[Home Page]

Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?

V posledním období jsem se experimentálně zabýval výhradně ověřením zpracování změn v územích se sáhovými katastrálními mapami (KM) 1 : 2 880 včetně těchto map digitalizovaných (KMD). Cílem bylo ověřit možnost zaměřovat a zpracovávat změny pro tyto mapy v souřadnicovém systému a zobrazovací soustavě S-JTSK. Geometrické plány (GP) a záznamy podrobného měření změn (ZPMZ) jsem zpracoval například v katastrálním území Sulice (okres Praha-východ), Krhanice (okres Benešov) a Vysoký Újezd (okres Beroun).

Ověřil jsem, že při vyšetření a zaměření dostatečně velkého okolí vlastní změny je možné identifikovat postačující množinu PBPP a podrobných bodů na vlastnických hranicích, identických v terénu a v KM (dále jen identických bodů), a tak objektivně definovat polohovou věrohodnost a nezměněnou geometrii některých prvků mapové kresby. Kombinací např. polárního zaměření bodů s přímo měřenými oměrnými mírami lze současně (zejména při využití původních GP) poměrně snadno identifikovat chyby a značné nedokonalosti obsahu stávajících map. Výsledky přesného zaměření v S-JTSK je pak možné věrohodně lineárně transformovat do obrazu existující KM a v blízkém okolí změny napravit největší zjištěné deformace v dosud vedených operátech KN. Lze tak změny v S-JTSK jednoduše zpracovat a dosáhnout vyhovující přesnosti vlastního zaměření i výsledného zobrazení v KM 1 : 2 880 (dokazují to také např. rozsáhlá území změn v katastrálním území Psáry, Sulice a dalších). Dosažená absolutní přesnost měření, definovaná průměrnou střední polohovou chybou na identických bodech byla např. v Sulici mxy = I0,67 m, v Krhanicích mxy = I0,62 m, ve Vys. Újezdě mxy = I0,63 m. Relativní přesnost vyjádřená průměrnou chybou v oměrných mírách mezi identickými body byla v Sulici m0 = I0,03 m, v Krhanicích m0 = I0,05 m, ve Vys. Újezdě m0 = I0,04 m. Výsledky dokazují, že je možné dosáhnout absolutní i relativní přesnosti hluboko pod vyhláškou č. 190/1996 Sb. (př. 12.12) stanovené mezní odchylky, které se tak mohou jevit téměř jako nesmyslné.

Hořkou pravdou ale zůstává, že zjištěné deformace a nehomogennosti sáhových KM jsou většinou značné a výrazné. Nejmarkantněji se závady stávajícího operátu KN projevují v KMD (kdyby alespoň s digitalizací nebyl obnovován SPI, ale byl veden v návaznosti na ZPMZ). Například není výjimkou (viz např. Vys. Újezd), že pravoúhlá kamenná obytná budova na vlastnické hranici s prokazatelně nezměněnou geometrií vykáže na jednom rohu oproti ostatním ověřeným identickým bodům téže hranice odchylku větší než 2,6 m a je zobrazena v KMD s výrazně nepravoúhlým půdorysem s vynecháním hranic vnitřní kresby. V grafické KM zase např. není výjimkou, že přímo měřené oměrné míry geometricky nezměněných vlastnických hranic (zdi oplocení 60 m) jsou oproti údajům v původním GP kratší o více než 70 cm, ale výměra parcely z přímo měřených souřadnic je větší než ta, která je vedená v KN (viz např. Krhanice). Přitom další vlivy identifikovaných závad sáhových KM na údaje výměr parcel a dílů, vedených v KN, není třeba rozpitvávat, každý si je uvědomí sám.

Ověřil jsem, že technologicky i ekonomicky (spotřebou času) je nejnáročnější zpracovávat změny a odstraňovat závady či deformace v KMD. Prokazuje to např. i chování privátních geodetických firem jako výhradních aktivit, které prostřednictvím GP/ZPMZ zajišťují aktualizaci KM. V oblastech s KMD se tyto aktivity k uvedené činnosti staví v zásadě dvěma způsoby:
– Jedny tuto činnost v uvedených oblastech téměř odmítají. Výjimkou jsou zakázky velkoplošných parcelací, kde větší rozsah sériových zeměměřických prací v S-JTSK umožní eliminovat negativní ekonomické dopady technologie.
– Druhé vyhledávají v uvedených oblastech zejména zakázky menšího rozsahu s tím, že uplatňují jednoduché technologie relativního zaměření, které podstatně snižují náklady, ale nesplňují všechny předpokládané výstupy.

V prvním případě firmy pracují výhradně v S-JTSK s připojením na bodové pole, většinou s dostatečným množstvím ověřených identických bodů. Spolu s provedeným šetřením to umožňuje identifikovat i eliminovat deformace a nehomogenity KMD a lze považovat za závazné geometrické i polohové určení hranic z měřených údajů ZPMZ, nikoliv ze souboru zobrazovacích (digitalizovaných) souřadnic lokálního systému KMD. Zpětná deformace měřených údajů ZPMZ do souboru zobrazovacích souřadnic KMD pak lineární transformací zasáhne pouze obvodová data pro plynulý přechod mezi změnami zasaženými parcelami na okolní stav KMD.

V druhém případě firmy pracují výhradně s množinou zobrazovacích souřadnic KMD uvnitř změnou zasažené parcely/parcel a měření orientují téměř výhradně jen na situaci vlastní změny. Takové »relativní« měření sice neumožní identifikovat mnohé deformace a nehomogenity KMD, ale rychlé počítačové výstupy GP/ZPMZ nenaráží na žádné problémy při předávání elaborátu změny do prostředí dat stávajícího KN. Pro datovou věrohodnost existujícího ani budoucího KN však takové výstupy nemají valný smysl a v určitých případech mohou vést k prohlubování chybovosti údajů vedených v KN.

Ověřil jsem, že použité postupy v S-JTSK jsou výhodné pro zpracovávání velkých i malých změn při vedení i sáhových KM, že umožňují současně identifikovat a odstraňovat chyby, deformace i nehomogennosti obsahu stávajících mapových podkladů KN a mohou být vhodným nástrojem pro postupné zpřesňování KM i ostatních dat, vedených v KN. Ověření zároveň prokázalo objektivitu navržených zásad [1], které by se měly vždy dodržovat. Zejména se jedná o zásadu zaměřovat vždy celý obvod změnou dotčené parcely/parcel a nejbližšího okolí, a to vždy s připojením na bodové pole v S-JTSK, jehož systematické doplňování a rozšiřování zejména o PBPP na identických bodech vlastnických či katastrálních hranic, by mělo být cílem všech zeměměřických aktivit v příslušném území. V návaznosti na to považovat i u sáhových map vždy za závazné geometrické i polohové určení údajů měřené v ZPMZ, nikoliv (zejména u KMD) zobrazovací souřadnice stávajících map. To ovšem znamená v počítačové formě vést i operát odvozený ze ZPMZ, který tyto údaje zpřístupní a umožní s nimi dále pracovat podle shodných zásad a pravidel vedení jako u digitálních KM - DKM (jako zobrazovací souřadnice »dílčí DKM«). Tomu však bohužel dosud naše technické předpisy neodpovídají, i když v územích s velkým nárůstem změn (např. v celém okolí Prahy) forma »dílčí DKM« - zatím ve formě ZPMZ - plošně prudce narůstá. Teprve po získání dostatečné množiny dat »dílčí DKM« a v okamžiku existence reálné »společenské objednávky« by mohly být dosud sáhové KM za minimalizované provozní náklady převáděny do S-JTSK, a to již do výsledné formy DKM.

Sáhové KM mohou na našem území ještě poměrně dlouho existovat. Jejich obrázek může být i v různých lokálních systémech digitalizován, vždy ale s atributem »SÁHOVÁ KM«. Takový soubor by ale měl být s průběžně aktualizovaným původním stavem SPI počítačově veden tehdy a jen tehdy, když bude současně veden a zpřístupňován soubor odvozený ze ZPMZ v S-JTSK včetně sítě PBPP - zatím jako soubor »DÍLČÍ DKM«. Tento paralelní soubor, vedený podle zásad a pravidel shodných jako u dat DKM, umožní s měřenými daty dále běžně pracovat. Do značné míry postupně omezí nutnost deformovat vyšetřenou a správně zaměřenou konfiguraci hranic do obsahu původních map, i když pro zachování orientace v obrázku původní sáhové KM zpětnou lineární transformaci zatím úplně neodstraní.

Jednoduše řečeno, situaci by řešilo nové legislativní opatření, které by i v územích se sáhovou KM (zejména s KMD) zavádělo povinnost měřit výhradně v S-JTSK a získaná reálná data (ZPMZ) dále vést. V KN by se tím postupně vytvářela kvalitní DKM za minimální náklady. Jak geodetické firmy by formou ZPMZ na disketě odevzdávaly, tak i katastrální úřady by formou digitálních dat vedly a zpřístupňovaly (vydávaly) dva soubory lokalizačních informací:
1. přetransformovaná data do obrázku sáhové KM, která by sloužila k jeho aktualizaci,
2. data reálného zaměření ZPMZ v S-JTSK jako »dílčí DKM«.

Pro objednatele by byly sice GP finančně náročnější, ale zaručovaly by jim, že své pozemky budou mít napříště vždy správně geometricky i polohově určené s odpovídajícími výměrami.

Z tohoto pohledu vyplývá, že současná koncepce KMD není zcela správná. Přináší poměrně značné technické i ekonomické složitosti bez výrazného přínosu pro kvalitu KM zejména do budoucnosti a bude budoucími generacemi zeměměřičů včetně katastralistů odsouzena možná ještě více než tvorba »souvislého zobrazení« KM ze 60. let minulého století. Je tedy možné konstatovat, že KMD není to nejlepší pro vývoj našeho KN ani pro současné i budoucí zeměměřiče a pracovníky katastru.

Literatura:
[1] Roule M.: Ještě k problematice převodu KM 1:2880 do digitální formy, Zeměměřič, 9, 2002, č.5, s. 27-29, lit. 4


Poznámka: Děkuji ing. Petře Koubkové za odborné konzultace při finalizaci zmíněných GP a ZPMZ v prostředí map 1 : 2 880 a za oponentní posouzení tohoto příspěvku.

Ing. M. Roule, Csc.

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1145


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Katastr nemovitostí [Pošta]