[Home Page]

Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

Anketa byla poprvé zveøejnìna na 38. geodetických informaèních dnech, kde na ni odpovìdìlo 22 úèastníkù. Na základì jejího otištìní v èasopisu Zemìmìøiè došlo dalších 8 odpovìdí do redakce a 2 odpovìdi P. Polákovi (tyto údaje jsou k 25. 1.).

K datu zasedání KGK (27. 1.) pøišlo dalších 24 odpovìdí na základì elektronické ankety.

Poté byli dopisem osloveni ÚOZI na základì adresáøe, který spravuje ÈÚZK (obsahuje asi 2 155 jmen, ovšem více než 100 zásilek bylo nedoruèitelných!). Z této vlny se vrátilo celkem 101 odpovìdí. K 7. 3. 2003 tedy bylo shromáždìno celkem 267 odpovìdí.

První mezivýsledky, které se podaøilo zpracovat do uzávìrky tohoto èísla, jsou:

Otázka první

Chcete, aby se UOZI ve výstavbì (podle zákona è. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
20 11 0 0 11 na MGID a poštou
11 10 1 2 0 KGK
73 64 13 14 35 od ÚOZI

104 85 14 16 46 celkem k 7. bøeznu

Odpovìdi na 1. otázku:
+ 71,3 % - 23,4 %

Otázka druhá

Chcete, aby nad odborností a etikou èinnosti UOZI ve výstavbì byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelù - vykonáván dohled s kárnou pravomocí pøíslušného orgánu dohledu ?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
24 8 3 0 7 na MGID a poštou
12 10 2 0 0 KGK
79 67 15 23 16 od ÚOZI

115 85 20 23 23 celkem k 7. bøeznu

Odpovìdi na 2. otázku:
+ 75,2 % - 17,2 %

Otázka tøetí

Byl byste se ochoten jako geodet a èlen ÈKAIT aktivnì podílet na èinnosti této komory?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
10 9 4 9 10 na MGID a poštou
2 8 3 11 0 KGK
16 15 33 58 72 od ÚOZI

28 32 40 78 82 celkem k 7. bøeznu

Odpovìdi na 3. otázku:
+ 23,0 % - 61,5 %

Otázka ètvrtá

Mìla by být obnovena funkce odpovìdného geodeta patøiènou legislativní úpravou ?
urèitì ano spíše ano nevím spíše ne urèitì ne došlé odpovìdi
29 9 2 1 1 na MGID a poštou
15 7 0 21 0 KGK
120 49 17 11 4 od ÚOZI

164 65 19 14 5 celkem k 7. bøeznu

Odpovìdi na 4. otázku:
+ 85,8 % - 7,1 %

Poznámky:
1) Souèet hlasù byl získán z anketních lístkù doruèených bìhem 4 mìsícù, a to doruèených jak poštou, tak osobnì nebo elektronicky. Lze odhadnout, že relativní chyba èíselných údajù není vyšší než 3 %.
2) Anketní lístky jsou uloženy v redakci èasopisu Zemìmìøiè, kde byl proveden 7. bøezna 2003 poslední souèet odpovìdí doruèených redakci k tomuto dni.
3) Výsledky ankety byly oznámeny 8. bøezna 2003 úèastníkùm 7. sjezdu ÈSGK a budou postoupeny pøedsedovi ÈÚZK a pøedsedovi a místopøedsedovi KGK.

Petr Polák, předseda ČSGK

vyvěšeno: 16.03.2004
poslední aktualizace: 05.04.2004
ID článku: 1112


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server]
Resort ČÚZK
ČSGK KGK
[Pošta]