[Home Page]

Nové prostory pro měření v S-JTSK

Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK (č.j.: 4492/2003-22 ze dne 3. 10. 2003) nabývají účinnosti 15. 10. 2003. Zásady plně respektují dnes platné předpisy a jejich cílem je rozšíření prostorů, ve kterých je stanoveno určování podrobných bodů v S-JTSK, a to ve všech případech, ve kterých tomu nebrání objektivní důvody. Jedná se o jeden z kroků na podporu dalšího postupu digitalizace SGI.

Pro zlepšení podmínek dalšího postupu obnovy katastrálního operátu budou ředitelé KÚ postupovat při stanovení prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK, podle dále uvedených zásad:

Podle příslušných zákonů se prostory, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK povinně, oznamují ve Zpravodaji ČÚZK (dále jen »Zpravodaj«). Pokud nelze v těchto prostorech připojit podrobné měření na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 identické body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek podle bodu 12.2 přílohy k vyhlášce.

Prostory, ve kterých je vedeno číselné vyjádření obsahu katastrální mapy a ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK při činnostech souvisejících s vyhotovováním GP a vytyčováním hranic pozemků, stanovuje KÚ. Vychází přitom z ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) Statutu KÚ ze dne 20.7.1993 č.j. 2761/1993-22, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení také předkládá Úřadu jejich seznam k vyhlášení ve Zpravodaji.

Předpokladem pro možnost stanovit konkrétní prostor, ve kterém se bude poloha podrobných bodů určovat povinně v S-JTSK, je dokončení výběrové údržby základního bodového pole polohového (ZBPP) a jeho zhuštění souborem zhušťovacích bodů (ZhB). V Technologickém postupu pro revizi a zřizování ZhB je přitom uvažována hustota 1 bod/km2 v extravilánu a 2 body/km2 v intravilánu. V připojeném Přehledu stavu zhuštění bodového pole je vyznačen rozsah území, ve kterých byl k 30.6.2003 uvedený předpoklad splněn a lze z něj sestavit seznam k. ú., ve kterých by měla být povinnost určování podrobných bodů v S-JTSK příslušným KÚ již stanovena. Pokud tomu tak není, stanoví tuto povinnost ředitel KÚ do třiceti dnů od účinnosti zásad a splnění podmínek hustoty bodů polohového pole. V území, ve kterých údržba a zhuštění dosud nebyly dokončeny, stanoví ředitel KÚ povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-JTSK bezodkladně po jejich dokončení, ke kterému dojde v rámci území celé ČR již v průběhu roku 2004.

S ohledem na budoucí potřeby obnovy katastrálního operátu lze v lokalitách s dosud platnou mapou v sáhovém měřítku výjimečně, v rámci kapacit KÚ, provést zhuštění sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP), a to zejména v intravilánech s městským charakterem zástavby.

KÚ dbají na zajištění optimálních podmínek součinnosti při vyhotovování GP a vytyčování hranic pozemku (§ 65 vyhlášky) s tím, že přitom podporují předávání výsledků měření v digitální formě.

ČÚZK

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1156


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]