[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy

Vyhotovil jsem GP na rozdělení parcely evidované ve zjednodušené evidenci. Oddělené části ležící v dobývacím prostoru lomu jsem přidělil nové parcelní číslo, plán jsem ověřil a KÚ potvrdil souhlas s očíslováním parcel. Následně došlo k obnově operátu v souvislosti s digitalizací sáhové katastrální mapy. Při ní dotčená parcela dostala nové parcelní číslo a novou výměru, jejíž odchylka od původní je menší než dopustná. Nyní majitel lomu požádal KÚ o vklad práva vyplývajícího ze smlouvy, kterou od původního vlastníka dotčeného pozemku kupuje část oddělenou mnou vyhotoveným GP. KÚ mne žádá, abych vyhotovil nový GP. Jsem samozřejmě ochoten pomoci třeba vyhotovením nového zobrazení změny v digitální formě, ale nový GP se mi zdá příliš. Má KÚ pravdu?
Ing. Vojtěch Tvrdek


Dotaz ing. Vojtěcha Tvrdka vidím (při velmi omezených informacích, které jsou v něm poskytnuty) takto:

1. Podle ustanovení paragrafu 5 odst. 1 písm. a) zák č. 344/1992 Sb., v platném znění (tj. katastrálního zákona) musejí být v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, označeny pozemky parcelním číslem s uvedením názvu k. ú., ve kterém leží.

2. Podle ustanovení § 5 odst. 1, poslední věty zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění (tj. zákon o zápisech) zkoumá KÚ skutečnosti rozhodné pro povolení vkladu ke dni podání návrhu na vklad.

3. Shrnu-li to, pak v listině musí být pozemky označeny podle stavu katastru platného ke dni podání návrhu na vklad. GP obecně nemá neomezenou dobu využitelnosti a lze jej použít do té doby, dokud koresponduje s údaji KN (tj. budou případy, kdy lze GP pro zamýšlený právní úkon použít třeba i za 20 let a v maximálním extrému lze »vymyslet« případ, kdy GP nebude využitelný už druhý den po potvrzení). Je věcí účastníků zamýšleného právního úkonu, aby tento právní úkon po vyhotovení GP neodkládali a nevystavovali se tak nebezpečí, že GP již nebude použitelný. Je profesní věcí zhotovitele GP, aby svého klienta na možné riziko upozornil.

4. Nevidím důvod, proč by KÚ měl při vkladovém řízení po vyhotoviteli GP cokoliv požadovat (pokud tak činil, pak pochybil). Účastníky vkladového řízení jsou pouze účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru (viz § 4 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb.) a správní řízení o povolení vkladu je řízením neveřejným. Nesplňuje-li listina podmínky, rozhodně pro povolení vkladu má KÚ návrh zamítnout, pokud sami účastníci řízení shodně nepožádají KÚ o zastavení řízení. V případech, kdy je GP neoddělitelnou součástí listiny o právním úkonu o nemovitostech (srv. § 19 odst. 1 katastrálního zákona a také § 46 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku) nelze nepoužitelnost GP zhojit jeho výměnou (celá listina, tj. včetně GP, musí být perfektní již v okamžiku podání návrhu na vklad a pozdější zásahy do ní jsou vyloučeny). Je nutné tedy podat nový návrh na vklad, s listinou perfektní (tj. včetně aktuálně využitelného GP).

5. Původní vyhotovitel GP může zřejmě účastníkům smlouvy nabídnout cenově výhodnější podmínky pro vyhotovení nového GP než nějaký jiný zpracovatel. Pro zhotovení nového GP by totiž mohl po příslušné měřické kontrole využít výsledku svého dřívějšího měření (viz § 66 odst. 10 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění).

6. Rigorózně vzato nelze vidět žádné evidentní pochybení ani na straně zhotovitele GP ani na straně KÚ. Obdobným rizikům se nikdy v životě absolutně vyhnout nelze. Obdobná rizika jsou např. i v případech rozsáhlých a nákladných GP, kdy při jejich faktické právní realizaci je třeba něco udělat přece jen trochu jinak. Zda se nejedná v daném konkrétním případě také o pochybení v komunikaci - a v kategorii lidské soudit nemohu. Obecně musí být »Dosavadní stav« v GP v souladu se stavem KN aktuálním v den podání návrhu na vklad a právní úkon obsažený v listině, jejíž součást GP tvoří, musí směřovat ke stavu uvedenému jako »Nový stav« v GP.

7. Snad jen pro úplnost lze připomenout, že i výpis z KN (jako veřejná listina) nemusí odpovídat skutečnému stavu KN už třeba 1 minutu po svém vyhotovení.

Lumír Nedvídek

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1168


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]