[Home Page]

Z 15. Kartografické konference...

ZVOLEN (4. - 5. 9. 2003): Po dvouleté přestávce se v příjemném moderním prostředí Lesnické fakulty TU Zvolen sešla Kartografická konference slovenských a českých kartografů na pravidelném setkání. Heslem letošní konference byla »Geoinformatizace kartografie«.

Jednání 15. Kartografické konference bylo doslova nabito množstvím plenárních referátů a plakátových sdělení. Zahajovacími proslovy otevřeli konferenci zástupci hostitelské školy a představitelé obou národních kartografických společností. Věcný program odstartoval krátkým příspěvkem o nedávném kongresu Mezinárodní kartografické asociace v jihoafrickém Durbanu její novopečený prezident doc. Milan Konečný z Masarykovy univerzity v Brně. Připomněl snahu ICA o intenzivní propojení kartografie s moderními geoinformačními technologiemi, ve kterém jsou spatřovány zásadní perspektivy širokého společenském (a ekonomického) uplatnění moderní mapové tvorby. V navazujícím referátu tuto skutečnost již demonstrovala dr. T. Hrnčiarová ÚKE SAV na příkladu nedávno dokončeného Atlasu krajiny Slovenskej republiky. Zajímavými retry byla následující trojice referátů týkajících se kvality, významu a použitelnosti historických kartografických děl - konkrétně map rakouských, resp. rakousko-uherských vojenských mapování. Slovenští kolegové (B. Klein) uvažují o vydání map 1. vojenského mapování z území Slovenska v 10 dílech (210 listů) s objemným doprovodním textem (1 100 stran celkem) po vzoru slovinských kartografů, kteří se podobného úkolu nedávno úspěšně podujali. Z technologického hlediska je velice zajímavým program vypracovaný prof. B. Veverkou na ČVUT umožňující konverzi listů map II. vojenského mapování do některé v současnosti používané projekce, mj. S-JTSK nebo S-42. V dalším bloku příspěvků byly v podání N. Nikšové demonstrovány poznatky z výstavby Základní báze GIS jakožto do jisté míry slovenské obdoby české ZABAGED. Výhodou ZBGIS jako součásti slovenské národní prostorové infrastruktury je funkční návaznost na evropské struktury a očekávaná externí přístupnost pořízených dat. Užitečný byl rovněž vstup do problematiky hodnocení kvality geoprostorových dat I. Ivánovou. Ačkoliv existují normy pro posuzování kvality geodat - u ICA, CET/TC či přímo ISO, kvalita jako »fitness for use« bude do značné míry ohlasem uživatele na nabízená data. P. Kubíček z pražského Intergraphu ČR demonstroval v příspěvku »Digitální kartografie a OpenGIS« výhody standardů zaváděných Konsorciem OpenGIS a použitelnost rozhraní WMS a WFS při zpřístupňování geodat veřejnosti. Zapojení ZBGIS do evropských struktur prostorových informací pak podrobně rozebrala E. Mičietová z Bratislavy. D. Fičor vystoupil s pojednáním o nezbytnosti úprav a doplnění geografického názvosloví. V současné době totiž na Slovensku existují až desítky bezejmenných hraničních toků, které nejsou popsány v katastru nemovitostí, avšak ministerstvo zemědělství, vědomo si tohoto nedostatku, pojmenovalo tyto objekty podle vlastní úvahy, ovšem bez konzultací s dalšími institucemi. Plenární jednání bylo až do pozdních odpoledních hodin přerušeno diskusemi u plakátových sdělení. Těch se sešlo kolem desítky a týkaly se jak rozmanitých teoretických a praktických problémů kartografické tvorby, tak ukázek činností kartografických (a geodetických, GIS a DPZ) pracovišť vysokých škol na Slovensku a v ČR, případně některých ústavů. Podvečerní blok referátů byl věnován posouzení kvality českých a slovenských školních atlasů ústy H. Kramárekové a S. Nováka. Zcela netradiční byl příspěvek J. Šímy věnovaný odborné terminologii v kartografii a geoinformatice obecně. Ukazuje se, že obzvláště česká geoinformatika disponuje množstvím neuvěřitelně upravených anglických výrazů, za které by se nemusel stydět ani uliční slang. Jejich použití vypadá zdánlivě »velmi odborně«, ovšem český jazyk má pro jejich obsah řadu daleko výstižnějších slov domácího původu. Nezbytná standardizace by také prospěla i odborným termínům ve smyslu přesnějšího vyhrazení sfér jejich použití. Ostatně i výraz »geoinformatika« také nemá nejpevnější postavení mezi konkurenčními pojmy. »Globální určování polohy« jako název disciplíny zní dokonce lépe než pouhé »GPS«. P. Buchar z FAST ČVUT poukázal na časté chybování při výběru nejvhodnějšího zobrazení pro mapy územních celků rozdílných geometrických tvarů. Závěrečný příspěvek M. Rybanského z VA Brno demonstroval atraktivní aplikaci integrovaného využití rozmanitých podkladů o území při hodnocení průchodnosti terénu a vyhledávání optimálních přesunových tras pro vojenskou techniku, ale i pro řešení náhlých krizových situací v krajině. Po skončení prezentací zasedla ke sněmování Kartografická spoločnosť SR a mimo jiné zvolila předsedu svého výkonného výboru, kterým se opět stal doc. J. Čižmár. Navazující společenský večer pak byl beze zbytku využit k neformálním diskusím a konzultacím, pro které nabité plenární jednání a postery nestačily.

