8. Pro výměnu a zapracování grafických dat tato změna zavádí zcela nové způsoby, které jsou popsány ve směrnici TD 000002.
  Společnost TO2 dává do rukou svým dodavatelům svá data a poskytuje jim nástroje pro jejich editaci tak, aby změny, které dodavatel udělá, mohl pracovník technické dokumentace pohodlně zapracovat. Byly proto vytvořeny nástroje pro export dat, jejich import a následné zapracování. Pracovník TO2, který data přejímá, tak má přehled o změnách, které dodavatel provedl a může rozhodnout, které změny přijmout a které odmítnout. Cíl získávat data s vyšší vnitřní inteligencí tedy vedl k využití formátu DGN V8 a technologie XFM, vytvoření nového datového modelu a také k nové funkčnosti, kde se nepracuje jen s geometriemi, ale i s negrafickými atributy. Za tímto účelem vyvinula firma HSI nástroj, který se jmenuje MacroTEL Lite a který dodavatelům slouží pro základní tvorbu a editaci dat společnosti TO2. S tímto systémem (a nejen s ním) se mohli dodavatelé TO2 seznámit na odborném semináři, který jsme společně se zástupci společností TO2 uspořádali 4. května v Praze. Hlavní slovo týkající se změny formátu předávaných dat a problematiky nové směrnice měli zástupci společnosti TO2. Manažer pro standardy a systémy z TO2 seznámil účastníky s důvody, které vedly ke změně datového modelu. Zdůraznil přechod od mapového díla k inteligentním datům nesoucím si GIS vlastnosti. Představil technologii XFM, která o několik tříd zvýšila hodnotu vektorových dat a zároveň umožnila citelné zjednodušení datového modelu. Poukázal na překonanost současného řešení (DGN V7) a technologické povýšení dané otevřeným formátem DGN V8 XFM a zároveň vyzdvihl přínos pro společnost TO2 a zjednodušení a zkvalitnění výměny dodavatelsky pořizovaných dat. Firma HSI představila programové zázemí, které je pro dodavatele k dispozici, včetně ukázky produktu MacroTEL Lite a systému ProGEO.

  Skupina ČEZ zavedla novou metodiku pro přejímku dat
  V loňském roce, přibližně s ročním odstupem od implementace nového provozně-technického informačního systému (PTIS) ve skupině ČEZ, na které se významným způsobem podílela i společnost HSI, vznikala péčí pracovníků ČEZ, a.s., nová směrnice týkající se tvorby projektové dokumentace a dokumentace zaměření skutečného stavu. Tento předpis sjednocuje a upřesňuje pravidla pro předávání části projektové dokumentace a Dokumentace skutečného provedení stavby s cílem importovat tato data do jednotné datové základny GIS v ČEZ. Nová směrnice (metodika) DSO_ME_0139 (s přesným názvem Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS) vstoupila v platnost 1. ledna 2010 a v tuto chvíli se vztahuje na stavby VN (vysokého napětí) a VVN (velmi vysokého napětí).
  Již v rámci uvedeného projektu implementace PTIS vznikala péčí HSI definice datového modelu (chcete-li legendy) pro předávání dat a zároveň byly vytvořeny kontrolní nástroje a nástroje pro import těchto dat do databáze GISu. V návaznosti na upřesnění směrnice v letošním roce pak proběhlo také upřesnění datového modelu, kontrolních nástrojů a také příprava nástrojů pro podporu tvorby dat projektu, ale zejména Dokumentace skutečného provedení stavby.
  Pracovníci odboru Dokumentace sítě mají od dubna k dispozici na svých pracovištích příslušné kontrolní nástroje od HSI pro přejímku dat, prošli základním školením a již začali kontroly využívat při přebírání dat projektů od dodavatelů ČEZ, které byly zadány po 1. lednu 2010. Dodavatelé projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby byli v loňském i letošním roce informováni ze strany ČEZ i HSI o připravované změně. Aby dodavatelé získali ucelenější informace a snadněji se zorientovali v problematice související s novou metodikou, uspořádala pro ně naše společnost ve spolupráci se zástupci ČEZ 29. března v pražském Kongresovém centru specializovaný seminář. O seminář byl ze strany dodavatelů ČEZ velký zájem, přivítali jsme na něm více než 300 účastníků. Zástupci společnosti ČEZ informovali o pravidlech nové směrnice a zodpověděli řadu dotazů v tomto směru, zástupci HSI pak informovali o připravených softwarových nástrojích ProGEO a HSI Tools z pohledu jejich funkčnosti a dostupnosti. Zdůrazněna byla služba průběžné aktualizace nástrojů z pohledu změn datového modelu, konfigurace kontrolních nástrojů i doplňování nástrojů podpory tvorby dat.
  Proces přebírání dokumentace podle nové směrnice tak byl zahájen, v této oblasti lze však určitě očekávat další rozvoj dle požadavků účastníků tohoto procesu.

  Kontrolní nástroje i nástroje pro podporu tvorby dat pro Telefónica O2 i ČEZ budou z naší strany nadále rozvíjeny, aby co nejlépe plnily požadavky obou stran, jak odběratele, tak jeho dodavatelů a tvůrců dat. Naše společnost je také připravena na další spolupráci nejen s pracovníky Telefónica O2 a ČEZ, ale i s jejich dodavatelskými firmami, např. formou školení příslušných produktů, které již bylo zahájeno, formou konzultací, podílu na dalším vývoji produktů atd.

  firemní příspěvek HSI

  vyvěšeno: 05.08.2010
  ID článku: 3738              Používané zkratky
  další informace: www.hsi.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software