[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část

  Odbornou veřejnost komise informovala o své činnosti ve Zprávě o činnosti řídící skupiny pro vypracování základní koncepce geodetické služby čR, schválené na závěrečném jednání dne 7. 4. 1992.

  Pro řešení vymezených úkolů ustavila řídící skupina komise legislativně právní, pro vzdělávání a výzkum a pro organizaci.

  Ze zprávy je patrné, že

  • její činnost byla bržděna pozdním předkládáním materiálů k práci,
  • špatnou komunikací mezi komisemi a ČÚGK
  • v průběhu roku předkládala řídící skupina značné množství zásadních doporučení, některá i opakovaně, bez patřičné odezvy.

  Šlo o doporučení k nutné radikální organizační a personální změně v aparátu ČÚGK, k ponechání IG v působnosti resortu, na podporu nezávislosti KÚ na okresních úřadech, k využití výsledků komisí pro organizaci resortu ČÚGK, ke zlepšení systému komunikace mezi řídící skupinou a úřadem, k realizaci návrhů na přípravu pracovníků středisek geodezie pro zavedení zákona o evidenci právních vztahů a zákona o katastru nemovitostí, na seznámení odborné i laické veřejnosti s přijatou koncepcí transformace EN, k důslednému prosazování požadavku na číselné zpracování geodetických částí projektů PÚ, na komplexní přístup ke zpracování návrhů právních předpisů oboru a ke zlepšení způsobu jejich projednávání, aby nebylo připuštěno zúžení oboru a působnosti úřadu pouze na katastr.

  Nakonec došlo ze strany předsedy řídící skupiny ke snaze svalit vinu za neuskutečnění doporučení na řídící skupinu. To bylo velmi příkře a jednomyslně odmítnuto a poté byla vydána a schválena Zpráva o činnosti. Tím práce řídící skupiny skončila.

  11.

  Soustředíme se nyní na zpracování a projednání zákona o geodezii a kartografii a zákona o Komoře.

  Výchozí představa byla, že podle vzoru československé inženýrské komory, zřízené zákonem č. 185/1920 Sb., jímž se zřizuje inženýrská komora pro československou republiku, bude zřízena taková komora znovu. K provedení uvedeného zákona vyšlo nařízení vlády ze dne 22. prosince 1920. Již dávno před tím bylo provedeno roztřídění civilních techniků a uvedeny jejich tituly. Stalo se tak v nařízení ministra veřejných prací vydaném v dohodě s ministrem vnitra, ministrem věcí duchovních a vyučování, pak s ministrem práv, financí, obchodu, železnic a orby ze dne 7. května 1913 o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech); uvádí se zde jejich roztřídění a tituly do těchto kategorií:

  1. civilní inženýři stavební,
  2. civilní inženýři pro architekturu a pozemní stavby,
  3. civilní inženýři pro stavbu strojů,
  4. civilní inženýři pro elektrotechniku,
  5. civilní inženýři pro stavbu lodí a stavbu lodních strojů,
  6. civilní inženýři pro kulturní techniku,
  7. civilní inženýři pro lesnictví,
  8. civilní inženýři pro technickou chemii,
  9. civilní geometři.

  Pro mladší kolegy je třeba vysvětlit, proč byli geometři poslední. V té době bylo studium zeměměřictví dvouleté. Nebylo proto pokládáno za rovnocenné ostatním inženýrským technickým oborům; mělo to vážné důsledky. Ve státní službě byli zeměměřiči zařazování o jednu třídu níže, než ostatní civilní technici. Od té doby se dosud u někoho objevuje podceòování zeměměřictví, i když už tento rozdíl a tedy důvod diskriminace byl odstraněn.

  Proto byla zvl᚝ citlivá reakce na návrh ministerstva výstavby a stavebnictví z června 1990 na návrh zákona čNR o české inženýrské komoře a v říjnu pak na návrh zákona o autorizaci k vybraným činnostem ve výstavbě, které předpokládaly, že autorizace pro výkon geodezie ve stavebnictví bude udělovat Komora stavební. Takové rozdělení geodezie a zásah do kompetence oboru nebylo možno připustit.

  Od samého začátku po listopadu 1989 byly problémy s podnikáním zejména fyzických osob. Doporučení, aby ČÚGK vydal opatření, podle kterého bude stanovena kvalifikace fyzických osob, jímž úřad udělí souhlas podle § 4 zákona č. 46/1971 Sb. (ten s tím nepočítal), nebylo akceptováno. Fyzické osoby byly např. vyjmuty z práva vyhotovovat GP a vytyčovat hranice pozemků.

  Při jednání mezi ČSGK a ČÚGK o připomínkách k uvedeným návrhům zákonů ministerstva výstavby bylo dohodnuto, že zásahu do kompetence oboru bude čeleno podle zákona č. 46/1971 Sb., který dává možnost vydání podrobnější úpravy kvalifikace pracovníků. Mělo se tak stát ustavením autorizací a Inženýrské komory geodezie a kartografie vyhláškou ČÚGK. Návrh zásad vyhlášky i paragrafovaného znění byl urychleně zpracován a současně byly vypracovány tomu odpovídající stanovy Komory.

  Odpovědní pracovníci ČÚGK (Dr. Zollmannová a ing. Popov) však neustálým neoprávněným zasahováním do přijatého textu měnili smysl úpravy a neustálým oddalováním (někdy i celý měsíc byly práce zastaveny) vydání vyhlášky brzdili. Ani počátkem roku 1991 nebyl návrh vyhlášky rozeslán k připomínkovému řízení. Proto došlo k ustavení Komory podle spolčovacího zákona a k uzavření dohody o spolupráci s ČÚGK dne 23. března 1991.

  Myšlenku zřídit autorizace a Komoru vyhláškou ČÚGK tento orgány pohřbil nakonec úplně.

  Souběžně s touto snahou probíhalo úsilí o ustavení inženýrské komory ještě jinak.V druhé polovině roku 1990 předložila skupina osmi občanů iniciativní návrh federální vládě na obnovu institutu autorizovaných inženýrů a Inženýrské komory. Tuto myšlenku podpořil dopisem ze dne 19. 10. 1990 místopředseda vlády čSFR ing. Valeš a uložil ministru hospodářství čSSR panu ing. Dlouhému, CSc. připravit paragrafované znění návrhu zákona.

  Dne 23. 10. 1990 na Valné hromadě ČSVTS, když předtím byla věc prodiskutována v rozsáhlém jednání mezi zainteresovanými odbornými společnostmi, bylo rozhodnuto, aby předsedkyně čSVTS, paní ministryně ing. Kořínková, CSc., odeslala návrh na obnovení Inženýrské komory místopředsedovi vlády čSFR, panu JUDr. Rychetskému a ministru ing. Dlouhému, CSc. Stalo se tak 17. 7. 1991. Podporu tomuto návrhu vyjádřil Svaz slovenských vědeckotechnických společností dne 29. dubna 1991 dopisem FS. Usnesením vlády čR č. 126 bylo dne 17. dubna 1991 vyjádřeno stanovisko, že Komora autorizovaných inženýrů plní funkci profesního sdružení a současně vytváří podmínky pro podnikání. Obě tyto funkce patří do působnosti federace. Proto pozastavila vláda čR návrh zásad zákona čNR o autorizování k vybraným činnostem ve výstavbě a o čKAIT.

  Pokračování příště

  ing. Slavoj Kádner, CSc.

  vyvěšeno: 04.04.2003
  poslední aktualizace: 02.10.2003
  ID článku: 923              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník