[Home Page]

Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

Úvod

Při trasování nového úseku železnice se užívají především v tunelových úsecích nové stavební principy. Při tzv. pevné dráze je spojení mezi roštem kolejnic a podkladem, ve srovnání se štěrkovým ložem, pevné. Výhody tohoto způsobu stavby spočívají ve významně nižším času i finančním vydání. Zabetonování pražců má za následek, že dodatečné nastavení na kolejový spodek je omezené a nákladné. Vytyčení pevné dráhy musí být provedeno s velkou pečlivostí. Firma Grunder Ingenieure AG, zodpovědná za vytyčení, použila pro tuto práci přesný tachymetr v kombinaci s kolejnicovým měřickým vozíkem. Tento vozík byl sestrojen v rámci projektu KTI odbornou školou pro techniku a architekturu (HTA) v Burgdorfu s Terra Vermessungen AG. Uskutečnění projektu probíhalo na základě podpory Komise pro technologie a inovace (KTI) Spolkového úřadu pro odborné vyučování a technologii. Ve spolupráci byl sestaven také nezbytný software.

Druhá dvojitá kolejnice Curych-Thalwil

V současné době probíhají práce na druhé dvojité kolejnici v rámci dráhy 2000. Grunder Ingenieure AG je zde zodpovědný také pro ARGE ZITECH a pro měřické práce celého drážního technického zařízení. S novou dvojkolejnou dráhou může být od roku 2003 odlehčeno vodní dopravě a zlepšena celková nabídka. Pro dodatečné vlaky dráhy 2000 bude proto vybudována 10,7 km dlouhá, úplně nová dvoukolejná trať pro doplnění stávající linie. Předpokládá se také v prostoru Nidelbad jihozápadně od Thalwil podzemní napojení na projektovaný Zimmerberg-Basis tunel. Celý systém zabezpečí větší pozemní přístupnost Curychu.

S ohledem na napjaté termíny probíhají drážní technické práce současně. Je to např. montáž nosičů pro napájení, jakož i kabely pro signalizační zařízení, telekomunikaci, vedení nízkého napětí, betonážní práce apod. Proto pro vytyčování je jen úzký prostor a pro některé měřické práce je třeba hledat volné časové intervaly (»okna«). Zvláštní opatření jsou prováděna při vyústění tunelu pro ochranu proti padajícímu kamení.

Vytyčování kolejnic

Vytyčování zařízení kolejnic klade speciální požadavky na měřické práce. Předpokládaná rychlost vlaků 200 km/hod vyžaduje dodržování přísných tolerancí. Z nich vyplývá, že při použití tachymetru přichází v úvahu pouze přesný přístroj. Délka záměr nemá být větší jak 40 m.

V daném tunelu byl použit systém »Eurobloku« pevné jízdní dráhy. Zvláštností tohoto systému je užití dvoublokových pražců. Použitý systém byl vyvinut firmou Rhomberg. Směrový postup vyžaduje až k betonování více pracovních kroků. Až 108 m dlouhé kolejnice jsou položeny do betonového podpůrného tělesa vybaveného pohyblivými klíny. Po umístění kolejnicových roštů na oporné těleso následuje první úprava směru. Měřický vozík vydává hodnoty oprav v reálném čase, podle nichž jsou pomocí pohyblivého zařízení »Mammut« provedeny úpravy. Kolejový rošt je položen s přesností asi 2 mm na oporném tělese ve stavu bez napětí. Přesné nastavení musí následovat bezprostředně před zabetonováním pro odstranění zbývajících diferencí pomocí měřicího vozíku. Zbývající volné pohyblivé klíny jsou pak také fixovány.

