[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny

  Tradiční jarní setkání českých, slovenských a polských geodetů se letos uskutečnilo již po deváté 15. až 17. května v příjemném prostředí největších moravských lázní Luhačovice. Na uspořádání akce se podílel ČSGK jako odborný garant a Spolek zeměměřičů Brno, který ji ve spolupráci s Katastrálním úřadem Brno-město zajišťoval po technické a organizační stránce. Odborný program připravily společně ČSGK, SSGK a SGP. Nosným tématem referátů byla analýza současného stavu zeměměřictví a katastru v našich zemích a jeho budoucnost v podmínkách Evropské unie, do které mají za rok všechny tři země současně vstoupit.

  V moderním hotelu Adamantino, situovaném na břehu Luhačovické přehrady, zahájili setkání 170 geodetů představitelé národních svazů. Na ně navázala vystoupení předsedů ČÚGK ing. Karla Večeře, ÚGKK SR ing. arch. Jeleny Hudcovské a viceprezidenta Glównego Urzędu Geodezji i Kartografii ing. Ryszarda Preusse na téma: Budoucnost geodezie, kartografie a katastru nemovitostí z pohledu představitelů národních resortů.

  Předseda ČÚZK uvedl, že současná "Smlouva o přistoupení k EU" nevyžaduje žádné úpravy katastru. Snaha o určitou harmonizaci rozdílných národních katastrálních systémů se v EU zatím prosazuje jen velmi obtížně (1. kongres EU o katastru v r. 2002 v Granadě). Postupně se realizují projekty EULIS a INSPIRE (poskytování katastrálních informací a budování geoinformační infrastruktury v evropském měřítku) s využitím národních databází, do kterých se zapojí i ČR. Jak v oblasti národní geoinformační infrastruktury, tak v katastru je v ČR třeba řešit některé problémy, zejména přechod k uživatelské orientaci resortu a k efektivnímu způsobu financování jejich budování a správy. V katastru lze předpokládat v důsledku vytvoření stabilního prostředí po vstupu ČR do EU další růst trhu s nemovitostmi. To povede k požadavkům na doplnění chybějících údajů o cenách nemovitostí v katastru a zejména k požadavku na urychlení procesů při správě katastru. Dále bude potřebné snížit počet zaměstnanců resortu na úroveň odpovídající stavu v EU. To umožní digitalizace katastrálních map, sbírky listin a dalších částí operátu vedených dosud v analogové formě a postupný přechod od formy osobních kontaktů mezi katastrálními úřady a klienty na kontakty prostřednictvím pošty v elektronické formě. Již v roce 2004 by výpisy z katastru nemovitostí mohly mít formu elektronických veřejných listin a v listinné podobě by si je pak klienti mohli vyzvednout nejen na kterémkoli katastrálním úřadě, ale i na obecním úřadu, u notáře nebo na poště, o které často hovoří ministr informatiky.

  Většina českých a polských účastníků se v Luhačovicích poprvé setkala s novou sympatickou předsedkyní ÚGKK SR ing. arch. Jelenou Hudcovskou. Z projevu paní předsedkyně vyplynulo, že v resortu geodezie, kartografie a katastru na Slovensku mají podobné, ale často i mnohem větší problémy než u nás. Hovořila o dlouhých lhůtách při vkladovém řízení, o protikorupčním programu, zavedení příplatků za zkrácení lhůt u vkladového řízení a dokonce o mimořádném navýšení státního rozpočtu Úřadu orientovaného na zkrácení lhůt. V roce 2004 se na Slovensku chystá v omezeném rozsahu zavedení přístupu k informacím katastru prostřednictvím internetu. Progresivnější byli podnikatelé u našich sousedů při konstituování Komory geodetů a kartografů, která byla zřízena samostatným zákonem, který má být novelou harmonizován se směrnicemi Rady ES.