Spíše tematickým, než topografickým aspektům geoinformatizace kartografie byl věnován druhý den jednání. Své představy o odborné prezentaci geoúdajů demonstrovala D. Kusendová z Bratislavy. Dosavadní praxe má k ideálu značně daleko. Kartografie i geoinformatika jsou sice prezentační a zpracovatelské nástroje geodat, ale jejich vývoj nespočívá jen v rozvoji vlastních odborných poznatků, ale je ovlivňován technologickým pokrokem a výsledky geovědních oborů. V. Voženílek v navazujícím přípěvku nastínil možnosti propojení technologií kartografie a geoinformatiky při prezentaci kartografických modelů sesuvů, které nabízí řadu závažných inspirací.

B. Petrisková uvedla vstupní ideje do právě koncipovaného modelu větrné půdní eroze v GIS, který je založen na aplikaci vybrané kartografické dokumentace (BPEJ) a klimatických bodových údajů. Očekávané alternativní kartografické produkty si kladou za cíl podpořit lokalizaci diferencovaných opatření. Nesporně zajímavým byl příspěvek J. Havrlanta z FAST ČVUT v Praze o využití jazyka VRML pro tvorbu statických a animovaných modelů území. Sestavná technologie umožňuje zdánlivý pohyb pozorovatele v modelu a prohlížení jeho částí z operativně vybírané polohy a úhlů.

Také toto dopolední jednání přešlo v posterovou prezentaci, v níž byla předvedena další desítka výsledků rozmanitých projektů s výstupy do kartografických modelů.

Páteční odpolední jednání bylo mírně poznamenáno předvíkendovým termínem a s tím spojenou absencí části ze 155 registrovaných účastníků konference. Zbylí přítomní si tak mohli vyslechnout informace J. Oťaheľa o zkušenostech s mapováním změn krajinné pokrývky v rámci projektu CORINE na území SR. M. Mulková dokumentovala výhody využití ČB leteckých snímků v multitemporální analýze. Na příkladu vybraného území OKR dokumentovala vývoj lokalit dotčených poklesy poddolovaných území. Moderní automatickou aerotriangulací jako technologie vedoucí k pořízení kvalitních podkladů o území se věnoval J. Čerňanský. Na příkladu bloků LMS dokumentoval nejen tematický obsah tohoto materiálu, ale také jeho zpracovatelské možnosti a pozoruhodnou polohovou přesnost. V navazujícím příspěvku informoval J. Kolejka o stavu a parametrech právě dokončované bezešvé barevné digitální letecké ortofotomapy České a Slovenské republiky z produkce GEODISu v kladu listů SMO 1 : 5 000 a o některých možnostech jejího využití. V tomto díle se nabízí zdroj kvalitních tematických a polohových údajů, jaký zatím nemá v obou státech obdoby. Závěrečný příspěvek téhož řečníka uvedl na konkrétní ukázce problematiku logické (nejen formátové a geometrické) integrace rozličných tematických podkladů do multiparametrových informačních vrstev v GIS a jejich využití pro různé účely v managementu území. Na příkladu krajinného plánování byla demonstrována ukázka 4D kartografie přinášející do mapové tvorby a jejího využití pohyb (3D modelu, zdánlivě pozorovatele a procesu v modelu).

Závěrem přijalo plénum 15. Kartografické konference čtveřici doporučení v tom, že je třeba mimořádně posílit procedury standardizace kartografické a geoinformační terminologie, nadále prosazovat zavádění moderních geoinformačních technologií do kartografické tvorby, iniciovat posílení legislativního postavení kartografů a geoinformatiků a uspořádat příští, tj. 16. kartografickou konferenci v České republice v roce 2005.

Účastníci si domů, kromě množství poznatků a osobních kontaktů, odvezli bohatou publikovanou dokumentaci. Při příležitosti 15. Kartografické konference vyšlo speciální číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor, Kartografických listů a v úhledném svazku sborník příspěvků konference, ať již byly prezentovány v plenární nebo posterové sekci.

J. Kolejka

vyvěšeno: 15.03.2004
ID článku: 1108


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server] Z domova [Pošta]