[Home Page]

Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

Řeším teď mírné dilema s kolizí kódu kvalit určení bodu. V ZMVM jsou evidovány body na katastrální hranici s kódem kvality 5. Při zaměření dochovaných mezníků, prováděném s přesností odpovídající kódu kvality 3, byly zjištěny rozdíly v poloze, překračující mezní odchylky dané pro 3. kód kvality. Zaměřené body nejsou spojité, nesousedí spolu na hranici. A co teď:
a) ponechat stav tak, jak je, tj. v elaborátu KN budou zachovány stávající body s kódem kvality 5. Které souřadnice by se však teď měly použít pro připojení PK mapy, což bylo prvotním impulsem pro toto měření;
b) opravit (změnit?) souřadnice bodu v ZMVM. Ovšem - na základě kterého ustanovení Vyhlášky? Podle stávající dikce předpisu (jak tomu rozumím) nejde o opravu z důvodu chybného geometrického a polohového určení, neboť kritéria pro kód kvality 5 (u stávajících bodů) jsou dodržena.
Jiří Huráb


Lze využít § 25 odst. 1 vyhlášky 190/1996 Sb. v platném znění, podle kterého ke změně geometrického a polohového určení obsahu souboru geodetických informací dochází, je-li zcela nebo zčásti určen s vyšší než dosavadní přesností. V operátu ZMVM se samozřejmě nic už měnit nemůže, starý bod se nahradí bodem novým. Protože pravděpodobně dojde i ke změně výměry (při překročení mezních odchylek), bude se muset upřesnit i výměra podle § 26 téže vyhlášky.

Ing. Milena Procházková, ČÚZK

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1170


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]