  V bloku Právní prostředí státní a soukromé služby v oboru zeměměřictví a srovnání s jinými evropskými státy se čeští autoři (Barešová, Kocáb, Slaboch) zabývali harmonizací právního prostředí v ČR se směrnicemi Rady ES, aktivitami v oblasti vzájemného uznávání kvalifikace a prosazováním našich zájmů v již vytvořených profesních strukturách.

  Příspěvek A. Vojtička obsahoval údaje o slovenské legislativě v oblasti oprávnění k provádění geodetických a kartografických činností a o zákoně o slovenské Komoře geodetů a kartografů. Velmi zajímavou částí přednášky bylo porovnání stavu v některých zemích EU. V Dánsku např. vede katastr nezávislá státní organizace, která vydává licence k provádění geodetických prací osobám splňujícím kvalifikační požadavky a délku odborné praxe bez vykonání zkoušky. V Itálii jsou katastr a pozemková kniha samostatnými institucemi. Aktualizaci katastru provádějí komerční geodeti, u kterých se k vykonávání této činnosti a ověřování výsledků prací nevyžaduje zkouška. V SRN jsou také katastr a pozemková kniha samostatné a jsou řízeny různými zemskými orgány. V Bavorsku provádějí katastrální měření a mapování výhradně katastrální úřady. Zaměstnancem úřadu může být jen občan Bavorska. V Hessensku měření pro katastr provádí soukromá sféra i katastrální úřady (každý asi z 50 %) za jednotné ceny stanovené Hessenským geodetickým úřadem. Ten také uděluje licence autorizovaným geodetům, kteří výsledky prací ověřují. Předpokladem udělení licence je odborné vysokoškolské vzdělání, zkouška a praxe. V Hessensku neexistuje Komora geodetů. Holandský Kadaster je veřejnoprávní institucí podléhající vládě. Geodetické práce pro katastr jsou normovány a zajišťují je katastrální úřady, v případě naléhavé potřeby i smluvně prostřednictvím soukromých geodetů. Personál úřadů je z části najímán jen dočasně a při snížení objemu prací a ohrožení finančního plánu opět uvolněn.

  Referát polského autora Jankowskiego se zabýval legislativou v oblasti geodetických a kartografických služeb v Polsku. Některé činnosti při poskytování zeměměřických služeb (včetně katastru) jsou tam vyhrazeny geodetům a kartografům, kteří k jejich poskytování mají oprávnění udělené hlavním geodetem země po vykonání zkoušky před kvalifikační komisí.

  Druhý den následovaly neméně zajímavé bloky přednášek s tématy:

  • Sortiment a ceny soukromé a státní služby oboru geodezie, kartografie a katastru.
  • Vzájemný vztah mezi nabídkou a poptávkou státních a soukromých služeb.
  • Společenské a sociální postavení geodetů, kartografů, srovnání s příbuznými obory.

  České referáty v těchto blocích obsahovaly řadu cenných konkrétních údajů, včetně současných cen základních zeměměřických služeb, údajů o jejich objemu, platech jednotlivých kategorií pracovníků ve státní a soukromé sféře a ve školství v oboru. Tyto údaje bohužel většinou chyběly, jak v příspěvcích polských, tak i slovenských. Částečné srovnání lze provést pouze u prací v katastru (geometrické plány, vytyčování hranic), kde ceny na Slovensku jsou ještě značně nižší než v ČR a u platů zeměměřičů v ČR a v Polsku, které jsou na srovnatelné úrovni.

  Obecně lze konstatovat, že soukromá sféra se ve všech třech zemích v současné době potýká s převisem nabídky nad poptávkou po jejích službách. To vede u některých firem k cenovému podbízení, snižování kvality a úpadku odbornosti a etiky. Nejvíce se pokles poptávky projevuje v Polsku. Výsledkem je snížení zisku podniků v roce 2001 o 61 %, pokračující propad v roce 2002 a stálý růst počtu nezaměstnaných geodetů a kartografů, který je výrazně vyšší, než obecný růst nezaměstnanosti v Polsku.

