[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část

  5.

  Jmenovat a odvolat náměstka předsedy ČÚGK patří do pravomoci předsedy ČÚGK. Dne 22. 2. 1990 se konalo plenární zasedání Akčního výboru OF odvětví geodezie a kartografie. Jednání se zúčastnil i ing. Radouch, pověřený řízením ČÚGK. Byly přijaty tyto závěry:

  1. Vítáme usnesení vlády ČSR č. 52 a poskytneme plnou podporu při rekonstrukci ČÚGK.
  2. Považujeme za účelné navázat kontakty s ostatními odvětvími národního hospodářství.
  3. Vytvoříme pracovní skupiny ČÚGK a AV OF.
  4. Je třeba navázat kontakty mezi ČÚGK a SÚGK.
  5. Připravit a předložit federální působení geodezie a kartografie (organizace, legislativa)

  Odvolání náměstka ing. Müllera bylo projednáno také na schůzi OF GK dne 15. 3. a na schůzi AV OF dne 29. 3. s ing. Radouchem. Dne 31. 3. 1990 byl náměstek ing. Miloslav Müller odvolán ing. Radouchem z funkce náměstka předsedy ČÚGK.

  Také ing. Müller měl možnost vyjádřit svoje stanovisko k nastalé situaci po jednání s mluvčími OF. Udělal to způsobem jistě mimořádným. Napsal a dal vyvěsit v prostorách úřadu dne 21. ledna 1990 otevřený dopis Občanskému fóru, kde z pozice vrcholného funkcionáře státního orgánu poučuje, co dělá OF špatně, nejvíce však mu vadí, že nedůvěru pracovníků celého odvětví mu tlumočil pracovník jiného resortu. Že to bylo v přítomnosti dalších odborníků výhradně z resortu ČÚGK poněkud přehlédl, rovněž se také nevyjádřil k tomu, proč asi jeho osoba není žádoucí, a co a jak hodlá na práci ČÚGK změnit. Projevil jistě naprosté nepochopení právě vzniklé situace i svoje »odvětvové« postoje.

  6.

  Vláda se rozhodla co nejdříve jmenovat předsedu ČÚGK na základě výběrového řízení. Předsedou výběrové komise byl jmenován místopředseda vlády doc. Baudyš a na něm bylo výběrové řízení organizovat a také sestavit výběrovou komisi.

  Chtěl bych teï připomenout malou episodu, která všemu předcházela a která ilustruje atmosféru, za níž se tehdy jednání konala. Koncem února, tedy v době, kdy již byl vládou pověřen řízením ČÚGK ing. Radouch, bylo svoláno do sekretariátu doc. Baudyše jednání, které mělo připravit konkursní řízení pro jmenování předsedů Českého báňského úřadu a ČÚGK. Bez vědomí a pověření ing. Radoucha se za ČÚGK zúčastnil dosavadní ředitel sekretariátu ing. Delong (KSČ) a do zápisu vyžádal stanovit pro pracovníka, pověřeného řízením ČÚGK, omezení jeho pravomocí v personálních otázkách. O tom se mluvčí OF dozvěděli, informovali ing. Radoucha, který vystoupení ing. Delonga dementoval, jeho vyjádření zrušil a okamžitě ho zbavil funkce ředitele sekretariátu.

  Doc. Baudyš se rozhodl jmenovat členy komise pro výběrové řízení z odborníků ČVUT v Praze, VUT v Brně, z federálních ministerstev s největšími složkami z oboru (FMNO, FMD), z krajských správ, z podniků řízených ČÚGK, z VÚGTK, z OF GK, ze Svazu geodetů a kartografů. Celé řízení i jeho dokumentace je materiálem vlády. V denním tisku dne 2. 4. vyšlo (např. Lidová demokracie, Slovo) sdělení o konkursním řízení na předsedu ČÚGK, v němž byli jako členové komise uvedeni doc. Baudyš, ing. Gil, RSDr. Sedlák, ing. Podhorský, ing. Maršík, ing. Šimon, ing. Paul, pplk. ing. Toman, Dr. Roubík, ing. Šedý, ing. Cejnar a ing. Kádner.

  Přihlášených do konkursu nebylo nijak mnoho. Někteří nesplnili konkursní podmínky (např. neměli koncepci resortu). Z konkursu jednoznačně vyšel na prvním místě ing. Radouch a byl potom také vládou jmenován předsedou ČÚGK.

  7.

  Jednání o federální působnosti oboru geodezie a kartografie bylo zahájeno hned po prvním jednání mluvčích OF, jak již bylo uvedeno. Prošlo celkem bez valného úspěchu ale také nebylo odmítnuto. Předseda Slovenského úradu geodezie a kartografie (SÚGK) ing. Imrich Horňanský, CSc. zaslal dopisem č. P-172/1990 ze dne 19. 3. 1990 některým federálním ministerstvům a některým orgánům ČSR »Akční program Slovenského úradu geodezie a kartografie na obdobie 1990 - 1991« č. P-60/1990.

