[Home Page]

Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.

Diskuse na téma spolupráce KÚ s geodety, kterou vyvolala svým příspěvkem ing. Podrazká z Děčína, pomalu utichá. Dnes přinášíme ještě další názory z obou stran sporu - jak od geodeta, tak ze strany KÚ.

Chtěl bych tímto reagovat na článek předsedy ČSGK ing. Petra Poláka v čísle 12/2002. V podstatě souhlasím, že by mělo být stavovskou ctí každého geodeta, aby zákazníkovi poradil a zpracoval GP tak, aby byl bez problémů zapsatelný do KN. Jsem přesvědčen, že naprostá většina soukromých geodetů tuto nadstandardní službu zákazníkům poskytuje už s ohledem na jeho spokojenost a tedy své dobré jméno, i když je to mnohdy spojeno s velkým úsilím dostat ze zákazníka potřebné informace. Klient také někdy odkývá vaši informaci o tom, že pokud chce sloučit dva díly parcel od různých vlastníků do parcely jedné, musí ke vkladu dodat obě smlouvy, ale potom tak již neučiní. Není v silách geodeta toto zajistit. V těchto případech myslím není na místě se pozastavovat nad neodborností geodetů, ale zcela jistě právníků, kteří předloží ke vkladu do KN smlouvu a GP, z něhož jasně vyplývá, že je třeba předložit smlouvy dvě nebo více, aby změna šla zapsat. Myslím si, že geodeti nejsou v celém systému právě ti, kteří by lidem málo radili, jak postupovat při realizaci změny na KN.
Ing. Hromádka, Písek

Následující příspěvky doplňují diskuzi z minulého čísla, kam se díky pozdnímu doručení již nevešly.

...Pokud přijde na potvrzení plán většího rozsahu a na vyřizování může být nasazen pouze jeden člověk, tak je termín do 15 dnů (do 3 týdnů). Většinou se snažíme navzájem domluvit. Statistické údaje ISKN jsou v tomto směru zkreslené, protože obsahují i vlastní řízení.
Hana Jantošovičová, KÚ Uh. Hradiště, DP Uh. Brod

...Průměrná doba potvrzení (vrácení) běžného GP je 2 týdny, jestliže je však pro nemoc dlouhodobě nepřítomen jeden z potvrzovatelů (zrovna teď), pak se prodlužuje na zhruba 3 týdny. Z hlediska KÚ je ovšem důležitý i údaj o nepotvrzených GP, kde je vedení agendy ještě složitější (vracení GP atd.) - odhadovaný poměr k počtu potvrzených je asi 30 - 40 % celkového počtu.
Lubomír Klučka, KÚ Praha-město

...Na DP Kyjov se potvrzují GP do 14 dnů i méně. ČÚZK Praha však v této věci odkazuje na zákon 106/1999 Sb. a úpravu postupu dle jednacího řádu KÚ čl. 53.
Ing. Ivanka Rosypálková, KÚ Hodonín, DP Kyjov

...Po týdnu mé nepřítomnosti na pracovišti se dozvídám o této "anketě" a co dalšího - i o jejím "vyhodnocení", ve kterém se opět - jak cítím - ozývá konfrontační tón éry, o které jsem si myslel, že již minula.
Vzhledem k již publikovanému mi nezbývá než vám odpovědět slovy člověka nejlépe zasvěceného do této problematiky (se kterými se naprosto ztotožňuji): »K této anketě mohu jen poznamenat, že státní orgány poskytují informace vztahující se k jejich působnosti nikoliv na základě ochoty či neochoty svých vedoucích zaměstnanců, ale především na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to za podmínek a způsoby, které jsou v tomto zákoně stanoveny. Postup KÚ při vyřizování žádostí o poskytnutí informací je obecně upraven v čl. 53 Prozatímního jednacího řádu KÚ.«
V návaznosti na výše uvedené žádám o upřesnění, zda vámi zaslaný požadavek můžeme považovat za objednávku na poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., a zda za těchto podmínek máte o tyto informace nadále zájem. Prosím o sdělení údajů o příjemci těchto informací pro účely vyhotovení účetního dokladu.
Děkuji za upřesnění a zvážení formy získávání informací o činnosti KÚ.
podpis, adresa

Takto reagoval jistý ředitel KÚ. Emailem jsme mu sdělili, že naše anketa chce dát možnost vyjádření také ředitelům KÚ ke kritice jejich práce soukromým sektorem. Pokud tuto obranu vlastních řad považuje pan ředitel za podání zpoplatněné informace, může ji naúčtovat naší redakci.

Protože se vše urovnalo pomocí emailu a žádná »faktura za informace« nepřišla, vymazali jsme podpis autora příspěvku a jeho reakci přisuzujeme návratu po týdenní absenci na stresové pracoviště ředitele KÚ.

redakce

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1135


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]