[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III

  Důvodová zpráva

  1. Věcná působnost KÚ a jejich výkonnost

  Věcná působnost KÚ je zaměřena především na výkon státní správy katastru nemovitostí. Nejsledovanější agendou je provádění vkladů a záznamů práv k nemovitostem. Počet provedených konstitutivních zápisů práv vkladem do KN se za uplynulých 10 let více než zdvojnásobil a zvýšil se i počet deklaratorních zápisů záznamem (na základě rozhodnutí správních úřadů, soudů a na základě ohlášení nabyvatelů práv ze zákona). Podstatně se změnilo očekávání klientů KÚ ohledně doby, za kterou má být návrh na vklad práva k nemovitosti posouzen a vydáno rozhodnutí. V roce 1993, kdy KÚ zahájily rozhodování o vkladech práv k nemovitostem, bylo toto očekávání ovlivněno obvyklou lhůtou registrace smluv o nemovitostech státními notářstvími, která dosahovala několika měsíců. Během dalších let se toto očekávání výrazně posunulo směrem k požadavku na rychlé vyřízení v průběhu maximálně několika týdnů. Vývoj počtu ukončených správních řízení a průměrné doby vyřízení v rámci celé ČR od roku 1993 ilustruje následující graf:

  V průběhu let 1993 až 2002 docházelo k soustavnému nárůstu objemu úkolů KÚ v souvislosti s restitučními a transformačními procesy. Činnosti v restitučním procesu jsou sice z velké části již ukončeny, ale nahradila je příprava podkladů a nezbytná součinnost s pozemkovými úřady při provádění pozemkových úprav. KÚ poskytovaly podklady pro privatizaci majetku státu a prováděly zápisy vlastnictví privatizovaného majetku. Tato činnost pokračuje a její objem dokonce vzrostl v souvislosti s přijetím zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Největší dopad na činnost KÚ v posledním desetiletí mělo přijetí zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Na konci roku 2002 bylo v KN evidováno 43149 domů s 1033484 byty a nebytovými prostory ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. V roce 2002 se na celkovém nárůstu počtu návrhů na vklad vlastnického práva významně podílelo opožděné řešení vlastnických vztahů k pozemkům ve vlastnictví státu zastavěných bytovými domy ve vlastnictví bytových družstev nebo již částečně převedených do vlastnictví osob podle zákona o vlastnictví bytů. Toto opožděné řešení problému trvalého užívání majetku státu způsobuje nárůst počtu návrhů na vklad práva do KN o desítky tisíc ročně a celkově může dosáhnout několika stovek tisíc.

  Nárůstu požadavků na správní činnosti zajišťované KÚ se daří čelit růstem výkonnosti, který umožňuje nasazení nových informačních technologií.

  Dynamika nárůstu požadavků kladených na KÚ je rozdílná v různých oblastech ČR. Extrémně vysoká je v Praze, kde došlo k nárůstu počtu návrhů na vklad práv k nemovitostem z 9 200 v roce 1993 na 48 066 v roce 2002. Na takové změny, které jsou důsledkem nově přijímaných právních úprav a rozvoje trhu s nemovitostmi a dosáhly meziročně hodnot i přes 100 %, je velmi obtížné reagovat. Zvláště pak tehdy, nejsou-li současně zabezpečeny nezbytným rozpočtovým pokrytím. V takové situaci nelze zamezit prodlužování doby trvání správních řízení, čímž se současně vytváří i korupční prostředí. Mnozí navrhovatelé totiž mají značný zájem na urychlení průběhu vkladového řízení či na přednostním vyřízení, neboť teprve vkladem do KN jsou věcněprávní účinky navrhované změny zcela završeny.

  2. Konkrétní poznatky o korupci v činnosti KÚ

  KÚ byly zřízeny s účinností od 1.1.1993 zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Za 10 let své činnosti (v letech 1993 až 2002) rozhodly ve 3,6 miliónech vedených správních řízeních o povolení návrhů na vklad práv do katastru, provedly zápisem do katastru změny na základě 7,6 miliónů doručených listin a formou vydání veřejných listin vyřídily 10,5 miliónů požadavků na poskytnutí údajů z katastru.

  ČÚZK za celou dobu existence KÚ nikdy nezískal žádnou informaci o tom, že by byl někdo z jejich zaměstnanců odsouzen nebo souzen pro trestný čin, který by bylo možné podřadit pod pojem korupce.

