[Home Page]

Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení

Tvorba Atlasu krajiny České republiky zdárně pokračuje. Vedle vlastní práce na obsahu díla vyvolala širokou diskusi přímo i zdánlivě vzdáleně zainteresovaných odborníků. Jak bylo již nedávno na webových stránkách Geoinformací uvedeno, celý projekt, zadaný jako úkol VaV MŽP ČR, koordinuje Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích pod vedením doc. Ivo Tábora, CSc., ředitele ústavu. Spolupracujícími institucemi v roli spolunositele projektu jsou dále Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Česká geologická služba, Palackého univerzita v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně. Po koncepční a obsahové stránce tvorbu řídí Redakční rada Atlasu krajiny ve složení: předseda: RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., náměstek ministra životního prostředí ČR, místopředsedové: Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. (VÚKOZ), Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.(UP) a Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (ČVUT), členové: RNDr. Ivan Suchara, CSc. (VÚKOZ), Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (UK), Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (MU), RNDr. Miroslav Martiš (ČZU), RNDr. Peter Pálenský (ČGS), Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR), Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. (ICA) a Ing. Ivan Dejmal. Organizační stránku tvorby má na starosti Výkonná rada v čele s doc. Ivo Táborem, CSc. Ta se člení na dvě skupiny. Tématickou skupinu vede Mgr. Peter Mackovčin (AOPK ČR) a jejími členy jsou: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc , Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Ing. Vladimír Zdražil, RNDr. Peter Pálenský, RNDr. Jan Hošek a Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. V čele technologické skupiny stojí Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. a s ním spolupracují Mgr. Robert Tomas, Mgr. Peter Mackovčin , RNDr. David Strnad, Prof. Ing. BohuslavVeverka, DrSc., RNDr. Tatiana Hrnčiarová, Ing. Jiří Hradec, Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. a Ing. Jan Kolář, CSc. Vedle takto přímo zastoupených institucí byla řešitelským týmem oslovena dlouhá řada institucí a odborníků v České republice. Ke konci roku se od nich sešlo téměř 400 nabídek na sestavení jednotlivých mapových listů. V nejbližší době nabídky projdou prvním recenzním řízením a autoři budou oficiálně pověřeni prací na zvolených dílech. Tím se samozřejmě možnost vstupu do tvorby AK ČR vůbec nezavírá. Další odborníci a instituce se mohou volně k tvorbě atlasu přihlašovat, neboť jde o to, aby žádná stránka tohoto zajímavého díla, které nemá zatím v české kartografii obdobu, nebyla zanedbána. Je také předpokládáno, že odborníci, zodpovědní za jednotlivé oddíly atlasu (viz www.geoinformace.cz), budou pro témata chybějící v nabídce hledat vhodné řešitele a řešitelské kolektivy. Rok 2004 bude tedy opět obdobím intenzivní tvůrčí práce.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 30.12.2003
ID článku: 1000

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] KartografieZ domova [Pošta]