[Home Page]

5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

RAMZOVÁ (23. - 25. října 2003): Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a Výzkumné centrum Dynamiky Země ve spolupráci s katedrou geodézie a fotogrammetrie Zemědělské univerzity ve Wroclawi zorganizovaly v hotelu Neubauer v Ramzové ve dnech 23. - 25. října 2003 pátý česko-polsko-slovenský workshop o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí. Workshopu se zúčastnilo celkem 50 účastníků z 25 výzkumných ústavů a vysokých škol: z ČR 32 specialistů z 15 pracovišť (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Ústav geoniky AV ČR, Geologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Česká geologická služba - pracoviště Praha, Brno a Jeseník, Institut geologického inženýrství VŠB Ostrava, Institut geodézie FAST TU Brno, Katedra vyšší geodézie ČVUT Praha, Katedra geoinformatiky Palackého univerzity Olomouc, Ústav fyziky Země MU Brno, Th-Ales Pardubice; z Polska 16 specialistů z 9 pracovišť (Katedra geodézie a fotogrammetrie Zemědělské univerzity Wroclaw, Ústav geodézie a geodetické astronomie Technické univerzity Warszawa, Ústav aplikované geodézie Technické univerzity Warszawa, Hornický ústav Technické univerzity Wroclaw, Univerzita hornictví a metalurgie Kraków, Ústav geologických věd Jagellonské univerzity Kraków, Ústav geologických věd Univerzity Wroclaw, Polský geologický ústav - pobočka Dolní Slezsko, Centrum kosmického výzkumu PAV); ze Slovenska 2 specialisté z 1 pracoviště (Katedra teoretické geodézie FAST SVUT Bratislava).

Odborná sdělení byla rozdělena do osmi sekcí:
– Geodynamické interpretace - I. a II.;
– Instrumentální pozorování;
– Strukturální a tektonické výzkumy - I. a II.;
– Aplikace a výzkumy v jiných oblastech;
– Výzkumy v oblasti Krkonoš;
– Diskuse výsledků a výhledy prací do budoucna.

Celkem bylo předneseno 30 sdělení a vyvěšeny 3 postery. Každý z účastníků obdržel knihu abstraktů. Tím, že se pracovních zasedání účastnili odborníci zabývající se geodynamickými výzkumy v širokém metodickém a zpracovatelském spektru činnosti, nebylo snad sdělení ke kterému by nenásledovala bohatá diskuse.

V závěrečné sekci byly shrnuty poznatky diskutované během přednášek a probírány další náměty činnosti do blízké budoucnosti. Satelitní geodetické metody potvrzují pohybové aktivity v sudetském regionu. I pro další léta se přepokládá pokračování kampaňových měření realizovaných ve stejných dnech na území České republiky, Polska a Slovenska. Kromě jiného bylo doporučeno, aby čtyři permanentní GPS observatoře vybudované pracovníky ÚSMH AV ČR byly zahrnuty do středoevropského projektu CERGOP-2. Protože polské aktivity v oblasti přesných nivelací a tíhových měření převyšují obdobné aktivity prováděné na našich i slovenských geodynamických sítích, vzniká otázka, zda by se tato měření neměla zintenzivnit v obou zmíněných zemích. Opětně se potvrdilo, že úzké sepětí specialistů geodetické, geologické i geofyzikální obce podstatně přispívá k reálnosti ocenění současných geodynamických pohybů sledované oblasti.

Součástí workshopu byla půldenní exkurze do Zlatých Hor a okolí, která se uskutečnila dopoledne 24. října. Účastníci workshopu navštívili seismickou stanici Ústavu geoniky AV ČR umístěnou v podzemí v modré štole blízko léčebných prostor Speleoterapie, geodynamickou permanentní GPS observatoř BISK vybudovanou Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v rámci aktivit výzkumného centra »Dynamika Země« na rozhledně na Biskupské kupě, kde se od _6. září 2001 nepřetržitě registrují satelitní signály amerického polohového systému NAVSTAR i ruského systému GLONASS aparaturou ASHTECH Z-18 a konečně také jeskyně na Špičáku, kde jsou umístěna terčová měřidla Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR pro měření mikrodeformací na zlomových plochách. Během exkurze se uskutečnila i krátká návštěva poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách a Zlatorudných mlýnů na Olešnici.

U příležitosti konání workshopu vydali organizátoři ÚSMH AV ČR poštovní dopisnici a obálku s přítisky propagujícími toto odborné zasedání. Při návštěvě permanentní observatoře GPS na Biskupské kupě si mohli účastníci workshopu uvedené poštovní celiny opatřit ještě otiskem razítka geodynamické observatoře s informací o monitorování satelitních signálů amerického i ruského polohového systému a o zahájení jejího nepřetržitého provozu v roce 2001.

Přednesená sdělení budou opublikována v monotematickém čísle časopisu Acta Montana, Series A - Geodynamics, obdobně jako již dříve vydaná dvě monotematická čísla tohoto časopisu obsahující práce přednesené na 3. workshopu v Ramzové (No. 20/124, 2002) a 4. workshopu v Lubawce (No. 24/131, 2003).

Příští 6. česko-polsko-slovenský workshop se bude konat ve dnech 4. - 6. listopadu 2004 v Polsku.

Pozn. red.: Oficiální standardizace geomorfo_logických jednotek ČR termín Sudety nepoužívá. Správný název pro uvažovanou oblast je Krkonošsko-Jesenická subprovincie.

Dr. Zdeňka Schenková, Dr. Vladimír Schenk

vyvěšeno: 18.03.2004
ID článku: 1171


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
GPS
Různé Z domova
[Pošta]