  Policejní statistické údaje o případech osob stíhaných nebo vyšetřovaných pro podezření ze spáchání takového trestného činu, který by souvisel s činností katastrálního úřadu a nesl znaky korupčního jednání, nemá ČÚZK k dispozici. V přílohách ke zprávám o korupci v ČR a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci jsou za roky 2001 a 2002 uvedeny 4 případy řešené Policií ČR. Pouze 2 z těchto případů se týkají rozhodování o vkladu práv do katastru nemovitostí, a to konkrétně nejistoty o zákonnosti vydaných rozhodnutí.

  ČÚZK je pak znám případ z roku 1993, kdy byla zaměstnankyně KÚ v Karviné obžalována pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 a odst. 2, písm. b) trestního zákona, kterého se měla dopustit tím, že provedla falšovaný výpis z KN tak, že v něm nepravdivě uvedla, že na dotčených nemovitostech neváznou žádná břemena ani omezení, ačkoli věděla, že k dotčeným nemovitostem bylo v katastru evidováno zástavní právo ve prospěch České spořitelny a.s. Trestní stíhání však bylo v tomto případě zastaveno na základě amnestie prezidenta republiky z 3. 2. 1998.

  Pokud policejní orgány v minulosti požádaly v některých případech ČÚZK o součinnost, nebo pokud se ČÚZK o šetření policejních orgánů alespoň nepřímo dozvěděl, pak z vlastního prošetření dotčených případů nevyplynuly žádné obecnější poznatky, které by posilovaly dojem o zvýšeném korupčním ohrožení některé oblasti činností KÚ. V konkrétních případech se většinou jednalo o sporný, či ani v judikatuře neustálený výklad práva, nebo o souvislost s neobvykle rychlým vyřízením nějakého podání návrhu na vklad, které však nemělo vliv na věcnou správnost vydaného rozhodnutí.

  Kontrola výkonu státní správy KN ČR katastrálními úřady je svěřena zeměměřickým a katastrálním inspektorátům. Z kontrolní činnosti inspektorátů ani z poznatků odboru kontroly a dohledu ČÚZK při prošetřování stížností, podnětů a oznámení nevyplynula taková konkrétní zjištění, která by odůvodňovala podání oznámení orgánům činným v trestním řízení o podezření ze spáchání trestného činu nesoucího znaky korupčního jednání. Inspektoráty ČÚZK od samého počátku existence KÚ sledují všechny případy, kdy rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad práva vydaná ve správním řízení KU byla přezkoumávána v rámci podaného opravného prostředku soudem. Četnost případů, kdy byla rozhodnutí katastrálního úřadu v soudním řízení zrušena, není zneklidňující (jedná se každoročně o počty případů v řádu desítek oproti několika statisícům vydaných správních rozhodnutí).

  Jedním z možných signálů o korupčním ohrožení by mohly být i poznatky z agendy vedené o případech náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů katastru. Vývoj počtu takových případů je za období let 1994 až 2002 zachycen v následujícím grafu:

  V letech 1994 - 2002 vyřizoval ČÚZK 160 žádostí o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem KÚ. Třetina případů byla řešena soudní cestou. Mimosoudně ČÚZK přiznal náhradu škody v 10 případech a zaplatil 67,8 tis. Kč, pravomocnými rozsudky soudu bylo uloženo zaplatit náhradu škody ve třech případech (celkem 98 tis. Kč) a v jednom případě byl schválen soudní smír (80 tis. Kč). Uvedené počty řešených případů v porovnání s miliony správních úkonů provedených KÚ ve stejném období možné hypotéze o zvýšeném korupčním ohrožení činnosti KÚ nenasvědčují.

  V roce 2001 byl na všech KÚ zaveden nový informační katastru nemovitosti (ISKN). Jeho zásadním přínosem je především podstatné zvýšení bezpečnosti dat katastru nemovitostí. Všechny úkony prováděné při správě KN prostřednictvím tohoto informačního systému jsou zcela adresné (vždy je znám konkrétní zaměstnanec, který je prováděl a časový okamžik, kdy byly provedeny) a neoprávněná anonymní změna údajů v tomto systému je prakticky zcela vyloučena.