  Nepříznivá situace je i ve státní (veřejné) sféře, kde přidělené rozpočtové prostředky nezajišťují v potřebné míře její další rozvoj a plnění naléhavých programů a v některých případech nepokrývají ani nutné provozní náklady.

  Společenské a sociální postavení soukromých zeměměřičů v ČR je podle autorů jednoho z příspěvků nižší, než postavení stavařů a architektů se srovnatelným vzděláním, jejichž příjmy jsou běžně o 30 % vyšší. Společenská úroveň a postavení zaměstnanců resortu ČÚZK jsou srovnatelné s příbuznými obory státní a veřejné správy.

  Poslední den byl tematicky věnován základnímu obsahu a technickým náležitostem zeměměřických děl. České publikum zaujaly zejména referáty ing. A. Vjačky: "Zeměměřická díla poskytovaná pro správu katastru" a ing. V. Čady, CSc.: "Zeměměřická díla poskytovaná pro správu území obcí a krajů", obsahující základní informace o těchto dílech, jejich nedostatcích a postupech při jejich aktualizaci.

  IX. Česko - Polsko - Slovenské geodetické dny zakončili svými projevy předsedové národních svazů s tím, že jubilejní 10. geodetické dny se budou v roce 2004 pravděpodobně již potřetí konat v lázních, tentokrát v největších slovenských lázních Piešťanech.

  Rozsáhlá odborná část mezinárodních geodetických dnů byla doplněna společenským programem a exkursí. První den večer uspořádali organizátoři přátelské setkání účastníků s rautem a s místní cimbálovou kapelou v jídelně a společenském sále hotelu.

  Druhý den odpoledne se uskutečnila exkurze do Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jen Slováci se nemohli zúčastnit, protože v té době odjeli svým autobusem do Drietomi ve slovenském pohraničí, kde hlasovali v referendu o vstupu do EU. Exkurze byla ukončena procházkou po Luhačovicích a posezením na zahrádce kavárny u kolonády. Tam jsme se slovenskými přáteli, kteří se mezitím vrátili, probrali i nesplněné ambice našich hokejistů na titul z mistrovství světa. Závěrečný společenský večer s výbornou večeří, kvalitním moravským vínem, taneční hudbou a tancem ukončili ti nejvytrvalejší národními písničkami. Češi a Slováci zpívali společně, ty polské se budeme muset naučit.

  Mezinárodní geodetické dny mají tradičně vysokou odbornou a společenskou úroveň. I tak IX. MGD v Luhačovicích patřily k nejlepším. Absolutorium zaslouží organizátoři ČSGK a Spolek zeměměřičů Brno, kteří využili svých zkušeností, zvolili atraktivní a aktuální nosné téma přednášek a při organizaci akce odvedli práci na profesionální úrovni. K úspěchu a prestiži akce přispěla významně účast vedoucích představitelů resortů všech zúčastněných zemí (za ČR ing. Večeře, ing. Pašek, ing. Nedvídek).

  Vysoce lze hodnotit většinu příspěvků, i když některé z nich mohly být námětem k delší diskusi. Vadilo snad jen to, že ne všechny příspěvky do u byly dodány včas, část přednášek nebyla doprovázena prezentací a někteří přednášející chtěli publiku sdělit více, než vymezený čas dovoloval.

  Sborník přednášek je možné ještě zakoupit na adrese Spolku zeměměřičů Brno, Moravské nám. 1, 602 00 Brno, e-mail: spolzem@email.cz.

  K úspěchu akce přispěla nejen velká účast geodetů spřátelených zemí, ale i její generální sponzor Bentley.

  Ing. Jiří Rydval
  Ing. Jaroslav Kolman
  ČSGK
  Spolek zeměměřičů Brno

  vyvěšeno: 06.06.2003
  poslední aktualizace: 02.10.2003
  ID článku: 928              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník