[Home Page]

Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

„Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS“ Přednášející, obsah a časový harmonogram přednášek semináře, který proběhne ve čtvrtek 25. března 2004 na VUT Brno

Seminář je určen zejména
- účastníkům výstavby – projektantům, profesionálním investorům, stavebním společnostem
- stavebním úřadům a obcím zejména III. a II. stupně
- zeměměřičům

1. blok přednášek (9:00 – 11:00)

Jiří Bureš 9:00-9:05
Zahájení: představení lektorů, organizační pokyny

Václav Čada 9:05-9:55 (50 minut)
Státní a soukromá zeměměřická díla v územně plánovacích podkladech, územních plánech a regulačních plánech – současnost a budoucnost (z pohledu nového stavebního zákona a územně správního členění státu)

Petr Polák 9:55-11:00 (65 minut)
Odborná způsobilost ve výstavbě podle stavebního zákona a zákona o zeměměřictví
Zeměměřická díla v územním řízení – průzkum majetkoprávních vztahů, geometrický základ měření a vytyčování, geodetické a mapové podklady, geometrický plán pro dělení a scelení pozemků, resp. pro změnu využití území Zeměměřická díla ve stavebním řádu – vytyčovací výkresy a zastavovací plán, geometrické parametry prostorového umístění stavby, vytyčování, kontrolní měření staveb, určení posunů staveb a stavbou dotčeného okolí (zde bude jen odkaz na přednášku Lechnera)
Právní, technické a obchodní podmínky vzniku a vlastnictví zeměměřického díla (v hmotné a nehmotné formě) povinnosti stavebníků podle zákona o zeměměřictví a stavebního zákona, podmínky šíření zeměměřického díla ve smyslu autorského zákona
Dohled nad činností úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, návaznost na státní stavební dohled (obcí a stavebních úřadů) a na zápisy do stavebního deníku

2. blok přednášek (11:10 – 13:10)

Václav Šanda 11:10-11:40 (30 minut)
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby – stavební výkresy budov, mapa stavby a okolí – účel těchto zeměměřických děl a) pro kolaudaci a b) budoucí správu zastavěného území

Petr Polák 11:40-11:50 (10 minut)
Geometrický plán dokončené stavby, zápis staveb a souvisejících věcných práv do katastru nemovitostí

Jiří Lechner 11:50-12:40 (50 minut)
Geometrická přesnost ve výstavbě – seznam a obsah obecně závazných technických norem
Určení posunů a přetvoření staveb – obsah normy a současná praxe

Václav Čada 12:40-13:10 (20 minut)
Digitální topologicko-vektorová mapa – základ geografického informačního systému území

...................... Přestávka 13:10 – 13:40 .......................

3. blok dotazů a diskuse (13:40 – 15:00)

Všichni lektoři 13:40-14:50 (70 minut)
Dotazy z pléna a odpovědi, diskuse

Jiří Bureš 14:50-15:00 (10 minut)
Závěr a pozvání na seminář dne 21. dubna 2004 do Kongresového centra na brněnském výstavišti

Více informací v diaři!

redakce

vyvěšeno: 22.03.2004
ID článku: 1173


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Geodézie
GIS Z domova
ČSGK
[Pošta]