  V letošním roce začaly ČÚZK a inspektoráty využívat údaje tohoto informačního systému i pro kontrolu rozptylu lhůt, v jakých jsou na KÚ vyřizována jednotlivá podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Cílem bylo zjistit, zda nedochází k neoprávněnému zvýhodňování některých klientů KÚ bezdůvodným rychlejším vyřízením jejich věcí oproti podáním ostatních navrhovatelů. Právě na oblast upřednostňování vyřizování vkladových podání, a to takřka výhradně s adresným poukazem na situaci na KÚ Praha-město, upozorňovala média v souvislosti s problematikou korupce na KÚ. Stav vyřizování vkladové agendy na KÚ Praha-město (způsobený především extrémním nárůstem počtu doručených podání), který nedodržuje pořádkovou 3 měsíční lhůtu stanovenou obecně závaznými právními předpisy pro provedení vkladu do katastru, byl a je předmětem systémových opatření směřující k nápravě. Jedním z těchto opatření bylo i provedení personálních změn ve vedení tohoto KÚ, ke kterým došlo od 1. 10. 2002. Po zpracování dat obsažených v ISKN byly vyhotoveny pro KÚ Praha-město grafy o rozptylu fakticky dosahovaných lhůt při vyřizování vkladové agendy jednak za období 9 měsíců od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2002 (tj. před provedením personálních změn ve vedení tohoto úřadu) a jednak za období 9 měsíců od 1. 10. 2002 do 30. 6. 2003 (tj. po provedených personálních změnách ve vedení tohoto úřadu).

  Období před provedením personálních změn ve vedení katastrálního úřadu

  Graf je vytvořen za období 9 měsíců ze statistického souboru 11.634 návrhů učiněných u KÚ Praha-město od 1. 1. 2002 a vyřízených do 30. 9. 2002. Průměrný návrh byl v tomto období vyřízen až za 8,3 měsíce.

  Poznámka: Od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2002 bylo u KÚ Praha-město podáno celkem 35.619 návrhů na vklad. Z toho počtu bylo do 30. 9. 2002 vyřízeno (tj. ve správním řízení rozhodnuto a následně i zapsáno vkladem do katastru) 11.634 návrhů (tj. 32,7 %) a doba ve které byly tyto návrhy vyřízeny je zpracována ve výše uvedeném grafu. Zbývajících 23.985 návrhů (tj. 77,3 %) z tohoto období do 30. 9. 2002 vyřízeno nebylo.

  Období po provedení personálních změn ve vedení katastrálního úřadu

  Graf je vytvořen za období 9 měsíců ze statistického souboru 17.230 návrhů učiněných u KÚ Praha-město od 1. 10. 2002 a vyřízených do 30. 6. 2003. Průměrný návrh byl v tomto období vyřízen za 4,9 měsíce a po celé období se doba vyřízení zkracuje.

  Poznámka: Od 1. 10. 2002 do 30. 6. 2003 bylo u KÚ Praha-město učiněno celkem 38.291 návrhů na vklad. Z toho počtu bylo do 30. 6. 2003 vyřízeno (tj. ve správním řízení rozhodnuto a následně i zapsáno vkladem do katastru) 17.230 návrhů (tj. 45 %) a doba ve které byly tyto návrhy vyřízeny je zpracována ve výše uvedeném grafu. Zbývajících 21.061 návrhů (tj. 55 %) z tohoto období do 30. 6. 2003 vyřízeno nebylo.

  Po personálních změnách ve vedení KÚ Praha-město došlo od 1. 10. 2002 nejen ke zvýšenému počtu vyřízených podání přijatých ve sledovaném období, ale především ke zcela radikální změně systému a pořadí, v jakých jsou tato podání vyřizována. Získané výsledky prokazují, že na KÚ Praha-město v minulosti docházelo ve velkém rozsahu k upřednostňování vyřizování vkladových řízení, což může vyvolat otázku, zda tato praxe mohla souviset i s eventuálním korupčním jednáním a vazbami mezi některými zaměstnanci a některými klienty tohoto úřadu. Kontrolní orgány resortu ĆÚZK budou v prověřování rozptylu lhůt vkladové agendy postupně pokračovat i u dalších KÚ. Informace o možném korupčním ohrožení činnosti KÚ, které se podařilo získat z externích zdrojů i při vlastní kontrolní činnosti nenasvědčují tomu, že by tímto negativním jevem mohla být výrazněji ohrožována samotná věcná náplň správní činnosti KÚ (tj. věcná správnost prováděných správních úkonů). S ohledem na velice vysoké počty těchto úkonů a přetížení některých KÚ však nelze vyloučit výskyt korupčního jednání na některých KÚ v souvislosti s upřednostňováním vyřizování některých podání. V jiných oblastech činnosti orgánů zeměměřictví a KN nebyly žádné signály možné korupce zaznamenány. Kontrolní nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu ani výsledky kontrol jiných státních orgánů zaměřené na hospodaření s rozpočtovými prostředky neobsahují zjištění, která by vedla k závěrům o možné korupci.

  3. Analýza článků a zpráv z médií kladoucích do souvislosti činnost KÚ s tématem korupce

  S ohledem na skutečnost, že podložených konkrétních poznatků o možné korupci v činnosti KÚ je velmi málo, je třeba věnovat značnou pozornost i informacím publikovaným v tisku a televizi, neboť tyto informace vytvářejí ve společnosti negativní dojem, že v činnosti KÚ hraje korupce významnou roli. Výběr z informací tohoto typu za období červen 2001 - květen 2003 zahrnuje 38 článků a zpráv z denního tisku, ze kterých měly větší rozsah pouze články v časopisech REFLEX, RESPEKT a EURO. Obecnější charakter mělo 16 článků, ve kterých se v souvislostech s korupcí vyskytuje zmínka o KÚ spolu s dalšími orgány státní správy. Tématem dalších 15 článků a 1 televizní zprávy byla situace na KÚ Praha-město, z toho v 6 případech byly komentovány konkrétní změny provedené na tomto KÚ v roce 2002. Skupina 6 článků z května 2003 reaguje na jednání vlády a její protikorupční program.

  DatumNázev článkuZdrojTéma
  28.6.2001S úplatky se setkal každý druhýMladá fronta DNESobecné
  26.9.2001Nepostižitelná korupce v ČRMetroobecné
  29.11.2001Dá se krást na katastru?EKONOMKÚ Praha-město
  7.3.2002Zastupitelé požádali Kasla, aby uvedl konkrétní případ korupceČeské novinyKÚ Praha-město
  26.3.2002Investoři si stěžují na české úřadyMladá fronta DNESobecné
  27.3.2002Korupce prodražuje podnikáníMladá fronta DNESobecné
  5.4.2002Jak zúčtovat s korupcí?Mladá fronta DNESobecné
  5.4.2002Korupci odstraní ceník expresních služebMladá fronta DNESobecné
  11.4.2002S úplatky přicházejí sami lidéNoviny Chrudimskaobecné
  18.4.2002Korupci nezastavíme provokacemiLidové novinyobecné
  25.4.2002Korupční ceníkLidové novinyobecné
  7.5.2002Koalice proti korupci: S námi přijde zákonLidové novinyobecné
  15.5.2002Primátor předal údaje o korupciMladá fronta DNESKÚ Praha-město
  16.5.2002Bratrstvo drží basuREFLEXKÚ Praha-město
  16.5.2002Kasl předal korupční podněty policii k šetřeníPrávoKÚ Praha-město
  30.5.2002Katastr: Za úplatek ihned?Pražský večerníkKÚ Praha-město
  30.5.2002Čisté duše a protřelíMladá fronta DNESobecné
  26.9.2002I proti rozbujelé korupci je lékHospodářské novinyKÚ Praha-město
  1.11.2002Katastrální úřad rozložily úplatkyMladá fronta DNESzměna vedení KÚ Praha-město
  2.11.2002Na katastru urychlily žádosti jen úplatkyMladá fronta DNESKÚ Praha-město
  4.11.2002Katastr nemovitostí má nové vedení.Televize TV NOVAzměna vedení KÚ Praha-město
  5.11.2002Katastrální úřad má být bez korupceBleskKÚ Praha-město
  5.11.2002Činnost pražského katastrálního úřadu prověřuje jeho nové vedeníLidové novinyzměna vedení KÚ Praha-město
  15.11.2002Stačil by příplatekMladá fronta DNESobecné
  28.11.2002Katastr(of)ální úřadEkonomKÚ Praha-město
  23.12.2002Nový šéf se snaží vyčistit špínu na pražském katastruRespektzměna vedení KÚ Praha-město
  23.1.2003Pražský katastr se doposud nezměnilPrávozměna vedení KÚ Praha-město
  3.2.2003Natažené ruceEUROobecné
  3.2.2003Konec starých korupčních cestEUROzměna vedení KÚ Praha-město
  15.2.2003Korupce na severu bují hlavně u policistů a lékařůMladá fronta DNESobecné-pozitivní
  18.2.2003Korupci podléhají také policisté a lékařiMladá fronta DNESobecné-pozitivní
  22.4.2003V Česku se uplácí čím dál víceMladá fronta DNESobecné
  19.5.2003Pokuty v hotovosti? Kvůli úplatkům už ne Hospodářské novinyprotikorupční program
  19.5.2003Gross chce řídit boj proti korupciPrávoprotikorupční program
  19.5.2003"Vláda jednala o šéfech BIS a NBÚ; chce zpřísnit boj proti korupci"ihned.czprotikorupční program
  20.5.2003Stát opět ohlásil, že bude potírat korupciHospodářské novinyprotikorupční program
  20.5.2003Malá domů pro policisty zřejmě skončíDeníky Bohemiaprotikorupční program
  20.5.2003Zatočí s korupcíBleskprotikorupční program

