[Home Page]

FIG 2004 v olympijských Aténách

BRNO (22.3.2004) - Jako každoročně se v této době připravuje Český svaz geodetů a kartografů na zasedání Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG). Na posledním zasedání v dubnu 2003 v Paříži slavilo toto mezinárodní společenství již 125 let své existence, neboť FIG byla založena v Paříži v roce 1878. Česká republika (resp. Československo) je členem FIG od roku 1927. Letošní zasedání se koná koncem května (22.5. – 27.5.2004) v historických Aténách.
Metropole Řecka se tak letos připravuje minimálně na dvě velké události. Tou první jsou bezesporu letní Olympijské hry a tou druhou (alespoň pro naše řecké kolegyně a kolegy zeměměřiče) světové shromáždění zeměměřičů - FIG Working Week 2004 (FWW 2004).
O přípravě Olympiády a našich sportovců na ni si můžeme přečíst v tisku prakticky denně spoustu informací. Rád bych touto formou, alespoň stručně, informoval čtenáře Zeměměřického věstníku o přípravě našeho, ryze českého týmu na FWW 2004. Přesto, že hrozí jen minimální nebezpečí, že by tyto informace o naší přípravě na Atény převzaly hromadné sdělovací prostředky, dovolte mi poněkud sportovnější charakter této reportáže. Český tým, který pojede do Atén, je v okamžiku, kdy píši tuto reportáž, tvořen 10 borci (muži) a bohužel žádnou borkyní (dívkou nebo ženou). Roli českého olympijského výboru v tomto směru zastává Český komitét pro FIG, jehož členy jmenuje Český svaz geodetů a kartografů. Mezinárodní federace je rozdělena do 10 odborných komisí, a proto i náš Komitét jmenuje do příslušné komise tzv. národního delegáta. V olympijské terminologii odpovídají těmto komisím jednotlivé sporty. Jaké „sportovní komise“ má FIG připraveny pro Atény? Zjednodušeně lze tyto naše „sporty“ nazvat: K1 (Odborná praxe), K2 (Vzdělávání), K3 (Informační systémy), K4 (Hydrografie), K5 (Přístroje a metody), K6 (Inženýrská geodézie), K7 (Katastr a řízení území) K8 (Územní plánování a rozvoj), K9 (Oceňování nemovitostí), K10 (Řízení ve stavebnictví). Dále existuje několik speciálních týmů, například pro historii (K0), terminologii aj..
Již z tohoto zjednodušeného výčtu našich „sportů“ je zřejmé, že česká odborná zeměměřická sportovní společnost se některými z nich vrcholově nezabývá. Jde zejména o sporty patřící pod komise K4 a K10. Proto ani není do těchto komisí jmenován národní delegát. Národního delegáta v K4, která se zabývá především problematikou měření moří a oceánů, jsme pozbyli po rozdělení Československa v roce 1993. Ne, že by mělo Československo v té době nějaké moře, ale největší řeka Dunaj byla přece jenom na Slovensku. A od té doby jsme nesehnali do komise náhradu. Snad po vstupu do Evropské Unie se situace s moři i s národními delegáty u nás zlepší. Sport č. 10, zabývající se managementem ve stavebnictví, byl teprve před dvěma roky zařazen mezi tyto sporty a u nás v zeměměřictví je zatím nezaběhnutý. Doménou v tomto sportovním odvětví jsou asijské země. Jisté pochybnosti mohou nastat i u sportu č. 9 (problematika oceňování nemovitostí), zda patří u nás ke klasickým zeměměřickým dispciplínám? Proto jsme na zasedání FIG v roce 2000 v Praze využili této příležitosti a jako druhého zástupce České republiky do FIG navrhli Českou společnost certifikovaných odhadců majetku. Ta byla na pražském zasedání přijata. Více jak dva národní týmy nesmí být ve FIG zastoupeny. Zástupce této společnosti je současně členem našeho Komitétu jako národní delegát v K9.
Jak tedy bude český tým vypadat. Jak je ve sportu běžné, uvádím spolu s jejich jmény i jejich sponzory. K2 (Josef Weigel – VUT, Aleš Čepek – ČVUT), K3 (Petr Bareš – IMIP), K5 (Václav Slaboch - ČÚZK), K6 (Otakar Švábenský – VUT), K7 (Jiří Rydval, Libor Tomandl – oba ČÚZK), K8 (Jiří Čálek – IMIP), K9 (David Smejkal – ČSCOM). Tým je doplněn o juniora Jana Pytla - doktoranda z ČVUT. Omlouvám se, že neuvádím u reprezentantů všechny jejich doposud dosažené sportovní i jiné tituly. Trenérem týmu byl do Athén nominován Václav Slaboch. Bohužel se Atén nezúčastní náš dlouholetý reprezentant, dosavadní národní delegát v K1 a čestný člen FIG, všem dobře známý Milan Klimeš. Zastoupení nebudeme mít ani v K0, kde je národním delegátem Pavel Hánek. Jaký bude detailní program FWW 2004 olympijský výbor (byro FIG) a řečtí organizátoři zatím tají. Utajen je zejména program Valného shromáždění. Je velmi pravděpodobné, že bude mít standardní strukturu, od zpráv prezidenta a jeho komisařů pro jednotlivé sporty, až po volby pořádající země pro rok 2009. Naopak již dlouho je znám program sportovní (odborně-konferenční). Ten se ponese v olympijském duchu s názvem „The Olympic Spirit. in Surveying“ – Olympijský duch v zeměměřictví.
