[Home Page]

GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

Před nedávnem společnost GEODIS BRNO zpřístupnila bezplatně veřejnosti aktuální barevnou leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení. Nyní je podobně k dispozici družicová ortofotomapa. Obě díla jsou vystavena na firemním ImageServeru a uživatelé mají možnost si prohlížet prakticky libovolném měřítku také tento moderní kartografický produkt reprezentující léta 2000 až 2001. Vzhledem k tomu, že leteckou ortofotomapu si prohlíželi zaregistrovaní uživatelé, na jejich elektronické adresy přišly před časem zprávy o zveřejnění tohoto díla, včetně přímé adresy na Internetu. Noví zájemci se mohou samozřejmě registrovat dále, zatímco dřívější vstupují do mapserveru jen přihlášením. Noví uživatelé se mohou opřít o následující návod. K družicové ortofotomapě se dostanou kliknutím v kolonce „Služby“ na položku „DATA“ a pak výběrem „Satelitní ortofoto ČR“ ve sloupcové nabídce. Z ní se zájemce dostane dál kliknutím na „Datový sklad…“. Potenciální návštěvník se dostává před možnost „Přihlášení“ či „Registrace“. Přistupuje-li tentokrát ke kterékoli ortofotomapě poprvé, „registrace“ je nezbytná. Uživatel obdrží souhlasný mejl. Pak je oprávněn k „přihlášení“. Po něm vstupuje do prostředí „Geodis ImageServeru“, kde je upozorněn na pravidla používání vystavené ortofotomapy. Nejprve se dostává na „front page“ ImageServeru, kde se zobrazí prostor kolem Brna ve vlastním mapovém okně v přírodě blízkých barvách. K jeho obsluze má k dispozici vlevo nahoře za rámem tradiční nástroje – zvětšení, zmenšení, posun, návrat. Do rámu jsou zabudovány posuvné klíny, umožňující posun ortofotomapy v okně poledníkovým, rovnoběžkovým či diagonálním směrem. Současně se vždy vlevo dole v rámu objevuje aktuální grafické měřítko. Další užitečné informace a ovládací prostředky poskytuje prostor napravo od mapového okna. Zde je dispozici přehledná mapa ČR, ve níž pohyblivý (polohově i velikostně), červeně orámovaný obdélník ukazuje polohu prostoru právě prohlíženého výřezu v mapovém okně. Pod mapkou je nabídka podpůrných datových vrstev vhodných ke kombinování s družicovou ortofotomapou. Lze si vybrat jak názvy obcí, resp. obecně sídelních jednotek a body jejich středů, tak poloprůhledné zákresy intravilánů. Názvy obcí jsou barevně rozlišeny podle typu a velikosti obce, a jejího administrativního postavení. Poněkud kuriózně působí možnost, že lze vypnout nejen tyto vrstvy, ale současně i vlastní ortofotomapu, a tak zvětšovat, zmenšovat apod. prázdné mapové okno. Níže je umístěn další velmi důležitý nástroj, a sice vyhledávač zájmových výřezů pracující na základě využití známých názvů obcí (prozatím nabídka pracuje jen s názvy obcí). Jestliže uživatel v okně u nápisu „Vyhledat“ zapíše požadovaný název, mapové okno se zacentruje nad střed označené obce, vždy v měřítku cca 1:140 000, tj. bez ohledu na měřítko předchozího výřezu. Dále pak může s výřezem manipulovat s dostupnými nástroji podle vlastní úvahy. Zdálo by se, že obě díla si vzájemně konkurují a vyšší rozlišovací schopnost letecké ortofotomapy diskvalifikuje družicovou ortofotomapu v očích laických i odborných uživatelů. Tato však disponuje jednou významnou výhodou. Ačkoliv jde mozaikované kartografické dílo, sestavené z několika družicových scén Landsatu ETM z posledních let, lze očekávat, že velké prostory byly nasnímány synchronně a tedy barevné projevy ploch na obraze jsou nejen barevně, ale i časově konzistentní. Řada prostorových úkolů a řešení vyžaduje právě taková data, a ta nemůže poskytnout sebepečlivější letecké snímkování. Ostatně návštěvníci ImageServeru Geodisu mohou tuto skutečnost posoudit sami – možnost srovnávání je „poruce“ a stojí za využití.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 23.01.2004
ID článku: 1013
další informace: www2.geodis.cz/mapserver

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
Kartografie
DPZ Fotogrammetrie
Internet Z domova
[Pošta]