  Od poloviny roku 2001 došlo ke kumulaci počtu článků v tisku dávajících do souvislosti činnost KÚ s tématem korupce ve třech obdobích. V období březen - květen 2002, kdy se začaly prodlužovat lhůty vkladových řízení na KÚ Praha-město, se zaměření článků postupně přesunulo od obecné roviny na činnost tohoto katastrálního úřadu. V listopadu 2002 se objevují články o KÚ Praha-město zaměřené zejména na změnu vedení tohoto úřadu. Podle doby uveřejnění článků lze dovozovat, že zvýšení zájmu o tuto problematiku bylo způsobeno právě personálními změnami ve vedení tohoto úřadu, provedenými od 1.10.2002. V květnu 2003 bylo publikováno celkem 7 článků a všechny problematiku korupce s činností KÚ spojují na základě aktualizovaného Vládního programu boje proti korupci.

  Obecně lze články v tisku zhodnotit jako výraz nespokojenosti s délkou probíhajících správních řízení o vkladu práv do KN zejména v Praze (informace o mimopražských KÚ jsou ojedinělé a objevují se v nich zprávy o pozitivním vývoji). Korupční problematika je v nich spojována téměř výhradně s urychleným vyřízením některých podání a informování o rozměru problému je poplatné současnému stylu českých médií hledajících senzační odhalení i v jednoduchých a snadno vysvětlitelných situacích. Značná pozornost médií je věnována provedeným změnám na KÚ Praha-město a spekulacím, zda tyto změny přispějí k vyřešení problému dlouhých lhůt.

  4. Výsledky průzkumu u uživatelů služeb KÚ

  V rámci kroků zaměřených na zlepšení služeb poskytovaných KÚ zadal ve druhé polovině roku 2002 ČÚZK provedení socio-psychologického průzkumu postojů klientů KÚ. Cílem tohoto průzkumu bylo, kromě zjištění základních postojů klientů vůči katastrálním úřadům a jejich zaměstnancům, názorů na úroveň poskytovaných služeb a přístup a způsob komunikace zaměstnanců KÚ s klienty, také zmapovat problematiku možné korupce.

  Pracovníci tazatelské sítě spolupracující agentury získali 1 000 záznamových protokolů respondentů (klientů KÚ), které byly snímány ústním dotazováním na území ČR. Validně použitelných bylo 980 záznamových protokolů, což činí 98% ze všech dotazovaných. Z toho bylo 48% žen a 52% mužů. Průzkum byl zaměřen na tři cílové skupiny s rozdělením na jednotlivé regiony. První skupinu tvořili klienti, kteří navštívili KÚ nejvýše jednou v kalendářním roce, druhou skupinu tvořili klienti, kteří jsou nuceni přijít na KÚ častěji než jednou ročně, ale ne více než 4x do roka. Do třetí skupiny byli zahrnuti klienti z řad pracovníků realitních a právních kanceláří, z řad osob podnikajících v zeměměřictví a ostatní osoby, které navštěvují KÚ v rámci svých pracovních povinností nebo za účelem podnikání. Věkové rozložení respondentů v jednotlivých cílových skupinách odpovídalo rozložení současné populace v ČR, stejně tak vzdělanostní úroveň návštěvníků KÚ odpovídala průměrnému vzorku populace. Průzkum byl proveden u klientů 28 KÚ z jejich celkového počtu 77.

   Na otázku: "Dáváte úplatky za službu KÚ?" odpovědělo:
  • vždy - 0,3% respondentů
  • občas - 5,6% respondentů
  • nikdy - 92,2% respondentů
  • neodpovědělo 1,8% respondentů

  Klienti navštěvující KÚ pouze výjimečně si asociačně spojují KÚ s korupcí. Stejně tak spojují dohromady úplatky a správní poplatky (nevnímají mezi nimi žádný výrazný rozdíl). Korupci berou jako samozřejmost, i když velká většina z nich sděluje, že úplatky na KÚ nikdy nedávala. Mají spojení korupce-úplatky-poplatky s katastrálními úřady podvědomě zakotveno, což je důsledkem předsudků, se kterými na KÚ již přicházejí. Ty ovšem nevycházejí z jejich vlastních zkušeností, ale z referencí okolí a z médií.

  Také skupina klientů, kteří navštěvují KÚ občas, sdělila, že 96 % z nich nikdy úplatek na KÚ nedávalo. Považují však úplatky na KÚ za velmi ohrožující. Jsou nespokojeni a nechápou, proč by měli úplatky dávat. Protože však podle jejich mínění dávají úplatek i ostatní, měli by dávat i oni. Vnitřně dokonce vnímají podání úplatku jako podmínku pro to, aby byla včas proveden vklad do katastru, geometrický plán, případně zkrácena lhůta vkladu. Pojem úplatku se jim spojuje také s pojmy kolaudace nebo pozemkové úpravy, tedy s činnostmi, které katastrální úřad vůbec nezajišťuje a lze tedy dovozovat, že příliš nerozlišují mezi agendou jednotlivých správních úřadů. Myslí si, že na nabídnutí úplatku závisí rychlost nebo kvalita služeb. O korupci na KÚ si myslí, že existuje. Podvědomě k ní zastávají takové postoje, které svědčí o tom, že se již s něčím, co by se dalo nazvat korupcí, setkali. Korupce je velmi rozčiluje, neví však, co si s ní mají počít, jak s ní bojovat.

  91% klientů z řad pracovníků realitních a právních kanceláří sdělilo, že nikdy úplatek na KÚ nedalo. Zbývajících 9 % připouští, že občas úplatek dává. Podvědomě se jim spojuje hlavně s lhůtou vyřizování jejich záležitostí, především vkladu práva do katastru. Utvrzují se v postoji, že korupce má na KÚ své místo. Skutečností však zůstává, že pokud realitní a právní kanceláře vyžadují od svých zákazníků i finanční částky na tvrzené nezbytné úplatky (ač není jisté, zda tyto finanční částky skutečně končí u pracovníků KÚ), nepochybně se spolupodílejí na vytváření korupčního klimatu kolem KÚ.

  Provedený průzkum ukázal mimo jiné, že obava klientů z návštěv KÚ pramení ze značné složitosti zajišťované agendy (klienti často nerozumí, v čem spočívají nedostatky jejich podání) a spojují tyto potíže s problematikou korupce. Tento problém se projevil nejvíce u klientů navštěvujících KÚ výjimečně, ale existuje i klientů z řad právních a realitních kanceláří. Jde pravděpodobně o důsledek podceňování problematiky vlastnického práva k nemovitostem v minulosti, který se projevuje nutností odstraňovat řadu nedostatků i po 10 letech existence KN opřeného o osvědčené principy právního státu. Na základě získaných poznatků jsou připravována účinnější informační opatření. Jsou prováděny také jednoduché a praktické změny v prostředí pro styk s klienty v budovách KÚ s cílem minimalizovat negativní pocity klientů z návštěvy úřadu. Jejich rychlejší realizaci však brání nedostatek finančních prostředků.

  Významná zjištění průzkumu ohledně možné korupce jsou u klientů z řad realitních a právních kanceláří, kteří užívají služby KÚ často a dostávají se tak do situací, kdy rychlost vyřízení zejména vkladu práv do KN ovlivňuje úspěšnost jejich podnikání. U těchto klientů není reálné očekávat dosažení spokojenosti se službami KÚ ani v případě bezproblémového vyřizování ve lhůtách stanovených právními předpisy, neboť u některých realitních obchodů je rychlost všech kroků velmi významná.

  5. Korupční ohrožení

  Z rozhodovacích pravomocí KÚ dosahuje největší četnosti rozhodování ve věcech vkladu práv do KN. Další rozhodovací pravomoc KÚ je takového typu, že korupční ohrožení u ní nepřichází do úvahy nebo je minimální. V souvislosti s možným korupčním ohrožením věcné správnosti rozhodovací činnosti KÚ je třeba především uvést, že údaje o právních vztazích k nemovitostem závaznými údaji katastru nejsou. Předmětem přezkumné činnosti KÚ v rámci vkladového řízení není ani to, zda právní úkon obsažený v přezkoumávané listině je právním úkonem platným. Údaje o právních vztazích k nemovitostem evidované v katastru tedy nejsou a ani nemohou být údaji, které by nezpochybnitelným způsobem prokazovaly skutečné právní vztahy k nemovitostem. V případě pochybností či nejistoty o tom, zda právní vztah evidovaný v katastru odpovídá právnímu vztahu skutečnému je příslušný rozhodovat pouze soud v nalézacím řízení.

  Snaha o dosažení věcně nesprávného zápisu v katastru postrádá nějaký výraznější smysl, když o skutečném stavu zásadně rozhodují toliko soudy a na základě pravomocného rozhodnutí soudu je obsah katastru vždy uveden do souladu s výrokem takového soudního rozhodnutí. Nelze proto předpokládat, že by tato oblast činnosti KÚ mohla podléhat nějaké zvýšené míře eventuálního korupčního ohrožení. Věcně nesprávné rozhodnutí katastrálního úřadu tak sice může způsobit nemalé potíže, ale k dosažení trvalého prospěchu touto cestou by mohlo dojít jen výjimečně.

  V rámci své správní činnosti poskytují KÚ i údaje z KN. Veřejné listiny o údajích katastru vyhotovené KÚ prokazují a osvědčují přesnou a úplnou totožnost svého obsahu s obsahem katastru k okamžiku jejich vyhotovení. Většina takových veřejných listin (výpisy z KN) je vyhotovována plně automatizovaným způsobem, což zcela odstraňuje možnost uvedení údajů, které by byly v rozporu s obsahem katastru. Protože v ISKN jsou uchovávány i historické, již neaktuální údaje, je možné správnost obsahu vydaného výpisu i kdykoliv v budoucnu zpětně prověřit. Možnost provedení nějaké neautorizované, nedokumentované a anonymní změny v samotných údajích ISKN je po technické stránce prakticky vyloučena. V současné době, kdy již řada uživatelů disponuje možností dálkového přístupu k údajům katastru prostřednictvím internetu a např. banky si před poskytnutím úvěru oproti nemovité zástavě samy prověřují správnost údajů uvedených na výpisech z katastru s okamžitým aktuálním stavem obsahu katastru, se nejeví možnost korupčního ohrožení při vydávání veřejných listin katastrálními úřady jako pravděpodobná. Kromě věcné správnosti je možné za oblast možného korupčního ohrožení považovat i rychlost vyřizování, která je u vydávání veřejných listin o údajích KN v praxi již zcela bezproblémová. Požadavky jsou vyřizovány na počkání a čekací doba se i u největších KÚ pohybuje v řádu několika minut (např. u největšího a nejzatíženějšího KÚ Praha-město, kde je instalován automatizovaný klientský vyvolávací systém, bylo v roce 2002 vyvoláno k přepážce 83,3 % klientů z jejich celkového počtu 127 316 do 15 minut po příchodu).

  Za nejrizikovější oblast, která by mohla být zasažena korupčním jednáním, je tedy nutné považovat rychlost vyřizování vkladů do katastru nemovitostí, a to zejména u těch KÚ, na kterých přetrvávají problémy s dodržováním maximální lhůty 3 měsíců, stanovené obecně závaznými právními předpisy. Svědčí o tom jak vlastní zjištění vnitřních kontrolních orgánů, tak články v médiích i výše popsaný provedený průzkum postojů klientů. Samotná doba, za kterou je o podání návrhu na vklad katastrálním úřadem rozhodnuto, nemá žádný vliv na věcný výsledek této rozhodovací činnosti ani na dobu vzniku právních účinků provedeného vkladu, neboť katastrální úřad zkoumá ve správním řízení listiny (podle v zákoně taxativně uvedených přezkumných hledisek) zásadně ke dni podání návrhu na vklad a nikoliv až ke dni vydání rozhodnutí. Právní účinky vkladu vznikají zpětně ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen KÚ. Zásada priority zápisů v katastru znemožňuje, aby byl v případě více podaných návrhů na vklad, které by se týkaly stejných nemovitostí, vyřízen dříve ten návrh, který byl doručen KÚ později. Z výše uvedeného vyplývá, že eventuálním korupčním jednáním souvisejícím s rychlostí, či upřednostněním vyřízení podání nějakého návrhu na vklad nemůže být dosaženo jiného věcného výsledku v činnosti KÚ a takové jednání může být tedy motivováno především naléhavou potřebou klientů co nejdříve realizovat zamýšlenou realitní transakci (např. co nejdříve získat finanční prostředky z prodeje nemovitostí či z úvěru od banky, zajištěného nemovitou zástavou). V takových případech je tedy předmětem korupčního ohrožení a získávané výhody to, co by měl KÚ za ideálního stavu poskytovat všem svým klientům - tj. vyřízení věci v krátkém termínu. Základní systémová opatření bránící tomuto zvláštnímu druhu možného korupčního jednání musí směřovat k tomu, aby na všech KÚ byly lhůty stanovené právním řádem pro vyřizování vkladové agendy nejen dodržovány, ale postupně dále zkracovány.