O jeho naplnění se tentokrát pokusí se svými vystoupeními čtyři české, dvou až tříčlenné týmy. Po překonání kritérií pro nominaci, stanovených pořadateli, museli absolvovat povinnou část programu formou zpracování písemného příspěvku a nyní se připravují na vlastní volný program, který bude prezentován přímo v dějišti budoucí Olympiády. Týmu, ve kterém je autor tohoto článku, dokonce hrozilo vyřazení za překročení časového limitu stanoveného pro splnění povinné části. Celkem bude v Aténách vystupovat během tří dnů více než 230 jednotlivců, dvojic i skupin z 52 zemí, zařazených do 30 speciálních disciplín (odborných sekcí), 9 workshopů a 3 plenárních zasedání, odborné výstavy aj.. Jeden z českých reprezentantů byl vybrán i mezi komentátory jedné ze sekcí. Proslýchá se, že při zahájení bude jedním z hlavních řečníků i brněnský Milan Konečný, loni zvolený prezidentem Mezinárodní kartografické společnost (ICA). Podrobnější program mohou zvídavější zájemci nalézt na internetu na adrese www.fig.net.
Součástí FWW budou i tradiční návštěvy místních sportovišť (odborné a jiné exkurze). Zde pořadatelé, podle našeho mínění, poněkud podcenili zájem zahraničních účastníků. I když se většina z nás patrně na exkurze nedostane, nebude to vadit, neboť Řecko i Atény nabízejí nepřeberné množství historických památek a pamětihodností, jejichž návštěvou bude možno vyplnit případný volný čas. A pokud budou náhodou muzea již zavřena a památky nepřístupny, existuje tam prý celá škála dalších „sportovišť a míst pro tréninky a soustředění“. Jako předseda Komitétu musím bohužel konstatovat, že většina členů národního týmu jistě a neodvratně stárne, a proto bude nutná jeho postupná obměna. Zde vidím šanci zejména pro mladé a talentované. První cestou k nominaci do týmu je posílení členské základny Českého svazu geodetů a kartografů. A protože je náš Svaz z hlediska finančního ryze amatérská společnost, otevírají se zde možnosti pro případné zájemce o sponzorování. Naši individuální sponzoři (čti zaměstnavatelé) nám zajistí účast na „letošní geodetické Olympiádě“, další částky jsou však potřeba na každoroční zaplacení členského příspěvku společnosti ve FIG i další činnost související s těmito aktivitami. Těšíme se, že část této historie a duch nastávající Olympiády trošku dýchne i na náš český tým. Další zájemci o účast v českém týmu jsou samozřejmě vítáni. Tak, jako je Olympiáda přístupná všem sportovcům, tak i konference FWW 2004 je přístupná všem zajemcům, nejenom zeměměřičům. Musí ale splnit dvě podmínky: přihlásit se a zaplatit včas vstupné (konferenční poplatky). Těm, kteří to z nějakého důvodu nestihnou, se pokusím slíbit, že je budeme po návratu zase informovat. A již teď je upozorňuji, že v roce 2005 se tato akce bude konat v Káhiře, kolébce zeměměřictví, kde na ně může dýchnout atmosféra ještě o několik tisíciletí starší. A ti, co se snad bojí letět či plout do Káhiry, mohou počkat na kongres FIG (ty se konají každé 4 roky), který bude v roce 2006 v nedalekém Mnichově.
Tento příspěvek ukončím volnou citací z úvodu jedné turistické příručky: „Řecko je kolébkou západní civilizace a rodištěm demokracie. Jen obtížně si lze představit, jak by vypadala naše civilizace dnes bez Euklidovy a Pythagorovy geometrie, logiky Aristotela, Ezopových bajek, jedinečných architektonických stylů atd.. Řečtina obohatila další jazyky o taková slova a pojmy jako jsou filantropie, harmonie, muzika, technika, architektura, ekologie a mnohá další. Duch míru a spolupráce totiž vyplývá již ze samé podstaty Olympijských her.“
Na spolupráci s Vámi všemi se těší Josef Weigel, předseda Komitétu pro FIG

Josef Weigel

vyvěšeno: 22.03.2004
poslední aktualizace: 26.03.2004
ID článku: 1174

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Různé
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]