[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2012

Resort ČÚZK

 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry
 • Neoprávněné razítkování
 • 7. ples zeměměřičů
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

  Katastr nemovitostí

 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry
 • Neoprávněné razítkování
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn

  Geodézie

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Naše obory čeká světlá budoucnost
 • Prověřte si spolupracovníky
 • Na vše je nutné mít papíry

  Kartografie

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  GPS

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma

  DPZ

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás

  Fotogrammetrie

  Software

 • Tipy & triky a MicroStation
 • EnPRO - nový softwarový nástroj pro projektanty ČEZ Distribuce, a. s., od HSI

  Různé

 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás
 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • Zeměměřič na zámku Slatiňany
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
 • Nový katastrální zákon po připomínkách zveřejněn
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Školství

 • Lačnovská záhada objasněna
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • Tipy & triky a MicroStation

  Internet

  Historie

 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Velkoformátové tiskárny HP Designjet: dva týdny na zkoušku přímo u vás
 • Zeměměřič na zámku Slatiňany
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Z domova

 • Střeva měst - Kanály v kulturních a civilizačních souvislostech
 • Geodeti na exkurzi při ražbě pražského metra
 • Spolek zeměměřičů zasedal
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • GEODETICKÁ BEČKA
 • 7. ples zeměměřičů
 • Svatojánské Navalis 2012 vrcholí v Praze 15. května

  Ze zahraničí

 • Lačnovská záhada objasněna
 • Geodet na radnici 14 let nehnul prstem

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů zasedal
 • Na Stavební veletrh v Brně zdarma
 • 7. ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Neoprávněné razítkování

  Zeměměřický a katastrální inspektorát (ZKI), jako správní orgán věcně a místně příslušný, ve věci projednání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) zákona číslo 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zákon o zeměměřictví), rozhodl, že úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) se dopustil porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro nedodržení podmínek nebo povinností stanovených tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo státní mapové dílo, neboť:
  a) ověřil ve smyslu § 12 odstavec 2 zákona o zeměměřictví výsledek zeměměřické činnosti otiskem ověřovacího razítka v rozsahu a), b), c) dle § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona, ačkoliv ověřovateli bylo přiznáno jen oprávnění pro písmena a), b), které mělo být dle ustanovení § 16 odstavec 4 písmeno c) zeměměřického zákona uvedeno na razítku,
  b) k ověřovací doložce není připojen ve smyslu § 16 odstavec 4 zeměměřického zákona vlastnoruční podpis ověřovatele, ale jen kopie podpisu zhotovená otiskem razítka
  c) nevedl řádně, v souladu s ustanovením § 16 odstavec 1 písmeno e) zákona o zeměměřictví, ověřovací dokumentaci
  d) ověřil dokumentaci uvedenou v § 13 odstavec 1 písmeno c) zákona o zeměměřictví, tj. zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, jako dokumentaci spadající do rozsahu vymezeného pro § 13 odstavec 1 písmeno b) zákona o zeměměřictví.

  ZKI ukládá za výše uvedené porušení pořádku na úseku zeměměřictví ÚOZI pokutu ve výši 40 000 Kč.

  Odůvodnění:
  Řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona o zeměměřictví, bylo zahájeno z podnětu třetí osoby, jehož výsledkem byl dohled na výsledky zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo. Obviněný byl požádán dopisem ZKI o poskytnutí evidence ověřovaných výsledků a to ve lhůtě 7 dnů od doručení této písemnosti.
  Předmětem dohledu byly dva geometrické plány (GP) pro vyznačení změny obvodu budovy v katastru s tím, že u obou byla konstatována stejná pochybení.
  GP nebyly složeny předepsaným způsobem. U záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) bylo zjištěno více chyb. Z protokolů o výpočtech není zřejmé, kdo a kdy výpočty realizoval, ověření na poslední stránce výpočtů není úplné (ze žádného předpisu není zřejmé, že ověřovací doložka na poslední straně dokumentace může být realizována jen otiskem razítka a podpisem ověřovatele). Všechny podpisy nejsou vlastnoruční, nýbrž kopie podpisu, zhotovené prostředky výpočetní techniky. Takový podpis je připojen ke všem ověřovacím doložkám, včetně geometrického plánu. Otisk ověřovacího razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra je neplatný, ověřovací razítko obsahuje nepravdivý rozsah úředního oprávnění v rozsahu a), b), c) dle § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona, ačkoliv ověřovateli bylo přiznáno jen oprávnění pro písmena a), b) § 13 odstavec 1 zeměměřického zákona. Proti výsledkům dohledu ZKI se obviněný neodvolal.

  Na základě výsledků dohledu a souvisejících zjištění zahájil ZKI správní řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17 b odstavec 1 písmeno c) bodu 1. zákona o zeměměřictví a nařídil ústní jednání. K jednání se obviněný řádně dostavil. Po jednání bylo zaprotokolováno, že ÚOZI:
  1) používá razítko s chybně uvedeným rozsahem oprávnění již dlouho, přičemž zároveň používá i správné razítko, např. zkoumané GP byly ověřovány různými razítky. ÚOZI uvedl, že chybné razítko již nepoužívá, což však odporuje zjištění ZKI.Tím porušil ustanovení § 16 odstavec 4 písmeno c) zákona o zeměměřictví,
  2) uvedl, že podpis byl realizován podpisovým razítkem. To je v nesouladu se zjištěním ZKI. Každopádně jak razítkem, tak podpisem vloženým z počítače je porušeno ustanovení § 12 odstavec 1 zeměměřického zákona. Navíc bylo mimo vší pochyby zjištěno, že ověřování bylo prováděno i jinými osobami, než samotným ÚOZI, ZPMZ v rozdílné době proti GP, což obviněný nevyvrátil,
  3) nevede řádně ověřovací dokumentaci podle § 16 odstavec 1 písmeno e) zákona o zeměměřictví. Dokumentace není vedena odděleně podle § 13 odstavec 1 písmeno a) a b) zeměměřického zákona, není úplná, čísla ověřovaných GP nesouhlasí s dokumentací na katastrálním pracovišti, data ověřování v dokumentaci nesouhlasí s daty na kontrolovaných GP, nejsou uváděny kompletní názvy katastrálních území,
  4) ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby, tedy výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, ač pro takovou činnost nemá oprávnění. To je patrné z předložené ověřovací dokumentace i z obsahu sdělení obviněného, kdy uvedl, že se “jednalo o zaměření skutečného provedení stavby, do katastru se z tohoto měření NIC nedávalo“ Z dokumentace vyplývá, že se nejedná o ojedinělé či náhodné nedorozumění, ale je takto postupováno trvale, k čemuž uvedl, že se domníval, že pro ZSPS (zaměření skutečného provedení stavby) je použitelné oprávnění „b“. Obviněný zcela pominul skutečnost, že pokud výsledky zeměměřických činností mají být využity pro správu a vedení katastru nemovitostí a státní mapová díla, pak musí být předány katastru s náležitostmi podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.

  Výsledek jednání:
  Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věcí při ověřování výsledků zeměměřických činností. Tímto ustanovením se ÚOZI neřídil a jelikož byly splněny všechny zákonem stanovené lhůty, udělil ZKI obviněnému pokutu (viz § 16 odstavec 1 písmeno a) zákona o zeměměřictví).
  pz

  napište o porušení pořádku

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.05.2012
  ID článku: 4136              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí