[Home Page]

Nemoforum, malé ohlédnutí

V říjnu 1999 bylo založeno Nemoforum na ustavujícím semináři v Praze, kde se podpisem Smlouvy o sdružení NEMOFORUM staly zakládajícími účastníky nově vzniklé iniciativy především významné organizace státní správy, profesní sdružení, komory, asociace a vysoké školy, které mají k informacím o nemovitostech velmi blízko. Nemoforum vzniklo jako jeden z výstupů projektu EU Phare, který pro ČÚZK zajišťovala nizozemská agentura Kadaster. Vznik Nemofora byl inspirován zkušenostmi z Nizozemska, kde koordinační orgán pod názvem Ravi (Nizozemská rada pro geoinformace) působí již více než patnáct let a sehrává v oblasti informačních systémů o území významnou roli.

Účelem sdružení Nemoforum je spoluprací účastníků podporovat koordinaci řešení problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi (pozemky a budovami) ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a jejich informačního zabezpečení. Nemoforum si klade za cíl společně specifikovat potřebná opatření, kroky a postupy přispívající k rozvoji a zlepšení koordinace v oblasti informací o nemovitostech a území a tyto návrhy realizovat (pokud jsou v kompetenci účastníků) nebo iniciovat jejich řešení u jiných subjektů.

V posledním roce zorganizovalo Nemoforum tyto semináře:
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování EU a zapojení ČR v souvisejících programech a projektech (19. 6. 2002, 48 účastníků) - obsahem semináře byly čtyři prezentace zaměřené na charakteristiku evropských projektů GINIE a INSPIRE a zapojení ČR do aktivit těchto projektů, informace o 1. evropském katastrálním kongresu konaném v květnu 2002 ve Španělsku, prezentace tvorby a správy geodat a geoinformací o životním prostředí na MŽP.
Seminář k tematice daně z nemovitostí (10. 2. 2003, 36 účastníků) - seminář s podtitulem »Majetková daň nebo poplatek obci za služby? - Tržní oceňování pro tyto účely« reagoval na řadu negativních názorů na tuto daň uveřejněných v denním tisku, stejně jako na návrh poslanců ODS na zrušení této daně i na návrh Ministerstva financí zavést od roku 1995 daň z pozemků na principech cenových map. V závěru byl předložen návrh České společnosti certifikovaných odhadců majetku na řešení tohoto problému, který spočívá v návrhu metodiky pro tvorbu cenových map a dále zavedení jednotného poplatku za 1 m2 užitné plochy, který by mohl být v určitém rozpětí, ale jeho výši by stanovovala obec.
Seminář k tematice povodní (26. 2. 2003, 91 účastníků) - seminář byl uspořádán v rámci grantu Kadaster. Celodenní akce byla rozdělena do tří bloků, zaměřených na a) základní geografická data, b) uživatelská data, c) modelování a monitorování průběhu povodní. V celkem devatenácti prezentacích vystoupili zástupci úřadů veřejné správy, armády, městských a krajských úřadů, soukromých firem zabývajících se monitorováním a modelováním průběhu povodní, představitelé správy povodí, odborníci z akademického prostředí a další. Semináře se krátce zúčastnil ministr pro informatiku V. Mlynář, který ocenil snahu Nemofora věnovat se aktuálním otázkám souvisejícím s problematikou povodní a nastínil plánované kroky MI v oblasti základních registrů veřejné správy. Z přípěvků semináře bylo vytvořeno CD, které bylo sekretariátem Nemofora distribuováno všem zájemcům. Informaci o semináři přinesl časopis Zeměměřič č. 4 (P. Skála: Šest hodin o povodních). Průzkum mezi účastníky semináře, provedený následně sekretariátem Nemofora, potvrdil kladné odezvy zúčastněných a náměty, které budou zváženy při organizaci případné další akce Nemofora zaměřené na problematiku povodní.

Předsedkyní Nemofora je poslankyně Parlamentu ČR ing. Veronika Nedvědová. Z jejího závěrečného slova na semináři k tematice povodní vybíráme:

»Na základě prezentací i diskusí na semináři si dovoluji v závěru akce prezentovat následující teze:
– ukazuje se, že na žádném významném pracovišti nechyběla potřebná geografická data.
– privátní zeměměřické firmy jsou za mimořádných událostí akce schopné, pořízení leteckých měřických snímků je cenný podklad pro rozhodování krizových štábů. Je oprávněně voláno po potřebě úpravy legislativy tak, aby za mimořádných okolností mohly být bez administrativních průtahů zahájeny potřebné práce při sběru dat (měření, letecké měřické snímkování atd.)
– ukazuje se, že ortofotomapy se stávají velmi cenným materiálem s vysokou informační hodnotou a že vhodně doplňují využívání geografických databází.
– prokazují se výhody internetu, který se stává nejcennějším a nejvýkonnějším komunikačním prostředkem.
– Nemoforum bude podporovat poskytování dat a služeb prostřednictvím internetu jako nejefektivnějšímu prostředku šetřícímu náklady na pořizování drahého hardwaru, nákladné údržby lokálních databází a prostředku zabezpečujícímu přístup k nejaktuálnějším datům a softwarovým řešením.
– je nutné urychleně reagovat na sjednocování prostředí, v kterém jsou vedeny a poskytovány mapové a datové produkty s cílem omezit na nejnižší možnou míru nedorozumění v lokalizaci jevů (hlásné sítě, referenční systémy)«.

(rz)

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1103


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server] GIS [Pošta]