[Home Page]

GEODEET – časopis estonských geomatiků

Dnes je tento časopis rovněž médiem estonské geoinformatiky. Částečně barevný časopis formátu A4 vychází samozřejmě v estonštině. Cizojazyčný čtenář ovšem uvítá anglické abstrakty u hlavních článků, případně překlady dalších vybraných textů. Jedno číslo má rozsah 40 (v roce 2000) až 90 (2004) stran. V posledních letech časopis vychází až dvakrát ročně, přičemž je nadále vydáván nepravidelně.

Vnitřní struktura vychází z potřeb informovat o aktuálních výsledcích na poli domácích výzkumných aktivit, o novinkách ze zahraničí, recenzích, nové legislativě, předpisech a normách, o nových dílech a proběhlých akcích. Závěrem každého čísla jsou uvedena zamyšlení, vize, memorália, hodnocení či životopisy významných odborníků. Barevný tisk obálky je obvykle sponzorován inzerenty zejména z řad domácích geodetických a distribučních firem, méně zástupci globálních společností.

Čím se tedy zabývají příspěvky uveřejňované v tomto časopise? Vyjdeme-li z čísel posledních pěti ročníků, neotřelým a stále pojednávaným tématem je výškopis Estonska. Území Estonska prodělává neustálý izostatický zdvih, způsobený odlehčením kontinentu po roztátí pleistocénního skandinávského ledovce. V závislosti na místě tento zdvih činí několik mm ročně, což je zvlášť patrné v pobřežních oblastech, kde dochází k intenzivním změnám pobřežní čáry. V okolí hlavního města Tallinnu došlo během holocénu ke zdvihu kolem 100 m.

S uspokojením bylo přijato, že území celého státu je nyní pokryto kvalitními topografickými mapami měřítka 1:10 000. Použita byla projekce Lambert-Est (vč. GRS80-1). Veškeré listy jsou k dispozici v rastrové podobě ve formátech CIT a TIFF, ve vektorové podobě v DGN. Nyní jsou na jejich základě vytvářeny topografické mapy měřítka 1:20 000. Celé území je rovněž pokryto ČB (2001) a barevnou (2003) ortofotomapou. Polohová přesnost poslední je odhadována do 2 m. Také tato data běžně vstupují do nejrůznějších geoinformačních systémů. Velká pozornost je věnována výzkumu v oblasti GPS v geodetické, lesnické, urbanistické aj. praxi. Četná jsou gravimetrická a další geofyzikální měření a pojednávané otázky jejich prezentace a spolehlivosti. Diskutovány jsou otázky digitalizace nejrůznějších kartografických podkladů staršího data.

V jednotlivých číslech časopisu se objevují přehledy výuky geoinformatiky na estonských školách, výtahy z jejich sylabů a obsahu vzdělávání. Horkým bramborem jsou výsledky pozemkové reformy odstartované počátkem 90. let a výsledná dokumentace k ní. Hojné jsou zprávy ze zahraničí, zejména z odborného dění ve skandinávských zemích.

Autoři se rekrutují z estonských univerzit a dalších vysokých škol, a přibližně stejnou měrou ze soukromých společností a firem, případně státních organizací. Jednotlivá čísla časopisu zveřejňují jména podporovatelů ze strany právnických i fyzických osob.

Pětičlenná redakce časopisu sídlí v Tartu. ISSN časopisu je 1406-9431.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 01.04.2004
ID článku: 1190

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
GPS Ze zahraničí
[Pošta]