  Přehled o některých statistických údajích agendy vkladových řízení za první polovinu roku 2003 podává příloha. Doba, za kterou bylo možné očekávat v ČR rozhodnutí o návrhu na vklad, činila k 30. 6. 2003 (v průměru počítaném ze všech pracovišť KÚ) 1,3 měsíce a doba celkového vyřízení včetně provedení zápisu 1,7 měsíce, což je výsledek poměrně uspokojující zejména ve srovnání s dalšími zeměmi, když obdobné doby na Slovensku, v Polsku či Maďarsku jsou podle dostupných informací výrazně delší. Nelze však pominout výraznou souvislost nespokojenosti uživatelů s krajně nepříznivou dobou vyřizování vkladů práv u KÚ Praha-město (3,9 měsíce a 4,9 měsíce). Tento konkrétní KÚ byl v souvislostech s dobou vyřizování vkladové agendy (resp. s neoprávněným a bezdůvodným upřednostňováním vyřízení některých podání) jako téměř jediný spojován v médiích s korupčním prostředím či faktickými projevy korupce. Údaje, které má ČÚZK k dispozici, pak možnost výskytu tohoto jevu u KÚ Praha-město (zejména z období před 1. 10. 2002) nevyvracejí.

  6. Závěr

  Za jev podléhající v činnosti KÚ nejvyšší míře možného korupčního ohrožení je třeba především považovat snahy některých klientů o přednostní vyřizování jejich podání ke vkladu práv do katastru nemovitostí. Míra tohoto ohrožení závisí na době, za jakou se konkrétnímu KÚ daří vklady práv provádět. Nejhorší situace je na KÚ Praha-město a je způsobena především extrémně vysokým nárůstem počtu podání u tohoto úřadu. Nepříznivá situace je ještě na KÚ Praha-západ, Praha-východ, v Mělníku a ve Zlíně. Ostatní KÚ bez větších problémů dodržují lhůty pro rozhodování a zápisy vkladu stanovené právním řádem.

  Základní opatření na úseku řízení KÚ směřující ke zkracování lhůt správních řízení o vkladu práv a zápisů do KN byla přijata, jsou pravidelně čtvrtletně vyhodnocována a doplňována. KÚ Praha-město je přitom věnována individuální pozornost, byl za poslední rok posílen o více než 50 zaměstnanců, provedeny rozsáhlé personální změny na místech vedoucích zaměstnanců včetně ředitele a provedeny organizační změny s cílem zkrátit lhůty vyřizování podání a zamezit neodůvodněnému přednostnímu vyřizování některých podání. Účinnost přijatých opatření je vyhodnocována měsíčně. Určité problémy při realizaci tohoto nápravného procesu však mohou způsobit připravovaná úsporná opatření, s nimiž je spojeno snižování počtu zaměstnanců i v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí.

  Další systémová opatření bránící možné korupci v činnosti KÚ jsou formulována v návrhu Protikorupčního programu resortu ČÚZK. V dlouhodobém horizontu jde o opatření v oblasti personální práce a vzdělávání zaměstnanců, ve střednědobém horizontu pak o opatření na úseku spolupráce s Policií ČR, opatření zvyšující transparentnost vedených správních řízení a posílení vnitřních kontrolních mechanismů.

  Z dalších opatření bylo zvažováno i to, zda nezapracovat do právní úpravy možnost urychleného vyřízení návrhu na vklad práv za vyšší správní poplatek. Takové opatření však není navrhováno. Kolidovalo by se zákonem stanovenou zásadou priority zápisů a bylo by obtížné stanovit výši takového poplatku a způsob poskytnutí výnosu poplatku na krytí výdajů spojených se zajištěním takové služby tak, aby bylo dosaženo očekávaného efektu (výše by musela být zřejmě odvozena od ceny nemovitosti a dosahovat částek souměřitelných s ostatními transakčními náklady na trhu s nemovitostmi). Závažná by byla i otázka ústavnosti takové eventuální zákonné úpravy, zejména pokud by při nezměněné kapacitě KÚ jejím důsledkem mohlo být to, že by někteří navrhovatelé by dosáhli vyřízení ve velmi krátké lhůtě a jiní vyřízení nedosáhli ani v dnes stanovených lhůtách.

  STATISTIKA O NÁVRZÍCH NA POVOLENÍ VKLADU PRÁV DO KATASTRU 1.1. - 30. 6. 2003

  redakce

  vyvěšeno: 27.10.2003
  ID článku: 957              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=954
  www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=955


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí