[Home Page]

Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie

Na stránkách Zeměměřiče se zvažuje, jak dál v otázkách Komory, uškodí-li případné začlenění do stávající Komory pracovníků činných ve výstavbě, zvažují se pro i proti. Kolik dnešních geodetů či kartografů však ví o minulosti autorizovaných profesí a soužití různých oborů v Komoře? Všeobecná komora existovala za 1. republiky (viz odst. 11 čl. ing. Kádnera CSc.) a fungovala bez větších problémů až do jejího zrušení komunisty.

Touto otázkou jsem se musel zabývat ihned po nástupu do funkce předsedy počátkem roku 1990, kdy různé resorty usilovaly o vytvoření širší Komory. Těchto jednání jsme se neúčastnili vzhledem k úsilí pracovníků zastupovaných Českým svazem geodetů a kartografů a později Komorou geodetů a kartografů (založenými podle spolčovacího zákona) o vznik samostatné Komory geodetů a kartografů. Tak byla Komora zřízena pouze zákonem č. 360/1972 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Veškeré úsilí o vydání zákona o Komoře geodetů a kartografů vždy v legislativních orgánech vlády z různých důvodů ztroskotalo a ani pokus o začlenění Komory do připravovaného zákona o geodezii nenalezl všeobecnou podporu. Pro zřízení jakékoliv další Komory nebyla politická vůle, pro její začlenění do zákona o geodezii nebyl jednoznačný názor ani mezi pracovníky resortu. Spornou otázkou byly pravomoci Komory »ze zákona«, protože zástupci KGK nebyli ochotni ke kompromisům. To byl jeden z důvodů, proč jsem po jednání s ing. Luxem nabídnul rezignaci na funkci předsedy ČÚGK.

Mým názorem bylo a je, že činnosti oprávněných geodetů by měly být zastřešovány komorou vzniklou zákonem. Platí to též pro autorizované inženýry v oboru inženýrské geodezie, kde se naši pracovníci setkávají s jinými činnostmi pracovníků ve výstavbě. Proto by přičlenění k této Komoře pomohlo současnou situaci řešit.

Pozn. redakce: Autor byl předsedou ČÚGK v letech 1990-93.

Ing. Ferdinand Radouch

vyvěšeno: 17.03.2004
ID článku: 1147


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] HistorieKGK [Pošta]