  V úvodu tohoto dokumentu reaguje na konstituování nové federální vlády i slovenské vlády a jejich programové prohlášení a hlásí se k novým ekonomicko sociálním úkolům. Akční program se člení na

  • legislativní a organizační oblast (nový zákon o státním katastru, změny zákona č. 46/1971 Sb., o geodezii a kartografii, zákona č. 39/1973 Sb. o orgánech geodezie a kartografie, vyhlášky č. 11/1974 Sb.),
  • oblast organizačních struktur (změna ekonomickým promítnutím důsledků na státní rozpočet a státní plán průřezových orgánů vlády),
  • kádrová oblast (zhodnocení a obnova vedoucích pracovníků - konkursní řízení, konstituovat Inženýrskou komoru geodetů a kartografů v SSR, rehabilitace pracovníků persekvovaných za čestné občanské nebo profesní postoje),
  • ekonomická oblast (zrušení existujících monopolů včetně monopolu na tvorbu geometrických plánů, zásadní změny ceníku geodetických a kartografických prací, oceňování map, podpora družstevních a soukromých podniků i činnosti jednotlivců-podnikatelů),
  • technická oblast a kontrola (automatizace sběru, přenosu, uchovávání, zpracování a poskytování informací oboru hrazených ze státního rozpočtu, rozvoj AISGK, zdokonalit informační zabezpečení státních orgánů a občanů geodetickými a kartografickými údaji, obnova pozemkových map ve formě digitální mapy v S-JTSK, zvýraznit kontrolu kvality zejména v EN),
  • oblast vědy a výzkumu (základní a aplikovaný výzkum v oboru je součástí technického výzkumu, v mezinárodní spolupráci přechod z členství v GSSŠ na výlučný dvoustranný smluvní oboustranně výhodný základ na řešení konkrétních úkolů na základě tržních principů obvyklých ve světě, zvýšit aktivitu úřadu v mezinárodních nevládních organizacích),
  • oblast školství (spolupráce se SVŠT a s průmyslovými školami).

  Ke splnění všech úkolů předpokládá plně spolupráci s ČÚGK a ostatními organizacemi odborné veřejnosti. Materiál zde uvádím podrobněji, aby bylo patrné, jak nečinnost vedení ČÚGK zabrzdilo proti Slovensku vývoj geodezie a kartografie v ČSR.

  Otázkami, které se týkaly vzájemného vztahu oboru v českých zemích a na Slovensku, se zabývalo OF GK na jednáních dne 15. 3., 29. 3., 5. 4. a 6. 4. 1990. Byly připraveny připomínky a doplňky k Akčnímu programu SÚGK, které měly být uplatněny na jednání mezi českou a slovenskou stranou u »kulatého stolu«. Bylo dohodnuto, že místo a datum konání dojednají předsedové ČÚGK a SÚGK.

  Jednání se konalo koncem dubna v zasedací místnosti ČÚGK v Praze za účasti: ing. Horňanský (SÚGK), ing. Brziak (SÚGK), ing. Žilinčiar a ing. Adamík (Sväz geodetov a kartografov SR), ing. Moravec (odbory VPN-SÚGK), ing. Kmeťko (ČSVTS - Čs. výbor a Slovenský výbor GK spoločnosti), ing. Radouch (ČÚGK), ing. Černohorský (ČÚGK - tech. odb.), ing. Smejkalová (ČÚGK - ekon. odb.), Dr. Zollmanová (ČÚGK - odb. právní), ing. Stríhal - odb. svaz geodetů v ČSR, Dr. Roubík a ing. Smejkal (OF GK), ing. Kádner (SGK).

  V diskusi zazněly tyto myšlenky: Koordinační rada ano, ale na úrovni republik, zákon č. 46/1971 Sb. nejdříve obsah, pak rozhodnout, zda federální nebo národní, soukromníci, podnikatelé a organizace mají mít stejné podmínky, podpora vzniku inženýrské komory, odpovědní geodeti jako kvalifikace - zvláštní způsobilost ve výstavbě, meziresortní vztahy - přejít na dvoustranné dohody, konstitutivní charakter zápisu v EN na Slovensku jen, bude-li to ekonomičtější.

  Byly přijaty tyto závěry:

  1. Mezi ČÚGK a SÚGK vznikne koordinační orgán, který dohodne další postup závazně,
  2. Koordinační rada bude rozšiřována o zástupce FMNO-17, Svazu geodetů a kartografů, Sväzu geodetov a kartografov, ČSVTS a dalších odborných svazů podle programu jednání,
  3. EN - do státní sféry - územní orgány GK, geodetické základy, státní mapová díla, dokumentace, názvosloví, geografické a tiskové podklady.
  4. VVZ do příspěvkové sféry.

  Jednání probíhalo korektně, bez zvláštních rozporů. Mimo jednání jsme byli informováni, že federální působnost oboru nepřichází v úvahu, SÚGK bude mít možná omezenou životnost a bude čelit sloučení s jiným úřadem. Nikdo z české strany netušil, že v pozadí se vznáší vůle politické representace Slovenska rozdělit Československo. Další jednání přešlo na republikové úřady geodezie a kartografie.

  Pokračování příště

  Ing. Slavoj Kádner, CSc

  vyvěšeno: 10.01.2003
  poslední aktualizace: 09.10.2003
  ID článku: 918              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník