[Home Page]

CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR

Aktuální geoinformační databáze jsou důležitým podkladem pro plánování, výkon státní správy, řízení hospodářství, legislativu a exekutivu a rovněž pro vědu a výzkum. Disponibilita, vysoká kvalita, permanentní a okamžitá (on-line) dostupnost geoinformací musí být zajištěna technicky adekvátním způsobem.
Rozvoj geoinformačních databází má důsledky také pro zeměměřictví. Ty se projevují v nutnosti modifikace klasických produktů v souladu s novými požadavky společnosti. Exaktní lokalizace informací musí vycházet z adekvátního referenčního rámce, který je součástí geodetických základů. Vývoj geodetických základů, které zahrnují polohové, výškové a tíhové referenční systémy, směřuje k jednotnému prostorovému referenčnímu rámci, který je dosud v ČR realizován jako pasivní, tj. soustavou stabilizovaných bodů jejichž souřadnice jsou určeny v jednotném geocentrickém referenčním systému. V současnosti je již nezbytné doplnit tento pasivní systém systémem aktivním, tj. souborem referenčních stanic, provádějících permanentní registraci signálů globálních systémů navigačních družic, výpočty nebo přejímání výsledků určování vlastní polohy, polohy jiných stanic a dalších relevantních parametrů a distribuci registrovaných pozorování a výsledných produktů uživatelům.
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) bude proto v letošním roce rozhodovat o budování celoplošné sítě permanentních stanic GPS – CZEPOS, pokrývající celé území ČR. Vedle poskytování služby geodetické veřejnosti má síť CZEPOS sloužit také pro zpřesnění určování polohy v dalších resortech státní správy a obecně celé veřejnosti. Síť vybuduje Zeměměřický úřad (ZÚ) jako složku geodetických základů ČR. Finanční zabezpečení investic a komunikaci s mimoresortními potenciálními uživateli zajišťuje ČÚZK. Do budování a provozu sítě bude zapojen i Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) jako odborná složka, která předává zkušenosti, standardy a technologická řešení. VÚGTK je také garantem připravovaného projektu.
Celý systém sítě permanentních stanic předpokládá v maximální možné míře využití stávající infrastruktury resortu ČÚZK. Stanice sítě budou až na odůvodněné výjimky umístěny na budovách katastrálních pracovišť. Pro přenos dat bude využíváno infrastruktury ISKN (informační systém katastru nemovitostí). Operační centrum sítě bude umístěno v ZÚ v Praze.
Celá síť má být složena z 24 stanic, jejichž navržené rozložení je na obrázku. Síť CZEPOS by měla poskytovat dva typy dat a jeden produkt: Jedním typem dat jsou data ve formátu RTCM, která jsou určena pro uživatele pracující v reálném čase. Druhým typem dat jsou data ve formátu RINEX pro uživatele provádějící zpracování po dokončení měření (tzv. postprocessing). CZEPOS bude poskytovat jeden produkt a to souřadnice stanic sítě pro připojení geodetických měření do sítě. Vytváření dalších produktů bude spuštěno až v dalších etapách – tj. až bude síť vybudována a v provozu. Jejich obsah bude specifikován podle potřeb uživatelů sítě. Síť bude primárně podporovat nejrozšířenější systém GPS NAVSTAR, ale bude postupně připravena podporovat i další systémy (ruský GLONASS, v budoucnu evropský Galileo).
Pro zvýšení spolehlivosti sítě budou nejdůležitější části sítě zdvojeny. Jedná se zejména o datové a komunikační servery, které budou umístěny u dvou různých poskytovatelů připojení k internetu (ISP – Internet Service Provider). Také část stanic sítě bude do internetu zapojena jinou cestou než přes infrastrukturu ISKN. Součástí sítě CZEPOS budou dvě stávající permanentní stanice VÚGTK – GOPE na Geodetické observatoři Pecný, Ondřejov a TUBO na Vysokém učení technickém v Brně (provozována ve spolupráci VÚGTK s VÚT v Brně).
V prvním pololetí roku 2004 je vytvářen prováděcí projekt sítě permanentních stanic, který vychází z projektu [1]. Následovat bude zahájení 1. etapy realizace projektu, v rámci které bude vybudováno prvních několik stanic, základ komunikační infrastruktury, datové a komunikační servery a operační centrum. V rámci této etapy projektu bude provedeno provozní vyzkoušení všech částí systému včetně případných potřebných úprav. Celková doba výstavby úplné sítě je plánována na období tří let.


Literatura:
[1] Kostelecký, Jakub – Šimek, Jaroslav: Projekt permanentní sítě DGPS. Technická zpráva VÚGTK 1051/2003. VÚGTK Zdiby 2003.
Navrhované schéma rozložení stanic sítě CZEPOS - obr v časopisu zeměměřič č. 3/04

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., VÚGTK, GO Pecný, Ing. Rudolf Kolář, ČÚZK

vyvěšeno: 24.02.2004
ID článku: 1038


Z časopisu Zeměměřič č. 04-03
[Server] Resort ČÚZKGPS [Pošta]