Výstavba kolejí firmy Rhomberg dovoluje postupné nařizování kolejnic ve výšce a poloze v oblasti 1/10 mm. Práce jsou doprovázeny měřičem, a to při hrubém i přesném nastavování. Referenční rámec je tvořen zabezpečovacími svorníky, které jsou umístěny ve vzdálenosti 35 m. Přesnost daná staviteli (střední konfidenční elipsa) je 1 mm. Vytyčování kolejových roštů je prováděno polárně z volných stanovisek, která jsou měřením připojena k osmi výchozím bodům. Uspořádání tachymetrických stanovisek nesmí v žádném případě přenášet dlouhoperiodické vlivy na koleje. Maximální záměra při přesném ustavování je 35 m. Při použití tachymetru LEICA TCA2003 je přesnost orientace směru lepší jak 1 mgon. Mimoto je možno softwarem, na měřickém vozíku, automaticky přezkušovat orientaci.

Z volného staničení lze vyjít při vytyčování kolejnic měřickým vozíkem, vybaveným náklonoměrnými senzory, měřičem rozchodu kolejnic apod. Tohoto vozíku je samozřejmě možno užít i při jiných vytyčovacích pracích. Při výchozích měřeních je na vozík připevněn dalekohled tachymetru. Tachymetr, vybavený automatickým vyhledáváním cíle, předává přes vysílač údajů každé tři vteřiny aktualizované polární prvky. Spolu s měřením náklonu a rozestupu kolejnic lze určité množství z původně přemístěných bodů s reflektorem redukovat na referenční body. Porovnání měřených prvků a v projekčním systému redukované souřadnice lze porovnávat s danými hodnotami a poskytovat opravy polohy, výšky, převýšení a rozestup kolejnic. Při systému »Euroblok« musí být upraven také náklon kolejnic. Software GriPos vypočítá v závislosti na převýšení plánovaný náklon kolejnic a ukazuje tyto hodnoty graficky operátorovi. Náklon kolejí je pak nastaven s pomocí vodováhy. GriPos dovoluje také vizualizaci všech vytyčených bodů ve vztahu k daným hodnotám. Tento pomocný postup je důležitý při vytyčování přechodnic.

Měřický vozík

Měřický vozík Burgdorfer má ve své základní výbavě odometr, měřič rozchodu kolejnic, jakož i dva náklonoměrné senzory pro určení podélného a příčného náklonu. Oba inklinometry jsou umístěny v temperované skříňce, což minimalizuje vliv vnější teploty. Pro vytyčování pevné dráhy není nutný senzor pro určení podélného náklonu. Tento inklinometr pomáhá především při kinematických měřeních ve spojení s jinými senzory (GPS, tachymetr), podporuje výškové informace. Další informace, jako kilometráž, napomáhá při určování polohy dalekohledu na vozíku. Celkově lze také určit přibližné souřadnice.

Kalibrace senzorů a kontrola kvality

Kalibrace senzorů je důležitým prvkem měřického procesu. Je třeba přezkoušet všechny součásti měřického zařízení podle běžných postupů a jejich kombinace se senzory ve zvláštním režimu. Kalibrace jsou prováděny zpravidla na místě měření (např. obousměrnou jízdou vozíku apod.), aniž by byl zdůrazněn význam laboratorní kalibrace. Zařízení samo i kalibrační postupy jsou ve vývojové fázi.

Kontrola kvality následuje po kontrolních měřeních před a po betonářských pracích. Protokol vytyčení je vyhotovován během přesného ustavování. Všechny výsledky kontroly jsou protokolovány, případně vyjádřeny graficky. Nezávislé kontrolní měření má ukázat, zda jsou dodržovány všechny předepsané tolerance.

Závěr

S měřickým vozíkem Burgdorfer je zdokonaleno provádění měřických prací, ulehčující vytyčovací práce při výstavbě pevné železnice. Řídicí personál má k dispozici pro řízení prací nezbytné hodnoty oprav, a to v reálném čase. Výkonnost 250 m hrubého a jemného nastavení za jednu směnu je pro měřickou směnu běžné. Užití vozíku není přitom omezeno jen na výstavbu železnice, ale přichází v úvahu i při racionálním mapování stávajících kolejišť a také jako nosič dalších senzorů. Následuje pak také absolutní určení polohy tachymetrem nebo GPS.

Ralph GLAUS, Martin BAUMELER

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1161
další informace: www.vugtk.cz/nzk/c3-03/glaus.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] GeodézieNZK [Pošta]